Punjabi Dohre
ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹੜੇ

Punjabi Kavita
  

Punjabi Dohre

Dohre-Baba Bullhe Shah
Dohre-Hashim Shah
Dohre-Khwaja Ghulam Farid
Dohre-Khwaja Ghulam Farid (Part-2)
Dohre-Mian Muhammad Bakhsh
Dohre-Sain Labhu Shah
Misc. Punjabi Dohre
Dohre-Baran Mahine
Hussaini Dohre