Punjabi Shabad-Roop Te Shabad-Jor Kosh : Editor Dr. Harkirat Singh

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਕੋਸ਼ : ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ


*-(ਅੱਗੇ) *'ਕ-' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਗੇਤਰ 'ਕੁ-' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜੇ, ਹੋੜਾ ਜਾਂ ਕਨੌੜਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਗੇਤਰ 'ਕ-' ਲਗੇਗਾ; ਜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ 'ਵ' ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 'ਕ' ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 'ਕੁ'- ਲੱਗੇਗਾ । †ਕਸੂਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਕਸੂਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਕਜੋੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕਪੁੱਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕਪੁੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕਬੁੱਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਬੋਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਬੋਲਾਂ †ਕਮੌਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਰੁਖਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਕਰੁੱਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਕਰੂਪ (ਵਿ) †ਕੁਵੱਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਕਵਰਤੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਵੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਕਵੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)। ਕਊ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਕੜ] ਕਊਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਊਚਾਂ ਕਈ (ਪੜ; ਵਿ, ਬਵ) ਕਈਆਂ ਕਈ-ਕਈ (ਪੜ, ਵਿ, ਬਵ) ਕਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਕਹਿੰ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਲਾਹਣ] ਕੱਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੱਸ ਪਈ] ਕੱਸਾਂ; †ਕੱਸਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੱਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬੁਖਾਰ, ਲਹਿੰ] ਕੱਸ (ਕਿ, ਸਕ) : - ਕੱਸਣਾ : [ਕੱਸਣੇ ਕੱਸਣੀ ਕੱਸਣੀਆਂ; ਕੱਸਣ ਕੱਸਣੋਂ] ਕੱਸਦਾ : [ਕੱਸਦੇ ਕੱਸਦੀ ਕੱਸਦੀਆਂ; ਕੱਸਦਿਆਂ] ਕੱਸਦੋਂ : [ਕੱਸਦੀਓਂ ਕੱਸਦਿਓ ਕੱਸਦੀਓ] ਕੱਸਾਂ : [ਕੱਸੀਏ ਕੱਸੇਂ ਕੱਸੋ ਕੱਸੇ ਕੱਸਣ] ਕੱਸਾਂਗਾ/ਕੱਸਾਂਗੀ : [ਕੱਸਾਂਗੇ/ਕੱਸਾਂਗੀਆਂ ਕੱਸੇਂਗਾ ਕੱਸੇਂਗੀ ਕੱਸੋਗੇ/ਕੱਸੋਗੀਆਂ ਕੱਸਣਗੇ/ਕੱਸਣਗੀਆਂ] ਕੱਸਿਆ : [ਕੱਸੇ ਕੱਸੀ ਕੱਸੀਆਂ; ਕੱਸਿਆਂ] ਕੱਸੀਦਾ ਕੱਸੂੰ : [ਕੱਸੀਂ ਕੱਸਿਓ ਕੱਸੂ] ਕੰਸ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸਕਾਂ ਕੱਸ-ਕਸਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਸਿਆ-ਕਸਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੱਸੇ-ਕਸਾਏ ਕੱਸਿਆਂ-ਕਸਾਇਆਂ ਕੱਸੀ-ਕਸਾਈ (ਇਲਿੰ) ਕੱਸੀਆਂ-ਕਸਾਈਆਂ] ਕਸਟਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: custom] ਕਸਟਮ-ਅਫ਼ਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸਟਮ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕਸਟਮ-ਹਾਊਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸਟਮ-ਹਾਊਸੋਂ ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸਟਰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸਟਰੈਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: castor oil] ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: custodian] ਕਸਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸਣੀ [=ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੀਟੀ] ਕਸਣੀਆਂ ਕਸਤੂਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸਤੂਰਾ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਸਤੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹਰਨ] ਕਸਤੂਰੇ ਕਸਤੂਰਿਆਂ ਕਸਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸਬਾਂ; ਕਸਬਦਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸਬਦਾਰਾਂ ਕਸਬੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸਬੀਆਂ; ਕਸਬਣ (ਇਲਿੰ) ਕਸਬਣਾਂ ਕਸਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਸਬੇ ਕਸਬਿਆਂ ਕਸਬਿਓਂ] ਕਸਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸਮਾਂ ਕਸਮੀਆ (ਕਿਵਿ) ਕਸਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸਰਾਂ; ਕਸਰ-ਮਸਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ] ਕਸਰਵੰਦ (ਵਿ) ਕਸਰਵੰਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਸਰਵੰਦੇ; ਕਸਰਵੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਸਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਸਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸਰਤਾਂ ਕਸਰਤੋਂ; ਕਸਰਤੀ (ਵਿ) ਕਸਰਤੀਆਂ ਕਸਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਸਰੇ ਕਸਰਿਆ ਕਸਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਸਰੀਆਂ] ਕਸਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਕਸਵਾਉਣਾ : [ਕਸਵਾਉਣੇ ਕਸਵਾਉਣੀ ਕਸਵਾਉਣੀਆਂ; ਕਸਵਾਉਣ ਕਸਵਾਉਣੋਂ] ਕਸਵਾਉਂਦਾ : [ਕਸਵਾਉਂਦੇ ਕਸਵਾਉਂਦੀ ਕਸਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਕਸਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਸਵਾਉਂਦੋਂ : [ਕਸਵਾਉਂਦੀਓਂ ਕਸਵਾਉਂਦਿਓ ਕਸਵਾਉਂਦੀਓ] ਕਸਵਾਊਂ : [ਕਸਵਾਈਂ ਕਸਵਾਇਓ ਕਸਵਾਊ] ਕਸਵਾਇਆ : [ਕਸਵਾਏ ਕਸਵਾਈ ਕਸਵਾਈਆਂ; ਕਸਵਾਇਆਂ] ਕਸਵਾਈਦਾ : [ਕਸਵਾਈਦੇ ਕਸਵਾਈਦੀ ਕਸਵਾਈਦੀਆਂ] ਕਸਵਾਵਾਂ : [ਕਸਵਾਈਏ ਕਸਵਾਏਂ ਕਸਵਾਓ ਕਸਵਾਏ ਕਸਵਾਉਣ] ਕਸਵਾਵਾਂਗਾ/ਕਸਵਾਵਾਂਗੀ : [ਕਸਵਾਵਾਂਗੇ/ਕਸਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਸਵਾਏਂਗਾ ਕਸਵਾਏਂਗੀ ਕਸਵਾਓਗੇ ਕਸਵਾਓਗੀਆਂ ਕਸਵਾਏਗਾ/ਕਸਵਾਏਗੀ ਕਸਵਾਉਣਗੇ/ਕਸਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਕੱਸਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੱਸਵੇਂ; ਕੱਸਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਕੱਸਵੀਆਂ] ਕਸਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕਸਾਉਣਾ : [ਕਸਾਉਣੇ ਕਸਾਉਣੀ ਕਸਾਉਣੀਆਂ; ਕਸਾਉਣ ਕਸਾਉਣੋਂ] ਕਸਾਉਂਦਾ : [ਕਸਾਉਂਦੇ ਕਸਾਉਂਦੀ ਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕਸਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਸਾਉਂਦੋਂ : [ਕਸਾਉਂਦੀਓਂ ਕਸਾਉਂਦਿਓ ਕਸਾਉਂਦੀਓ] ਕਸਾਊਂ : [ਕਸਾਈਂ ਕਸਾਇਓ ਕਸਾਊ] ਕਸਾਇਆ : [ਕਸਾਏ ਕਸਾਈ ਕਸਾਈਆਂ; ਕਸਾਇਆਂ] ਕਸਾਈਦਾ : [ਕਸਾਈਦੇ ਕਸਾਈਦੀ ਕਸਾਈਦੀਆਂ] ਕਸਾਵਾਂ : [ਕਸਾਈਏ ਕਸਾਏਂ ਕਸਾਓ ਕਸਾਏ ਕਸਾਉਣ] ਕਸਾਵਾਂਗਾ /ਕਸਾਵਾਂਗੀ : ਕਸਾਵਾਂਗੇ ਕਸਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਸਾਏਂਗਾ/ਕਸਾਏਂਗੀ ਕਸਾਓਗੇ ਕਸਾਓਗੀਆਂ ਕਸਾਏਗਾ/ਕਸਾਏਗੀ ਕਸਾਉਣਗੇ/ਕਸਾਉਣਗੀਆਂ ਕੱਸਾ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਘੱਟ] [ਕੱਸੇ ਕੱਸਿਆ ਕੱਸੀ (ਇਲਿੰ) ਕੱਸੀਆਂ] ਕਸਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਖਿੱਚ] †ਕਸਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸਾਈ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਸਾਈਆਂ ਕਸਾਈਆ (ਸੰਬੋ) ਕਸਾਈਓ ਕਸਾਇਣ (ਇਲਿੰ) ਕਸਾਇਣਾਂ ਕਸਾਇਣੇ (ਸੰਬੋ) ਕਸਾਇਣੋਂ]; ਕਸਾਈਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸਾਈਪੁਣੇ ਕਸਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ] ਕਸਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਸਾਈ] ਕਸਾਬਾਂ; ਕਸਾਬਾ (ਸੰਬੋ) ਕਸਾਬੋ ਕਸਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸਾਰੇ ਕਸਾਰਿਆਂ ਕਸਾਵਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੱਸੀਆਂ ਕੱਸੀਓਂ ਕੱਸੀਏ-ਕੱਸੀ (ਕਿਵਿ) ਕਸੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸੀਏ ਕਸੀਆਂ ਕਸੀਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸੀਸਾਂ ਕਸੀਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਢਾਈ] ਕਸੀਦੇ ਕਸੀਦਾਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸੀਦਾਕਾਰਾਂ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸੀਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ] ਕਸੀਦੇ ਕਸੀਦਿਆਂ; ਕਸੀਦਾਗੋ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਗੋ' ਕੇਵਲ ਪਿਛੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਸੀਦਾਗੋਆਂ ਕਸੀਦਾਗੋਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸੀਰ (ਨਾਂ, ਪੁ)। ਕਸੀਰਾਂ: ਕਸੀਰਦਾਰ (ਵਿ) ਕਸੀਰੀ (ਵਿ) ਕਸੀਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸੀਰੇ ਕਸੀਰਿਆਂ; ਕਸੁੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੀ ਵਿੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਪ ਕਰੀਦੀ ਹੈ] ਕਸੁੰਡੇ ਕਸੁੰਡਿਆਂ ਕਸੁੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਸੁੱਧੇ ਕਸੁੱਧਿਆਂ ਕਸੁੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਕਸੁੱਧੀਆਂ] ਕਸੁੰਭਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸੁੰਭੇ; ਕਸੁੰਭੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸੁੰਭੜੇ ਕਸੁੰਭੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸੁੰਭੀ (ਵਿ) ਕਸੁਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਸੁਰੇ ਕਸੁਰਿਆਂ ਕਸੁਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਸੁਰਿਓ ਕਸੁਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਸੁਰੀਆਂ ਕਸੁਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਸੁਰੀਓ ਕਸੂਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਸੂਤੇ ਕਸੂਤਿਆਂ ਕਸੂਤੀ (ਇਲਿੰ) ਕਸੂਤੀਆਂ] ਕਸੂਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸੂਰੋਂ; ਕਸੂਰੀ (ਵਿ) ਕਸੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸੂਰਾਂ ਕਸੂਰੋਂ; ਕਸੂਰਵਾਰ (ਵਿ) ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ †ਬੇਕਸੂਰ (ਵਿ) ਕਸੇਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਸੇਰੇ ਕਸੇਰਿਆਂ ਕਸੇਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਸੇਰਿਓ ਕਸੇਰਨ (ਇਲਿੰ) ਕਸੇਰਨਾਂ ਕਸੇਰਨੇ (ਸੰਬੋ) ਕਸੇਰਨੋ] ਕਸੈਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਸੈਲ਼ੇ ਕਸੈਲ਼ਿਆਂ ਕਸੈਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਕਸੈਲ਼ੀਆਂ] ਕਸੈਲ਼ਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸੈਲ਼ੇਪਣ ਕਸੋਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ] ਕਸੋਰੇ ਕਸੋਰਿਆਂ ਕਸੋਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸੋਲੀਆਂ ਕਸੌਟੀ** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹਿੰਦੀ] ** ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ‘ਘਸਵੱਟੀ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਕਸੌਟੀ' ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ 'ਕਸਵੱਟੀ' ਹੈ । ਕਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸ਼ਾਂ ਕਸ਼ਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸ਼ਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸ਼ਟਾਂ ਕਸ਼ਟੋਂ; ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ (ਵਿ) ਕਸ਼ਟਦਾਈ (ਵਿ) ਕਸ਼ਟਪੂਰਨ (ਵਿ) ਕਸ਼ਟਮਈ (ਵਿ) ਕਸ਼-ਮਕਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਸ਼ਮੀਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ; ਕਸ਼ਮੀਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕਸ਼ਮੀਰਨ (ਇਲਿੰ) ਕਸ਼ਮੀਰਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰਨੇ (ਸੰਬੋ) ਕਸ਼ਮੀਰਨੋ] ਕਸ਼ਮੀਰੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਹਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) [=ਅਖਵਾ] :- ਕਹਾਉਣਾ : [ਕਹਾਉਣੇ ਕਹਾਉਣੀ ਕਹਾਉਣੀਆਂ; ਕਹਾਉਣ ਕਹਾਉਣੋਂ] ਕਹਾਉਂਦਾ : [ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਹਾਉਂਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ; ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਹਾਉਂਦੋਂ : [ਕਹਾਉਂਦੀਓਂ ਕਹਾਉਂਦਿਓ ਕਹਾਉਂਦੀਓ] ਕਹਾਊਂ : [ਕਹਾਈਂ ਕਹਾਇਓ ਕਹਾਊ] ਕਹਾਇਆ : [ਕਹਾਏ ਕਹਾਈ ਕਹਾਈਆਂ; ਕਹਾਇਆਂ] ਕਹਾਈਦਾ : [ਕਹਾਈਦੇ ਕਹਾਈਦੀ ਕਹਾਈਦੀਆਂ] ਕਹਾਵਾਂ : [ਕਹਾਈਏ ਕਹਾਏਂ ਕਹਾਓ ਕਹਾਏ ਕਹਾਉਣ] ਕਹਾਵਾਂਗਾ/ਕਹਾਵਾਂਗੀ : [ਕਹਾਵਾਂਗੇ/ਕਹਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਹਾਏਂਗਾ ਕਹਾਏਂਗੀ ਕਹਾਓਗੇ ਕਹਾਓਗੀਆਂ ਕਹਾਏਗਾ/ਕਹਾਏਗੀ ਕਹਾਉਣਗੇ/ਕਹਾਉਣਗੀਆਂ] ਕਹਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਓਂ] ਕਹਾਣੀ-ਕਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਹਾਣੀਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ; ਕਹਾਣੀਕਾਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕਹਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਹਾਰਾਂ; ਕਹਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਹਾਰੋ ਕਹਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਹਾਰੀਆਂ ਕਹਾਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਹਾਰੀਓ] ਕਹਾਵਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਹਾਵਤਾਂ ਕਹਾਵਤੀ (ਵਿ) ਕਹਿ* (ਕਿ, ਸਕ) :- *ਕਹੁ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਹਾਂ : [ਕਹੀਏ ਕਹੇਂ ਕਹੋ ਕਹੇ ਕਹਿਣ] ਕਹਾਂਗਾ/ਕਹਾਂਗੀ : [ਕਹਾਂਗੇ/ਕਹਾਂਗੀਆਂ ਕਹਾਂਗਾ/ਕਹੇਂਗੀ ਕਹੋਗੇ/ਕਹੋਗੀਆਂ ਕਹੇਗਾ/ਕਹੇਗੀ ਕਹਿਣਗੇ/ਕਹਿਣਗੀਆਂ] ਕਹਿਣਾ : [ਕਹਿਣੇ ਕਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀਆਂ; ਕਹਿਣ ਕਹਿਣੋਂ] ਕਹਿੰਦਾ : [ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ; ਕਹਿੰਦਿਆਂ] ਕਹਿੰਦੋਂ : [ਕਹਿੰਦੀਓਂ ਕਹਿੰਦਿਓ ਕਹਿੰਦੀਓ] ਕਹੀਦਾ : [ਕਹੀਦੇ ਕਹੀਦੀ ਕਹੀਦੀਆਂ] ਕਹੂੰ : [ਕਹੀਂ ਕਹਿਓ ਕਹੂ] ਕਿਹਾ : [ਕਹੇ ਕਹੀ ਕਹੀਆਂ ਕਿਹਾਂ] ਕਹਿੰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਹਿੰਆਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਹਿਕਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) = ਉੱਚਾ ਹਾਸਾ ਕਹਿਕਹੇ ਕਹਿਗਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) |=ਤੂੜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘਾਣੀ; ਮਲ] ਕਹਿਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਹਿਣ ਕਹਿਣੇ; ਕਹਿਣਾ-ਸੁਣਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਹਿਣ-ਸੁਣਨ †ਕਹਿਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਹਿਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਮੱਕੜੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ] ਕਹਿਣੇ ਕਹਿਣਿਆਂ ਕਹਿਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਕਥਨੀ] ਕਹਿਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਹਿਰਾਂ ਕਹਿਰੋਂ; ਕਹਿਰਵਾਨ (ਵਿ) ਕਹਿਰੀ (ਵਿ) ਕਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਹੀਆਂ ਕਹੀਓਂ] ਕੱਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਕਰੀ (ਵਿ) ਕਕਰੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਕਰੀਲੇ ਕਕਰੀਲਿਆਂ ਕਕਰੀਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕਕਰੀਲੀਆਂ] ਕੰਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਕਰਾਂ ਕੰਕਰੀ (ਵਿ) ਕੱਕਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਕੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੱਕ ਗੋਤ ਕੱਕੜਾਂ ਕੱਕੜੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕੱਕੜਸਿੰਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਕੱਕੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਕੜੀਆਂ ਕੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ] ਕੱਕੇ ਕੱਕਿਆਂ ਕੱਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ] [ਕੱਕੇ ਕੱਕਿਆਂ ਕੱਕੀ (ਇਲਿੰ) ਕੱਕੀਆਂ] ਕਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਕਾਰਾਂ ਕੱਕੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਖਾਂ ਕੱਖੀਂ ਕੱਖੋਂ; ਕੱਖ-ਕੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਖ-ਕੰਡੇ ਕੱਖ-ਕਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਖ-ਪੱਠਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਖ-ਪੱਠੇ ਕੱਖ-ਭਰ (ਵਿ) ਕੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕੰਗਲਾ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੰਗਲੇ ਕੰਗਲਿਆਂ ਕੰਗਲਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਗਲਿਓ ਕੰਗਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕੰਗਲੀਆਂ ਕੰਗਲੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੰਗਲੀਓ] ਕੰਗਾਲ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੰਗਾਲਾਂ ਕੰਗਾਲਾ (ਸੰਬੋ) ਕੰਗਾਲੋ; ਕੰਗਾਲਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਗਾਲਪੁਣ ਕੰਗਾਲੀ ਕੰਘਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੰਘੇ ਕੰਘਿਆਂ ਕੰਘਿਓਂ ਕੰਘੀ (ਇਲਿੰ) ਕੰਘੀਆਂ ਕੰਘੀਓਂ]; ਕੰਘੀ-ਪੱਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਘੇਘਾੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਘੇਘਾੜਾਂ ਕੰਙਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਙਣਾ ਕੰਙਣੋਂ ਕੰਙਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਙਣੇ ਕੰਙਣਿਆਂ ਕੰਙਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਙਣੀਆਂ ਕੰਙਣੀਦਾਰ (ਵਿ) ਕੱਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸ਼ੀਸ਼ਾ] ਕਚਕੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਚਕੜੇ ਕਚਕੜਿਆਂ ਕੱਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕੱਚਪੁਣਾ ] ਕੱਚ-ਸੱਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਚ-ਘਰੜ (ਵਿ) ਕਚਦਿਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਚ-ਪੱਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਚਪੱਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਚਪੱਕੇ ਕਚਪੱਕਿਆਂ ਕਚਪੱਕੀ (ਇਲਿੰ) ਕਚਪੱਕੀਆਂ] ਕੱਚਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਚਪੁਣੇ †ਕੱਚਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਕਚਿਆਣ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਚਹਿਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਓਂ] ਕਚਕੌਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਚਕੌਲਾਂ ਕਚਕੌਲੋਂ ਕਚਨਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਚਨਾਰਾਂ ਕਚਨਾਰੀ (ਵਿ) ਕਚਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਚਰੇ ਕਚਰਿਆਂ ਕਚਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਚਰੀਆਂ] ਕਚਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕੂੜਾ] ਕਚਰੇ ਕਚਲਹੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਚਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੱਚੇ ਕੱਚਿਆਂ ਕੱਚੀ (ਇਲਿੰ) ਕੱਚੀਆਂ]; †ਕੱਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਕੱਚਿਆਂ-ਪੱਕਿਆਂ ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ (ਇਲਿੰ) ਕੱਚੀਆਂ-ਪੱਕੀਆਂ] ਕੱਚਾ-ਪਿੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਕੱਚਿਆਂ-ਪਿੱਲਿਆਂ ਕੱਚੀ-ਪਿੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕੱਚੀਆਂ-ਪਿੱਲੀਆਂ] ਕੱਚਾ-ਭੁੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੱਚੇ-ਭੁੰਨੇ ਕੱਚਿਆਂ-ਭੁੰਨਿਆਂ ਕੱਚੀ-ਭੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਕੱਚੀਆਂ-ਭੁੰਨੀਆਂ] ਕਚੇਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਚੇਰੇ ਕਚੇਰਿਆਂ ਕਚੇਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਚੇਰੀਆਂ] †ਕਚਿਆਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਚਾਲੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਚਾਲੂਆਂ ਕਚਾਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਚਾਵੇ ਕਚਾਵਿਆਂ ਕਚਿਆਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਚਿਆਈਆਂ ਕਚਿਆਣ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਚੀਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਚੀਚੀਆਂ ਕਚੂਮਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਚੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਲਦੀ ਵਰਗੀ ਬੂਟੀ] ਕਚੌਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਚੌਰੀਆਂ ਕੱਛ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬਗ਼ਲ] ਕੱਛਾਂ ਕੱਛੀਂ ਕੱਛੇ ਕੱਛੋਂ ਕੱਛ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼] ਕੱਛ-ਕਛਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਛਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਛ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਛਾਂ; ਕਛਹਿਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਛਹਿਰੇ ਕਛਹਿਰਿਆਂ ਕਛਹਿਰਿਓਂ] ਕੱਛਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੱਛੇ ਕੱਛਿਆਂ ਕੱਛਿਓਂ ਕੱਛੀ (ਇਲਿੰ) ਕੱਛੀਆਂ; ਕੱਛੀਓਂ] ਕੱਛ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੱਛਣਾ : [ਕੱਛਣੇ ਕੱਛਣੀ ਕੱਛਣੀਆਂ; ਕੱਛਣ ਕੱਛਣੋਂ] ਕੱਛਦਾ : [ਕੱਛਦੇ ਕੱਛਦੀ ਕੱਛਦੀਆਂ; ਕੱਛਦਿਆਂ] ਕੱਛਦੋਂ : [ਕੱਛਦੀਓਂ ਕੱਛਦਿਓ ਕੱਛਦੀਓ] ਕੱਛਾਂ : [ਕੱਛੀਏ ਕੱਛੇਂ ਕੱਛੋ ਕੱਛੇ ਕੱਛਣ] ਕੱਛਾਂਗਾ/ਕੱਛਾਂਗੀ : [ਕੱਛਾਂਗੇ/ਕੱਛਾਂਗੀਆਂ ਕੱਛੇਂਗਾ/ਕੱਛੇਂਗੀ ਕੱਛੋਗੇ ਕੱਛੋਗੀਆਂ ਕੱਛੇਗਾ/ਕੱਛੇਗੀ ਕੱਛਣਗੇ/ਕੱਛਣਗੀਆਂ] ਕੱਛਿਆ : [ਕੱਛੇ ਕੱਛੀ ਕੱਛੀਆਂ; ਕੱਛਿਆਂ] ਕੱਛੀਦਾ : ਕੱਛੀਦੇ ਕੱਛੀਦੀ ਕੱਛੀਦੀਆਂ] ਕੱਛੂੰ : [ਕੱਛੀਂ ਕੱਛਿਓ ਕੱਛੂ] ਕਛਰਾਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਛਰਾਲੀਆਂ ਕਛਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਕਛਵਾਉਣਾ : [ਕਛਵਾਉਣੇ ਕਛਵਾਉਣੀ ਕਛਵਾਉਣੀਆਂ; ਕਛਵਾਉਣ ਕਛਵਾਉਣੋਂ] ਕਛਵਾਉਂਦਾ : [ਕਛਵਾਉਂਦੇ ਕਛਵਾਉਂਦੀ ਕਛਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਕਛਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਛਵਾਉਂਦੋਂ : [ਕਛਵਾਉਂਦੀਓਂ ਕਛਵਾਉਂਦਿਓ ਕਛਵਾਉਂਦੀਓ] ਕਛਵਾਊਂ : [ਕਛਵਾਈਂ ਕਛਵਾਇਓ ਕਛਵਾਊ] ਕਛਵਾਇਆ : [ਕਛਵਾਏ ਕਛਵਾਈ ਕਛਵਾਈਆਂ; ਕਛਵਾਇਆਂ] ਕਛਵਾਈਦਾ : [ਕਛਵਾਈਦੇ ਕਛਵਾਈਦੀ ਕਛਵਾਈਦੀਆਂ] ਕਛਵਾਵਾਂ : [ਕਛਵਾਈਏ ਕਛਵਾਏਂ ਕਛਵਾਓ ਕਛਵਾਏ ਕਛਵਾਉਣ] ਕਛਵਾਵਾਂਗਾ/ਕਛਵਾਵਾਂਗੀ : [ਕਛਵਾਵਾਂਗੇ/ਕਛਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਛਵਾਏਂਗਾ ਕਛਵਾਏਂਗੀ ਕਛਵਾਓਗੇ ਕਛਵਾਓਗੀਆਂ ਕਛਵਾਏਗਾ/ਕਛਵਾਏਗੀ ਕਛਵਾਉਣਗੇ/ਕਛਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਕਛਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਛਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕਛਾਉਣਾ : [ਕਛਾਉਣੇ ਕਛਾਉਣੀ ਕਛਾਉਣੀਆਂ; ਕਛਾਉਣ ਕਛਾਉਣੋਂ] ਕਛਾਉਂਦਾ : [ਕਛਾਉਂਦੇ ਕਛਾਉਂਦੀ ਕਛਾਉਂਦੀਆਂ ਕਛਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਛਾਉਂਦੋਂ : [ਕਛਾਉਂਦੀਓਂ ਕਛਾਉਂਦਿਓ ਕਛਾਉਂਦੀਓ] ਕਛਾਊਂ : [ਕਛਾਈਂ ਕਛਾਇਓ ਕਛਾਊ] ਕਛਾਇਆ : [ਕਛਾਏ ਕਛਾਈ ਕਛਾਈਆਂ; ਕਛਾਇਆਂ] ਕਛਾਈਦਾ : [ਕਛਾਈਦੇ ਕਛਾਈਦੀ ਕਛਾਈਦੀਆਂ] ਕਛਾਵਾਂ : [ਕਛਾਈਏ ਕਛਾਏਂ ਕਛਾਓ ਕਛਾਏ ਕਛਾਉਣ] ਕਛਾਵਾਂਗਾ /ਕਛਾਵਾਂਗੀ : ਕਛਾਵਾਂਗੇ ਕਛਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਛਾਏਂਗਾ/ਕਛਾਏਂਗੀ ਕਛਾਓਗੇ ਕਛਾਓਗੀਆਂ ਕਛਾਏਗਾ/ਕਛਾਏਗੀ ਕਛਾਉਣਗੇ/ਕਛਾਉਣਗੀਆਂ ਕਛਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਛੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਛੂਆਂ; ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਕੱਛੂਕੁੰਮਿਆਂ ਕਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ; ਦੁਆ] ਕਜਾਂ ਕਜੋਂ; ਕਜਈ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਜਈਆਂ ਕੱਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਪਰਦਾ] ਕੱਜ-ਕਜਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੱਜਣਾ : [ਕੱਜਣੇ ਕੱਜਣੀ ਕੱਜਣੀਆਂ; ਕੱਜਣ ਕੱਜਣੋਂ] ਕੱਜਦਾ : [ਕੱਜਦੇ ਕੱਜਦੀ ਕੱਜਦੀਆਂ; ਕੱਜਦਿਆਂ] ਕੱਜਦੋਂ : [ਕੱਜਦੀਓਂ ਕੱਜਦਿਓ ਕੱਜਦੀਓ] ਕੱਜਾਂ : [ਕੱਜੀਏ ਕੱਜੇਂ ਕੱਜੋ ਕੱਜੇ ਕੱਜਣ] ਕੱਜਾਂਗਾ/ਕੱਜਾਂਗੀ : [ਕੱਜਾਂਗੇ/ਕੱਜਾਂਗੀਆਂ ਕੱਜੇਂਗਾ/ਕੱਜੇਂਗੀ ਕੱਜੋਗੇ ਕੱਜੋਗੀਆਂ ਕੱਜੇਗਾ/ਕੱਜੇਗੀ ਕੱਜਣਗੇ/ਕੱਜਣਗੀਆਂ] ਕੱਜਿਆ : [ਕੱਜੇ ਕੱਜੀ ਕੱਜੀਆਂ; ਕੱਜਿਆਂ] ਕੱਜੀਦਾ : [ਕੱਜੀਦੇ ਕੱਜੀਦੀ ਕੱਜੀਦੀਆਂ] ਕੱਜੂੰ : [ਕੱਜੀਂ ਕੱਜਿਓ ਕੱਜੂ] ਕੰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਜਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਜਕਾਂ ਕੰਜ-ਕੁਆਰੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਕੰਜ-ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੰਜ-ਕੁਆਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੰਜ-ਕੁਆਰੀਓ ਕੰਜਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੰਜਰਾਂ ਕੰਜਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕੰਜਰੋ ਕੰਜਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕੰਜਰੀਆਂ ਕੰਜਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੰਜਰੀਓ] ਕੰਜਰਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੰਜਰਖ਼ਾਨੇ ਕੰਜਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਕੰਜਰਖ਼ਾਨਿਓਂ] ਕੰਜਰਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਜਰਪੁਣੇ ਕੱਜਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਜਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਜਲ਼ੇ ਕਜੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੂਰੂ : ਕਜ਼ੀਅਹ] ਕਜੀਏ ਕੰਜੂਸ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੰਜੂਸਾਂ; ਕੰਜੂਸਾ (ਸੰਬੋ) ਕੰਜੂਸੋ ਕੰਜੂਸਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਜੂਸਪੁਣੇ ਕੰਜੂਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਕਜੋੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਜੋੜਾਂ ਕਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਜ਼ਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਜ਼ਾਕਾਂ ਕੱਜ਼ਾਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: cut] ਕੱਟਾਂ ਕੱਟ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੱਟਣਾ : [ਕੱਟਣੇ ਕੱਟਣੀ ਕੱਟਣੀਆਂ; ਕੱਟਣ ਕੱਟਣੋਂ] ਕੱਟਦਾ : [ਕੱਟਦੇ ਕੱਟਦੀ ਕੱਟਦੀਆਂ; ਕੱਟਦਿਆਂ] ਕੱਟਦੋਂ : [ਕੱਟਦੀਓਂ ਕੱਟਦਿਓ ਕੱਟਦੀਓ] ਕੱਟਾਂ : [ਕੱਟੀਏ ਕੱਟੇਂ ਕੱਟੋ ਕੱਟੇ ਕੱਟਣ] ਕੱਟਾਂਗਾ/ਕੱਟਾਂਗੀ : [ਕੱਟਾਂਗੇ/ਕੱਟਾਂਗੀਆਂ ਕੱਟੇਂਗਾ/ਕੱਟੇਂਗੀ ਕੱਟੋਗੇ ਕੱਟੋਗੀਆਂ ਕੱਟੇਗਾ/ਕੱਟੇਗੀ ਕੱਟਣਗੇ/ਕੱਟਣਗੀਆਂ] ਕੱਟਿਆ : [ਕੱਟੇ ਕੱਟੀ ਕੱਟੀਆਂ; ਕੱਟਿਆਂ] ਕੱਟੀਦਾ : [ਕੱਟੀਦੇ ਕੱਟੀਦੀ ਕੱਟੀਦੀਆਂ] ਕੱਟੂੰ : [ਕੱਟੀਂ ਕੱਟਿਓ ਕੱਟੂ] ਕਟਹਰ* (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ] *'ਕਟਹਲ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਹਿਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਟਹਿਰੇ ਕਟਹਿਰਿਆਂ ਕਟਹਿਰਿਓਂ] ਕਟਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਟਕਾਂ ਕੱਟ-ਕਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਟ-ਕਟਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕੱਟ-ਵੱਢ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਟਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਸੰਦ] ਕੱਟਣੀਆਂ ਕੱਟਪੀਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ)[ ਅੰ: cutter] ਕਟਰਾਂ ਕਟਲਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: cutlery] ਕੱਟ-ਵੱਢ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) :- ਕਟਵਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕਟਵਾਉਣਾ : [ਕਟਵਾਉਣੇ ਕਟਵਾਉਣੀ ਕਟਵਾਉਣੀਆਂ; ਕਟਵਾਉਣ ਕਟਵਾਉਣੋਂ] ਕਟਵਾਉਂਦਾ : [ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਕਟਵਾਉਂਦੀਆਂ ਕਟਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਟਵਾਉਂਦੋਂ : [ਕਟਵਾਉਂਦੀਓਂ ਕਟਵਾਉਂਦਿਓ ਕਟਵਾਉਂਦੀਓ] ਕਟਵਾਊਂ : [ਕਟਵਾਈਂ ਕਟਵਾਇਓ ਕਟਵਾਊ] ਕਟਵਾਇਆ : [ਕਟਵਾਏ ਕਟਵਾਈ ਕਟਵਾਈਆਂ; ਕਟਵਾਇਆਂ] ਕਟਵਾਈਦਾ : [ਕਟਵਾਈਦੇ ਕਟਵਾਈਦੀ ਕਟਵਾਈਦੀਆਂ] ਕਟਵਾਵਾਂ : [ਕਟਵਾਈਏ ਕਟਵਾਏਂ ਕਟਵਾਓ ਕਟਵਾਏ ਕਟਵਾਉਣ] ਕਟਵਾਵਾਂਗਾ /ਕਟਵਾਵਾਂਗੀ : ਕਟਵਾਵਾਂਗੇ ਕਟਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਟਵਾਏਂਗਾ/ਕਟਵਾਏਂਗੀ ਕਟਵਾਓਗੇ ਕਟਵਾਓਗੀਆਂ ਕਟਵਾਏਗਾ/ਕਟਵਾਏਗੀ ਕਟਵਾਉਣਗੇ/ਕਟਵਾਉਣਗੀਆਂ ਕਟਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਟਵੇਂ ਕਰਵਿਆਂ ਕਟਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਕਟਵੀਆਂ] ਕਟਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਟੜ (ਵਿ) ਕੱਟੜਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਟੜਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਕਟੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਟੜੇ ਕਟੜਿਆਂ ਕਟੜਿਓਂ] ਕਟੜੂ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ‘ਕਟਰੂ’ ਬੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਟੜੂਆਂ ਕੰਟ੍ਰੈੱਕਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : contract] ਕੰਟ੍ਰੈੱਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਟ੍ਰੈੱਕਟਰਾਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : control] ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਕਟਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕਟਾਉਣਾ : [ਕਟਾਉਣੇ ਕਟਾਉਣੀ ਕਟਾਉਣੀਆਂ; ਕਟਾਉਣ ਕਟਾਉਣੋਂ] ਕਟਾਉਂਦਾ : [ਕਟਾਉਂਦੇ ਕਟਾਉਂਦੀ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ ਕਟਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਟਾਉਂਦੋਂ : [ਕਟਾਉਂਦੀਓਂ ਕਟਾਉਂਦਿਓ ਕਟਾਉਂਦੀਓ] ਕਟਾਊਂ : [ਕਟਾਈਂ ਕਟਾਇਓ ਕਟਾਊ] ਕਟਾਇਆ : [ਕਟਾਏ ਕਟਾਈ ਕਟਾਈਆਂ; ਕਟਾਇਆਂ] ਕਟਾਈਦਾ : [ਕਟਾਈਦੇ ਕਟਾਈਦੀ ਕਟਾਈਦੀਆਂ] ਕਟਾਵਾਂ : [ਕਟਾਈਏ ਕਟਾਏਂ ਕਟਾਓ ਕਟਾਏ ਕਟਾਉਣ] ਕਟਾਵਾਂਗਾ /ਕਟਾਵਾਂਗੀ : ਕਟਾਵਾਂਗੇ ਕਟਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਟਾਏਂਗਾ/ਕਟਾਏਂਗੀ ਕਟਾਓਗੇ ਕਟਾਓਗੀਆਂ ਕਟਾਏਗਾ/ਕਟਾਏਗੀ ਕਟਾਉਣਗੇ/ਕਟਾਉਣਗੀਆਂ ਕੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ] [ਕੱਟੇ ਕੱਟਿਆਂ ਕੱਟੀ (ਇਲਿੰ) ਕੱਟੀਆਂ] ਕੱਟਾ-ਵੱਛਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਟੇ-ਵੱਛੇ ਕੱਟਿਆਂ-ਵੱਛਿਆਂ ਕੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਛੋਟੀ ਬੋਰੀ] [ਕੱਟੇ ਕੱਟਿਆਂ ਕੱਟਿਓਂ] ਕਟਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ['ਕੱਟ' ਤੋਂ] ਕਟਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਟਾਖਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਟਾਖਸ਼ਾਂ ਕਟਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਟਾਰਾਂ ਕਟਾਰੋਂ; ਕਟਾਰਬੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਟਾਰਬੰਦਾਂ ਕਟਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਟਾਰੀਆਂ ਕਟਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਟਾਰੇ ਕਟਾਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕਟਿਆਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕਟਿਆਲਾਂ ਕਟਿਆਲੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕਟਿੰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : cutting] ਕੰਟੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਟੀਨਾਂ ਕੰਟੀਨੋਂ ਕੱਟੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਟੂਆਂ ਕਟੋਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕਟੋਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਟੋਰੇ ਕਟੋਰਿਆਂ ਕਟੋਰਿਓਂ ਕਟੋਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਟੋਰੀਆਂ ਕਟੋਰੀਓਂ] ਕਟੌਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਓਂ] ਕੰਠ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਗਲ਼] ਕੰਠੋਂ ਕੰਠੀ (ਵਿ) [ : ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ] ਕਠਨ (ਵਿ) ਕਠਨਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਠਨਾਈਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਕਠਫੋੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਠਫੋੜੇ ਕਠਫੋੜਿਆਂ ਕਠੋਰ (ਵਿ) ਕਠੋਰ-ਚਿੱਤ (ਵਿ) ਕਠੋਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪਿੱਠ] ਕੰਡਾਂ ਕੰਡੋਂ ਕੰਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡ] ਕੰਡਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕੰਡਕਟਰੋ ਕੰਡਕਟਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਡਮ (ਵਿ) [ਅੰ: condemn] ਕੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਡੇ ਕੰਡਿਆਂ †ਕੰਡਿਆਲ਼ਾ (ਵਿ) ਕੰਡੇਦਾਰ (ਵਿ) ਲੂੰ-ਕੰਡੇ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਕੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਤੱਕੜੀ] [ਕੰਡੇ ਕੰਡਿਆਂ ਕੰਡਿਓਂ ਕੰਡੀ (ਇਲਿੰ) ਕੰਡੀਆਂ ਕੰਡੀਓਂ] †ਧਰਮ-ਕੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਡਿਆਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਡਿਆਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਝਾੜਚੂਹਾ] ਕੰਡਿਆਲ੍ਹੇ ਕੰਡਿਆਲ਼੍ਹਿਆਂ ਕੰਡਿਆਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਲਗਾਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ] ਕੰਡਿਆਲ਼ੇ ਕੰਡਿਆਲ਼ਿਆਂ ਕੰਡਿਆਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [= ਕੰਡੇਦਾਰ] [ਕੰਡਿਆਲ਼ੇ ਕੰਡਿਆਲ਼ਿਆਂ ਕੰਡਿਆਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਕੰਡਿਆਲ਼ੀਆਂ] ਕੰਡੇਰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕੰਡਿਆਲ਼ਾ; ਮਲ] ਕੰਡੇਰਨੇ ਕੰਡੇਰਨਿਆਂ ਕੱਢ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੱਢਣਾ : [ਕੱਢਣੇ ਕੱਢਣੀ ਕੱਢਣੀਆਂ; ਕੱਢਣ ਕੱਢਣੋਂ] ਕੱਢਦਾ : [ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੀ ਕੱਢਦੀਆਂ; ਕੱਢਦਿਆਂ] ਕੱਢਦੋਂ : [ਕੱਢਦੀਓਂ ਕੱਢਦਿਓ ਕੱਢਦੀਓ] ਕੱਢਾਂ : [ਕੱਢੀਏ ਕੱਢੇਂ ਕੱਢੋ ਕੱਢੇ ਕੱਢਣ] ਕੱਢਾਂਗਾ/ਕੱਢਾਂਗੀ : [ਕੱਢਾਂਗੇ/ਕੱਢਾਂਗੀਆਂ ਕੱਢੇਂਗਾ/ਕੱਢੇਂਗੀ ਕੱਢੋਗੇ ਕੱਢੋਗੀਆਂ ਕੱਢੇਗਾ/ਕੱਢੇਗੀ ਕੱਢਣਗੇ/ਕੱਢਣਗੀਆਂ] ਕੱਢਿਆ : [ਕੱਢੇ ਕੱਢੀ ਕੱਢੀਆਂ; ਕੱਢਿਆਂ] ਕੱਢੀਦਾ : [ਕੱਢੀਦੇ ਕੱਢੀਦੀ ਕੱਢੀਦੀਆਂ] ਕੱਢੂੰ : [ਕੱਢੀਂ ਕੱਢਿਓ ਕੱਢੂ] ਕਢਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਕਢਵਾਉਣਾ : [ਕਢਵਾਉਣੇ ਕਢਵਾਉਣੀ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ; ਕਢਵਾਉਣ ਕਢਵਾਉਣੋਂ] ਕਢਵਾਉਂਦਾ : [ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਕਢਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਕਢਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਢਵਾਉਂਦੋਂ : [ਕਢਵਾਉਂਦੀਓਂ ਕਢਵਾਉਂਦਿਓ ਕਢਵਾਉਂਦੀਓ] ਕਢਵਾਊਂ : [ਕਢਵਾਈਂ ਕਢਵਾਇਓ ਕਢਵਾਊ] ਕਢਵਾਇਆ : [ਕਢਵਾਏ ਕਢਵਾਈ ਕਢਵਾਈਆਂ; ਕਢਵਾਇਆਂ] ਕਢਵਾਈਦਾ : [ਕਢਵਾਈਦੇ ਕਢਵਾਈਦੀ ਕਢਵਾਈਦੀਆਂ] ਕਢਵਾਵਾਂ : [ਕਢਵਾਈਏ ਕਢਵਾਏਂ ਕਢਵਾਓ ਕਢਵਾਏ ਕਢਵਾਉਣ] ਕਢਵਾਵਾਂਗਾ/ਕਢਵਾਵਾਂਗੀ : [ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ/ਕਢਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਢਵਾਏਂਗਾ ਕਢਵਾਏਂਗੀ ਕਢਵਾਓਗੇ ਕਢਵਾਓਗੀਆਂ ਕਢਵਾਏਗਾ/ਕਢਵਾਏਗੀ ਕਢਵਾਉਣਗੇ/ਕਢਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਕਢਵਾਂ* (ਵਿਪੁ) *'ਕਾਢਵਾਂ' ਵੀ ਵਰਤੋਂ' ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਢਵੇਂ ਕਢਵਿਆਂ ਕਢਵੀਂ (ਇ ਕਢਵੀਂਆਂ ਕਢਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਢਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕਢਾਉਣਾ : [ਕਢਾਉਣੇ ਕਢਾਉਣੀ ਕਢਾਉਣੀਆਂ; ਕਢਾਉਣ ਕਢਾਉਣੋਂ] ਕਢਾਉਂਦਾ : [ਕਢਾਉਂਦੇ ਕਢਾਉਂਦੀ ਕਢਾਉਂਦੀਆਂ ਕਢਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਢਾਉਂਦੋਂ : [ਕਢਾਉਂਦੀਓਂ ਕਢਾਉਂਦਿਓ ਕਢਾਉਂਦੀਓ] ਕਢਾਊਂ : [ਕਢਾਈਂ ਕਢਾਇਓ ਕਢਾਊ] ਕਢਾਇਆ : [ਕਢਾਏ ਕਢਾਈ ਕਢਾਈਆਂ; ਕਢਾਇਆਂ] ਕਢਾਈਦਾ : [ਕਢਾਈਦੇ ਕਢਾਈਦੀ ਕਢਾਈਦੀਆਂ] ਕਢਾਵਾਂ : [ਕਢਾਈਏ ਕਢਾਏਂ ਕਢਾਓ ਕਢਾਏ ਕਢਾਉਣ] ਕਢਾਵਾਂਗਾ /ਕਢਾਵਾਂਗੀ : ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਕਢਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਢਾਏਂਗਾ/ਕਢਾਏਂਗੀ ਕਢਾਓਗੇ ਕਢਾਓਗੀਆਂ ਕਢਾਏਗਾ/ਕਢਾਏਗੀ ਕਢਾਉਣਗੇ/ਕਢਾਉਣਗੀਆਂ ਕੰਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੰਢੇ ਕੰਢਿਆਂ ਕੰਢਿਓਂ] ਕੰਢੇ-ਕੰਢੇ (ਕਿਵਿ) ਕੰਢਿਓਂ-ਕੰਢਿਓਂ (ਕਿਵਿ) ਕੰਢਿਓ-ਕੰਢੀ (ਕਿਵਿ) ਕਢਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਢਾਈਆਂ ਕਢਾਈਓਂ] ਕੰਢੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ, ਮਲ, ਦੁਆ] ਕੰਢੀਆਂ ਕੰਢੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਲਹੱਟੀ] ਕੰਢੀਓਂ ਕਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਣਾਂ, ਕਣਦਾਰ (ਵਿ) ਕਣਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਣਕਾਂ ਕਣਕੀਂ ਕਣਕੋਂ; ਕਣਕ-ਭਿੰਨਾ (ਵਿ. ਪੁ) [ਕਣਕ-ਭਿੰਨੇ ਕਣਕ-ਭਿੰਨਿਆਂ ਕਣਕ-ਭਿੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਕਣਕ-ਭਿੰਨੀਆਂ] ਕਣਕਵੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਣਕਵੰਨੇ ਕਣਕਵੰਨਿਆਂ ਕਣਕਵੰਨੀ (ਇਥੋਂ) ਕਣਕਵੰਨੀਆਂ] ਕਣਕੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਣੱਖਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਣੱਖੇ ਕਣੱਖਿਆਂ ਕਣੱਖੀ (ਇਲਿੰ) ਕਣੱਖੀਆਂ] ਕਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਕਣਾ] ਕਣੇ ਕਣਿਆਂ ਕਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਣੀਆਂ ਕਣੀਓਂ ] ਕੱਤ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੱਤਣਾ : [ਕੱਤਣੇ ਕੱਤਣੀ ਕੱਤਣੀਆਂ; ਕੱਤਣ ਕੱਤਣੋਂ] ਕੱਤਦਾ : [ਕੱਤਦੇ ਕੱਤਦੀ ਕੱਤਦੀਆਂ; ਕੱਤਦਿਆਂ] ਕੱਤਦੋਂ : [ਕੱਤਦੀਓਂ ਕੱਤਦਿਓ ਕੱਤਦੀਓ] ਕੱਤਾਂ : [ਕੱਤੀਏ ਕੱਤੇਂ ਕੱਤੋ ਕੱਤੇ ਕੱਤਣ] ਕੱਤਾਂਗਾ/ਕੱਤਾਂਗੀ : [ਕੱਤਾਂਗੇ/ਕੱਤਾਂਗੀਆਂ ਕੱਤੇਂਗਾ/ਕੱਤੇਂਗੀ ਕੱਤੋਗੇ ਕੱਤੋਗੀਆਂ ਕੱਤੇਗਾ/ਕੱਤੇਗੀ ਕੱਤਣਗੇ/ਕੱਤਣਗੀਆਂ] ਕੱਤਿਆ : [ਕੱਤੇ ਕੱਤੀ ਕੱਤੀਆਂ; ਕੱਤਿਆਂ] ਕੱਤੀਦਾ : [ਕੱਤੀਦੇ ਕੱਤੀਦੀ ਕੱਤੀਦੀਆਂ] ਕੱਤੂੰ : [ਕੱਤੀਂ ਕੱਤਿਓ ਕੱਤੂ] ਕੰਤ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੌਂਤ' ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੰਤਾਂ ਕਤਈ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਕੱਤਕ** (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) **ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਰੂਪ 'ਕੱਤੇ', ਤੇ ਮਲਵਈ 'ਕੱਤਾ' ਹੈ। ਕੱਤਕੋਂ ਕੱਤਕੀ (ਵਿ) [ : ਕੱਤਕੀ ਮਕਈ] ਕੱਤਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਤਣਾ-ਤੁੰਮਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਤਣ-ਤੁੰਮਣ ਕੱਤਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੱਤਣੀਆਂ ਕੱਤਣੀਓਂ] ਕਤਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਤਰਾਂ ਕਤਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕਤਰਦਾ : [ਕਤਰਦੇ ਕਤਰਦੀ ਕਤਰਦੀਆਂ; ਕਤਰਦਿਆਂ] ਕਤਰਦੋਂ : [ਕਤਰਦੀਓਂ ਕਤਰਦਿਓ ਕਤਰਦੀਓ] ਕਤਰਨਾ : [ਕਤਰਨੇ ਕਤਰਨੀ ਕਤਰਨੀਆਂ; ਕਤਰਨ ਕਤਰਨੋਂ] ਕਤਰਾਂ : [ਕਤਰੀਏ ਕਤਰੇਂ ਕਤਰੋ ਕਤਰੇ ਕਤਰਨ] ਕਤਰਾਂਗਾ/ਕਤਰਾਂਗੀ : [ਕਤਰਾਂਗੇ/ਕਤਰਾਂਗੀਆਂ ਕਤਰੇਂਗਾ/ਕਤਰੇਂਗੀ ਕਤਰੋਗੇ/ਕਤਰੋਗੀਆਂ ਕਤਰੇਗਾ/ਕਤਰੇਗੀ ਕਤਰਨਗੇ/ਕਤਰਨਗੀਆਂ] ਕਤਰਿਆ : [ਕਤਰੇ ਕਤਰੀ ਕਤਰੀਆਂ; ਕਤਰਿਆਂ] ਕਤਰੀਦਾ : [ਕਤਰੀਦੇ ਕਤਰੀਦੀ ਕਤਰੀਦੀਆਂ] ਕਤਰੂੰ : [ਕਤਰੀਂ ਕਤਰਿਓ ਕਤਰੂ] ਕਤਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕੈਂਚੀ] ਕਤਰਨੀਆਂ ਕਤਰਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਕਤਰਵਾਉਣਾ : [ਕਤਰਵਾਉਣੇ ਕਤਰਵਾਉਣੀ ਕਤਰਵਾਉਣੀਆਂ; ਕਤਰਵਾਉਣ ਕਤਰਵਾਉਣੋਂ] ਕਤਰਵਾਉਂਦਾ : [ਕਤਰਵਾਉਂਦੇ ਕਤਰਵਾਉਂਦੀ ਕਤਰਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਕਤਰਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਤਰਵਾਉਂਦੋਂ : [ਕਤਰਵਾਉਂਦੀਓਂ ਕਤਰਵਾਉਂਦਿਓ ਕਤਰਵਾਉਂਦੀਓ] ਕਤਰਵਾਊਂ : [ਕਤਰਵਾਈਂ ਕਤਰਵਾਇਓ ਕਤਰਵਾਊ] ਕਤਰਵਾਇਆ : [ਕਤਰਵਾਏ ਕਤਰਵਾਈ ਕਤਰਵਾਈਆਂ; ਕਤਰਵਾਇਆਂ] ਕਤਰਵਾਈਦਾ : [ਕਤਰਵਾਈਦੇ ਕਤਰਵਾਈਦੀ ਕਤਰਵਾਈਦੀਆਂ] ਕਤਰਵਾਵਾਂ : [ਕਤਰਵਾਈਏ ਕਤਰਵਾਏਂ ਕਤਰਵਾਓ ਕਤਰਵਾਏ ਕਤਰਵਾਉਣ] ਕਤਰਵਾਵਾਂਗਾ/ਕਤਰਵਾਵਾਂਗੀ : [ਕਤਰਵਾਵਾਂਗੇ/ਕਤਰਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਤਰਵਾਏਂਗਾ ਕਤਰਵਾਏਂਗੀ ਕਤਰਵਾਓਗੇ ਕਤਰਵਾਓਗੀਆਂ ਕਤਰਵਾਏਗਾ/ਕਤਰਵਾਏਗੀ ਕਤਰਵਾਉਣਗੇ/ਕਤਰਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਕਤਰਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਤਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਤੁਬਕਾ] ਕਤਰੇ ਕਤਰਿਆਂ; ਕਤਰਾ-ਕਤਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਤਰੇ-ਕਤਰੇ ਕਤਰਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕਤਰਾਉਣਾ : [ਕਤਰਾਉਣੇ ਕਤਰਾਉਣੀ ਕਤਰਾਉਣੀਆਂ; ਕਤਰਾਉਣ ਕਤਰਾਉਣੋਂ] ਕਤਰਾਉਂਦਾ : [ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਤਰਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਤਰਾਉਂਦੋਂ : [ਕਤਰਾਉਂਦੀਓਂ ਕਤਰਾਉਂਦਿਓ ਕਤਰਾਉਂਦੀਓ] ਕਤਰਾਊਂ : [ਕਤਰਾਈਂ ਕਤਰਾਇਓ ਕਤਰਾਊ] ਕਤਰਾਇਆ : [ਕਤਰਾਏ ਕਤਰਾਈ ਕਤਰਾਈਆਂ; ਕਤਰਾਇਆਂ] ਕਤਰਾਈਦਾ : [ਕਤਰਾਈਦੇ ਕਤਰਾਈਦੀ ਕਤਰਾਈਦੀਆਂ] ਕਤਰਾਵਾਂ : [ਕਤਰਾਈਏ ਕਤਰਾਏਂ ਕਤਰਾਓ ਕਤਰਾਏ ਕਤਰਾਉਣ] ਕਤਰਾਵਾਂਗਾ /ਕਤਰਾਵਾਂਗੀ : ਕਤਰਾਵਾਂਗੇ ਕਤਰਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਤਰਾਏਂਗਾ/ਕਤਰਾਏਂਗੀ ਕਤਰਾਓਗੇ ਕਤਰਾਓਗੀਆਂ ਕਤਰਾਏਗਾ/ਕਤਰਾਏਗੀ ਕਤਰਾਉਣਗੇ/ਕਤਰਾਉਣਗੀਆਂ ਕਤਰਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਤਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਤਲਾਂ ਕਤਲੋਂ; ਕਤਲਗੜ੍ਹ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਤਲਗੜ੍ਹੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਤਲਗਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਕਤਲਗਾਹੋਂ ਕਤਲਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕਾਤਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਤਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਇੱਟ ਦੀ ਕੱਤਲ਼] ਕੱਤਲ਼ਾਂ ਕਤਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਕਤਵਾਉਣਾ : [ਕਤਵਾਉਣੇ ਕਤਵਾਉਣੀ ਕਤਵਾਉਣੀਆਂ; ਕਤਵਾਉਣ ਕਤਵਾਉਣੋਂ] ਕਤਵਾਉਂਦਾ : [ਕਤਵਾਉਂਦੇ ਕਤਵਾਉਂਦੀ ਕਤਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਕਤਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਤਵਾਉਂਦੋਂ : [ਕਤਵਾਉਂਦੀਓਂ ਕਤਵਾਉਂਦਿਓ ਕਤਵਾਉਂਦੀਓ] ਕਤਵਾਊਂ : [ਕਤਵਾਈਂ ਕਤਵਾਇਓ ਕਤਵਾਊ] ਕਤਵਾਇਆ : [ਕਤਵਾਏ ਕਤਵਾਈ ਕਤਵਾਈਆਂ; ਕਤਵਾਇਆਂ] ਕਤਵਾਈਦਾ : [ਕਤਵਾਈਦੇ ਕਤਵਾਈਦੀ ਕਤਵਾਈਦੀਆਂ] ਕਤਵਾਵਾਂ : [ਕਤਵਾਈਏ ਕਤਵਾਏਂ ਕਤਵਾਓ ਕਤਵਾਏ ਕਤਵਾਉਣ] ਕਤਵਾਵਾਂਗਾ/ਕਤਵਾਵਾਂਗੀ : [ਕਤਵਾਵਾਂਗੇ/ਕਤਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਤਵਾਏਂਗਾ ਕਤਵਾਏਂਗੀ ਕਤਵਾਓਗੇ ਕਤਵਾਓਗੀਆਂ ਕਤਵਾਏਗਾ/ਕਤਵਾਏਗੀ ਕਤਵਾਉਣਗੇ/ਕਤਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਕਤਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਤ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕਾਟ; ਬਣਤਰ] ਕਤਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕਤਾਉਣਾ : [ਕਤਾਉਣੇ ਕਤਾਉਣੀ ਕਤਾਉਣੀਆਂ; ਕਤਾਉਣ ਕਤਾਉਣੋਂ] ਕਤਾਉਂਦਾ : [ਕਤਾਉਂਦੇ ਕਤਾਉਂਦੀ ਕਤਾਉਂਦੀਆਂ ਕਤਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਤਾਉਂਦੋਂ : [ਕਤਾਉਂਦੀਓਂ ਕਤਾਉਂਦਿਓ ਕਤਾਉਂਦੀਓ] ਕਤਾਊਂ : [ਕਤਾਈਂ ਕਤਾਇਓ ਕਤਾਊ] ਕਤਾਇਆ : [ਕਤਾਏ ਕਤਾਈ ਕਤਾਈਆਂ; ਕਤਾਇਆਂ] ਕਤਾਈਦਾ : [ਕਤਾਈਦੇ ਕਤਾਈਦੀ ਕਤਾਈਦੀਆਂ] ਕਤਾਵਾਂ : [ਕਤਾਈਏ ਕਤਾਏਂ ਕਤਾਓ ਕਤਾਏ ਕਤਾਉਣ] ਕਤਾਵਾਂਗਾ /ਕਤਾਵਾਂਗੀ : ਕਤਾਵਾਂਗੇ ਕਤਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਤਾਏਂਗਾ/ਕਤਾਏਂਗੀ ਕਤਾਓਗੇ ਕਤਾਓਗੀਆਂ ਕਤਾਏਗਾ/ਕਤਾਏਗੀ ਕਤਾਉਣਗੇ/ਕਤਾਉਣਗੀਆਂ ਕਤਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਤਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਤਾਰਾਂ ਕਤਾਰੀਂ ਕਤਾਰੋਂ; ਕਤਾਰੋ-ਕਤਾਰ (ਕਿਵਿ) ਕਤੀਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਦ] ਕਤੀਰੇ ਕਤੀਰਿਆਂ ਕਤੀਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਦ] ਕਤੂਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਫੀਤਾ] ਕਤੂਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਤੂਰੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਕਤੂਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਤੂਰੀਆਂ] ਕੱਥ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਥਾਂ ਕੱਥਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਜਾਤੀ] ਕੱਥਕ-ਨਾਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਥੱਕੜ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਕਥੱਕੜਾਂ ਕਥਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਥਨਾਂ ਕਥਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਥਿਤ (ਵਿ) ਕਥਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਥਾਵਾਂ; ਕਥਾ-ਸਾਹਿਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਥਾਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਕਥਾਕਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਥਾਕਾਰੋ ਕਥਾ-ਕਾਵਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਥਾਨਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਥਾਨਕਾਂ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਥਾ-ਵਾਚਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਥਾ-ਵਾਚਕਾਂ ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਥਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਥੇ ਕਥਿਤ (ਵਿ) ਕਦ (ਕਿਵਿ) [ਮਲ; ਦੁਆ] ਕੱਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਦ-ਆਵਰ (ਵਿ) ਕੱਦ-ਕਾਠ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਦ-ਬੁੱਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਦਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਦਮਾਂ ਕਦਮੀਂ ਕਦਮੋਂ; ਕਦਮਬੋਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਦਮੋਂ-ਕਦਮੀ (ਕਿਵਿ) ਕਦਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਦਰਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ, ਬਵ) ਕਦਰੋਂ; ਕਦਰਸ਼ਨਾਸ (ਵਿ) ਕਦਰਸ਼ਨਾਸਾਂ ਕਦਰਸ਼ਨਾਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਦਰ-ਕੀਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਦਰਦਾਨ (ਵਿ) ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਕਦਰਦਾਨੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਕਦਰਦਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਬੇਕਦਰ (ਵਿ) ਕੰਦਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਦਰਾਂ ਕੰਦਰੀਂ ਕੰਦਰੋਂ ਕਦਰਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ, ਬਵ] [ਅੰ:-values] ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਦੇ ਕੰਦਿਆਂ ਕਦੀ* (ਕਿਵਿ) ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ (ਕਿਵਿ) ਕਦੀ-ਕਦੀ (ਕਿਵਿ) ਕਦੀਮੀ (ਵਿ) ਕੰਦੀਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਦੀਲਾਂ ਕੱਦੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੱਦੂਆਂ ਕੱਦੂਓਂ] ਕੱਦੂ-ਕੱਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਕੱਦ-ਕੱਸ਼ਾਂ ਕੱਦੂ-ਦਾਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ] ਕੱਦ-ਦਾਣੇ ਕਦੂਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਦੇ* (ਕਿਵਿ) *'ਕਦੀ' ਤੇ 'ਕਦੇ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਪਰ 'ਕਦੇ' ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ (ਕਿਵਿ) ਕਦੇ-ਕਦੇ (ਕਿਵਿ) ਕਦੋਂ (ਕਿਵਿ) ਕੰਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਧਾਂ ਕੰਧੀਂ [ : ਕੰਧੀਂ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਰੋਣਾ] ਕੰਧੋਂ; ਕੰਧਾਂ-ਕੋਠੇ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਕੰਧਾਂ-ਕੋਲ਼ੇ (ਨਾਂ, ਪ, ਬਦ) ਕੰਧੀਂ-ਕੋਲ਼ੀਂ ਕੰਧਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ] ਕੰਧਲ਼ੀਆਂ ਕੰਧਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿੰਦੀ] [ਕੰਧੇ ਕੰਧਿਆਂ ਕੰਧਿਓਂ] ਕੰਧਾਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਧਾਰੋਂ; ਕੰਧਾਰੀ (ਵਿ) ਕੰਧਾੜੇ (ਕਿਵਿ) ਕੰਧਾੜਿਓਂ ਕੰਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ] ਕੰਧੂਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਧੂਈਆਂ ਕੰਧੋਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਛੋਟੀ ਕੰਧ] ਕੰਧੋਲ਼ੀਆਂ ਕੰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਨਾਂ ਕੰਨੀਂ ਕੰਨੋਂ; †ਕਨਸੋ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਨਕੋਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਨ-ਖੜੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਨ-ਖੜੱਕੇ †ਕੰਨਪਾਟਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਕਨਪੇੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਨ-ਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਨ-ਰਸੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਨ-ਰਸੀਏ ਕੰਨ-ਰਸੀਆਂ ਕੰਨੋਂ-ਕੰਨੀ (ਕਿਵਿ) ਕਨਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਨਸਤਰਾਂ ਕਨਸਤਰੋਂ ਕੰਨ-ਸਲ਼ਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਨ-ਸਲ਼ਾਈਆਂ ਕਨਸੂਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਮਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ] ਕਨਸੂਏ ਕਨਸੈਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਨਸੈਸ਼ਨਾਂ ਕਨਸੋ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਨਸੋਆਂ ਕਨਕ੍ਰੀਟ (ਨਾਂ, ਪ/ਇਲਿੰ) ਕਨਕੋਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਨਖਜੂਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਕੰਨਖਜੂਰਿਆਂ ਕੰਨਪਾਟਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੰਨਪਾਟੇ ਕੰਨਪਾਟਿਆਂ ਕਨਪੇੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਨਪੇੜੇ ਕਨਪੇੜਿਆਂ ਕੰਨਲ਼ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੰਨਲ਼ਾਂ; ਕੰਨਲ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਕੰਨਲ਼ੇ (ਇਲਿੰ) ਕਨਲ਼ੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕਨਵੀਨਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨਾਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਨ੍ਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨ੍ਹੀਂ ਕੰਨ੍ਹੋਂ †ਕਾਨ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਨ੍ਹਈਆ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਨ੍ਹਈਏ ਕਨ੍ਹਈਆ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਿਸਲ] ਕੰਨ੍ਹੜ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ] ਕੰਨ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਨ੍ਹੇ ਕੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕੰਨ੍ਹੀਂ [: ਕੰਨ੍ਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ] ਕੰਨ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਧੌਣ; ਲਹਿੰ] ਕੰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗ] ਕੰਨੇ ਕੰਨਿਆਂ ਕਨਾਇਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਨਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਨਾਤਾਂ ਕਨਾਤੋਂ ਕਨਾਤਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ] ਕਨਾਤਰੇ ਕਨਾਤਰਿਆਂ ਕਨਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਗ] ਕਨਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਕਨਾਲ਼ੋਂ ਕੰਨਿਆਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਨਿਆਂਵਾਂ; ਕਨਿਆਂ-ਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੰਨੀਆਂ ਕੰਨੀਓਂ] ਕੰਨੀਦਾਰ (ਵਿ) ਕਨੀਜ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਕਨੂਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੰਨ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ] ਕਨੂਣੀਆਂ ਕਨੂੰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੂਰੂ: ਕਾਨੂੰਨ] ਕਨੂੰਨਾਂ ਕਨੂੰਨਦਾਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਕਨੂੰਨਦਾਨਾ (ਸੰਬੋ) ਕਨੂੰਨਦਾਨੋ ਕਨੂੰਨਦਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਨੂੰਨੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਨੂੰਨੀਆਂ, ਕਨੂੰਨਣ (ਇਲਿੰ) ਕਨੂੰਨਣਾਂ] ਕਨੂੰਨੀ (ਵਿ) ਕਨੂਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕੰਨ ਦੀ ਮੋਰੀ] ਕਨੂਲ਼ੀਆਂ ਕਨੇਡਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: Canada] ਕਨੇਡੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਨਪੇੜਾ] ਕਨੇਡੂਆਂ ਕਨੇਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟਾ] ਕਨੇਰਾਂ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਕਨੌੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗ] ਕਨੌੜੇ ਕਨੌੜਿਆਂ ਕੱਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਪਾਂ ਕੱਪੋਂ ਕਪਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਪਟਾਂ ਕਪਟਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਪਟੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਪਟੀਆਂ; ਕਪਟੀਆ (ਸੰਬੋ) ਕਪਟੀਓ ਕਪਤਾਨ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਕਪਤਾਨ' ਤੇ 'ਕੈਪਟਨ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਕਪਤਾਨਾਂ ਕਪਤਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਪਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਓਂ] ਕੱਪਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਪਰਾਂ ਕੰਪਰੀਂ ਕੰਪਰੋਂ; ਕੱਪਰੀ (ਵਿ) ਕਪਰੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਪਰੀਲੇ ਕਪਰੀਲਿਆਂ ਕਪਰੀਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕਪਰੀਲੀਆਂ] ਕਪਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮੂਰੂ : 'ਕਪਿਲਾ'] ਕੱਪੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਪੜਹਾਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕੱਪੜਾ ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ] ਕੱਪੜ-ਛਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਪੜ-ਧੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[=ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਥਹੀ] ਕੱਪੜ-ਧੂੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਪੜਫੂਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ] ਕੱਪੜਾਂਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੱਪੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕੱਪੜਿਓਂ ਕੱਪੜੀਂ ]; †ਕੱਪੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਪੜਾ-ਲੱਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਪੜ-ਲੱਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ-ਲੱਤਿਆਂ ਕੱਪੜੇ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) [=ਮਾਹਵਾਰੀ] ਕੱਪੜਿਆਂ ਕੰਪਾਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: compass] ਕੰਪਾਸਾਂ ਕਪਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਪਾਹਾਂ ਕਪਾਹੀਂ ਕਪਾਹੇ ਕਪਾਹੋਂ; ਕਪਾਹੀ (ਵਿ) ਕਪਾਹੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕਪਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਪਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸਿਰ, ਖੋਪਰੀ] ਕਪਾਲ-ਕਿਰਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਪਿਊਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: computer] ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਕਪਿਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਪਿਲਵਸਤੂ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: competition] ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਪੁੱਤ** (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਪੁੱਤਾਂ ਕਪੁੱਤਰ** (ਨਾਂ, ਪੁ) ** 'ਕਪੁੱਤ' ਤੇ 'ਕਪੁੱਤਰ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਪੁੱਤਰਾਂ ਕਪੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਪੂਰੀ (ਵਿ) †ਮੁਸ਼ਕ-ਕਪੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਪੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕਪੂਰਥਲਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਪੂਰਥਲੇ ਕਪੂਰਥਲਿਓਂ] ਕਪੂਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਪੂਰੇ ਕਪੂਰਿਆਂ ਕਪੂਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਕੰਪੋਜ਼ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) [ਅੰ: compose] ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਪੋਜ਼ੀਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਪੋਜ਼ੀਟਰਾਂ ਕੰਪੋਡਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਪੋਡਰਾਂ; ਕੰਪੋਡਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ] ਕਫ਼ਾਂ ਕਫ਼ੋਂ ਕਫ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬਲਗ਼ਮ] ਕਫ਼ਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ] ਕਫ਼ਨੀਆਂ ਕੱਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੱਬਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੰਬ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕੰਬਣਾ : [ਕੰਬਣੇ ਕੰਬਣੀ ਕੰਬਣੀਆਂ; ਕੰਬਣ ਕੰਬਣੋਂ] ਕੰਬਦਾ : [ਕੰਬਦੇ ਕੰਬਦੀ ਕੰਬਦੀਆਂ; ਕੰਬਦਿਆਂ] ਕੰਬਦੋਂ : [ਕੰਬਦੀਓਂ ਕੰਬਦਿਓ ਕੰਬਦੀਓ] ਕੰਬਾਂ : [ਕੰਬੀਏ ਕੰਬੇਂ ਕੰਬੋ ਕੰਬੇ ਕੰਬਣ] ਕੰਬਾਂਗਾ/ਕੰਬਾਂਗੀ : [ਕੰਬਾਂਗੇ/ਕੰਬਾਂਗੀਆਂ ਕੰਬੇਂਗਾ/ਕੰਬੇਂਗੀ ਕੰਬੋਗੇ ਕੰਬੋਗੀਆਂ ਕੰਬੇਗਾ/ਕੰਬੇਗੀ ਕੰਬਣਗੇ/ਕੰਬਣਗੀਆਂ] ਕੰਬਿਆ : [ਕੰਬੇ ਕੰਬੀ ਕੰਬੀਆਂ; ਕੰਬਿਆਂ] ਕੰਬੀਦਾ : [ਕੰਬੀਦੇ ਕੰਬੀਦੀ ਕੰਬੀਦੀਆਂ] ਕੰਬੂੰ : [ਕੰਬੀਂ ਕੰਬਿਓ ਕੰਬੂ] ਕੰਬਖ਼ਤ (ਵਿ) ਕੰਬਖ਼ਤਾਂ; ਕੰਬਖ਼ਤਾ (ਸੰਬੋ, ਪੁ) ਕੰਬਖ਼ਤੇ (ਇਲਿੰ) ਕੰਬਖਤੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕੰਬਖ਼ਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਬਜ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਬਜ਼ਕੁਸ਼ਾ (ਵਿ) ਕਬਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਬਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਅਧਿਕਾਰ] [ਕਬਜ਼ੇ ਕਬਜ਼ਿਓਂ] †ਕਾਬਜ਼ (ਵਿ) ਕਬਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦਾ] ਕਬਜ਼ੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ (ਵਿ) ਕਬੱਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਬਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਬਣੀਆਂ ਕਬਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਬਰਾਂ ਕਬਰੀਂ ਕਬਰੋਂ ; ਕਬਰਸਤਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨੋਂ; ਕਬਰਸਤਾਨੀ (ਵਿ) ਕਬਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਭੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲ਼ਾ] [ਕਬਰੇ ਕਬਰਿਆਂ ਕਬਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਬਰੀਆਂ] ਕੰਬਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਬਲ਼ਾਂ ਕੰਬਲ਼ੋਂ; ਕੰਬਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) [ਕੰਬਲ਼ੀਆਂ ਕੰਬਲ਼ੀਓਂ] ਕੱਬਾ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਅੜ੍ਹਬ] [ਕੱਬੇ ਕੱਬਿਆਂ ਕੱਬਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕੱਬਿਓ ਕੱਬੀ (ਇਲਿੰ) ਕੱਬੀਆਂ ਕੱਬੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਬੀਓ] ਕੱਬਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਬੇਪਣ ਕੰਬਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕੰਬਾਉਣਾ : [ਕੰਬਾਉਣੇ ਕੰਬਾਉਣੀ ਕੰਬਾਉਣੀਆਂ; ਕੰਬਾਉਣ ਕੰਬਾਉਣੋਂ] ਕੰਬਾਉਂਦਾ : [ਕੰਬਾਉਂਦੇ ਕੰਬਾਉਂਦੀ ਕੰਬਾਉਂਦੀਆਂ; ਕੰਬਾਉਂਦਿਆਂ] ਕੰਬਾਉਂਦੋਂ : [ਕੰਬਾਉਂਦੀਓਂ ਕੰਬਾਉਂਦਿਓ ਕੰਬਾਉਂਦੀਓ] ਕੰਬਾਊਂ : [ਕੰਬਾਈਂ ਕੰਬਾਇਓ ਕੰਬਾਊ] ਕੰਬਾਇਆ : [ਕੰਬਾਏ ਕੰਬਾਈ ਕੰਬਾਈਆਂ; ਕੰਬਾਇਆਂ] ਕੰਬਾਈਦਾ : [ਕੰਬਾਈਦੇ ਕੰਬਾਈਦੀ ਕੰਬਾਈਦੀਆਂ] ਕੰਬਾਵਾਂ : [ਕੰਬਾਈਏ ਕੰਬਾਏਂ ਕੰਬਾਓ ਕੰਬਾਏ ਕੰਬਾਉਣ] ਕੰਬਾਵਾਂਗਾ/ਕੰਬਾਵਾਂਗੀ : [ਕੰਬਾਵਾਂਗੇ/ਕੰਬਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕੰਬਾਏਂਗਾ ਕੰਬਾਏਂਗੀ ਕੰਬਾਓਗੇ ਕੰਬਾਓਗੀਆਂ ਕੰਬਾਏਗਾ/ਕੰਬਾਏਗੀ ਕੰਬਾਉਣਗੇ/ਕੰਬਾਉਣਗੀਆਂ] ਕਬਾਅ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਚੋਗਾ] ਕਬਾਵਾਂ ਕਬਾਇਲੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[=ਕਣਕ ਵੱਢਣ, ਗਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ] ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਕਬਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਬਾੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਬਾੜਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਬਾੜਖ਼ਾਨੇ ਕਬਾੜਖ਼ਾਨਿਆਂ ਕਬਾੜਖ਼ਾਨਿਓਂ] ਕਬਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਕਬਾੜਾ ਕੀਤਾ] ਕਬਾੜੇ ਕਬਾੜੀ* (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਬਾੜੀਆਂ; ਕਬਾੜਨ (ਇਲਿੰ) ਕਬਾੜਨਾਂ ਕਬਾੜੀਆ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਕਬਾੜੀ' ਤੇ 'ਕਬਾੜੀਆ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । [ਕਬਾੜੀਏ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕਬਾੜੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਕਬਿੱਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਬਿੱਤਾਂ ਕਬੀਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਬੀਰਪੰਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਬੀਰਪੰਥੀਆਂ; ਕਬੀਰਪੰਥੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਬੀਰਪੰਥੀਏ ਕਬੀਰਪੰਥੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਕਬੀਲਦਾਰ (ਵਿ) ਕਬੀਲਦਾਰਾਂ; ਕਬੀਲਦਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਬੀਲਦਾਰੋ ਕਬੀਲਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਕਬੀਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਬੀਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਕਬੀਲਿਓਂ] ਕਬੁੱਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਬੁੱਧ-ਕਬੁੱਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਬੂਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਬੂਤਰਾਂ ਕਬੂਤਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਕਬੂਤਰਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਬੂਤਰਖ਼ਾਨੇ ਕਬੂਤਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਕਬੂਤਰਖ਼ਾਨਿਓਂ] ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੋ] ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਬੂਲ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) †ਕਬੂਲੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਬੂਲ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕਬੂਲਣਾ : [ਕਬੂਲਣੇ ਕਬੂਲਣੀ ਕਬੂਲਣੀਆਂ; ਕਬੂਲਣ ਕਬੂਲਣੋਂ] ਕਬੂਲਦਾ : [ਕਬੂਲਦੇ ਕਬੂਲਦੀ ਕਬੂਲਦੀਆਂ; ਕਬੂਲਦਿਆਂ] ਕਬੂਲਦੋਂ : [ਕਬੂਲਦੀਓਂ ਕਬੂਲਦਿਓ ਕਬੂਲਦੀਓ] ਕਬੂਲਾਂ : [ਕਬੂਲੀਏ ਕਬੂਲੇਂ ਕਬੂਲੋ ਕਬੂਲੇ ਕਬੂਲਣ] ਕਬੂਲਾਂਗਾ/ਕਬੂਲਾਂਗੀ : [ਕਬੂਲਾਂਗੇ/ਕਬੂਲਾਂਗੀਆਂ ਕਬੂਲੇਂਗਾ/ਕਬੂਲੇਂਗੀ ਕਬੂਲੋਗੇ ਕਬੂਲੋਗੀਆਂ ਕਬੂਲੇਗਾ/ਕਬੂਲੇਗੀ ਕਬੂਲਣਗੇ/ਕਬੂਲਣਗੀਆਂ] ਕਬੂਲਿਆ : [ਕਬੂਲੇ ਕਬੂਲੀ ਕਬੂਲੀਆਂ; ਕਬੂਲਿਆਂ] ਕਬੂਲੀਦਾ : [ਕਬੂਲੀਦੇ ਕਬੂਲੀਦੀ ਕਬੂਲੀਦੀਆਂ] ਕਬੂਲੂੰ : [ਕਬੂਲੀਂ ਕਬੂਲਿਓ ਕਬੂਲੂ] ਕਬੂਲੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਬੋਅ** (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਜਾਤੀ] **ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਕੰਬੋਜ' ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 'ਕੰਬੋਅ' ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । ਕੰਬੋਆਂ ਕਮ-(ਅਗੇ) ਕਮ-ਉਮਰ (ਵਿ) ਕਮ-ਅਕਲ (ਵਿ) ਕਮ-ਅਕਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਮ-ਅਜ਼-ਕਮ (ਵਿ) ਕਮਸਿਨ (ਵਿ) ਕਮਖ਼ਰਚ (ਵਿ) ਕਮਖ਼ਰਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਮਜਾਤ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) [ਮੂਰੂ : ਕਮਜ਼ਾਤ] †ਕਮਜ਼ੋਰ (ਵਿ) ਕਮਤਰ (ਵਿ) ਕਮਦਿਲ (ਵਿ) ਕਮਦਿਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਮਦਿਲੇ ਕਮਦਿਲਿਆਂ ਕਮਦਿਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਮਾਂ ਕੰਮੀਂ ਕੰਮੋਂ; ਕੰਮ-ਸਾਰੂ (ਵਿ) ਕੰਮ-ਕਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਮਾਂ-ਕਾਜਾਂ ਕੰਮੀਂ-ਕਾਜੀਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਕੰਮੀਂ-ਕਾਰੀਂ ਕੰਮੋਂ-ਕਾਰੋਂ ਕੰਮਕੋਸ (ਵਿ) ਕੰਮਕੋਸਾਂ; ਕੰਮ-ਚਲਾਊ (ਵਿ) ਕੰਮ-ਚੋਰ (ਵਿ) ਕੰਮ-ਚੋਰਾਂ; ਕੰਮ-ਚੋਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕੰਮ-ਚੋਰੋ ਕੰਮ-ਚੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਮ-ਟਪਾਊ (ਵਿ) ਕੰਮ-ਧੰਧਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਮ-ਧੰਧੇ ਕੰਮਾਂ-ਧੰਧਿਆਂ ਕੰਮੀਂ-ਧੰਦੀਂ ਕੰਮੋਂ-ਧੰਦਿਓਂ ਕਮਜਾਤ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਕਮਜਾਤਾਂ ਕਮਜਾਤੇ (ਸਬੋ) ਕਮਜਾਤੋ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਓਂ] ਕਮੰਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਮੰਦਾਂ ਕਮਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਮਰਾਂ ਕਮਰੀਂ ਕਮਰੋਂ; ਕਮਰਕੱਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਰਕੱਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਮਰਕੱਸਿਆਂ ਕਮਰਤੋੜ (ਵਿ) ਕਮਰਬੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਰਬੰਦਾਂ ਕਮਰਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਖੱਟਾ ਫਲ] ਕਮਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਮਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਕਮਰਿਓਂ ] ਕਮਰੋੜ (ਨਾਂ, ਇਲੀ) ਕਮਰੋੜਾਂ ਕਮਲ* (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕੰਵਲ] *'ਕਮਲ' ਤੇ 'ਕੰਵਲ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਕਮਲਾਂ; ਕਮਲ-ਨੈਣ (ਵਿ) ਕਮਲ-ਨੈਣੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਕਮਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਲ਼ਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਲ਼ਪੁਣੇ ਕਮਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਮਲ਼ੇ ਕਮਲ਼ਿਆਂ ਕਮਲ਼ਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਮਲ਼ਿਓ ਕਮਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਕਮਲ਼ੀਆਂ ਕਮਲ਼ੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਮਲ਼ੀਓ]; †ਕਮਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਲ਼ਾ-ਰਮਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਮਲ਼ੇ-ਰਮਲ਼ੇ ਕਮਲ਼ਿਆਂ-ਰਮਲ਼ਿਆਂ ਕਮਲ਼ੀ-ਰਮਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਕਮਲ਼ੀਆਂ-ਰਮਲ਼ੀਆਂ ਕਮਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕਮਾਉਣਾ : [ਕਮਾਉਣੇ ਕਮਾਉਣੀ ਕਮਾਉਣੀਆਂ; ਕਮਾਉਣ ਕਮਾਉਣੋਂ] ਕਮਾਉਂਦਾ : [ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ; ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਮਾਉਂਦੋਂ : [ਕਮਾਉਂਦੀਓਂ ਕਮਾਉਂਦਿਓ ਕਮਾਉਂਦੀਓ] ਕਮਾਊਂ : [ਕਮਾਈਂ ਕਮਾਇਓ ਕਮਾਊ] ਕਮਾਇਆ : [ਕਮਾਏ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈਆਂ; ਕਮਾਇਆਂ] ਕਮਾਈਦਾ : [ਕਮਾਈਦੇ ਕਮਾਈਦੀ ਕਮਾਈਦੀਆਂ] ਕਮਾਵਾਂ : [ਕਮਾਈਏ ਕਮਾਏਂ ਕਮਾਓ ਕਮਾਏ ਕਮਾਉਣ] ਕਮਾਵਾਂਗਾ/ਕਮਾਵਾਂਗੀ : [ਕਮਾਵਾਂਗੇ/ਕਮਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਮਾਏਂਗਾ ਕਮਾਏਂਗੀ ਕਮਾਓਗੇ ਕਮਾਓਗੀਆਂ ਕਮਾਏਗਾ/ਕਮਾਏਗੀ ਕਮਾਉਣਗੇ/ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ] ਕਮਾਊ (ਵਿ) ਕਮਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਮਾਈਆਂ; ਕਮਾਈਓਂ] ਖੱਟੀ-ਕਮਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਮਾਂਡ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਮਾਂਡਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਕਮਾਂਡਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਮਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਾਦਾਂ ਕਮਾਦੀਂ ਕਮਾਦੋਂ; ਕਮਾਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਮਾਦੀਓਂ ਕਮਾਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਮਾਨਾਂ ਕਮਾਨੀਂ [ : ਕਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤੀਰ] ਕਮਾਨੇ [ : ਕਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੀਰ] ਕਮਾਨੋਂ; ਕਮਾਨਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਾਨਚੇ ਕਮਾਨਚਿਆਂ ਕਮਾਨ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: command] *ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘command' ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਕਮਾਂਡ' ਤੇ 'ਕਮਾਨ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਮਾਨ-ਅਫ਼ਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਮਾਨੀਆਂ ਕਮਾਨੀਓਂ] ਕਮਾਨੀਦਾਰ (ਵਿ) ਕਮਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਕਮਿਊਨਿਸਟ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕਮਿਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ; ਕਮਿਸ਼ਨ-ਏਜੰਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਿਸ਼ਨ-ਏਜੰਟਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਕਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਘਾਟ] ਕਮੀਆਂ ਕਮੀ-ਬੇਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੰਮੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਮੀਣ] ਕੰਮੀਆਂ; ਕੰਮੀ-ਕਮੀਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੰਮੀਆਂ-ਕਮੀਣਾਂ ਕੰਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਨੀਲੋਫ਼ਰ] ਕੰਮੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਕਮੀਜ਼ੋਂ ਕਮੀਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮੀਣਾਂ ਕਮੀਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਮੀਨੇ ਕਮੀਨਿਆਂ ਕਮੀਨਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਮੀਨਿਓ ਕਮੀਨੀ (ਇਲਿੰ) ਕਮੀਨੀਆਂ ਕਮੀਨੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਮੀਨੀਓ]; ਕਮੀਨਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਮੀਨਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਮੀਨੇਪਣ ਕਮੀਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਕਮੀਲੇ ਕਮੇਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਓਂ] ਕਮੋਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: commode] ਕਮੋਡਾਂ ਕਮੌਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਮੌਤੇ [ : ਕਮੌਤੇ ਮੋਇਆ] ਕਰ** (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਹੱਥ] **ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ-ਕਮਲ*** (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ***ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਕਰ-ਕਮਲ' ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਰ-ਕਮਲਾਂ ਕਰ-ਪੈਰ (ਨਾਂ, ਪ, ਬਵ) ਕਰੀਂ-ਪੈਰੀਂ ਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਟੈੱਕਸ] ਕਰਾਂ; ਕਰ-ਛੋਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰ-ਮੁਕਤ (ਵਿ) ਆਮਦਨੀ-ਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ-income tax] ਕਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਵਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਗ] ਕਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕਰਦਾ : [ਕਰਦੇ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ; ਕਰਦਿਆਂ] ਕਰਦੋਂ : [ਕਰਦੀਓਂ ਕਰਦਿਓ ਕਰਦੀਓ] ਕਰਨਾ : [ਕਰਨੇ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀਆਂ; ਕਰਨ ਕਰਨੋਂ] ਕਰਾਂ : [ਕਰੀਏ ਕਰੇਂ ਕਰੋ ਕਰੇ ਕਰਨ] ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ : [ਕਰਾਂਗੇ/ਕਰਾਂਗੀਆਂ ਕਰੇਂਗਾ/ਕਰੇਂਗੀ ਕਰੋਗੇ/ਕਰੋਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ ਕਰਨਗੇ/ਕਰਨਗੀਆਂ] ਕਰੀਦਾ : [ਕਰੀਦੇ ਕਰੀਦੀ ਕਰੀਦੀਆਂ] ਕਰੂੰ : [ਕਰੀਂ ਕਰਿਓ ਕਰੂ] †ਕੀਤਾ : [ਕੀਤੇ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀਆਂ; ਕੀਤਿਆਂ] ਕਰੰਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: currency] ਕਰੰਸੀਆਂ ਕਰਹਿਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਘਿਰਨਾ] ਕਰਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਚੀਸ, ਪੀੜ] ਕਰਕ-ਰੇਖਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਖ਼ਤ (ਵਿ) ਕਰਖ਼ਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰੰਗਾਂ ਕਰੰਗੀਂ ਕਰੰਗੋਂ ਕਰਘ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਢੋਲ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰੱਸੀ] ਕਰਘਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਹੱਥਾ] ਕਰਘੇ ਕਰਘਿਆਂ ਕਰਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਵੱਢੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢ] ਕਰਚੇ ਕਰਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਬੋਲ: ਕਰਜ] ਕਰਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਜ਼ਿਓਂ] ਕਰਜ਼ਖ਼ਾਹ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਜ਼ਖ਼ਾਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਜ਼ਾਈ (ਵਿ) ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ; ਕਰਜ਼ਾਈਆ (ਸੰਬੋਂ) ਕਰਜ਼ਾਈਓ ਕਰੰਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) [ਅੰ: current] ਕਰੰਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਕਰੰਡਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ : ਕਰੰਡਿਆ ਖੇਤ ] ਕਰੰਡੇ ਕਰੰਡਿਆਂ ਕਰੰਡੀ (ਇਲਿੰ) ਕਰੰਡੀਆਂ] ਕਰੰਡੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 'ਕਰੰਡੀ' ਨੂੰ 'ਕਾਂਡੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਡੀਆਂ ਕਰਤਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਤਬਾਂ ਕਰਤਬੀ (ਵਿ) ਕਰਤਰੀ (ਵਿ) : ਨਾਂਵ ਦੀ ਕਰਤਰੀ ਵਰਤੋਂ] ਕਰਤੱਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੂਰੂ: कर्तव्य] ਕਰਤੱਵਾਂ ਕਰਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ] ਕਰਤਾ-ਕਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਤਾ-ਵਾਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਤਾ-ਵਾਚੀ (ਵਿ) †ਕਰਤਰੀ (ਵਿ) ਕਰਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ, ਪੁ) ਕਰਤੇ; ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਕਰਤਾਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਤਾਰੋਂ; ਕਰਤਾਰੀ (ਵਿ) ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਤਾਰਪੁਰੋਂ; ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ (ਵਿ) ਕਰਤੂਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਤੂਤੀਂ ਕਰਤੂਤੋਂ ਕਰਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਛੁਰੀ] ਕਰਦਾਂ ਕਰਦੋਂ ਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ] ਕਰਨ-ਕਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ-hypotenuse] ਕਰਨਾਂ ਕਰਨਾਟਕ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਨਾਟਕੋਂ ਕਰਨਾਟਕੀ (ਵਿ) ਕਰਨਾ-ਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਨਾਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਨਾਲੋਂ ਕਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਨੀਆਂ; ਕਰਨੀ-ਭਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਨੀਆਂ-ਭਰਨੀਆਂ ਕਰਨੈਲ** (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: colonel] **'ਕਰਨਲ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਰਨੈਲਾਂ; ਕਰਨੈਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਫ਼ਿਊ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: curfew] ਕਰਬਲਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮਾਂ ਕਰਮੀਂ ਕਰਮੋਂ; †ਕਰਮ-ਇੰਦਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਰਮਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਕਰਮਹੀਣ (ਵਿ) †ਕਰਮਕਾਂਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕਰਮਚਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮ-ਧਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮੀ-ਧਰਮੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਕਰਮ-ਫਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕਰਮ-ਯੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕਰਮਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ] ਕਰਮ-ਕਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮ-ਵਾਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕਰਮਣੀ (ਵਿ) ਕਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਰਹਿਮਤ] †ਕਰੀਮ (ਵਿ) ਕਰਮ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੰਮਾਈ] *ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ 'ਕਰੂ' ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । ਕਰਮਾਂ ਕਰਮੀਂ [=ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ] ਕਰਮ-ਇੰਦਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਮ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ-ਇੰਦਰੇ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਕਰਮ-ਇੰਦਰਿਆਂ ਕਰਮਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਮਕਾਂਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮਕਾਂਡੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮਕਾਂਡੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਕਰਮੰਡਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮੰਡਲਾਂ ਕਰਮੰਡਲੋਂ ਕਰਮਣੀ (ਵਿ) [ : ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਮਣੀ ਵਰਤੋਂ] ਕਰਮ-ਯੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮ-ਯੋਗੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਕਰਮ-ਯੋਗੀਆਂ ਕਰਮਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਮਵਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਲੋਟਾ, ਲਹਿੰ] ਕਰਵੇ ਕਰਵਿਆਂ ਕਰਵੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਵੱਟਾਂ ਕਰਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਕਰਵਾਉਣਾ : [ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ; ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਵਾਉਣੋਂ] ਕਰਵਾਉਂਦਾ : [ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਰਵਾਉਂਦੋਂ : [ਕਰਵਾਉਂਦੀਓਂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਓ ਕਰਵਾਉਂਦੀਓ] ਕਰਵਾਊਂ : [ਕਰਵਾਈਂ ਕਰਵਾਇਓ ਕਰਵਾਊ] ਕਰਵਾਇਆ : [ਕਰਵਾਏ ਕਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈਆਂ; ਕਰਵਾਇਆਂ] ਕਰਵਾਈਦਾ : [ਕਰਵਾਈਦੇ ਕਰਵਾਈਦੀ ਕਰਵਾਈਦੀਆਂ] ਕਰਵਾਵਾਂ : [ਕਰਵਾਈਏ ਕਰਵਾਏਂ ਕਰਵਾਓ ਕਰਵਾਏ ਕਰਵਾਉਣ] ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ/ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ : [ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ/ਕਰਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਰਵਾਏਂਗਾ ਕਰਵਾਏਂਗੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਕਰਵਾਓਗੀਆਂ ਕਰਵਾਏਗਾ/ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ/ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਕਰਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਵਾ-ਚੌਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰੜ-ਬਰੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਰੜ-ਬਰੜੇ ਕਰੜ-ਬਰੜਿਆਂ ਕਰੜ-ਬਰੜੀ (ਇਲਿੰ) ਕਰੜ-ਬਰੜੀਆਂ] ਕਰੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਰੜੇ ਕਰੜਿਆਂ ਕਰੜੀ (ਇਲਿੰ) ਕਰੜੀਆਂ ਕਰੜਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਰੜਾਈਆਂ ਕਰੜਾਈਓਂ] ਕਰ੍ਹਾ** (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਮਲੀਹ] **'ਕਰੀਹ' ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਕਰਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕਰਾਉਣਾ : [ਕਰਾਉਣੇ ਕਰਾਉਣੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ; ਕਰਾਉਣ ਕਰਾਉਣੋਂ] ਕਰਾਉਂਦਾ : [ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਰਾਉਂਦੋਂ : [ਕਰਾਉਂਦੀਓਂ ਕਰਾਉਂਦਿਓ ਕਰਾਉਂਦੀਓ] ਕਰਾਊਂ : [ਕਰਾਈਂ ਕਰਾਇਓ ਕਰਾਊ] ਕਰਾਇਆ : [ਕਰਾਏ ਕਰਾਈ ਕਰਾਈਆਂ; ਕਰਾਇਆਂ] ਕਰਾਈਦਾ : [ਕਰਾਈਦੇ ਕਰਾਈਦੀ ਕਰਾਈਦੀਆਂ] ਕਰਾਵਾਂ : [ਕਰਾਈਏ ਕਰਾਏਂ ਕਰਾਓ ਕਰਾਏ ਕਰਾਉਣ] ਕਰਾਵਾਂਗਾ /ਕਰਾਵਾਂਗੀ : ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਰਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਰਾਏਂਗਾ/ਕਰਾਏਂਗੀ ਕਰਾਓਗੇ ਕਰਾਓਗੀਆਂ ਕਰਾਏਗਾ/ਕਰਾਏਗੀ ਕਰਾਉਣਗੇ/ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਰਾਹਾਂ ਕਰਾਹੋਂ ਕਰਾਹੀ (ਇਲਿੰ) ਕਰਾਹੀਆਂ ਕਰਾਹੀਓਂ] ਕਰਾਹ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕਰਾਹਾਂ* : *'ਕਰਾਹਵਾਂ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । [ਕਰਾਹੀਏ ਕਰਾਹੋਂ ਕਰਾਹੋ ਕਰਾਹੇ ਕਰਾਹੁਣ] ਕਰਾਹਾਂਗਾ/ਕਰਾਹਾਂਗੀ : [ਕਰਾਹਾਂਗੇ/ਕਰਾਹਾਂਗੀਆਂ ਕਰਾਹੇਂਗਾ/ਕਰਾਹੇਂਗੀ ਕਰਾਹੋਗੇ/ਕਰਾਹੋਗੀਆਂ ਕਰਾਹੇਗਾ/ਕਰਾਹੇਗੀ ਕਰਾਹੁਣਗੇ/ਕਰਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਰਾਹਿਆ : [ਕਰਾਹੇ ਕਰਾਹੀ ਕਰਾਹੀਆਂ; ਕਰਾਹਿਆਂ] ਕਰਾਹੀਦਾ : [ਕਰਾਹੀਦੇ ਕਰਾਹੀਦੀ ਕਰਾਹੀਦੀਆਂ] ਕਰਾਹੁਣਾ : [ਕਰਾਹੁਣੇ ਕਰਾਹੁਣੀ ਕਰਾਹੁਣੀਆਂ; ਕਰਾਹੁਣ ਕਰਾਹੁਣੋਂ] ਕਰਾਹੁੰਦਾ : [ਕਰਾਹੁੰਦੇ ਕਰਾਹੁੰਦੀ ਕਰਾਹੁੰਦੀਆਂ; ਕਰਾਹੁੰਦਿਆਂ] ਕਰਾਹੁੰਦੋਂ : [ਕਰਾਹੁੰਦੀਓਂ ਕਰਾਹੁੰਦਿਓ ਕਰਾਹੁੰਦੀਓ] ਕਰਾਹੂੰ : [ਕਰਾਹੀਂ ਕਰਾਹਿਓ ਕਰਾਹੂ] ਕਰਾਕਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: crockery] ਕਰਾਚੀ (ਨਨਿਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਕਰਾਚੀਓਂ ਕਰਾਮਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਕਰਾਮਾਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ; ਕਰਾਮਾਤਣ (ਇਲਿੰ) ਕਰਾਮਾਤਣਾਂ, ਕਰਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਧਰਵਾਸ] †ਬੇਕਰਾਰ (ਵਿ) ਕਰਾਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਰਾਰੇ ਕਰਾਰਿਆਂ ਕਰਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਰਾਰੀਆਂ] ਕਰਾਰਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਾਰੇਪਣ ਕਰਾੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਰਾੜਾਂ ਕਰਾੜਾ (ਸੰਬੋ) ਕਰਾੜੋ ਕਰਾੜੀ (ਇਲਿੰ) ਕਰਾੜੀਆਂ ਕਰਾੜੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਰਾੜੀਓ] ਕਰਾੜਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਾੜਪੁਣੇ ਕਰਾੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇੱਕ ਫਲ਼ਦਾਰ ਨਦੀਣ] ਕਰਿਆਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਿਆਨੇ ਕਰਿਆਨਾਫਰੋਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰਿਆਨਾਫਰੋਸ਼ਾਂ ਕਰਿੰਘੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰਿੰਘੜੀਆਂ ਕਰਿਝ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕਰਿਝਣਾ : [ਕਰਿਝਣੇ ਕਰਿਝਣੀ ਕਰਿਝਣੀਆਂ; ਕਰਿਝਣ ਕਰਿਝਣੋਂ] ਕਰਿਝਦਾ : [ਕਰਿਝਦੇ ਕਰਿਝਦੀ ਕਰਿਝਦੀਆਂ; ਕਰਿਝਦਿਆਂ] ਕਰਿਝਦੋਂ : [ਕਰਿਝਦੀਓਂ ਕਰਿਝਦਿਓ ਕਰਿਝਦੀਓ] ਕਰਿਝਾਂ : [ਕਰਿਝੀਏ ਕਰਿਝੇਂ ਕਰਿਝੋ ਕਰਿਝੇ ਕਰਿਝਣ] ਕਰਿਝਾਂਗਾ/ਕਰਿਝਾਂਗੀ : [ਕਰਿਝਾਂਗੇ/ਕਰਿਝਾਂਗੀਆਂ ਕਰਿਝੇਂਗਾ/ਕਰਿਝੇਂਗੀ ਕਰਿਝੋਗੇ ਕਰਿਝੋਗੀਆਂ ਕਰਿਝੇਗਾ/ਕਰਿਝੇਗੀ ਕਰਿਝਣਗੇ/ਕਰਿਝਣਗੀਆਂ] ਕਰਿਝਿਆ : [ਕਰਿਝੇ ਕਰਿਝੀ ਕਰਿਝੀਆਂ; ਕਰਿਝਿਆਂ] ਕਰਿਝੀਦਾ ਕਰਿਝੂੰ : [ਕਰਿਝੀਂ ਕਰਿਝਿਓ ਕਰਿਝੂ] ਕਰੀਹ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਗੋਹੇ ਦੀ ਮਲੀਹ] *'ਕਰ੍ਹਾ' ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਕਰੀਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰੀਚ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕਰੀਚਣਾ : [ਕਰੀਚਣੇ ਕਰੀਚਣੀ ਕਰੀਚਣੀਆਂ; ਕਰੀਚਣ ਕਰੀਚਣੋਂ] ਕਰੀਚਦਾ : [ਕਰੀਚਦੇ ਕਰੀਚਦੀ ਕਰੀਚਦੀਆਂ; ਕਰੀਚਦਿਆਂ] ਕਰੀਚਦੋਂ : [ਕਰੀਚਦੀਓਂ ਕਰੀਚਦਿਓ ਕਰੀਚਦੀਓ] ਕਰੀਚਾਂ : [ਕਰੀਚੀਏ ਕਰੀਚੇਂ ਕਰੀਚੋ ਕਰੀਚੇ ਕਰੀਚਣ] ਕਰੀਚਾਂਗਾ/ਕਰੀਚਾਂਗੀ : [ਕਰੀਚਾਂਗੇ/ਕਰੀਚਾਂਗੀਆਂ ਕਰੀਚੇਂਗਾ/ਕਰੀਚੇਂਗੀ ਕਰੀਚੋਗੇ ਕਰੀਚੋਗੀਆਂ ਕਰੀਚੇਗਾ/ਕਰੀਚੇਗੀ ਕਰੀਚਣਗੇ/ਕਰੀਚਣਗੀਆਂ] ਕਰੀਚਿਆ : [ਕਰੀਚੇ ਕਰੀਚੀ ਕਰੀਚੀਆਂ; ਕਰੀਚਿਆਂ] ਕਰੀਚੀਦਾ : [ਕਰੀਚੀਦੇ ਕਰੀਚੀਦੀ ਕਰੀਚੀਦੀਆਂ] ਕਰੀਚੂੰ : [ਕਰੀਚੀਂ ਕਰੀਚਿਓ ਕਰੀਚੂ] ਕਰੀਂਢਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰੀਂਢਲਾਂ ਕਰੀਬ (ਕਿਵਿ) ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਕਰੀਬਨ (ਵਿ) [ਬੋਲ] ਕਰੀਬੀ (ਵਿ) ਕਰੀਮ (ਵਿ) [=ਦਿਆਲੂ] ਕਰੀਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰੀਰਾਂ ਕਰੀਰੋਂ ਕਰੁਖਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਰੁਖੇ ਕਰੁਖਿਆਂ ਕਰੁਖੀ (ਇਲਿੰ) ਕਰੁਖੀਆਂ] ਕਰੁੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਨਦੀਣ] ਕਰੁੱਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਰੁੱਤੇ ਕਰੁੱਤਿਆਂ ਕਰੁੱਤੀ (ਇਲਿੰ) ਕਰੁੱਤੀਆਂ] ਕਰੂੰਜੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰੂੰਜੜੇ ਕਰੂਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੂਟਾ; ਮਲ] ਕਰੂਟੇ ਕਰੂਪ (ਵਿ) ਕਰੂਪਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰੂੰਬਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰੂੰਬਲ਼ਾਂ ਕਰੂੰਬਲ਼ੀਂ ਕਰੂੰਬਲ਼ੋਂ ਕਰੂਰ (ਵਿ) ਕਰੂਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰੂਰੇ ਕਰੂਲ਼ਾ** (ਨਾਂ, ਪੁ) **'ਕਰੂਲ਼ਾ', ‘ਕਰੂਲ਼ੀ' ਤੇ ‘ਕੁਰਲਾ', ਕੁਰਲੀ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। [ਕਰੂਲ਼ੇ ਕਰੂਲ਼ਿਆਂ ਕਰੂਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਕਰੂਲ਼ੀਆਂ] ਕਰੇਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬਿਆਈ; ਮਲ] ਕਰੇਹੀਆਂ ਕਰੇਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: crepe] ਖੱਦਰ-ਕਰੇਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਰੇਲੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਕਰੇਲਿਓਂ] ਕਰੇਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਰੇਵੇ ਕਰੇਵਿਆਂ ਕਰੇਵਿਓਂ] ਕਰੇੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰੇੜੇ ਕਰੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕਰਮ; ਬੋਲ] ਕਰੁੰਆ ਕਰੋਸ਼ੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਕਰੋਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋਸ਼ੀਓਂ] ਕਰੋਪ (ਨਾ, ਪੁ) [ਮੂਰੂ : क्रोप] ਕਰੋਪਾਂ, ਕਰੋਪਵਾਨ (ਵਿ) ਕਰੋਪੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰੋਪੀਆਂ ਕਰੋਲ਼ (ਕਿ, ਸਕ) [=ਫੋਲ; ਮਲ]:- ਕਰੋਲ਼ਦਾ : [ਕਰੋਲ਼ਦੇ ਕਰੋਲ਼ਦੀ ਕਰੋਲ਼ਦੀਆਂ; ਕਰੋਲ਼ਦਿਆਂ] ਕਰੋਲ਼ਦੋਂ : [ਕਰੋਲ਼ਦੀਓਂ ਕਰੋਲ਼ਦਿਓ ਕਰੋਲ਼ਦੀਓ] ਕਰੋਲ਼ਨਾ : [ਕਰੋਲ਼ਨੇ ਕਰੋਲ਼ਨੀ ਕਰੋਲ਼ਨੀਆਂ; ਕਰੋਲ਼ਨ ਕਰੋਲ਼ਨੋਂ] ਕਰੋਲ਼ਾਂ : [ਕਰੋਲ਼ੀਏ ਕਰੋਲ਼ੇਂ ਕਰੋਲ਼ੋ ਕਰੋਲ਼ੇ ਕਰੋਲ਼ਨ] ਕਰੋਲ਼ਾਂਗਾ/ਕਰੋਲ਼ਾਂਗੀ : [ਕਰੋਲ਼ਾਂਗੇ/ਕਰੋਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਕਰੋਲ਼ੇਂਗਾ/ਕਰੋਲ਼ੇਂਗੀ ਕਰੋਲ਼ੋਗੇ/ਕਰੋਲ਼ੋਗੀਆਂ ਕਰੋਲ਼ੇਗਾ/ਕਰੋਲ਼ੇਗੀ ਕਰੋਲ਼ਨਗੇ/ਕਰੋਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਕਰੋਲ਼ਿਆ : [ਕਰੋਲ਼ੇ ਕਰੋਲ਼ੀ ਕਰੋਲ਼ੀਆਂ; ਕਰੋਲ਼ਿਆਂ] ਕਰੋਲ਼ੀਦਾ : [ਕਰੋਲ਼ੀਦੇ ਕਰੋਲ਼ੀਦੀ ਕਰੋਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਕਰੋਲ਼ੂੰ : [ਕਰੋਲ਼ੀਂ ਕਰੋਲ਼ਿਓ ਕਰੋਲ਼ੂ] ਕਰੋਲ਼ਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਰੋਲ਼ਨੀਆਂ ਕਰੋਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰੋਲ਼ੇ ਕਰੋਲ਼ਿਆਂ ਕਰੋੜ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜੀਂ ਕਰੋੜੋਂ; ਕਰੋੜਪਤੀ* (ਵਿ) *ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ 'ਕਰੋੜਪਤੀ' ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ/ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ : "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ।" ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਕਰੋੜੀਆ (ਵਿ; ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਿਸਲ] ਕਰੌਂਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਫਲ਼ਦਾਰ ਬੂਟਾ] ਕਰੌਂਦੇ ਕਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਜੰਤਰ] ਕਲਾਂ ਕਲੋਂ; ਕਲਦਾਰ (ਵਿ) ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ †ਕਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਸਾਂ; ਕਲਸਦਾਰ (ਵਿ) ਕਲਸੀ (ਵਿ) ਕਲਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕਲਸੀਆਂ ਕਲਹਿਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਲਹਿਣੇ ਕਲਹਿਣਿਆਂ ਕਲਹਿਣਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਲਹਿਣਿਓ ਕਲਹਿਣੀ (ਇਲਿੰ) ਕਲਹਿਣੀਆਂ ਕਲਹਿਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਲਹਿਣੀਓ] ਕਲਹਿਰੀ (ਵਿ) [ਮਲ] ਕਲੰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲੰਕਾਂ ਕਲੰਕੋਂ; ਕਲੰਕਿਤ (ਵਿ) ਕਲੰਕੀ (ਵਿ) ਕਲੰਕੀਆਂ ਕਲੰਕੀਆ (ਸੰਬੋ) ਕਲੰਕੀਓ ਕਲਕੱਤਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਲਕੱਤੇ ਕਲਕੱਤਿਓਂ] ਕਲਗ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲਗ਼ੀਆਂ; ਕਲਗ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਗ਼ੇ ਕਲਗ਼ੀਦਾਰ (ਵਿ) ਕਲਗ਼ੀਧਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) ਕਲੱਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: ਚਲੁਟਚਹ] ਕਲੱਚਾਂ ਕਲਚਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: culture] ਕਲਜੁਗ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਜੁਗੋਂ; ਕਲਜੁਗੀ (ਵਿ) ਕਲਜੋਗਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲਜੋਗਣਾਂ ਕਲਜੋਗਣੇ (ਸੰਬੋ) ਕਲਜੋਗਣੋ ਕਲੰਡਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲੰਡਰਾਂ ਕਲੰਡਰੋਂ ਕਲੰਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲੰਦਰਾਂ; ਕਲੰਦਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਲੰਦਰੋ ਕਲੰਦਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲੰਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: clamp] ਕਲੰਪਾਂ ਕਲਪਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਕਲਪਨਾ-ਸ਼ਕਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲਪਨਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਕਲਪਿਤ (ਵਿ) †ਕਾਲਪਨਿਕ (ਵਿ) ਕਲਪ-ਬਿਰਛ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਫ਼ਦਾਰ (ਵਿ) ਕਲਫ਼ੀ (ਵਿ) ਕਲੱਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲੱਬਾਂ ਕਲੱਬੀਂ ਕਲੱਬੋਂ ਕਲਬੂਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਬੂਤਾਂ ਕਲਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲਮਾਂ ਕਲਮੋਂ; ਕਲਮਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਮਦਾਨਾਂ ਕਲਮਬਦ (ਵਿ) †ਕਲਮੀ (ਵਿ) 'ਕੱਲਮ-ਕੱਲਾ (ਵਿ. ਪੁ) ['ਕੱਲਮ-ਕੱਲੇ 'ਕੱਲਮ-ਕੱਲਿਆਂ 'ਕੱਲਮ-ਕੱਲੀ (ਇਲਿੰ) 'ਕੱਲਮ-ਕੱਲੀਆਂ] ਕਲਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਮੇ ਕਲਮੀ (ਵਿ) [: ਕਲਮੀ ਅੰਬ] ਕੱਲਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਲਰਾਂ ਕੱਲਰੋਂ; ਕੱਲਰਾ (ਵਿ, [ਕੱਲਰੇ ਕੱਲਰਿਆਂ ਕੱਲਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕੱਲਰੀਆਂ] ਕਲਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਰਕਾਂ ਕਲਰਕਾ (ਸੰਬੋ) ਕਲਰਕੋ ਕਲਰਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਕਲਰਕੀਓਂ ਕਲਰਾਠੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) [=ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ] ਕਲਰਾਠੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ; ਕਿਵਿ) ਕੱਲ੍ਹ-ਪਰਸੋਂ (ਕਿਵਿ) ਕਲ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲ੍ਹਾਂ; ਕਲ੍ਹਾ-ਕਲੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲ੍ਹਾ-ਕਲੇਸੋਂ ਕਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲਾਵਾਂ; ਕਲਾਹੀਣ (ਵਿ) †ਕਲਾਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਕਲਾਧਾਰੀ (ਵਿ) ਕਲਾਮਈ (ਵਿ) ਕਲਾਵਾਨ (ਵਿ) ਕਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਜੰਤਰ; ਕਰਾਮਾਤ] ਕਲਾਵਾਂ ਕਲਾਂ* (ਵਿ) *ਵਡੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ; 'ਵੱਧਣੀ ਕਲਾਂ' । ਕਲਾ (ਕਿ, ਸਕ) [ : ਚੌਲ ਕਲਾ] :- ਕਲਾਉਣਾ : [ਕਲਾਉਣੇ ਕਲਾਉਣੀ ਕਲਾਉਣੀਆਂ; ਕਲਾਉਣ ਕਲਾਉਣੋਂ] ਕਲਾਉਂਦਾ : [ਕਲਾਉਂਦੇ ਕਲਾਉਂਦੀ ਕਲਾਉਂਦੀਆਂ; ਕਲਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਲਾਉਂਦੋਂ : [ਕਲਾਉਂਦੀਓਂ ਕਲਾਉਂਦਿਓ ਕਲਾਉਂਦੀਓ] ਕਲਾਊਂ : [ਕਲਾਈਂ ਕਲਾਇਓ ਕਲਾਊ] ਕਲਾਇਆ : [ਕਲਾਏ ਕਲਾਈ ਕਲਾਈਆਂ; ਕਲਾਇਆਂ] ਕਲਾਈਦਾ : [ਕਲਾਈਦੇ ਕਲਾਈਦੀ ਕਲਾਈਦੀਆਂ] ਕਲਾਵਾਂ : [ਕਲਾਈਏ ਕਲਾਏਂ ਕਲਾਓ ਕਲਾਏ ਕਲਾਉਣ] ਕਲਾਵਾਂਗਾ/ਕਲਾਵਾਂਗੀ : [ਕਲਾਵਾਂਗੇ/ਕਲਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਲਾਏਂਗਾ ਕਲਾਏਂਗੀ ਕਲਾਓਗੇ ਕਲਾਓਗੀਆਂ ਕਲਾਏਗਾ/ਕਲਾਏਗੀ ਕਲਾਉਣਗੇ/ਕਲਾਉਣਗੀਆਂ] 'ਕੱਲਾ** (ਵਿ, ਪੁ) **ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ 'ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । ਸਮਾਸੀ ਰੂਪਾਂ 'ਕੱਲਾ-ਕਾਰਾ, 'ਕੱਲਾ-ਕਲਾਪਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਕੱਲਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । †'ਕੱਲਮ-ਕੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) †'ਕੱਲਾ-ਕਲਾਪਾ (ਵਿ, ਪੁ) †'ਕੱਲਾ-ਕਾਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਲਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਲਾਈਆਂ ਕਲਾਈਓਂ] ਕਲਾਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲਾਸਾਂ ਕਲਾਸੋਂ; ਕਲਾਸ-ਰੂਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਾਸ-ਰੂਮਾਂ ਕਲਾਸ-ਰੂਮੋਂ ਕਲਾਸਕੀ (ਵਿ) [ਅੰ: classical] ਕਲਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਾਕਾਂ ਕਲਾਕੋਂ ਕਲਾਕੰਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) 'ਕੱਲਾ-ਕਲਾਪਾ (ਵਿ, ਪੁ) ['ਕੱਲੇ-ਕਲਾਪੇ 'ਕੱਲਿਆਂ-ਕਲਾਪਿਆਂ 'ਕੱਲੀ-ਕਲਾਪੀ (ਇਲਿੰ) 'ਕੱਲੀਆਂ-ਕਲਾਪੀਆਂ] ਕਲਾਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਲਾਕਾਰੋ ਕਲਾਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) 'ਕੱਲਾ-ਕਾਰਾ (ਵਿ, ਪ ['ਕੱਲੇ-ਕਾਰੇ 'ਕੱਲਿਆਂ-ਕਾਰਿਆਂ 'ਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ (ਇਲਿੰ) 'ਕੱਲੀਆਂ-ਕਾਰੀਆਂ] ਕਲਾਜੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਾਜੰਗਾਂ ਕਲਾਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਣ] ਕਲਾਣਾਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਲਾਮ* (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) *ਪੁਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ : ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਲਾਮ) ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ (ਜਿਵੇਂ : ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਕਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ।) ਕਲਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਲਾਲਾਂ ਕਲਾਲਾ (ਸੰਬੋ) ਕਲਾਲੋ ਕਲਾਲਣ (ਇਲਿੰ) ਕਲਾਲਣਾਂ ਕਲਾਲਣੇ (ਸੰਬੋ) ਕਲਾਲਣੋ] ਕਲਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲਿਆਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ (ਵਿ) ਕਲਿਆਣਮਈ (ਵਿ) ਕਲਿੱਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲਿੱਪਾਂ ਕਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮੂਰੂ: ਕਲਈ] ਕਲੀਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲੀਗਰਾਂ ਕਲੀਗਰਾਂ (ਸੰਬੋ) ਕਲੀਗਰੋ ਕਲੀਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਚੰਬੇਲੀ ਦੀ ਕਲੀ] ਕਲੀਆਂ ਕਲੀ-ਕਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲੀਚੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲੀਚੜੀਆਂ ਕਲੀਨਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲੀਨਰਾਂ; ਕਲੀਨਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਲੀਨਰੋ ਕਲੀਨਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲੀਰ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲੀਰ੍ਹੇ ਕਲੀਰ੍ਹਿਆਂ ਕਲੇਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲੇਮਾਂ ਕਲੇਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇਕ ਗੋਤ] ਕਲੇਰਾਂ ਕਲੇਰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲੇਰਨੇ ਕਲੇਰਨਿਆਂ ਕਲੈੱਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲੈੱਕਟਰਾਂ; ਕਲੈੱਕਟਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲੋਰੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲੋਰੋਫ਼ਾਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਲੋਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਕਲੋਲਾਂ ਕਲੋਲੀਂ ਕਲੋਲੀ (ਵਿ) ਕਲੋਲੀਆਂ ਕਲ਼ਜੀਭਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਲ਼ਜੀਭੇ ਕਲ਼ਜੀਭਿਆਂ ਕਲ਼ਜੀਭਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਲ਼ਜੀਭਿਓ ਕਲ਼ਜੀਭਣ** (ਇਲਿੰ) **ਕਲ੍ਹਜੀਭੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਲ਼ਜੀਭਣਾਂ ਕੁਲਜੀਭਣੇ (ਸੰਬੋ) ਕਲ਼ਜੀਭਣੋ] ਕਲ਼ੱਤਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਲ਼ਪ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕਲ਼ਪਣਾ : [ਕਲ਼ਪਣੇ ਕਲ਼ਪਣੀ ਕਲ਼ਪਣੀਆਂ; ਕਲ਼ਪਣ ਕਲ਼ਪਣੋਂ] ਕਲ਼ਪਦਾ : [ਕਲ਼ਪਦੇ ਕਲ਼ਪਦੀ ਕਲ਼ਪਦੀਆਂ; ਕਲ਼ਪਦਿਆਂ] ਕਲ਼ਪਦੋਂ : [ਕਲ਼ਪਦੀਓਂ ਕਲ਼ਪਦਿਓ ਕਲ਼ਪਦੀਓ] ਕਲ਼ਪਾਂ : [ਕਲ਼ਪੀਏ ਕਲ਼ਪੇਂ ਕਲ਼ਪੋ ਕਲ਼ਪੇ ਕਲ਼ਪਣ] ਕਲ਼ਪਾਂਗਾ/ਕਲ਼ਪਾਂਗੀ : [ਕਲ਼ਪਾਂਗੇ/ਕਲ਼ਪਾਂਗੀਆਂ ਕਲ਼ਪੇਂਗਾ/ਕਲ਼ਪੇਂਗੀ ਕਲ਼ਪੋਗੇ ਕਲ਼ਪੋਗੀਆਂ ਕਲ਼ਪੇਗਾ/ਕਲ਼ਪੇਗੀ ਕਲ਼ਪਣਗੇ/ਕਲ਼ਪਣਗੀਆਂ] ਕਲ਼ਪਿਆ : [ਕਲ਼ਪੇ ਕਲ਼ਪੀ ਕਲ਼ਪੀਆਂ; ਕਲ਼ਪਿਆਂ] ਕਲ਼ਪੀਦਾ ਕਲ਼ਪੂੰ : [ਕਲ਼ਪੀਂ ਕਲ਼ਪਿਓ ਕਲ਼ਪੂ] ਕਲ਼ਪਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕਲ਼ਪਾਉਣਾ : [ਕਲ਼ਪਾਉਣੇ ਕਲ਼ਪਾਉਣੀ ਕਲ਼ਪਾਉਣੀਆਂ; ਕਲ਼ਪਾਉਣ ਕਲ਼ਪਾਉਣੋਂ] ਕਲ਼ਪਾਉਂਦਾ : [ਕਲ਼ਪਾਉਂਦੇ ਕਲ਼ਪਾਉਂਦੀ ਕਲ਼ਪਾਉਂਦੀਆਂ; ਕਲ਼ਪਾਉਂਦਿਆਂ] ਕਲ਼ਪਾਉਂਦੋਂ : [ਕਲ਼ਪਾਉਂਦੀਓਂ ਕਲ਼ਪਾਉਂਦਿਓ ਕਲ਼ਪਾਉਂਦੀਓ] ਕਲ਼ਪਾਊਂ : [ਕਲ਼ਪਾਈਂ ਕਲ਼ਪਾਇਓ ਕਲ਼ਪਾਊ] ਕਲ਼ਪਾਇਆ : [ਕਲ਼ਪਾਏ ਕਲ਼ਪਾਈ ਕਲ਼ਪਾਈਆਂ; ਕਲ਼ਪਾਇਆਂ] ਕਲ਼ਪਾਈਦਾ : [ਕਲ਼ਪਾਈਦੇ ਕਲ਼ਪਾਈਦੀ ਕਲ਼ਪਾਈਦੀਆਂ] ਕਲ਼ਪਾਵਾਂ : [ਕਲ਼ਪਾਈਏ ਕਲ਼ਪਾਏਂ ਕਲ਼ਪਾਓ ਕਲ਼ਪਾਏ ਕਲ਼ਪਾਉਣ] ਕਲ਼ਪਾਵਾਂਗਾ/ਕਲ਼ਪਾਵਾਂਗੀ : [ਕਲ਼ਪਾਵਾਂਗੇ/ਕਲ਼ਪਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਲ਼ਪਾਏਂਗਾ ਕਲ਼ਪਾਏਂਗੀ ਕਲ਼ਪਾਓਗੇ ਕਲ਼ਪਾਓਗੀਆਂ ਕਲ਼ਪਾਏਗਾ/ਕਲ਼ਪਾਏਗੀ ਕਲ਼ਪਾਉਣਗੇ/ਕਲ਼ਪਾਉਣਗੀਆਂ] ਕਲ਼ਮੂੰਹਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਲ਼ਮੂੰਹੇਂ ਕਲ਼ਮੂੰਹਿਆਂ ਕਲ਼ਮੂੰਹਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਲ਼ਮੂੰਹਿਓ ਕਲ਼ਮੂੰਹੀਂ (ਇਲਿੰ) ਕਲ਼ਮੂੰਹੀਂਆਂ ਕਲ਼ਮੂੰਹੀਂਏ (ਸੰਬੋ) ਕਲ਼ਮੂੰਹੀਂਓ] ਕਲ਼ਾਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਲ਼ਾਵੇ ਕਲ਼ਾਵਿਆਂ ਕਲ਼ਾਵਿਓਂ ਕਲ਼ਾਵੀਂ] ਕਲ਼ੁੰਜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕਲ਼ੁੰਜਣਾ : [ਕਲ਼ੁੰਜਣੇ ਕਲ਼ੁੰਜਣੀ ਕਲ਼ੁੰਜਣੀਆਂ; ਕਲ਼ੁੰਜਣ ਕਲ਼ੁੰਜਣੋਂ] ਕਲ਼ੁੰਜਦਾ : [ਕਲ਼ੁੰਜਦੇ ਕਲ਼ੁੰਜਦੀ ਕਲ਼ੁੰਜਦੀਆਂ; ਕਲ਼ੁੰਜਦਿਆਂ] ਕਲ਼ੁੰਜਦੋਂ : [ਕਲ਼ੁੰਜਦੀਓਂ ਕਲ਼ੁੰਜਦਿਓ ਕਲ਼ੁੰਜਦੀਓ] ਕਲ਼ੁੰਜਾਂ : [ਕਲ਼ੁੰਜੀਏ ਕਲ਼ੁੰਜੇਂ ਕਲ਼ੁੰਜੋ ਕਲ਼ੁੰਜੇ ਕਲ਼ੁੰਜਣ] ਕਲ਼ੁੰਜਾਂਗਾ/ਕਲ਼ੁੰਜਾਂਗੀ : [ਕਲ਼ੁੰਜਾਂਗੇ/ਕਲ਼ੁੰਜਾਂਗੀਆਂ ਕਲ਼ੁੰਜੇਂਗਾ/ਕਲ਼ੁੰਜੇਂਗੀ ਕਲ਼ੁੰਜੋਗੇ ਕਲ਼ੁੰਜੋਗੀਆਂ ਕਲ਼ੁੰਜੇਗਾ/ਕਲ਼ੁੰਜੇਗੀ ਕਲ਼ੁੰਜਣਗੇ/ਕਲ਼ੁੰਜਣਗੀਆਂ] ਕਲ਼ੁੰਜਿਆ : [ਕਲ਼ੁੰਜੇ ਕਲ਼ੁੰਜੀ ਕਲ਼ੁੰਜੀਆਂ; ਕਲ਼ੁੰਜਿਆਂ] ਕਲ਼ੁੰਜੀਦਾ : [ਕਲ਼ੁੰਜੀਦੇ ਕਲ਼ੁੰਜੀਦੀ ਕਲ਼ੁੰਜੀਦੀਆਂ] ਕਲ਼ੁੰਜੂੰ : [ਕਲ਼ੁੰਜੀਂ ਕਲ਼ੁੰਜਿਓ ਕਲ਼ੁੰਜੂ] ਕਲ਼ੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਲ਼ੇਸਾਂ ਕਲ਼ੇਸੋਂ ਕਲ਼ੇਸੀ (ਵਿ) ਕਲ਼ੇਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਲ਼ੇਜੇ ਕਲ਼ੇਜਿਆਂ ਕਲ਼ੇਜਿਓਂ ਕਲ਼ੇਜੀ (ਇਲਿੰ) ਕਲ਼ੇਜੀਆਂ ਕਲ਼ੇਜੀ (ਵਿ) [=ਕਲ਼ੇਜੀ ਰੰਗ] ਕਲ਼ੌਂਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਵੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਵੱਤਾ* (ਵਿ, ਪੁ) *'ਕਵੱਤਰਾ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [ਕਵੱਤੇ ਕਵੱਤਿਆਂ ਕਵੱਤੀ (ਇਲਿੰ) ਕਵੱਤੀਆਂ] ਕਵਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: cover] ਕਵਰਾਂ ਕੰਵਰ** (ਨਾਂ, ਪੁ) **ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ 'ਕੌਰ' ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । ਕੰਵਰਾਂ ਕੰਵਰਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਕੰਵਰਾਣੀਆਂ ਕ-ਵਰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ-ਵਰਗੀ (ਵਿ) ਕੰਵਲ*** (ਨਾਂ, ਪੁ) ***'ਕੰਵਲ' ਤੇ 'ਕਮਲ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ 'ਕੌਲ' ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । ਕੰਵਲਾਂ ਕਵੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਵੱਲੇ ਕਵੱਲਿਆਂ ਕਵੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕਵੱਲੀਆਂ] ਕਵਾਇਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਵਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਵਾਲਾਂ; ਕਵਾਲਾ (ਸੰਬੋ) ਕਵਾਲੋ ਕਵਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਵਾਲੀਆਂ ਕਵਾਲੀਓਂ] ਕਵਿਤਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਵੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਵੀਆਂ, ਕਵੀਆ (ਸੰਬੋ) ਕਵੀਓ; †ਕਵਿਤਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਵੀਸ਼ਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਵੀਸ਼ਰੋ ਕਵੀਸ਼ਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਵੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਵੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਵੇਲੇ (ਕਿਵਿ) ਕੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਕੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ] ਕੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਾੜ੍ਹਨੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਜਾਲ਼ੀ] ਕੜਾਂ ਕੜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੜਦਾ : [ਕੜਦੇ ਕੜਦੀ ਕੜਦੀਆਂ; ਕੜਦਿਆਂ] ਕੜਦੋਂ : [ਕੜਦੀਓਂ ਕੜਦਿਓ ਕੜਦੀਓ] ਕੜਨਾ : [ਕੜਨੇ ਕੜਨੀ ਕੜਨੀਆਂ; ਕੜਨ ਕੜਨੋਂ] ਕੜਾਂ : [ਕੜੀਏ ਕੜੇਂ ਕੜੋ ਕੜੇ ਕੜਨ] ਕੜਾਂਗਾ/ਕੜਾਂਗੀ : [ਕੜਾਂਗੇ/ਕੜਾਂਗੀਆਂ ਕੜੇਂਗਾ/ਕੜੇਂਗੀ ਕੜੋਗੇ/ਕੜੋਗੀਆਂ ਕੜੇਗਾ/ਕੜੇਗੀ ਕੜਨਗੇ/ਕੜਨਗੀਆਂ] ਕੜਿਆ : [ਕੜੇ ਕੜੀ ਕੜੀਆਂ; ਕੜਿਆਂ] ਕੜੀਦਾ : [ਕੜੀਦੇ ਕੜੀਦੀ ਕੜੀਦੀਆਂ] ਕੜੂੰ : [ਕੜੀਂ ਕੜਿਓ ਕੜੂ] ਕੜਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕੜਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੜਕੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੜਕੀਲੇ ਕੜਕੀਲਿਆਂ ਕੜਕੀਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕੜਕੀਲੀਆਂ] ਕੜਕਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੜਕਵੇਂ ਕੜਕਵਿਆਂ ਕੜਕਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਕੜਕਵੀਂਆਂ] ਕੜਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕੜਕਣਾ : [ਕੜਕਣੇ ਕੜਕਣੀ ਕੜਕਣੀਆਂ; ਕੜਕਣ ਕੜਕਣੋਂ] ਕੜਕਦਾ : [ਕੜਕਦੇ ਕੜਕਦੀ ਕੜਕਦੀਆਂ; ਕੜਕਦਿਆਂ] ਕੜਕਦੋਂ : [ਕੜਕਦੀਓਂ ਕੜਕਦਿਓ ਕੜਕਦੀਓ] ਕੜਕਾਂ : [ਕੜਕੀਏ ਕੜਕੇਂ ਕੜਕੋ ਕੜਕੇ ਕੜਕਣ] ਕੜਕਾਂਗਾ/ਕੜਕਾਂਗੀ : [ਕੜਕਾਂਗੇ/ਕੜਕਾਂਗੀਆਂ ਕੜਕੇਂਗਾ/ਕੜਕੇਂਗੀ ਕੜਕੋਗੇ ਕੜਕੋਗੀਆਂ ਕੜਕੇਗਾ/ਕੜਕੇਗੀ ਕੜਕਣਗੇ/ਕੜਕਣਗੀਆਂ] ਕੜਕਿਆ : [ਕੜਕੇ ਕੜਕੀ ਕੜਕੀਆਂ; ਕੜਕਿਆਂ] ਕੜਕੀਦਾ ਕੜਕੂੰ : [ਕੜਕੀਂ ਕੜਕਿਓ ਕੜਕੂ] ਕੜੱਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਕਿਵਿ) ਕੜਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੜਕੇ ਕੜਕਿਆਂ ਕੜਕਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕੜਕਾਉਣਾ : [ਕੜਕਾਉਣੇ ਕੜਕਾਉਣੀ ਕੜਕਾਉਣੀਆਂ; ਕੜਕਾਉਣ ਕੜਕਾਉਣੋਂ] ਕੜਕਾਉਂਦਾ : [ਕੜਕਾਉਂਦੇ ਕੜਕਾਉਂਦੀ ਕੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਕੜਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਕੜਕਾਉਂਦੋਂ : [ਕੜਕਾਉਂਦੀਓਂ ਕੜਕਾਉਂਦਿਓ ਕੜਕਾਉਂਦੀਓ] ਕੜਕਾਊਂ : [ਕੜਕਾਈਂ ਕੜਕਾਇਓ ਕੜਕਾਊ] ਕੜਕਾਇਆ : [ਕੜਕਾਏ ਕੜਕਾਈ ਕੜਕਾਈਆਂ; ਕੜਕਾਇਆਂ] ਕੜਕਾਈਦਾ : [ਕੜਕਾਈਦੇ ਕੜਕਾਈਦੀ ਕੜਕਾਈਦੀਆਂ] ਕੜਕਾਵਾਂ : [ਕੜਕਾਈਏ ਕੜਕਾਏਂ ਕੜਕਾਓ ਕੜਕਾਏ ਕੜਕਾਉਣ] ਕੜਕਾਵਾਂਗਾ /ਕੜਕਾਵਾਂਗੀ : ਕੜਕਾਵਾਂਗੇ ਕੜਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕੜਕਾਏਂਗਾ/ਕੜਕਾਏਂਗੀ ਕੜਕਾਓਗੇ ਕੜਕਾਓਗੀਆਂ ਕੜਕਾਏਗਾ/ਕੜਕਾਏਗੀ ਕੜਕਾਉਣਗੇ/ਕੜਕਾਉਣਗੀਆਂ ਕੜਛਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੜਛੇ ਕੜਛਿਆਂ ਕੜਛਿਓਂ ਕੜਛੀ (ਇਲਿੰ) ਕੜਛੀਆਂ ਕੜਛੀਓਂ]; ਕੜਛ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੜਛਾਂ ਕੜਤਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੜਤਲਾਂ ਕੜਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੜੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੜੱਲਾਂ ਕੜ੍ਹ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕੜ੍ਹਦਾ : [ਕੜ੍ਹਦੇ ਕੜ੍ਹਦੀ ਕੜ੍ਹਦੀਆਂ; ਕੜ੍ਹਦਿਆਂ] ਕੜ੍ਹਨਾ : [ਕੜ੍ਹਨੇ ਕੜ੍ਹਨੀ ਕੜ੍ਹਨੀਆਂ; ਕੜ੍ਹਨ ਕੜ੍ਹਨੋਂ] ਕੜ੍ਹਿਆ : [ਕੜ੍ਹੇ ਕੜ੍ਹੀ ਕੜ੍ਹੀਆਂ; ਕੜ੍ਹਿਆਂ] ਕੜ੍ਹੇ : ਕੜ੍ਹਨ ਕੜ੍ਹੇਗਾ/ਕੜ੍ਹੇਗੀ ਕੜ੍ਹਨਗੇ/ਕੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਕੜ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੜੇ ਕੜਿਆਂ ਕੜਿਓਂ] ਕੜਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੜਾਹ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੜਾਹ-ਪੂੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੜਾਹਾ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਮਾਝੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ 'ਕੜਾਹ' ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । [ਕੜਾਹੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਕੜਾਹਿਓਂ ਕੜਾਹੀ (ਇਲਿੰ) ਕੜਾਹੀਆਂ ਕੜਾਹੀਓਂ] ਕੜਾਹੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਬਾਲਟਾ: ਮਲ] ਕੜਾਹੀਏ ਕੜਾਹੀਆਂ ਕੜਾਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੜਾਕੇ ਕੜਾਕਿਆਂ ਕੜਾਕੇਦਾਰ (ਵਿ) ਕੜਾਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੜਾਪੇ ਕੜਿੱਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੜਿੱਕੀਆਂ ਕੜਿੱਕੀਓਂ] ਕੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੜੀਆਂ ਕੜੀਓਂ]; ਕੜੀਦਾਰ (ਵਿ) ਕ੍ਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰਮ-ਅੰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ (ਵਿ) ਕ੍ਰਾਈਸਟ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: Christ] ਕ੍ਰਾਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: cross] ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਓਂ] ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ (ਵਿ) ਕ੍ਰਾਂਤੀਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰਾਂ; ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: christmas] ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰਿਤੱਗ (ਵਿ) ਕ੍ਰਿਤੱਗਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ (ਵਿ) ਕ੍ਰਿਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਰਚਨਾ] ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ; ਕ੍ਰਿਤ (ਵਿ) ਕ੍ਰਿਦੰਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰਿਦੰਤਾਂ ਕ੍ਰਿਦੰਤੀ (ਵਿ) ਕ੍ਰੀਜ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: crease] ਕ੍ਰੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕ੍ਰੀਮਾਂ; ਕ੍ਰੀਮ-ਰੋਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕ੍ਰੇਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਕ੍ਰੇਨੋਂ ਕ੍ਰੈਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰੋਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕ੍ਰੋਧੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ; ਕ੍ਰੋਧੀਆ (ਸੰਬੋ) ਕ੍ਰੋਧੀਓ ਕ੍ਰੋਧਣ (ਇਲਿੰ) ਕ੍ਰੋਧਣਾਂ ਕ੍ਰੋਧਣੇ (ਸੰਬੋ) ਕ੍ਰੋਧਣੋ] ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ (ਵਿ) ਕ੍ਰੋਧਵਾਨਾਂ ਕ੍ਰੋਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: chrome ] ਕਾ* (ਸੰਬੰ, ਪੁ) [ਹਿੰਦੀ] *ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਕੇ [ : ਸਤਿੰਦਰ ਕੇ ਘਰ] ਕਿਆਂ [ : ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ] ਕੀ (ਇਲਿੰ) [ : ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ] ਕੀਆਂ ਕਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਂਵਾਂ; ਕਾਂਵਾ (ਸੰਬੋ) ਕਾਂਉਣੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਂਉਣੀਆਂ ਕਾਂਵਾਂ-ਰੌਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਊਂਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: counter] ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਕਾਂਉਂਟਰੋਂ ਕਾਅਬਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਾਅਬੇ ਕਾਅਬਿਓਂ] ਕਾਇਆਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਇਆਂ-ਕਲਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਕਾਇਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਇਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ †ਬਾਕਾਇਦਾ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) †ਬੇਕਾਇਦਾ (ਵਿ) ਕਾਇਨਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਇਮ (ਵਿ) ਕਾਇਮ-ਦਾਇਮ (ਵਿ) ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ (ਵਿ) ਕਾਇਰ (ਵਿ) ਕਾਇਰਾਂ; ਕਾਇਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਾਇਰੋ ਕਾਇਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਇਲ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਕਾਸਟਿਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਸਟਿਕ-ਸੋਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਸਟਿਕ-ਸੋਢੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕਾਸਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਸਦਾਂ ਕਾਸਬੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਜੁਲਾਹਾ; ਪੋਠੋ] ਕਾਸਬੀਆਂ ਕਾਸਰ (ਵਿ) ਕਾਂਸਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕਾਂਸਲਾਂ ਕਾਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਪਿਆਲਾ] ਕਾਸੇ ਕਾਸਿਆਂ ਕਾਸਾਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਸਾਗਰਾਂ ਕਾਸਾਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਂਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕਹਿੰ; ਮਲ] ਕਾਸ਼ (ਵਿਸ) ਕਾਸ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਸ਼ਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਕਾਂਸ਼ੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਂਸ਼ੀਓਂ ਕਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸਰਕੜਾ] †ਕਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਹਜ਼ਬਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਹਤੋਂ (ਕਿਵ) [ਮਲ] ਕਾਹਦਾ (ਵਿ, ਪੜ, ਪੁ) ਕਾਹਦੇ ਕਾਹਦਿਆਂ ਕਾਹਦੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਹਦੀਆਂ] ਕਾਹਨੂੰ (ਕਿਵ) [ਬੋਲ] ਕਾਹਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਹਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਕਿਵਿ) ਕਾਹਲ਼ੀਆਂ ਕਾਹਲ਼ੀ-ਕਾਹਲ਼ੀ (ਕਿਵਿ) ਕਾਹਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਾਹਲ਼ੇ ਕਾਹਲ਼ਿਆਂ ਕਾਹਲ਼ਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਾਹਲ਼ਿਓ ਕਾਹਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਹਲ਼ੀਆਂ ਕਾਹਲ਼ੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਾਹਲ਼ੀਓ ਕਾਹਲ਼ਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਹਲ਼ੇਪਣ ਕਾਹਲ਼ੋਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕਾਹਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਹਵੇ ਕਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਕੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ] ਕਾਕੜੇ ਕਾਕੜਿਆਂ ਕਾਕੜਾ-ਲਾਕੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਰੋਗ] ਕਾਕੜੇ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਬਵ) [ : ਕਾਕੜੇ ਲੂਸ ਗਏ] ਕਾਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਾਕੇ ਕਾਕਿਆਂ ਕਾਕਿਓ (ਸਬੋ, ਬਵ) ਕਾਕੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਕੀਆਂ ਕਾਕੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕਾਕੋ (ਸੰਬੋ, ਇਵ)] ਕਾਂ-ਕਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਕਾਂ-ਕਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ] ਕਾਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ] ਕਾਕੀਆਂ ਕਾਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਗਾਂ ਕਾਂਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਂਗਾਂ ਕਾਂਗਰਸ (ਨਿਨਾਂ, ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਂਗਰਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ; ਕਾਂਗਰਸੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਕਾਂਗਰਸੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਕਾਂਗੜਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਾਂਗੜੇ ਕਾਂਗੜਿਓਂ] ਕਾਂਗੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) = ਅੰਗੀਠੀ] ਕਾਂਗੜੀਆਂ ਕਾਂਗੜੂ (ਵਿ) ਕਾਂਗਿਆਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਂਗਿਆਰੀਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਬਵ) ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ (ਵਿ) ਕਾਂਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਢੁੰਡਰੀ, ਮਲ, ਦੁਆ] ਕਾਚਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)[= ਰਲਵਾਂ ਕੁਤਰਾ; ਮਲ, ਦੁਆ] ਕਾਚਰੇ ਕਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਜਾਂ ਕਾਜੋਂ; ਕਾਂਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਂਜੀ-ਹਾਊਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਅਵਾਰਾ ਪਸੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾੜਾ] ਕਾਂਜੀ-ਹਾਊਸਾਂ ਕਾਂਜੀ-ਹਾਊਸੋਂ ਕਾਜੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਜੂਆਂ ਕਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਜ਼ੀਆ (ਸੰਬੋ) ਕਾਜ਼ੀਓ ਕਾਂਞਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਂਞਣਾਂ ਕਾਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਟਾਂ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਾਟੇ ਕਾਟਿਆਂ ਕਾਟੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਟੀਆਂ] ਕਾਂਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਂਟੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਕਾਂ-ਟੂਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦਾ ਛੋਟੇ ਆਂਡੇ ਵਰਗਾ ਘਰ] ਕਾਂ-ਟੂਟੀਆਂ ਕਾਟੋ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਗਾਲ੍ਹੜ; ਮਲ] ਕਾਟੂਆਂ ਕਾਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਲੱਕੜੀ] ਕਾਠਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਾਠੇ ਕਾਠਿਆਂ ਕਾਠੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਠੀਆਂ] ਕਾਠੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਠੀ] [ਕਾਠੀਆਂ ਕਾਠੀਓਂ] ਕਾਂਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਂਡਾਂ ਕਾਂਡੋਂ ਕਾਡਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: cadre] ਕਾਡਰਾਂ ਕਾਂਡੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ] * ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 'ਕਰੰਡੀ' ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [ਕਾਂਡੀਆਂ ਕਾਂਡੀਓਂ] ਕਾਢ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਢਾਂ ਕਾਢੂ (ਵਿ; ਨਾ, ਪੁ) ਕਾਢੂਆਂ ਕਾਢਵਾਂ** (ਵਿ, ਪੁ) **'ਕੱਢਵਾਂ' ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। [ਕਾਢਵੇਂ ਕਾਢਵਿਆਂ ਕਾਢਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਕਾਢਵੀਆਂ] ਕਾਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਢੇ ਕਾਢਿਆਂ ਕਾਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਾਣੇ ਕਾਣਿਆਂ ਕਾਣਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਾਣਿਓ ਕਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਣੀਆਂ ਕਾਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਾਣੀਓ] ਕਾਣੋਂ (ਨਾਂ ਇਲਿੰ) ਕਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਟੀਨ ਆਦਿ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ] ਕਾਤਾਂ ਕਾਤਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਤਬਾ ਕਾਤਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਤਰਾਂ ਕਾਤਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਤਲਾਂ; ਕਾਤਲਾ (ਸੰਬੋ) ਕਾਤਲੋ ਕਾਤਲਾਨਾ (ਵਿ) ਕਾਦਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਦਰੋਂ ਕਾਦਰੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਸੂਫ਼ੀ ਸਿਲਸਿਲਾ] ਕਾਦੀਆਂ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਦਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਨਫ੍ਰੰਸਾਂ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸੋਂ; ਕਾਨਫ੍ਰੰਸੀ (ਵਿ) ਕਾਨਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : convoy] ਕਾਨਵਾਈਆਂ ਕਾਨ੍ਹ (ਨਿਨਾਂ/ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਨ੍ਹਾ (ਸੰਬੋ) ਕਾਨ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਾਨ੍ਹੀਆਂ ਕਾਨ੍ਹੀਓ] ਕਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਨੇ ਕਾਨਿਆਂ ਕਾਨਿਓਂ ਕਾਨੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਨੀਆਂ ਕਾਨੀਓਂ] ਕਾਨਾਫੂਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਨਾਫੂਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਗੋ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਕਾਂਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਕਾਂਪ ਖਾਣੀ] ਕਾਪੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਪੀਨਵੀਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਪੀਨਵੀਸਾਂ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਫ਼ਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਫ਼ਰਾਂ; ਕਾਫ਼ਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਾਫ਼ਰੋ ਕਾਫ਼ਰਾਨਾ (ਵਿ) ਕਾਫ਼ਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਾਫ਼ਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਕਾਫ਼ਲਿਓਂ] ਕਾਫ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ] ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ ਅੰ: coffee] ਕਾਫ਼ੀ-ਹਾਊਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਫ਼ੀ-ਹਾਊਸਾਂ ਕਾਫ਼ੀ-ਹਾਊਸੋਂ ਕਾਫ਼ੀ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਕਾਫ਼ੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਫ਼ੀਏ; ਕਾਫ਼ੀਆਬੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਫ਼ੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਬਾਂ ਕਾਬਜ਼ (ਵਿ) ਕਾਬਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਬਲੋਂ; †ਕਾਬਲੀ (ਵਿ) ਕਾਬਲ (ਵਿ) †ਕਾਬਲੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਬਲੇ-ਇਤਬਾਰ (ਵਿ) ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ (ਵਿ) ਕਾਬਲੇ-ਜ਼ਮਾਨਤ (ਵਿ) ਕਾਬਲੇ-ਜ਼ਿਕਰ (ਵਿ) ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ (ਵਿ) ਕਾਬਲੇ-ਦੀਦ (ਵਿ) ਕਾਬਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਾਬਲੇ ਕਾਬਲਿਆਂ ਕਾਬਲਿਓਂ] ਕਾਬਲੀ (ਵਿ) ਕਾਬਲੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਂਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਂਬੇ ਕਾਬੂ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) †ਬੇਕਾਬੂ (ਵਿ) ਕਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਮ-ਚੇਸ਼ਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਮ-ਦੇਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਮੀ (ਵਿ) ਕਾਮਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਟੂਣਾ] ਕਾਮਧੇਨ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਮਨ (ਵਿ) ਕਾਮਨ-ਵੈੱਲਥ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਮਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਾਮਨੀ (ਨਾਂ,ਇਲਿੰ) ਕਾਮਯਾਬ (ਵਿ) ਕਾਮਯਾਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਾਮਰੂਪ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਮਰੇਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਕਾਮਰੇਡਾ (ਸੰਬੋ) ਕਾਮਰੇਡੋ ਕਾਮਰੇਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਮਲ (ਵਿ) ਕਾਮਾ (ਵਿ) [ਕਾਮੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕਾਮਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਾਮਿਓ ਕਾਮੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਮੀਆਂ ਕਾਮੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਾਮੀਓ] ਕਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ] ਕਾਮੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰੋਂ; ਕਾਰ-ਆਮਦ (ਵਿ) ਕਾਰਸਾਜ਼ (ਵਿ) †ਕਾਰ-ਸੇਵਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਾਰ-ਕਰਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਾਰਕੁੰਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰ-ਖ਼ਿਦਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕਾਰਗਰ (ਵਿ) †ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ (ਵਿ) †ਕਾਰਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕਾਰੋਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਂ ਕਾਰਸਤਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : cork] ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਕ] ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਕੀ (ਵਿ) ਕਾਰ-ਕਰਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਕੁੰਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਓਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਗਰ (ਵਿ) [=ਗੁਣਕਾਰੀ] ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ (ਵਿ) ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਜੋਂ; ਕਾਰਜ-ਸਾਧਕ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਜ-ਸਾਧਕਾਂ ਕਾਰਜ-ਸਿੱਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਵਿ) ਕਾਰਜ-ਕਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਜ-ਵਾਹਕ (ਵਿ) ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅਨੰਦ-ਕਾਰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਟੂਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਕਾਰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਡਾਂ ਕਾਰਤੂਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਕਾਰਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਦਾਰਾਂ ਕਾਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਨਰਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨਾਮਿਓਂ] ਕਾਰਨਿਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) {ਅੰ: cornice] ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਬਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਬਨ-ਕਾਪੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਬਨ-ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਰਬਨ-ਪੇਪਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਬਨ-ਪੇਪਰਾਂ ਕਾਰਬਾਈਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: carbine] ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਵਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਓਂ] ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰੋਂ ਕਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰੇ ਕਾਰਿਆਂ †ਕਾਰੇਹੱਥਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਾਰੇਹਾਰ (ਵਿ, ਪੁ) [ਮਲ] ਕਾਰੇਹਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਰੇਹਾਰਨੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰਿੰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰਿੰਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰੀ (ਵਿ) ਕਾਰੀਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰੀਗਰਾਂ; ਕਾਰੀਗਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਾਰੀਗਰੋ ਕਾਰੀਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਰੂੰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰੇਹੱਥਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਾਰੇਹੱਥੇ ਕਾਰੇਹੱਥਿਆਂ ਕਾਰੇਹੱਥਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕਾਰੇਹੱਥਿਓ ਕਾਰੇਹੱਥੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਰੇਹੱਥੀਆਂ ਕਾਰੇਹੱਥੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਾਰੇਹੱਥੀਓ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਵਿ) ਕਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸਮਾ) ਕਾਲ-ਚੱਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਲਬੋਧਕ (ਵਿ) ਕਾਲ-ਰੂਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ] ਕਾਲ-ਵੰਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਕਾਲਵਾਚੀ (ਵਿ) ਕਾਲੀ (ਵਿ) ਕਾਲੀਨ (ਵਿ) [ਹਿੰਦੀ] ਕਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਲਕਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਕਾਲਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਲਜਾਂ ਕਾਲਜੀਂ ਕਾਲਜੋਂ; ਕਾਲਜੀ (ਵਿ) ਕਾਲਜੀਏਟ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਲਜੀਏਟਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ (ਵਿ) ਕਾਲਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਲਬਾਂ ਕਾਲਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਲਮਾਂ ਕਾਲਮੋਂ ਕਾਲਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਲਰਾਂ ਕਾਲਰੋਂ ਕਾਲੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕਾਲੜੇ ਕਾਲਿੰਗਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਕਾਲੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕਾਲੀਏ ਕਾਲੀਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਲੀਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: colony] [ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਓਂ] ਕਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਮੌਤ] ਕਾਲ਼ੋਂ [=ਮੌਤ ਤੋਂ]; ਕਾਲ਼-ਕੋਠੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਲ਼-ਵੱਸ (ਵਿ) ਕਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੂਰੂ : ਅਕਾਲ] ਕਾਲ਼-ਪੀੜਿਤ (ਵਿ) ਕਾਲ਼-ਪੀੜਤਾਂ ਕਾਲ਼-ਮਾਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਾਲ਼-ਮਾਰੇ ਕਾਲ਼-ਮਾਰਿਆਂ ਕਾਲ਼-ਮਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਲ਼-ਮਾਰੀਆਂ] ਕਾਲ਼ਖ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *'ਕਾਲਸ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ਼ਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ] ਕਾਲ਼ਜੇ ਕਾਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਲ਼ਿਆਂ ਕਾਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਕਾਲ਼ੀਆਂ] †ਕਾਲ਼ਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਲ਼ਾ-ਪਾਣੀ (ਨਿਨਾਂ/ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਲ਼ੇ-ਪਾਣੀ ਕਾਲ਼ੀ-ਬੋਲ਼ੀ (ਵਿ) [: ਕਾਲ਼ੀ-ਬੋਲ਼ੀ ਹਨੇਰੀ] †ਕਾਲ਼ੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਲ਼ਾ-ਸਿਆਹ** (ਵਿ, ਪੁ) ਕਾਲ਼ੇ-ਸਿਆਹ; ਕਾਲ਼ੀ-ਸਿਆਹ (ਇਲਿੰ) ਕਾਲ਼ੀਆਂ-ਸਿਆਹ ਕਾਲ਼ਾ-ਸ਼ਾਹ** (ਵਿ, ਪੁ) **ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲ਼ਾ-ਸ਼ਾਹ' ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲ਼ਾ-ਸਿਆਹ' ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਲ਼ੇ-ਸ਼ਾਹ ਕਾਲ਼ੀ-ਸ਼ਾਹ (ਇਲਿੰ) ਕਾਲ਼ੀਆਂ-ਸ਼ਾਹ ਕਾਲ਼ੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਦੇਵੀ] ਕਾਲ਼ੀਦਾਸ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਲ਼ੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਵਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਵਿ-ਅਨੁਭਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਵਿ) ਕਾਵਿ-ਸ਼ੈਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਵਿ-ਕਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਵਿ-ਭੇਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਵਿ-ਭੇਦਾਂ ਕਾਵਿਮਈ (ਵਿ) ਕਾਵਿ-ਰਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਕਾਵੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਲੀਗਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ] ਕਾਵੀਏ ਕਾੜ-ਕਾੜ (ਕਿਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਾੜ੍ਹ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕਾੜ੍ਹਦਾ : [ਕਾੜ੍ਹਦੇ ਕਾੜ੍ਹਦੀ ਕਾੜ੍ਹਦੀਆਂ; ਕਾੜ੍ਹਦਿਆਂ] ਕਾੜ੍ਹਦੋਂ : [ਕਾੜ੍ਹਦੀਓਂ ਕਾੜ੍ਹਦਿਓ ਕਾੜ੍ਹਦੀਓ] ਕਾੜ੍ਹਨਾ : [ਕਾੜ੍ਹਨੇ ਕਾੜ੍ਹਨੀ ਕਾੜ੍ਹਨੀਆਂ; ਕਾੜ੍ਹਨ ਕਾੜ੍ਹਨੋਂ] ਕਾੜ੍ਹਾਂ : [ਕਾੜ੍ਹੀਏ ਕਾੜ੍ਹੇਂ ਕਾੜ੍ਹੋ ਕਾੜ੍ਹੇ ਕਾੜ੍ਹਨ] ਕਾੜ੍ਹਾਂਗਾ/ਕਾੜ੍ਹਾਂਗੀ : [ਕਾੜ੍ਹਾਂਗੇ/ਕਾੜ੍ਹਾਂਗੀਆਂ ਕਾੜ੍ਹੇਂਗਾ/ਕਾੜ੍ਹੇਂਗੀ ਕਾੜ੍ਹੋਗੇ/ਕਾੜ੍ਹੋਗੀਆਂ ਕਾੜ੍ਹੇਗਾ/ਕਾੜ੍ਹੇਗੀ ਕਾੜ੍ਹਨਗੇ/ਕਾੜ੍ਹਨਗੀਆਂ] ਕਾੜ੍ਹਿਆ : [ਕਾੜ੍ਹੇ ਕਾੜ੍ਹੀ ਕਾੜ੍ਹੀਆਂ; ਕਾੜ੍ਹਿਆਂ] ਕਾੜ੍ਹੀਦਾ : [ਕਾੜ੍ਹੀਦੇ ਕਾੜ੍ਹੀਦੀ ਕਾੜ੍ਹੀਦੀਆਂ] ਕਾੜ੍ਹੂੰ : [ਕਾੜ੍ਹੀਂ ਕਾੜ੍ਹਿਓ ਕਾੜ੍ਹੂ] ਕਾੜ੍ਹਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਾੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਾੜ੍ਹਨੀਓਂ ਕਾੜ੍ਹਨਾ (ਪੁ) ਕਾੜ੍ਹਨੇ ਕਾੜ੍ਹਨਿਆਂ ਕਾੜ੍ਹਨਿਓਂ] ਕਾੜ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਾੜ੍ਹੇ ਕਾੜ੍ਹਿਆਂ ਕਿ (ਯੋ) ਕਿਉਂ (ਕਿਵਿ) ਕਿਉਂਕਿ (ਯੋ) ਕਿਉਂਜੋ (ਯੋ) ਕਿਓਂਟ (ਕਿ, ਸਕ) [ਮਲ] :- ਕਿਓਂਟਣਾ : [ਕਿਓਂਟਣੇ ਕਿਓਂਟਣੀ ਕਿਓਂਟਣੀਆਂ; ਕਿਓਂਟਣ ਕਿਓਂਟਣੋਂ] ਕਿਓਂਟਦਾ : [ਕਿਓਂਟਦੇ ਕਿਓਂਟਦੀ ਕਿਓਂਟਦੀਆਂ; ਕਿਓਂਟਦਿਆਂ] ਕਿਓਂਟਦੋਂ : [ਕਿਓਂਟਦੀਓਂ ਕਿਓਂਟਦਿਓ ਕਿਓਂਟਦੀਓ] ਕਿਓਂਟਾਂ : [ਕਿਓਂਟੀਏ ਕਿਓਂਟੇਂ ਕਿਓਂਟੋ ਕਿਓਂਟੇ ਕਿਓਂਟਣ] ਕਿਓਂਟਾਂਗਾ/ਕਿਓਂਟਾਂਗੀ : [ਕਿਓਂਟਾਂਗੇ/ਕਿਓਂਟਾਂਗੀਆਂ ਕਿਓਂਟੇਂਗਾ/ਕਿਓਂਟੇਂਗੀ ਕਿਓਂਟੋਗੇ ਕਿਓਂਟੋਗੀਆਂ ਕਿਓਂਟੇਗਾ/ਕਿਓਂਟੇਗੀ ਕਿਓਂਟਣਗੇ/ਕਿਓਂਟਣਗੀਆਂ] ਕਿਓਂਟਿਆ : [ਕਿਓਂਟੇ ਕਿਓਂਟੀ ਕਿਓਂਟੀਆਂ; ਕਿਓਂਟਿਆਂ] ਕਿਓਂਟੀਦਾ : [ਕਿਓਂਟੀਦੇ ਕਿਓਂਟੀਦੀ ਕਿਓਂਟੀਦੀਆਂ] ਕਿਓਂਟੂੰ : [ਕਿਓਂਟੀਂ ਕਿਓਂਟਿਓ ਕਿਓਂਟੂ] ਕਿਓੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਓੜੇ ਕਿਆਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਆਸਾਂ ਕਿਆਸੋਂ; ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਕਿਆਸੀ (ਵਿ) ਕਿਆਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਆਫ਼ੇ ਕਿਆਫ਼ਿਆਂ ਕਿਆਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਆਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਆਮਤੋਂ; ਕਿਆਮਤੀ (ਵਿ) ਕਿਆਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਿਆਰੇ ਕਿਆਰਿਆਂ ਕਿਆਰਿਓਂ ਕਿਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਿਆਰੀਆਂ ਕਿਆਰੀਓਂ] ਕਿਸ (ਵਿ; ਪੜ) ਕਿਸੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ (ਵਿ; ਪੜ) ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਸਮਾਂ; ਕਿਸਮ-ਕਿਸਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਸਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਸਮਤਾਂ ਕਿਸਮਤੇ (ਸੰਬੋ) ਕਿਸਮਤੋਂ ਕਿੱਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਸੇ ਕਿੱਸਿਆਂ; ਕਿੱਸਾਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਸਾਗੋ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਸਾਗੋਆਂ ਕਿੱਸਾਗੋਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਸ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਸ਼ਤੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਓਂ]; ਕਿਸ਼ਤੀਸਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਸ਼ਤੀਸਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ੀ (ਵਿ) ਕਿਹੜਾ (ਪੜ, ਵਿ, ਪੁ) [ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕਿਹੜੀ (ਇਲਿੰ) ਕਿਹੜੀਆਂ] ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ (ਪੜ, ਵਿ, ਪੁ) [ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਿਆਂ-ਕਿਹੜਿਆਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ (ਇਲਿੰ) ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ] ਕਿਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)[=ਹੁਕਮ] ਕਹੇ ਕਿਹਾ-ਸੁਣਿਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਹੇ-ਸੁਣੇ; ਕਹੀ-ਸੁਣੀ (ਇਲਿੰ) ਕਹੀਆਂ-ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਹਾ-ਕਹਾਇਆ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਹੇ-ਕਹਾਏ; ਕਹੀ-ਕਹਾਈ (ਇਲਿੰ) ਕਹੀਆਂ-ਕਹਾਈਆਂ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਿਆਂ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ (ਇਲਿੰ) ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ] ਕਿੱਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ [ਅੰ: kick] ਕਿੱਕਾਂ ਕਿੱਕਣ (ਕਿਵਿ) [ਮਲ] ਕਿੱਕਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿੱਕਰਾਂ ਕਿੱਕਰੀਂ ਕਿੱਕਰੋਂ; ਕਿੱਕਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿੱਕਰੀਆਂ ਕਿੱਕਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿੰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿੰਗਾਂ ਕਿੰਗਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਿੰਗਰੇ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਕਿੰਗਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਿੰਗਰੀਆਂ ਕਿੰਗਰੀਦਾਰ (ਵਿ) ਕਿੰਗਰੇਦਾਰ (ਵਿ) ਕਿਚਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: kitchen] ਕਿਚਨਾਂ ਕਿਚਨੋਂ ਕਿੱਚਰ (ਕਿਵਿ) [=ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਬੋਲ] ਕਿੰਝ (ਕਿਵਿ) ਕਿੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: : kit] ਕਿੱਟ-ਬੈਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਟ-ਬੈਗਾਂ ਕਿੱਡਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡਿਆਂ ਕਿੱਡੀ (ਇਲਿੰ) ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡਾ-ਕਿੱਡਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਿੱਡੇ-ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡਿਆਂ-ਕਿੱਡਿਆਂ ਕਿੱਡੀ-ਕਿੱਡੀ (ਇਲਿੰ) ਕਿੱਡੀਆਂ-ਕਿੱਡੀਆਂ] ਕਿਣਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਕਿਣ-ਮਿਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਤਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਿੰਦੀ; ਲਹਿੰ] [ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਕਿਤਨੀ (ਇਲਿੰ) ਕਿਤਨੀਆਂ] ਕਿਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਭੋਂ ਦਾ ਚੱਕ] ਕਿਤੇ ਕਿੱਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਤੇਕਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬੋਂ; ਕਿਤਾਬਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਤਾਬਚੇ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਕਿਤਾਬਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਤਾਬੀ (ਵਿ) ਕਿੰਤੂ (ਨਾਂ, ਪ; ਯੋ) ਕਿਤੇ (ਕਿਵਿ) ਕਿਤਿਓਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ (ਕਿਵਿ) ਕਿੱਥੇ (ਕਿਵਿ) ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵਿ) ਕਿੱਥੇ 'ਕੁ (ਕਿਵਿ) ਕਿੱਥੋਂ (ਕਿਵਿ) ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ (ਕਿਵਿ) ਕਿੱਥੋਂ ’ਕੁ (ਕਿਵਿ) ਕਿੱਦਣ (ਕਿਵਿ) ਕਿੱਦਾਂ (ਕਿਵਿ) ਕਿੱਧਰ (ਕਿਵਿ) ਕਿੱਧਰ-ਕਿੱਧਰ (ਕਿਵਿ) ਕਿਧਰਿਓਂ* (ਕਿਵਿ) *'ਕਿਧਰਿਓਂ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ' । ਕਿਧਰੇ (ਕਿਵਿ) ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ (ਕਿਵਿ) ਕਿੱਧਰੋਂ* (ਕਿਵਿ) *'ਕਿੱਧਰੋਂ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ'। ਕਿੱਧਰੋਂ-ਕਿੱਧਰੋਂ (ਕਿਵਿ) ਕਿਨ (ਪੜ) [ਬੋਲ] †ਕਿਨ੍ਹਾਂ (ਬਵ) ਕਿੰਨਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਿੰਨਵੇਂ ਕਿੰਨਵੀਂ (ਇਲਿੰ)] ਕਿਨ੍ਹਾਂ (ਪੜ, ਬਵ) ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ (ਪੜ, ਬਵ) ਕਿੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਕਿੰਨੀਆਂ] ਕਿੰਨਾ 'ਕੁ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕਿੰਨੇ 'ਕੁ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਕੁ ਕਿੰਨੀ 'ਕੁ (ਇਲਿੰ) ਕਿੰਨੀਆਂ 'ਕੁ] ਕਿਨਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਕਿਨਾਰਿਓਂ] ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ (ਵਿ) ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਨਾਰੇ (ਕਿਵਿ) ਕਿਨਾਰੇ-ਕਿਨਾਰੇ (ਕਿਵਿ) ਕਿਨਾਰੇਦਾਰ (ਵਿ) ਕਿਨਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਨਾਰੀਦਾਰ (ਵਿ) ਕਿਫ਼ਾਇਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਫ਼ਾਇਤਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੋਂ; ਕਿਫ਼ਾਇਤ-ਸ਼ੁਆਰ (ਵਿ) ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ (ਵਿ) ਕਿੰਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਲ਼] ਕਿੰਬਾਂ ਕਿਬਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਗ਼ਰੂਰ] ਕਿਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕਿਰਦਾ : [ਕਿਰਦੇ ਕਿਰਦੀ ਕਿਰਦੀਆਂ; ਕਿਰਦਿਆਂ] ਕਿਰਨਾ : [ਕਿਰਨੇ ਕਿਰਨੀ ਕਿਰਨੀਆਂ; ਕਿਰਨ ਕਿਰਨੋਂ] ਕਿਰਿਆ : [ਕਿਰੇ ਕਿਰੀ ਕਿਰੀਆਂ; ਕਿਰਿਆਂ] ਕਿਰੂ : ਕਿਰੇ : ਕਿਰਨ ਕਿਰੇਗਾ/ਕਿਰੇਗੀ ਕਿਰਨਗੇ/ਕਿਰਨਗੀਆਂ] ਕਿਰਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਸਾਂ; ਕਿਰਸੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਰਸੀਆਂ, ਕਿਰਸਣ (ਇਲਿੰ) ਕਿਰਸਣਾਂ ਕਿਰਸਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਰਸਾਣਾਂ; ਕਿਰਸਾਣਾ (ਸੰਬੋ) ਕਿਰਸਾਣੋ ਕਿਰਸਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਕਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕਿਰਕਰੇ; ਕਿਰਕਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਿਰਕਰੀਆਂ ਕਿਰਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਚਾਂ ਕਿਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਕਿਰਤੀਓ ਕਿਰਤੀ-ਸੰਘ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਰਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਕਿਰਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਰਪਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਪਾ-ਨਿਧਾਨ (ਵਿ) ਕਿਰਪਾ-ਪਾਤਰ (ਵਿ) ਕਿਰਪਾਲ (ਵਿ) ਕਿਰਪਾਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਪਾਲੂ (ਵਿ) ਕਿਰਪਾਲੂਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕਿਰਪਾਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨੋਂ; ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਕਿਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਰਮਾਂ ਕਿਰਮਨਾਸਿਕ (ਵਿ) ਕਿਰਮਨਾਸੀ (ਵਿ) ਕਿਰਮਚੀ (ਵਿ)[ਇੱਕ ਰੰਗ] ਵਿਚਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਲਿਆਂ ਵਿਚਲੀ (ਇਲਿੰ) ਵਿਚਲੀਆਂ] ਕਿਰਾਇਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਿਰਾਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਇਓਂ] ਕਿਰਾਏਦਾਰ ( ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਾਏਦਾਰਨੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਨੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕਿਰਾਏਦਾਰਨੀਓ] ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਰਾਇਆਨਾਮੇ ਕਿਰਾਏਨਾਮਿਆਂ ਕਿਰਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਿਆਵਾਂ; ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਰਿਆ-ਕਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਰਿਆਤਮਿਕ (ਵਿ) ਕਿਰਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ] ਕਿਰਿਆਵਾਂ; ਕਿਰਿਆਬੋਧਕ (ਵਿ) ਕਿਰਿਆ-ਰੂਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਰਿਆ-ਰੂਪਾਂ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਕਿੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਲਾਂ ਕਿੱਲੋਂ ਕਿੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) [ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਧਾਰਾਂ] ਕਿੱਲਾਂ ਕਿਲਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਲਕਾਂ ਕਿਲਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਕਿੱਲਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕਿੱਲਤਾਂ ਕਿੱਲ੍ਹ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕਿੱਲ੍ਹਣਾ : [ਕਿੱਲ੍ਹਣ ਕਿੱਲ੍ਹਣੋਂ] ਕਿੱਲ੍ਹਦਾ : [ਕਿੱਲ੍ਹਦੇ ਕਿੱਲ੍ਹਦੀ ਕਿੱਲ੍ਹਦੀਆਂ; ਕਿੱਲ੍ਹਦਿਆਂ] ਕਿੱਲ੍ਹਦੋਂ : [ਕਿੱਲ੍ਹਦੀਓਂ ਕਿੱਲ੍ਹਦਿਓ ਕਿੱਲ੍ਹਦੀਓ] ਕਿੱਲ੍ਹਾਂ : [ਕਿੱਲ੍ਹੀਏ ਕਿੱਲ੍ਹੇਂ ਕਿੱਲ੍ਹੋ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਕਿੱਲ੍ਹਣ] ਕਿੱਲ੍ਹਾਂਗਾ/ਕਿੱਲ੍ਹਾਂਗੀ : [ਕਿੱਲ੍ਹਾਂਗੇ/ਕਿੱਲ੍ਹਾਂਗੀਆਂ ਕਿੱਲ੍ਹੇਂਗਾ/ਕਿੱਲ੍ਹੇਂਗੀ ਕਿੱਲ੍ਹੋਗੇ ਕਿੱਲ੍ਹੋਗੀਆਂ ਕਿੱਲ੍ਹੇਗਾ/ਕਿੱਲ੍ਹੇਗੀ ਕਿੱਲ੍ਹਣਗੇ/ਕਿੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ] ਕਿੱਲ੍ਹਿਆ : [ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਕਿੱਲ੍ਹੀ ਕਿੱਲ੍ਹੀਆਂ; ਕਿੱਲ੍ਹਿਆਂ] ਕਿੱਲ੍ਹੀਦਾ ਕਿੱਲ੍ਹੂੰ : [ਕਿੱਲ੍ਹੀਂ ਕਿੱਲ੍ਹਿਓ ਕਿੱਲ੍ਹੂ] ਕਿਲ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕਿਲ੍ਹਿਓਂ] ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਲ੍ਹੇਦਾਰਾਂ, ਕਿੱਲ੍ਹੇਦਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰੋ ਕਿੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਕਿੱਲਿਓਂ ਕਿੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕਿੱਲੀਆਂ ਕਿੱਲੀਓਂ] ਕਿੱਲੇਵਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਲੋ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਅੱਗੇ) [ਅੰ: kilo] ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿੱਲੋਮੀਟਰਾਂ ਕਿਲੋਲਿਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕਿਲੋਲਿਟਰਾਂ ਕਿਵਾੜ ਨਾ, ਪੁ) ਕਿਵਾੜਾਂ ਕਿਵੇਂ (ਕਿਵਿ) ਕਿੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੀ (ਪੜ) ਕੀਨ੍ਹੂੰ (ਪੜ) ਕੀਹਤੋਂ (ਪੜ) ਕੀਹਦਾ (ਪੜ, ਪੁ) [ਕੀਹਦੇ ਕੀਹਦਿਆਂ ਕੀਹਦੀ (ਇਲਿੰ) ਕੀਹਦੀਆਂ] ਕੀਹਨੂੰ (ਪੜ) [ਮਲ] ਕੀਕਰ (ਕਿਵਿ) [ਬੋਲ] ਕੀਕੂੰ (ਕਿਵਿ) [ਬੋਲ] ਕੀਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਟਾਂ; ਕੀਟ-ਨਾਸਿਕ (ਵਿ) ਕੀਟ-ਵਿਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਟ-ਵਿਗਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਟ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੀਟਾਣੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਕੀਤਾ (ਭੂਕ੍ਰਿ, ਪੁ) ['ਕਰ' ਤੋਂ] [ਕੀਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀਤੀ (ਇਲਿੰ) ਕੀਤੀਆਂ] ਕੀਤਾ-ਕਤਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੀਤੇ-ਕਤਰੇ ਕੀਤਿਆਂ-ਕੱਤਰਿਆਂ ਕੀਤੀ-ਕਤਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕੀਤੀਆਂ-ਕਤਰੀਆਂ] ਕੀਤਾ-ਕਤਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੀਤੇ-ਕਤਾਏ ਕੀਤਿਆਂ-ਕਤਾਇਆਂ ਕੀਤੀ-ਕਤਾਈ (ਇਲਿੰ) ਕੀਤੀਆਂ-ਕਤਾਈਆਂ] ਕੀਤਾ-ਕਰਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੀਤੇ-ਕਰਾਏ ਕੀਤਿਆਂ-ਕਰਾਇਆਂ ਕੀਤੀ-ਕਰਾਈ (ਇਲਿੰ) ਕੀਤੀਆਂ-ਕਰਾਈਆਂ] ਕੀਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਨੇ; ਕੀਨਾਖ਼ੋਰ (ਵਿ) ਕੀਨਾਖ਼ੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੀਨੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਫਲ਼] ਕੀਨੂਆਂ ਕੀਫ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੀਫ਼ਾਂ ਕੀਮਖ਼ਾਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੀਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੀਮਤਾਂ ਕੀਮਤੋਂ; ਕੀਮਤ-ਖ਼ਰੀਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੀਮਤ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੀਮਤੀ (ਵਿ) ਕੀਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਮੇ; ਕੀਮਾ-ਕੀਮਾ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਕੀਮੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਮਿਆਈ (ਵਿ) ਕੀਮੀਆਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਮੀਆਗਰਾਂ ਕੀਮੀਆਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੀਰਤਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਰਤਨ-ਦਰਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਰਤਨੀ (ਵਿ) ਕੀਰਤਨੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਰਤਪੁਰੋਂ ਕੀਰਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੀਰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀਰਨੇ ਕੀਰਨਿਆਂ ਕੀਲ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੀਲਣਾ : [ਕੀਲਣੇ ਕੀਲਣੀ ਕੀਲਣੀਆਂ; ਕੀਲਣ ਕੀਲਣੋਂ] ਕੀਲਦਾ : [ਕੀਲਦੇ ਕੀਲਦੀ ਕੀਲਦੀਆਂ; ਕੀਲਦਿਆਂ] ਕੀਲਦੋਂ : [ਕੀਲਦੀਓਂ ਕੀਲਦਿਓ ਕੀਲਦੀਓ] ਕੀਲਾਂ : [ਕੀਲੀਏ ਕੀਲੇਂ ਕੀਲੋ ਕੀਲੇ ਕੀਲਣ] ਕੀਲਾਂਗਾ/ਕੀਲਾਂਗੀ : [ਕੀਲਾਂਗੇ/ਕੀਲਾਂਗੀਆਂ ਕੀਲੇਂਗਾ/ਕੀਲੇਂਗੀ ਕੀਲੋਗੇ ਕੀਲੋਗੀਆਂ ਕੀਲੇਗਾ/ਕੀਲੇਗੀ ਕੀਲਣਗੇ/ਕੀਲਣਗੀਆਂ] ਕੀਲਿਆ : [ਕੀਲੇ ਕੀਲੀ ਕੀਲੀਆਂ; ਕੀਲਿਆਂ] ਕੀਲੀਦਾ : [ਕੀਲੀਦੇ ਕੀਲੀਦੀ ਕੀਲੀਦੀਆਂ] ਕੀਲੂੰ : [ਕੀਲੀਂ ਕੀਲਿਓ ਕੀਲੂ] ਕੀੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੀੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਕੀੜੀ (ਇਲਿੰ) ਕੀੜੀਆਂ ਕੀੜਾ-ਪਤੰਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੀੜੇ-ਪਤੰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ-ਪਤੰਗਿਆਂ ਕੀੜਾ-ਮਕੌੜਾ (ਨਾਂ ਪੁ) ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਕੀੜਿਆਂ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ (ਵਿ) ਕੁ* (ਅਗੇ) *ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਗੇਤਰ 'ਕੁ'- ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ[ ਜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜੇ, ਹੋੜਾ ਜਾਂ ਕਨੌੜਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਕ-' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ : 'ਕੁਪੁੱਤ', 'ਕਸੂਤਾ', 'ਕਬੋਲ' ਆਦਿ । ਜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ 'ਅਗੇਤਰ' 'ਕ-' ਲਗਦਾ ਹੈ—'ਕਵੱਤਾ', 'ਕਵੱਲਾ' ਆਦਿ । ਬਾਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੁ-' ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । †ਕੁਸੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਸੰਗਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕੁਸਗਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਸੱਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਸ਼ਾਸਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਕਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਚੱਜਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਕੁਚਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਢੰਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੁਢੰਗੇ ਕੁਢੰਗਿਆਂ ਕੁਢੰਗੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਢੰਗੀਆਂ ] †ਕੁਢੱਬਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਕੁਥਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਦੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਨਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਨਾਂ-ਕੁਨਾਂ] †ਕੁਪੱਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਪਾਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਮੱਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕੁਮਾਰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਮੇਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਰਹਿਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕੁਰਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਰੀਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕੁਲੱਛਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਲੱਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) 'ਕੁ** (ਨਿਪਾਤ) [=ਲਗ-ਪਗ] **,ਗਿੱਠ 'ਕੁ ਲੰਮਾ', 'ਦੋ ਕੁ' ਦਿਨ, 'ਕੁਝ'ਕੁ ਲੋਕ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 'ਕੁ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ' ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟਾ ਕਾਮਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੁਆ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕੁਆਉਣਾ : [ਕੁਆਉਣੇ ਕੁਆਉਣੀ ਕੁਆਉਣੀਆਂ; ਕੁਆਉਣ ਕੁਆਉਣੋਂ] ਕੁਆਉਂਦਾ : [ਕੁਆਉਂਦੇ ਕੁਆਉਂਦੀ ਕੁਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਆਉਂਦਿਆਂ] ਕੁਆਉਂਦੋਂ : [ਕੁਆਉਂਦੀਓਂ ਕੁਆਉਂਦਿਓ ਕੁਆਉਂਦੀਓ] ਕੁਆਊਂ : [ਕੁਆਈਂ ਕੁਆਇਓ ਕੁਆਊ] ਕੁਆਇਆ : [ਕੁਆਏ ਕੁਆਈ ਕੁਆਈਆਂ; ਕੁਆਇਆਂ] ਕੁਆਈਦਾ : [ਕੁਆਈਦੇ ਕੁਆਈਦੀ ਕੁਆਈਦੀਆਂ] ਕੁਆਵਾਂ : [ਕੁਆਈਏ ਕੁਆਏਂ ਕੁਆਓ ਕੁਆਏ ਕੁਆਉਣ] ਕੁਆਵਾਂਗਾ /ਕੁਆਵਾਂਗੀ : ਕੁਆਵਾਂਗੇ ਕੁਆਵਾਂਗੀਆਂ ਕੁਆਏਂਗਾ/ਕੁਆਏਂਗੀ ਕੁਆਓਗੇ ਕੁਆਓਗੀਆਂ ਕੁਆਏਗਾ/ਕੁਆਏਗੀ ਕੁਆਉਣਗੇ/ਕੁਆਉਣਗੀਆਂ ਕੁਆਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਆਟਰਾਂ ਕੁਆਟਰੋਂ; ਕੁਆਟਰ-ਗਾਰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਆਟਰ-ਗਾਰਦੋਂ ਕੁਆਟਰ-ਮਾਸਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਆਟਰ-ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੁਆਟਰ-ਪਲੇਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਆਟਰ-ਪਲੇਟਾਂ ਕੁਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਵਿ) ਕੁਆਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਆਰ-ਗੰਦਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਆਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੁਆਰੇ ਕੁਆਰਿਆਂ ਕੁਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਆਰੀਆਂ]; ਕੁਆਰਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਕੁਆਰਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਆਰੇਪਣ ਕੁਆਲਿਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਇੰਟਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਕੁਇੰਟਲੋਂ ਕੁਸਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕੁਸਕਣਾ : [ਕੁਸਕਣੇ ਕੁਸਕਣੀ ਕੁਸਕਣੀਆਂ; ਕੁਸਕਣ ਕੁਸਕਣੋਂ] ਕੁਸਕਦਾ : [ਕੁਸਕਦੇ ਕੁਸਕਦੀ ਕੁਸਕਦੀਆਂ; ਕੁਸਕਦਿਆਂ] ਕੁਸਕਦੋਂ : [ਕੁਸਕਦੀਓਂ ਕੁਸਕਦਿਓ ਕੁਸਕਦੀਓ] ਕੁਸਕਾਂ : [ਕੁਸਕੀਏ ਕੁਸਕੇਂ ਕੁਸਕੋ ਕੁਸਕੇ ਕੁਸਕਣ] ਕੁਸਕਾਂਗਾ/ਕੁਸਕਾਂਗੀ : [ਕੁਸਕਾਂਗੇ/ਕੁਸਕਾਂਗੀਆਂ ਕੁਸਕੇਂਗਾ/ਕੁਸਕੇਂਗੀ ਕੁਸਕੋਗੇ ਕੁਸਕੋਗੀਆਂ ਕੁਸਕੇਗਾ/ਕੁਸਕੇਗੀ ਕੁਸਕਣਗੇ/ਕੁਸਕਣਗੀਆਂ] ਕੁਸਕਿਆ : [ਕੁਸਕੇ ਕੁਸਕੀ ਕੁਸਕੀਆਂ; ਕੁਸਕਿਆਂ] ਕੁਸਕੀਦਾ ਕੁਸਕੂੰ : [ਕੁਸਕੀਂ ਕੁਸਕਿਓ ਕੁਸਕੂ] ਕੁਸੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਸੰਗੀ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਕੁਸੰਗਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਸਗਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਸਗਨਾਂ ਕੁਸਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਸ਼ਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਸ਼ਤੇ ਕੁਸ਼ਤਿਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਓਂ] ਕੁਸ਼ਲ (ਵਿ) ਕੁਸ਼ਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਹਾਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਹਾਣਾਂ ਕਹਾਣੋਂ ਕੁਹਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁਹਾੜੇ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਕੁਹਾੜਿਓਂ ਕੁਹਾੜੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਓਂ] ਕੁੱਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੱਕਰਾਂ ਕੁੱਕਰੋਂ ਕੁਕਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਕਰਮਾਂ ਕੁਕਰਮੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਕੁਕਰਮਣ (ਇਲਿੰ) ਕੁਕਰਮਣਾਂ ਕੁਕਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ] ਕੁਕਰੇ ਕੁਕਰਿਆਂ ਕੁੱਕੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁੱਕੜਾਂ ਕੁਕੜੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਕੜੀਆਂ] ਕੁੱਕੜ-ਕਲਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਫੁੱਲ] ਕੁੱਕੜ-ਕਲਗੇ ਕੁੱਕੜ-ਛਿੱਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੱਕੜ-ਛਿੱਡੀਆਂ ਕੁੱਕੜ-ਬਾਂਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੱਕੜ-ਬਾਂਗੇ ਕੁੱਕੜੂੰ-ਘੂੰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ] ਕੁੱਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੱਖਾਂ ਕੁੱਖੇ ਕੁੱਖੋਂ ਕੁੰਗਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ] ਕੁੰਗੜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕੁੰਗੜਦਾ : [ਕੁੰਗੜਦੇ ਕੁੰਗੜਦੀ ਕੁੰਗੜਦੀਆਂ; ਕੁੰਗੜਦਿਆਂ] ਕੁੰਗੜਦੋਂ : [ਕੁੰਗੜਦੀਓਂ ਕੁੰਗੜਦਿਓ ਕੁੰਗੜਦੀਓ] ਕੁੰਗੜਨਾ : [ਕੁੰਗੜਨੇ ਕੁੰਗੜਨੀ ਕੁੰਗੜਨੀਆਂ; ਕੁੰਗੜਨ ਕੁੰਗੜਨੋਂ] ਕੁੰਗੜਾਂ : [ਕੁੰਗੜੀਏ ਕੁੰਗੜੇਂ ਕੁੰਗੜੋ ਕੁੰਗੜੇ ਕੁੰਗੜਨ] ਕੁੰਗੜਾਂਗਾ/ਕੁੰਗੜਾਂਗੀ : [ਕੁੰਗੜਾਂਗੇ/ਕੁੰਗੜਾਂਗੀਆਂ ਕੁੰਗੜੇਂਗਾ/ਕੁੰਗੜੇਂਗੀ ਕੁੰਗੜੋਗੇ/ਕੁੰਗੜੋਗੀਆਂ ਕੁੰਗੜੇਗਾ/ਕੁੰਗੜੇਗੀ ਕੁੰਗੜਨਗੇ/ਕੁੰਗੜਨਗੀਆਂ] ਕੁੰਗੜਿਆ : [ਕੁੰਗੜੇ ਕੁੰਗੜੀ ਕੁੰਗੜੀਆਂ; ਕੁੰਗੜਿਆਂ] ਕੁੰਗੜੀਦਾ ਕੁੰਗੜੂੰ : [ਕੁੰਗੜੀਂ ਕੁੰਗੜਿਓ ਕੁੰਗੜੂ] ਕੁੰਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ] ਕੁੰਗੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੱਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੱਚਾਂ ਕੁਚੱਜਾ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁਚੱਜੇ ਕੁਚੱਜਿਆਂ ਕੁਚੱਜਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕੁਚੱਜਿਓ ਕੁਚੱਜੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਚੱਜੀਆਂ ਕੁਚੱਜੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੁਚੱਜੀਓ ਕੁਚੱਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਚਲ (ਕਿ, ਸਕ) [ਹਿੰਦੀ] :- ਕੁਚਲਦਾ : [ਕੁਚਲਦੇ ਕੁਚਲਦੀ ਕੁਚਲਦੀਆਂ; ਕੁਚਲਦਿਆਂ] ਕੁਚਲਦੋਂ : [ਕੁਚਲਦੀਓਂ ਕੁਚਲਦਿਓ ਕੁਚਲਦੀਓ] ਕੁਚਲਨਾ : [ਕੁਚਲਨੇ ਕੁਚਲਨੀ ਕੁਚਲਨੀਆਂ; ਕੁਚਲਨ ਕੁਚਲਨੋਂ] ਕੁਚਲਾਂ : [ਕੁਚਲੀਏ ਕੁਚਲੇਂ ਕੁਚਲੋ ਕੁਚਲੇ ਕੁਚਲਨ] ਕੁਚਲਾਂਗਾ/ਕੁਚਲਾਂਗੀ : [ਕੁਚਲਾਂਗੇ/ਕੁਚਲਾਂਗੀਆਂ ਕੁਚਲੇਂਗਾ/ਕੁਚਲੇਂਗੀ ਕੁਚਲੋਗੇ/ਕੁਚਲੋਗੀਆਂ ਕੁਚਲੇਗਾ/ਕੁਚਲੇਗੀ ਕੁਚਲਨਗੇ/ਕੁਚਲਨਗੀਆਂ] ਕੁਚਲਿਆ : [ਕੁਚਲੇ ਕੁਚਲੀ ਕੁਚਲੀਆਂ; ਕੁਚਲਿਆਂ] ਕੁਚਲੀਦਾ : [ਕੁਚਲੀਦੇ ਕੁਚਲੀਦੀ ਕੁਚਲੀਦੀਆਂ] ਕੁਚਲੂੰ : [ਕੁਚਲੀਂ ਕੁਚਲਿਓ ਕੁਚਲੂ] ਕੁਚਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਚਲ਼ੇ ਕੁਚਲ਼ਿਆਂ ਕੁਚਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਚਾਲਾਂ ਕੁਚਾਲੇ ਕੁਛ* (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਕੁਛ 'ਕੁ ਕੁੱਛੜ (ਨਾਂ, ਪੂ; ਕਿਵਿ) ਕੁੱਛੜੋਂ; ਕੁੱਛੜਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੁੱਛੜਲੇ ਕੁੱਛੜਲਿਆਂ ਕੁੱਛੜਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੱਛੜਲੀਆਂ] ਕੁੰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੰਜਾਂ ਕੁੰਜੋਂ ਕੁੱਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁੱਜੇ ਕੁੱਜਿਆਂ ਕੁੱਜਿਓਂ] ਕੁੱਜੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੱਜੀਆਂ ਕੁੱਜੀਓਂ] ਕੁਜਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਜਾਤਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਜਾਤਣਾਂ ਕੁਜਾਤਣੇ (ਸੰਬੋ) ਕੁਜਾਤਣੋ ਕੁੱਜਾ-ਮਿਸਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੰਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੁੰਜੀਆਂ ਕੁੰਜੀਓਂ] ਕੁੰਜੀਦਾਰ (ਵਿ) ਕੁੰਜੀਬਰਦਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੰਜੀਬਰਦਾਰਾਂ ਕੁਝ* (ਵਿ; ਕਿਵਿ) *ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ 'ਕੁਝ' ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਕੁਛ' ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੁਝ 'ਕੁ (ਵਿ) ਕੁੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੱਟਾਂ ਕੁੱਟੋਂ; ਕੁੱਟ-ਮਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੱਟ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੁੱਟਣਾ : [ਕੁੱਟਣੇ ਕੁੱਟਣੀ ਕੁੱਟਣੀਆਂ; ਕੁੱਟਣ ਕੁੱਟਣੋਂ] ਕੁੱਟਦਾ : [ਕੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੀ ਕੁੱਟਦੀਆਂ; ਕੁੱਟਦਿਆਂ] ਕੁੱਟਦੋਂ : [ਕੁੱਟਦੀਓਂ ਕੁੱਟਦਿਓ ਕੁੱਟਦੀਓ] ਕੁੱਟਾਂ : [ਕੁੱਟੀਏ ਕੁੱਟੇਂ ਕੁੱਟੋ ਕੁੱਟੇ ਕੁੱਟਣ] ਕੁੱਟਾਂਗਾ/ਕੁੱਟਾਂਗੀ : [ਕੁੱਟਾਂਗੇ/ਕੁੱਟਾਂਗੀਆਂ ਕੁੱਟੇਂਗਾ/ਕੁੱਟੇਂਗੀ ਕੁੱਟੋਗੇ ਕੁੱਟੋਗੀਆਂ ਕੁੱਟੇਗਾ/ਕੁੱਟੇਗੀ ਕੁੱਟਣਗੇ/ਕੁੱਟਣਗੀਆਂ] ਕੁੱਟਿਆ : [ਕੁੱਟੇ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਟੀਆਂ; ਕੁੱਟਿਆਂ] ਕੁੱਟੀਦਾ : [ਕੁੱਟੀਦੇ ਕੁੱਟੀਦੀ ਕੁੱਟੀਦੀਆਂ] ਕੁੱਟੂੰ : [ਕੁੱਟੀਂ ਕੁੱਟਿਓ ਕੁੱਟੂ] ਕੁਟਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਟਣੀਆਂ ਕੁਟੰਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਟੰਬਾਂ ਕੁਟੰਬੋਂ; ਕੁਟੰਬੀ (ਵਿ) ਕੁੱਟਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਤੋਰੀਏ ਦੇ ਮੋਟੇ ਟੰਢਲ] ਕੁਟਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਕੁਟਵਾਉਣਾ : [ਕੁਟਵਾਉਣੇ ਕੁਟਵਾਉਣੀ ਕੁਟਵਾਉਣੀਆਂ; ਕੁਟਵਾਉਣ ਕੁਟਵਾਉਣੋਂ] ਕੁਟਵਾਉਂਦਾ : [ਕੁਟਵਾਉਂਦੇ ਕੁਟਵਾਉਂਦੀ ਕੁਟਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਕੁਟਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਕੁਟਵਾਉਂਦੋਂ : [ਕੁਟਵਾਉਂਦੀਓਂ ਕੁਟਵਾਉਂਦਿਓ ਕੁਟਵਾਉਂਦੀਓ] ਕੁਟਵਾਊਂ : [ਕੁਟਵਾਈਂ ਕੁਟਵਾਇਓ ਕੁਟਵਾਊ] ਕੁਟਵਾਇਆ : [ਕੁਟਵਾਏ ਕੁਟਵਾਈ ਕੁਟਵਾਈਆਂ; ਕੁਟਵਾਇਆਂ] ਕੁਟਵਾਈਦਾ : [ਕੁਟਵਾਈਦੇ ਕੁਟਵਾਈਦੀ ਕੁਟਵਾਈਦੀਆਂ] ਕੁਟਵਾਵਾਂ : [ਕੁਟਵਾਈਏ ਕੁਟਵਾਏਂ ਕੁਟਵਾਓ ਕੁਟਵਾਏ ਕੁਟਵਾਉਣ] ਕੁਟਵਾਵਾਂਗਾ/ਕੁਟਵਾਵਾਂਗੀ : [ਕੁਟਵਾਵਾਂਗੇ/ਕੁਟਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕੁਟਵਾਏਂਗਾ ਕੁਟਵਾਏਂਗੀ ਕੁਟਵਾਓਗੇ ਕੁਟਵਾਓਗੀਆਂ ਕੁਟਵਾਏਗਾ/ਕੁਟਵਾਏਗੀ ਕੁਟਵਾਉਣਗੇ/ਕੁਟਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਕੁਟਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਟਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕੁਟਾਉਣਾ : [ਕੁਟਾਉਣੇ ਕੁਟਾਉਣੀ ਕੁਟਾਉਣੀਆਂ; ਕੁਟਾਉਣ ਕੁਟਾਉਣੋਂ] ਕੁਟਾਉਂਦਾ : [ਕੁਟਾਉਂਦੇ ਕੁਟਾਉਂਦੀ ਕੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁਟਾਉਂਦਿਆਂ] ਕੁਟਾਉਂਦੋਂ : [ਕੁਟਾਉਂਦੀਓਂ ਕੁਟਾਉਂਦਿਓ ਕੁਟਾਉਂਦੀਓ] ਕੁਟਾਊਂ : [ਕੁਟਾਈਂ ਕੁਟਾਇਓ ਕੁਟਾਊ] ਕੁਟਾਇਆ : [ਕੁਟਾਏ ਕੁਟਾਈ ਕੁਟਾਈਆਂ; ਕੁਟਾਇਆਂ] ਕੁਟਾਈਦਾ : [ਕੁਟਾਈਦੇ ਕੁਟਾਈਦੀ ਕੁਟਾਈਦੀਆਂ] ਕੁਟਾਵਾਂ : [ਕੁਟਾਈਏ ਕੁਟਾਏਂ ਕੁਟਾਓ ਕੁਟਾਏ ਕੁਟਾਉਣ] ਕੁਟਾਵਾਂਗਾ /ਕੁਟਾਵਾਂਗੀ : ਕੁਟਾਵਾਂਗੇ ਕੁਟਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕੁਟਾਏਂਗਾ/ਕੁਟਾਏਂਗੀ ਕੁਟਾਓਗੇ ਕੁਟਾਓਗੀਆਂ ਕੁਟਾਏਗਾ/ਕੁਟਾਏਗੀ ਕੁਟਾਉਣਗੇ/ਕੁਟਾਉਣਗੀਆਂ ਕੁਟਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਟਾਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁਟਾਪੇ ਕੁਟਾਪਿਆਂ ਕੁਟਾਪਿਓਂ] ਕੁਟਿਲ (ਵਿ) ਕੁਟਿਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਟੀਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਟੀਓਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: quotation] ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੁੱਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੱਠਾ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਹਲਾਲ ਮਾਸ] ਕੁੱਠੇ ਕੁਠਾਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੁਠਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁਠਾਲ਼ੀਓਂ] ਕੁੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੰਡਾਂ ਕੁੰਡੋਂ ਕੁੰਡਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੰਡਲ਼ਾਂ ਕੁੰਡਲ਼ੋਂ; †ਕੁੰਡਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੰਡਲ਼ੀਆ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੰਡਲ਼ੀਏ ਕੁੰਡਲ਼ੀਦਾਰ (ਵਿ) ਕੁੰਡਲਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੰਡਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੁੰਡਲ਼ੀਆਂ ਕੁੰਡਲ਼ੀਓਂ] ਕੁੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁੰਡੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਕੁੰਡਿਓਂ ਕੁੰਡੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੰਡੀਆਂ ਕੁੰਡੀਓਂ] ਕੁੰਢ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੰਢਾਂ; ਕੁੰਢਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੁੰਢੇ ਕੁੰਢਿਆਂ ਕੁੰਢੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੰਢੀਆਂ] ਕੁੱਢਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੱਢਣਾ ਕੁੱਢਣੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੱਢਣੀਆਂ ਕੁਢੱਬਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੁਢੱਬੇ ਕੁਢੱਬਿਆਂ ਕੁਢੱਬੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਢੱਬੀਆਂ] ਕੁਣਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਣਕੇ ਕੁਤਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਤਕਿਆਂ ਕੁਤਕੁਤਾਰੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕੁਤਕੁਤੀ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਕੁਤਕੁਤਾਰੀ' ਤੇ 'ਕੁਤਕੁਤੀ' ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੁਤਕੁਤੀਆਂ ਕੁੱਤਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੱਤਪੁਣੇ ਕੁਤਬਫ਼ਰੋਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਤਬਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਕੁਤਬਫ਼ਰੋਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਤਬ-ਮਿਨਾਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਤਬ-ਮਿਨਾਰੋਂ ਕੁਤਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਤਬੇ ਕੁਤਬਿਆਂ ਕੁਤਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਤਰਾਂ ਕੁਤਰੋਂ ਕੁਤਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੁਤਰਦਾ : [ਕੁਤਰਦੇ ਕੁਤਰਦੀ ਕੁਤਰਦੀਆਂ; ਕੁਤਰਦਿਆਂ] ਕੁਤਰਦੋਂ : [ਕੁਤਰਦੀਓਂ ਕੁਤਰਦਿਓ ਕੁਤਰਦੀਓ] ਕੁਤਰਨਾ : [ਕੁਤਰਨੇ ਕੁਤਰਨੀ ਕੁਤਰਨੀਆਂ; ਕੁਤਰਨ ਕੁਤਰਨੋਂ] ਕੁਤਰਾਂ : [ਕੁਤਰੀਏ ਕੁਤਰੇਂ ਕੁਤਰੋ ਕੁਤਰੇ ਕੁਤਰਨ] ਕੁਤਰਾਂਗਾ/ਕੁਤਰਾਂਗੀ : [ਕੁਤਰਾਂਗੇ/ਕੁਤਰਾਂਗੀਆਂ ਕੁਤਰੇਂਗਾ/ਕੁਤਰੇਂਗੀ ਕੁਤਰੋਗੇ/ਕੁਤਰੋਗੀਆਂ ਕੁਤਰੇਗਾ/ਕੁਤਰੇਗੀ ਕੁਤਰਨਗੇ/ਕੁਤਰਨਗੀਆਂ] ਕੁਤਰਿਆ : [ਕੁਤਰੇ ਕੁਤਰੀ ਕੁਤਰੀਆਂ; ਕੁਤਰਿਆਂ] ਕੁਤਰੀਦਾ : [ਕੁਤਰੀਦੇ ਕੁਤਰੀਦੀ ਕੁਤਰੀਦੀਆਂ] ਕੁਤਰੂੰ : [ਕੁਤਰੀਂ ਕੁਤਰਿਓ ਕੁਤਰੂ] ਕੁਤਰਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਕੁਤਰਵਾਉਣਾ : [ਕੁਤਰਵਾਉਣੇ ਕੁਤਰਵਾਉਣੀ ਕੁਤਰਵਾਉਣੀਆਂ; ਕੁਤਰਵਾਉਣ ਕੁਤਰਵਾਉਣੋਂ] ਕੁਤਰਵਾਉਂਦਾ : [ਕੁਤਰਵਾਉਂਦੇ ਕੁਤਰਵਾਉਂਦੀ ਕੁਤਰਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਕੁਤਰਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਕੁਤਰਵਾਉਂਦੋਂ : [ਕੁਤਰਵਾਉਂਦੀਓਂ ਕੁਤਰਵਾਉਂਦਿਓ ਕੁਤਰਵਾਉਂਦੀਓ] ਕੁਤਰਵਾਊਂ : [ਕੁਤਰਵਾਈਂ ਕੁਤਰਵਾਇਓ ਕੁਤਰਵਾਊ] ਕੁਤਰਵਾਇਆ : [ਕੁਤਰਵਾਏ ਕੁਤਰਵਾਈ ਕੁਤਰਵਾਈਆਂ; ਕੁਤਰਵਾਇਆਂ] ਕੁਤਰਵਾਈਦਾ : [ਕੁਤਰਵਾਈਦੇ ਕੁਤਰਵਾਈਦੀ ਕੁਤਰਵਾਈਦੀਆਂ] ਕੁਤਰਵਾਵਾਂ : [ਕੁਤਰਵਾਈਏ ਕੁਤਰਵਾਏਂ ਕੁਤਰਵਾਓ ਕੁਤਰਵਾਏ ਕੁਤਰਵਾਉਣ] ਕੁਤਰਵਾਵਾਂਗਾ/ਕੁਤਰਵਾਵਾਂਗੀ : [ਕੁਤਰਵਾਵਾਂਗੇ/ਕੁਤਰਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕੁਤਰਵਾਏਂਗਾ ਕੁਤਰਵਾਏਂਗੀ ਕੁਤਰਵਾਓਗੇ ਕੁਤਰਵਾਓਗੀਆਂ ਕੁਤਰਵਾਏਗਾ/ਕੁਤਰਵਾਏਗੀ ਕੁਤਰਵਾਉਣਗੇ/ਕੁਤਰਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਕੁਤਰਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਤਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਤਰੇ ਕੁਤਰਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕੁਤਰਾਉਣਾ : [ਕੁਤਰਾਉਣੇ ਕੁਤਰਾਉਣੀ ਕੁਤਰਾਉਣੀਆਂ; ਕੁਤਰਾਉਣ ਕੁਤਰਾਉਣੋਂ] ਕੁਤਰਾਉਂਦਾ : [ਕੁਤਰਾਉਂਦੇ ਕੁਤਰਾਉਂਦੀ ਕੁਤਰਾਉਂਦੀਆਂ; ਕੁਤਰਾਉਂਦਿਆਂ] ਕੁਤਰਾਉਂਦੋਂ : [ਕੁਤਰਾਉਂਦੀਓਂ ਕੁਤਰਾਉਂਦਿਓ ਕੁਤਰਾਉਂਦੀਓ] ਕੁਤਰਾਊਂ : [ਕੁਤਰਾਈਂ ਕੁਤਰਾਇਓ ਕੁਤਰਾਊ] ਕੁਤਰਾਇਆ : [ਕੁਤਰਾਏ ਕੁਤਰਾਈ ਕੁਤਰਾਈਆਂ; ਕੁਤਰਾਇਆਂ] ਕੁਤਰਾਈਦਾ : [ਕੁਤਰਾਈਦੇ ਕੁਤਰਾਈਦੀ ਕੁਤਰਾਈਦੀਆਂ] ਕੁਤਰਾਵਾਂ : [ਕੁਤਰਾਈਏ ਕੁਤਰਾਏਂ ਕੁਤਰਾਓ ਕੁਤਰਾਏ ਕੁਤਰਾਉਣ] ਕੁਤਰਾਵਾਂਗਾ/ਕੁਤਰਾਵਾਂਗੀ : [ਕੁਤਰਾਵਾਂਗੇ/ਕੁਤਰਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕੁਤਰਾਏਂਗਾ ਕੁਤਰਾਏਂਗੀ ਕੁਤਰਾਓਗੇ ਕੁਤਰਾਓਗੀਆਂ ਕੁਤਰਾਏਗਾ/ਕੁਤਰਾਏਗੀ ਕੁਤਰਾਉਣਗੇ/ਕੁਤਰਾਉਣਗੀਆਂ] ਕੁਤਰਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੱਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕੁੱਤਿਓ ਕੁੱਤੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੱਤੀਆਂ ਕੁੱਤੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੁੱਤੀਓ] †ਕਤੂਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁੱਤਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਕੁਤੀੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੱਤੇ-ਖਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ] ਕੁੱਤੇ-ਚਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੱਤੇ-ਚਾਲੇ ਕੁੱਤੇ-ਮੱਖੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੱਤੇ-ਮੱਖੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਓਂ] ਕੁਤੀੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਥਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁਥਾਂਵਾਂ ਕੁਥਾਈਂ ਕੁਥਾਓਂ] †ਥਾਂ-ਕੁਥਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੱਦ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕੁੱਦਣਾ : [ਕੁੱਦਣੇ ਕੁੱਦਣੀ ਕੁੱਦਣੀਆਂ; ਕੁੱਦਣ ਕੁੱਦਣੋਂ] ਕੁੱਦਦਾ : [ਕੁੱਦਦੇ ਕੁੱਦਦੀ ਕੁੱਦਦੀਆਂ; ਕੁੱਦਦਿਆਂ] ਕੁੱਦਦੋਂ : [ਕੁੱਦਦੀਓਂ ਕੁੱਦਦਿਓ ਕੁੱਦਦੀਓ] ਕੁੱਦਾਂ : [ਕੁੱਦੀਏ ਕੁੱਦੇਂ ਕੁੱਦੋ ਕੁੱਦੇ ਕੁੱਦਣ] ਕੁੱਦਾਂਗਾ/ਕੁੱਦਾਂਗੀ : [ਕੁੱਦਾਂਗੇ/ਕੁੱਦਾਂਗੀਆਂ ਕੁੱਦੇਂਗਾ/ਕੁੱਦੇਂਗੀ ਕੁੱਦੋਗੇ ਕੁੱਦੋਗੀਆਂ ਕੁੱਦੇਗਾ/ਕੁੱਦੇਗੀ ਕੁੱਦਣਗੇ/ਕੁੱਦਣਗੀਆਂ] ਕੁੱਦਿਆ : [ਕੁੱਦੇ ਕੁੱਦੀ ਕੁੱਦੀਆਂ; ਕੁੱਦਿਆਂ] ਕੁੱਦੀਦਾ ਕੁੱਦੂੰ : [ਕੁੱਦੀਂ ਕੁੱਦਿਓ ਕੁੱਦੂ] ਕੁੰਦਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੋਨਾ] ਕੁਦਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਦਰਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀਂ* ਕੁਦਰਤੋਂ; ਕੁਦਰਤਨ (ਕਿਵਿ) ਕੁਦਰਤੀ* (ਵਿ) *ਕੁਦਰਤੀਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ', (by chance), ਤੇ 'ਕੁਦਰਤੀ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਕੁਦਰਤ ਦਾ/ਵਾਲ਼ਾ' (natural) । ਕੁਦਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਕੁਦਵਾਉਣਾ : [ਕੁਦਵਾਉਣੇ ਕੁਦਵਾਉਣੀ ਕੁਦਵਾਉਣੀਆਂ; ਕੁਦਵਾਉਣ ਕੁਦਵਾਉਣੋਂ] ਕੁਦਵਾਉਂਦਾ : [ਕੁਦਵਾਉਂਦੇ ਕੁਦਵਾਉਂਦੀ ਕੁਦਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਕੁਦਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਕੁਦਵਾਉਂਦੋਂ : [ਕੁਦਵਾਉਂਦੀਓਂ ਕੁਦਵਾਉਂਦਿਓ ਕੁਦਵਾਉਂਦੀਓ] ਕੁਦਵਾਊਂ : [ਕੁਦਵਾਈਂ ਕੁਦਵਾਇਓ ਕੁਦਵਾਊ] ਕੁਦਵਾਇਆ : [ਕੁਦਵਾਏ ਕੁਦਵਾਈ ਕੁਦਵਾਈਆਂ; ਕੁਦਵਾਇਆਂ] ਕੁਦਵਾਈਦਾ : [ਕੁਦਵਾਈਦੇ ਕੁਦਵਾਈਦੀ ਕੁਦਵਾਈਦੀਆਂ] ਕੁਦਵਾਵਾਂ : [ਕੁਦਵਾਈਏ ਕੁਦਵਾਏਂ ਕੁਦਵਾਓ ਕੁਦਵਾਏ ਕੁਦਵਾਉਣ] ਕੁਦਵਾਵਾਂਗਾ/ਕੁਦਵਾਵਾਂਗੀ : [ਕੁਦਵਾਵਾਂਗੇ/ਕੁਦਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕੁਦਵਾਏਂਗਾ ਕੁਦਵਾਏਂਗੀ ਕੁਦਵਾਓਗੇ ਕੁਦਵਾਓਗੀਆਂ ਕੁਦਵਾਏਗਾ/ਕੁਦਵਾਏਗੀ ਕੁਦਵਾਉਣਗੇ/ਕੁਦਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਕੁਦਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਦਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਕੁਦਾਉਣਾ : [ਕੁਦਾਉਣੇ ਕੁਦਾਉਣੀ ਕੁਦਾਉਣੀਆਂ; ਕੁਦਾਉਣ ਕੁਦਾਉਣੋਂ] ਕੁਦਾਉਂਦਾ : [ਕੁਦਾਉਂਦੇ ਕੁਦਾਉਂਦੀ ਕੁਦਾਉਂਦੀਆਂ; ਕੁਦਾਉਂਦਿਆਂ] ਕੁਦਾਉਂਦੋਂ : [ਕੁਦਾਉਂਦੀਓਂ ਕੁਦਾਉਂਦਿਓ ਕੁਦਾਉਂਦੀਓ] ਕੁਦਾਊਂ : [ਕੁਦਾਈਂ ਕੁਦਾਇਓ ਕੁਦਾਊ] ਕੁਦਾਇਆ : [ਕੁਦਾਏ ਕੁਦਾਈ ਕੁਦਾਈਆਂ; ਕੁਦਾਇਆਂ] ਕੁਦਾਈਦਾ : [ਕੁਦਾਈਦੇ ਕੁਦਾਈਦੀ ਕੁਦਾਈਦੀਆਂ] ਕੁਦਾਵਾਂ : [ਕੁਦਾਈਏ ਕੁਦਾਏਂ ਕੁਦਾਓ ਕੁਦਾਏ ਕੁਦਾਉਣ] ਕੁਦਾਵਾਂਗਾ/ਕੁਦਾਵਾਂਗੀ : [ਕੁਦਾਵਾਂਗੇ/ਕੁਦਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕੁਦਾਏਂਗਾ ਕੁਦਾਏਂਗੀ ਕੁਦਾਓਗੇ ਕੁਦਾਓਗੀਆਂ ਕੁਦਾਏਗਾ/ਕੁਦਾਏਗੀ ਕੁਦਾਉਣਗੇ/ਕੁਦਾਉਣਗੀਆਂ] ਕੁੰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੰਦੇ ਕੁੰਦਿਆਂ ਕੁਦਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਦਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁਦਾੜੇ ਕੁਦਾੜਿਆਂ ਕੁਦਾੜੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਦਾੜੀਆਂ] ਕੁਦੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਦੇਸੀ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਦੇਸੀਆਂ ਕੁਦੇਸਣ** (ਇਲਿੰ) **ਹੀਣਤਾ-ਭਾਵ ਵਾਲ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕੇ । ਕੁਦੇਸਣਾਂ ਕੁਦੇਸਣੇ (ਸੰਬੋ) ਕੁਦੇਸਣੋ ਕੁਨਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਨਬੇ ਕੁਨਬਿਆਂ ਕੁਨਬੇਦਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਨਬੇਦਾਰਾਂ ਕੁਨਬੇਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਨਬਾਪਰਵਰ (ਵਿ) ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁੰਨੇ ਕੁੰਨਿਆਂ ਕੁੰਨਿਓਂ ਕੁੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੰਨੀਆਂ ਕੁੰਨੀਓਂ] ਕੁਨਾਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁਨਾਲ਼ੇ ਕੁਨਾਲ਼ਿਆਂ ਕੁਨਾਲ਼ਿਓਂ ਕੁਨਾਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[=ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਾਤ] ਕੁਨਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁਨਾਲ਼ੀਓਂ] ਕੁਨੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੂੰਨੂੰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੂੰਨੂੰਆਂ ਕੁੱਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੱਪਾਂ ਕੁੱਪੋਂ ਕੁਪੱਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਪੱਤਾਂ ਕੁਪੱਤੋਂ ਕੁਪੱਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੁਪੱਤੇ ਕੁਪੱਤਿਆਂ ਕੁਪੱਤਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕੁਪੱਤਿਓ ਕੁਪੱਤੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਪੱਤੀਆਂ ਕੁਪੱਤੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੁਪੱਤੀਓ] ਕੁੱਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁੱਪੇ ਕੁੱਪਿਆਂ ਕੁੱਪੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੱਪੀਆਂ] ਕੁਪਾਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਪੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਲੰਗੋਟੀ] ਕੁਪੀਨਾਂ ਕੁਫ਼ਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਫ਼ਰਾਂ †ਕਾਫ਼ਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਫ਼ਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਤਾਲਾ] ਕੁਫ਼ਲਾਂ ਕੁਫ਼ਲੀ (ਵਿ) ਕੁੱਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੱਬਾਂ ਕੁੱਬਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੁੱਬੇ ਕੁੱਬਿਆਂ ਕੁੱਬਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕੁੱਬਿਓ ਕੁੱਬੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੱਬੀਆਂ ਕੁੱਬੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੁੱਬੀਓ] ਕੁੰਭ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੰਭਾਂ ਕੁੰਭੋਂ; ਕੁੰਭੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੰਭਕਰਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਮਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਮਕਾਂ ਕੁਮੱਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਮੱਤੇ [: ਕੁਮੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ] ਕੁਮਲ਼ਾ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕੁਮਲ਼ਾਉਣਾ : [ਕੁਮਲ਼ਾਉਣੇ ਕੁਮਲ਼ਾਉਣੀ ਕੁਮਲ਼ਾਉਣੀਆਂ; ਕੁਮਲ਼ਾਉਣ ਕੁਮਲ਼ਾਉਣੋਂ] ਕੁਮਲ਼ਾਉਂਦਾ : [ਕੁਮਲ਼ਾਉਂਦੇ ਕੁਮਲ਼ਾਉਂਦੀ ਕੁਮਲ਼ਾਉਂਦੀਆਂ; ਕੁਮਲ਼ਾਉਂਦਿਆਂ] ਕੁਮਲ਼ਾਉਂਦੋਂ : [ਕੁਮਲ਼ਾਉਂਦੀਓਂ ਕੁਮਲ਼ਾਉਂਦਿਓ ਕੁਮਲ਼ਾਉਂਦੀਓ] ਕੁਮਲ਼ਾਊਂ : [ਕੁਮਲ਼ਾਈਂ ਕੁਮਲ਼ਾਇਓ ਕੁਮਲ਼ਾਊ] ਕੁਮਲ਼ਾਇਆ : [ਕੁਮਲ਼ਾਏ ਕੁਮਲ਼ਾਈ ਕੁਮਲ਼ਾਈਆਂ; ਕੁਮਲ਼ਾਇਆਂ] ਕੁਮਲ਼ਾਈਦਾ ਕੁਮਲ਼ਾਵਾਂ : [ਕੁਮਲ਼ਾਈਏ ਕੁਮਲ਼ਾਏਂ ਕੁਮਲ਼ਾਓ ਕੁਮਲ਼ਾਏ ਕੁਮਲ਼ਾਉਣ] ਕੁਮਲ਼ਾਵਾਂਗਾ/ਕੁਮਲ਼ਾਵਾਂਗੀ : [ਕੁਮਲ਼ਾਵਾਂਗੇ/ਕੁਮਲ਼ਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕੁਮਲ਼ਾਏਂਗਾ ਕੁਮਲ਼ਾਏਂਗੀ ਕੁਮਲ਼ਾਓਗੇ ਕੁਮਲ਼ਾਓਗੀਆਂ ਕੁਮਲ਼ਾਏਗਾ/ਕੁਮਲ਼ਾਏਗੀ ਕੁਮਲ਼ਾਉਣਗੇ/ਕੁਮਲ਼ਾਉਣਗੀਆਂ] ਕੁਮ੍ਹਿਆਰ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਮਲਵਈ ਰੂਪ 'ਕੁਮ੍ਹਾਰ' ਹੈ । [ਕੁਮ੍ਹਿਆਰਾਂ ਕੁਮ੍ਹਿਆਰਾ (ਸੰਬੋ) ਕੁਮ੍ਹਿਆਰੋ ਕੁਮ੍ਹਿਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਮ੍ਹਿਆਰੀਆਂ ਕੁਮ੍ਹਿਆਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੁਮ੍ਹਿਆਰੀਓ] ਕੁਮਾਪੇ** (ਨਾਂ, ਪੂ, ਬਵ) **ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ । ਕੁਮਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਮਾਰਾਂ ਕੁਮਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਕੁਮਾਰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਮਾਰਗੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੁੰਮੇਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੰਮੇਦਾਨਾਂ ਕੁਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁ-ਰਸ] ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੁਰਸੀਓਂ] ਕੁਰਸੀਨਸ਼ੀਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਕੁਰਸੀਨਾਮਿਆਂ ਕੁਰਹਿਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਕੁਰਹਿਤੀਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੁਰਹਿਤੀਏ ਕੁਰਹਿਤੀਆਂ ਕੁਰਹਿਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਕੁਰਹਿਤੀਓ ਕੁਰਹਿਤਣ (ਇਲਿੰ) ਕੁਰਹਿਤਣਾਂ ਕੁਰਹਿਤਣੇ (ਸੰਬੋ) ਕੁਰਹਿਤਣੋ] ਕੁਰਕ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਕੁਰਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੁਰਕੀਆਂ ਕੁਰਕੀਓਂ] ਕੁਰਕਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਖਰਖਰੀ; ਮਲ] ਕੁਰਬਲ-ਕੁਰਬਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਰਬਾਨ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਕੁਰਬਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਓਂ] ਕੁਰਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਪੰਛੀ] ਕੁਰਲਾਂ ਕੁਰਲਾ (ਨਾ, ਪੁ) [ : ਦਾਤਣ-ਕੁਰਲਾ] [ਕੁਰਲੇ ਕੁਰਲਿਆਂ ਕੁਰਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਰਲੀਆਂ] ਕੁਰਲਾ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕੁਰਲਾਉਣਾ : [ਕੁਰਲਾਉਣ ਕੁਰਲਾਉਣੋਂ] ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ : [ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ; ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ] ਕੁਰਲਾਉਂਦੋਂ : [ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਓਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਓ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਓ] ਕੁਰਲਾਊਂ : [ਕੁਰਲਾਈਂ ਕੁਰਲਾਇਓ ਕੁਰਲਾਊ] ਕੁਰਲਾਇਆ : [ਕੁਰਲਾਏ ਕੁਰਲਾਈ ਕੁਰਲਾਈਆਂ; ਕੁਰਲਾਇਆਂ] ਕੁਰਲਾਈਦਾ ਕੁਰਲਾਵਾਂ : [ਕੁਰਲਾਈਏ ਕੁਰਲਾਏਂ ਕੁਰਲਾਓ ਕੁਰਲਾਏ ਕੁਰਲਾਉਣ] ਕੁਰਲਾਵਾਂਗਾ/ਕੁਰਲਾਵਾਂਗੀ : [ਕੁਰਲਾਵਾਂਗੇ/ਕੁਰਲਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕੁਰਲਾਏਂਗਾ ਕੁਰਲਾਏਂਗੀ ਕੁਰਲਾਓਗੇ ਕੁਰਲਾਓਗੀਆਂ ਕੁਰਲਾਏਗਾ/ਕੁਰਲਾਏਗੀ ਕੁਰਲਾਉਣਗੇ/ਕੁਰਲਾਉਣਗੀਆਂ] ਕੁਰਲਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਰਲਾਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਰਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਰਾਹਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਕੁਰਾਹੋਂ; ਕੁਰਾਹੀਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੁਰਾਹੀਏ ਕੁਰਾਹੀਆਂ ਕੁਰਾਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਰਾਨੀ (ਵਿ) ਕੁਰੀਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਰੀਤਾਂ ਕੁਰੀਤੋਂ; ਕੁਰੀਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਬੋਲ : ਕੁਰਖੇਤਰ] ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਕੁਰੈਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਰੈਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ ਕੁਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਵੰਸ਼] ਕੁਲਾਂ; ਕੁਲ-ਘਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਲ-ਘਾਤੀ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੁਲ-ਘਾਤੀਆਂ ਕੁਲ-ਘਾਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਕੁਲ-ਘਾਤੀਓ ਕੁਲ-ਘਾਤਣ (ਇਲਿੰ) ਕੁਲ-ਘਾਤਣਾਂ ਕੁਲ-ਘਾਤਣੇ (ਸੰਬੋ) ਕੁਲ-ਘਾਤਣੋ] ਕੁਲ-ਨਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਲ-ਨੀਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਲ-ਪਰੋਹਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਲ-ਪਰੋਹਤਾਂ ਕੁਲ-ਰੀਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਲ-ਰੀਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ (ਵਿ) ਕੁਲਵੰਤੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਲਵੰਤੀਆਂ ਕੁੱਲ (ਵਿ) [=ਸਾਰਾ] ਕੁਲਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਲਚੇ ਕੁਲਚਿਆਂ ਕੁਲੱਛਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਲੱਛਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੁਲੱਛਣੇ ਕੁਲੱਛਣਿਆਂ ਕੁਲੱਛਣਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕੁਲੱਛਣਿਓ ਕੁਲੱਛਣੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁਲੱਛਣੀਆਂ ਕੁਲੱਛਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੁਲੱਛਣੀਓ] ਕੁਲੱਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਲੱਜ-ਕੁਲੱਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਲੰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਲਥੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਨ] ਕੁਲਪਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿੰਦੀ] ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਕੁਲਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਸਾਗ] ਕੁਲਫ਼ੇ ਕੁਲਫ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਕੁੱਲਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਲ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਟੋਪੀ] ਕੁਲ੍ਹੇ ਕੁਲ੍ਹਿਆਂ ਕੁੱਲ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਚੂਲ਼ਾ] ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁੱਲੇ ਕੁੱਲਿਆਂ ਕੁੱਲਿਓਂ ਕੁੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੱਲੀਆਂ ਕੁੱਲੀਓਂ] ਕੁਲੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਲੀਆਂ: ਕੁਲੀਆ (ਸੰਬੋ) ਕੁਲੀਓ ਕੁਲੀਨ (ਵਿ) ਕੁਲੀਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੱਲੂ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੱਲੂਓਂ ਕੁੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੜਾਂ ਕੁੜੋਂ ਕੁੜਕ (ਵਿ) ਕੁੜ-ਕੁੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੜੱਤਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੜਤਾ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਕੁਰਤਾ' ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । [ਕੁੜਤੇ ਕੁੜਤਿਆਂ ਕੁੜਤਿਓਂ ਕੁੜਤੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੜਤੀਆਂ ਕੁੜਤੀਓਂ] ਕੁੜਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁੜਮਾਂ ਕੁੜਮੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕੁੜਮਣੀ (ਇਲਿੰ) ਕੁੜਮਣੀਆਂ ਕੁੜਮਣੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਕੁੜਮੱਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੜਮਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਕੁੜਮਾਈਓਂ] ਕੁੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ] ਕੁੜ੍ਹਾਂ ਕੁੜ੍ਹੇ ਕੁੜ੍ਹੋਂ ਕੁੜ੍ਹ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕੁੜ੍ਹਦਾ : [ਕੁੜ੍ਹਦੇ ਕੁੜ੍ਹਦੀ ਕੁੜ੍ਹਦੀਆਂ; ਕੁੜ੍ਹਦਿਆਂ] ਕੁੜ੍ਹਦੋਂ : [ਕੁੜ੍ਹਦੀਓਂ ਕੁੜ੍ਹਦਿਓ ਕੁੜ੍ਹਦੀਓ] ਕੁੜ੍ਹਨਾ : [ਕੁੜ੍ਹਨੇ ਕੁੜ੍ਹਨੀ ਕੁੜ੍ਹਨੀਆਂ; ਕੁੜ੍ਹਨ ਕੁੜ੍ਹਨੋਂ] ਕੁੜ੍ਹਾਂ : [ਕੁੜ੍ਹੀਏ ਕੁੜ੍ਹੇਂ ਕੁੜ੍ਹੋ ਕੁੜ੍ਹੇ ਕੁੜ੍ਹਨ] ਕੁੜ੍ਹਾਂਗਾ/ਕੁੜ੍ਹਾਂਗੀ : [ਕੁੜ੍ਹਾਂਗੇ/ਕੁੜ੍ਹਾਂਗੀਆਂ ਕੁੜ੍ਹੇਂਗਾ/ਕੁੜ੍ਹੇਂਗੀ ਕੁੜ੍ਹੋਗੇ/ਕੁੜ੍ਹੋਗੀਆਂ ਕੁੜ੍ਹੇਗਾ/ਕੁੜ੍ਹੇਗੀ ਕੁੜ੍ਹਨਗੇ/ਕੁੜ੍ਹਨਗੀਆਂ] ਕੁੜ੍ਹਿਆ : [ਕੁੜ੍ਹੇ ਕੁੜ੍ਹੀ ਕੁੜ੍ਹੀਆਂ; ਕੁੜ੍ਹਿਆਂ] ਕੁੜ੍ਹੀਦਾ ਕੁੜ੍ਹੂੰ : [ਕੁੜ੍ਹੀਂ ਕੁੜ੍ਹਿਓ ਕੁੜ੍ਹੂ] ਕੁੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੁੜੀਓ ਕੁੜੇ (ਸੰਬੋ); ਕੁੜੀਮਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁੜੀਮਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ-ਚਿੜੀਆਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ, ਬਵ) ਕੂ (ਕਿ, ਅਕ) [ਮਾਝੀ] :- ਕੂਆਂ [ਕੂਈਏ ਕੂਏਂ ਕੂਓ ਕੂਏ ਕੂਣ] ਕੂਆਂਗਾ/ਕੂਆਂਗੀ : [ਕੂਆਂਗੇ/ਕੂਆਂਗੀਆਂ ਕੂਏਂਗਾ/ਕੂਏਂਗੀ ਕੂਓਗੇ/ਕੁਓਗੀਆਂ ਕੂਏਗਾ/ਕੂਏਗੀ ਕੂਣਗੇ/ਕੂਣਗੀਆਂ] ਕੂਇਆ : [ਕੂਏ ਕੂਈ ਕੂਈਆਂ; ਕੂਇਆਂ] ਕੂਈਦਾ ਕੂਣਾ : [ਕੂਣੇ ਕੂਣੀ ਕੂਣੀਆਂ; ਕੂਣ ਕੂਣੋਂ] ਕੂੰਦਾ : [ਕੂੰਦੇ ਕੂੰਦੀ ਕੂੰਦੀਆਂ; ਕੂੰਦਿਆਂ] ਕੂੰਦੋਂ : [ਕੂੰਦੀਓਂ ਕੂੰਦਿਓ ਕੂੰਦੀਓ] ਕੂਵੂੰ : [ਕੂਈਂ ਕੂਇਓ ਕੂਵੂ] ਕੂਹਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੂਹਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਓਂ] ਕੂਹਣੀਮਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੂਹਣੀਮਾਰਾਂ ਕੂਹਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਛੋਟੀ ਮਸ਼ਕ] [ਕੂਹਨੇ ਕੂਹਨਿਆਂ ਕੂਹਨੀ (ਇਲਿੰ) ਕੂਹਨੀਆਂ] ਕੂਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ] ਕੂਹੀਆਂ ਕੂਕ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *'ਕੂਕ' ਤੇ 'ਕੂਕਰ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਕੂਕਾਂ; ਕੂਕ-ਪੁਕਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੂਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਕੂਕਣਾ : [ਕੂਕਣ ਕੂਕਣੋਂ] ਕੂਕਦਾ : [ਕੂਕਦੇ ਕੂਕਦੀ ਕੂਕਦੀਆਂ; ਕੂਕਦਿਆਂ] ਕੂਕਦੋਂ : [ਕੂਕਦੀਓਂ ਕੂਕਦਿਓ ਕੂਕਦੀਓ] ਕੂਕਾਂ : [ਕੂਕੀਏ ਕੂਕੇਂ ਕੂਕੋ ਕੂਕੇ ਕੂਕਣ] ਕੂਕਾਂਗਾ/ਕੂਕਾਂਗੀ : [ਕੂਕਾਂਗੇ/ਕੂਕਾਂਗੀਆਂ ਕੂਕੇਂਗਾ/ਕੂਕੇਂਗੀ ਕੂਕੋਗੇ ਕੂਕੋਗੀਆਂ ਕੂਕੇਗਾ/ਕੂਕੇਗੀ ਕੂਕਣਗੇ/ਕੂਕਣਗੀਆਂ] ਕੂਕਿਆ : [ਕੂਕੇ ਕੂਕੀ ਕੂਕੀਆਂ; ਕੂਕਿਆਂ] ਕੂਕੀਦਾ ਕੂਕੂੰ : [ਕੂਕੀਂ ਕੂਕਿਓ ਕੂਕੂ] ਕੂਕਰ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕੂਕ] ਕੂਕਰਾਂ ਕੂਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੂਕੇ ਕੂਕਿਆਂ ਕੂਚ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) [=ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ] ਕੂਚ-ਨਗਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੂਚ-ਨਗਾਰੇ ਕੂਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕੂਚਣ ਦਾ ਕੰਮ] ਕੂਚ-ਮਾਂਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੂਚਾ-ਕਾਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੂਚ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੂਚਣਾ : [ਕੂਚਣੇ ਕੂਚਣੀ ਕੂਚਣੀਆਂ; ਕੂਚਣ ਕੂਚਣੋਂ] ਕੂਚਦਾ : [ਕੂਚਦੇ ਕੂਚਦੀ ਕੂਚਦੀਆਂ; ਕੂਚਦਿਆਂ] ਕੂਚਦੋਂ : [ਕੂਚਦੀਓਂ ਕੂਚਦਿਓ ਕੂਚਦੀਓ] ਕੂਚਾਂ : [ਕੂਚੀਏ ਕੂਚੇਂ ਕੂਚੋ ਕੂਚੇ ਕੂਚਣ] ਕੂਚਾਂਗਾ/ਕੂਚਾਂਗੀ : [ਕੂਚਾਂਗੇ/ਕੂਚਾਂਗੀਆਂ ਕੂਚੇਂਗਾ/ਕੂਚੇਂਗੀ ਕੂਚੋਗੇ ਕੂਚੋਗੀਆਂ ਕੂਚੇਗਾ/ਕੂਚੇਗੀ ਕੂਚਣਗੇ/ਕੂਚਣਗੀਆਂ] ਕੂਚਿਆ : [ਕੂਚੇ ਕੂਚੀ ਕੂਚੀਆਂ; ਕੂਚਿਆਂ] ਕੂਚੀਦਾ : [ਕੂਚੀਦੇ ਕੂਚੀਦੀ ਕੂਚੀਦੀਆਂ] ਕੂਚੂੰ : [ਕੂਚੀਂ ਕੂਚਿਓ ਕੂਚੂ] ਕੂਚਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੂਚਣੀਆਂ ਕੂਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਮਹੱਲਾ; ਉਰਦੂ] [ਕੂਚੇ ਕੂਚਿਆਂ ਕੂਚਿਓਂ] ਕੂਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਕੂਚਾ ਫੇਰਿਆ] [ਕੂਚੇ ਕੂਚਿਆਂ ਕੂਚੀ (ਇਲਿੰ) ਕੂਚੀਆਂ] ਕੂੰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੂੰਜਾਂ ਕੂੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੂੰਡੇ ਕੂੰਡਿਆਂ ਕੂੰਡਿਓਂ ਕੂੰਡੀ (ਇਲਿੰ) ਕੂੰਡੀਆਂ ਕੂੰਡੀਓਂ] ਕੂੰਡੀ-ਸੋਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੂੰਡੀ-ਸੋਟੇ ਕੂੰਡੀਆਂ-ਸੋਟੇ ਕੂੰਡੀਆਂ-ਸੋਟਿਆਂ ਕੂੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਮਲ] [ਕੂੰਨੇ ਕੂੰਨਿਆਂ ਕੂੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਕੂੰਨੀਆਂ] ਕੂਪਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੂਪਨਾਂ ਕੂਲਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੂਲਰਾਂ ਕੂਲਰੋਂ ਕੂਲ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੂਲ੍ਹਾਂ ਕੂਲ੍ਹੋਂ ਕੂਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੂਲ਼ੇ ਕੂਲ਼ਿਆਂ ਕੂਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਕੂਲ਼ੀਆਂ] ਕੂਲ਼ਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੂਲ਼ੇਪਣ ਕੂੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੂੜੇ ਕੂੜਿਆਂ; ਕੂੜਿਓਂ] ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੂੜੇ-ਕਚਰੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਕੂੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਝੂਠਾ; ਲਹਿੰ] [ਕੂੜੇ ਕੂੜਿਆਂ ਕੂੜਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕੂੜਿਓ ਕੂੜੀ (ਇਲਿੰ) ਕੂੜੀਆਂ ਕੂੜੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੂੜੀਓ] ਕੂੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਝੂਠ; ਲਹਿੰ] ਕੇ* (ਨਿਪਾਤ) *ਕੇਵਲ ਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 'ਖਾ ਕੇ, ਰੱਖ ਕੇ' ਆਦਿ । ਕੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਸਾਂ ਕੇਸੀਂ ਕੇਸੋਂ; ਕੇਸਾਧਾਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਸਾਧਾਰੀਆਂ ਕੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: case] ਕੇਸਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕੇਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਸਰੀ (ਵਿ) ਕੇਸੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਸੂਆਂ ਕੇਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਕਾਂ; ਕੇਕ-ਪੇਸਟਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੇਕੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਕੜੇ ਕੇਕੜਿਆਂ ਕੇਤਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੇਤਲੀਆਂ ਕੇਤਲੀਓਂ] ਕੇਤੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ] ਕੇਂਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੇਂਦਰੋਂ; ਕੇਂਦਰਿਤ (ਵਿ) ਕੇਂਦਰੀ (ਵਿ) ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਦਾਰਨਾਥ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: can] ਕੇਨਾਂ ਕੇਨੀ (ਇਲਿੰ) ਕੇਨੀਆਂ ਕੇਬਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: cable] ਕੇਬਲਾਂ ਕੇਰ (ਕਿ, ਸਕ :- ਕੇਰਦਾ : [ਕੇਰਦੇ ਕੇਰਦੀ ਕੇਰਦੀਆਂ; ਕੇਰਦਿਆਂ] ਕੇਰਦੋਂ : [ਕੇਰਦੀਓਂ ਕੇਰਦਿਓ ਕੇਰਦੀਓ] ਕੇਰਨਾ : [ਕੇਰਨੇ ਕੇਰਨੀ ਕੇਰਨੀਆਂ; ਕੇਰਨ ਕੇਰਨੋਂ] ਕੇਰਾਂ : [ਕੇਰੀਏ ਕੇਰੇਂ ਕੇਰੋ ਕੇਰੇ ਕੇਰਨ] ਕੇਰਾਂਗਾ/ਕੇਰਾਂਗੀ : [ਕੇਰਾਂਗੇ/ਕੇਰਾਂਗੀਆਂ ਕੇਰੇਂਗਾ/ਕੇਰੇਂਗੀ ਕੇਰੋਗੇ/ਕੇਰੋਗੀਆਂ ਕੇਰੇਗਾ/ਕੇਰੇਗੀ ਕੇਰਨਗੇ/ਕੇਰਨਗੀਆਂ] ਕੇਰਿਆ : [ਕੇਰੇ ਕੇਰੀ ਕੇਰੀਆਂ; ਕੇਰਿਆਂ] ਕੇਰੀਦਾ : [ਕੇਰੀਦੇ ਕੇਰੀਦੀ ਕੇਰੀਦੀਆਂ] ਕੇਰੂੰ : [ਕੇਰੀਂ ਕੇਰਿਓ ਕੇਰੂ] ਕੇਰਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਰਲੋਂ ਕੇਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੇਰੇ ਕੇਰਾਂ (ਕਿਵ) [ਮਲ] ਕੇਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੇਲਾਂ ਕੇਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲੀ) [ਕੇਲੇ ਕੇਲਿਆਂ ਕੇਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕੇਲੀਆਂ] ਕੇਲੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੇਵਲ (ਵਿ) ਕੇੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਵੱਟ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ] ਕੇੜੇ ਕੈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੈਆਂ ਕੈਂਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਂਸਲ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਕੈਸਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੈਸੇ ਕੈਸਿਆਂ ਕੈਸੀ (ਇਲਿੰ) ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਂਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[ਇੱਕ ਸਾਜ਼] ਕੈਂਸੀਆਂ ਕੈਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਸ਼-ਬਕਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਸ਼-ਬਕਸਾਂ ਕੈਸ਼-ਬੁੱਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੈਸ਼-ਬੁੱਕਾਂ ਕੈਸ਼-ਮੀਮੋ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਸ਼ੀਅਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਸ਼ੀਅਰਾਂ ਕੈਕੇਈ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੈਂਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਂਚਾਂ ਕੈਂਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੈਂਚੀਆਂ ਕੈਂਚੀਓਂ] †ਕੈਂਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਂਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: cantt] ਕੈਂਟੋਂ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੈਂਠਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੈਂਠੇ ਕੈਂਠਿਆਂ ਕੈਂਠਿਓਂ ਕੈਂਠੀ (ਇਲਿੰ) ਕੈਂਠੀਆਂ ਕੈਂਠੀਓਂ] ਕੈਡਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: cadet] ਕੈਡਟਾਂ ਕੈਂਤਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕੈਂਤਲਾਂ ਕੈਂਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕੈਂਥਾਂ ਕੈਥਲਿਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੈਦਾਂ ਕੈਦੋਂ; ਕੈਦਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ,ਪੁ) [ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨਿਆਂ ਕੈਦਖ਼ਾਨਿਓਂ] ਕੈਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੈਦੀਆਂ ਕੈਦੀਆ (ਸੰਬੋ) ਕੈਦੀਓ ਕੈਦਣ (ਇਲਿੰ) ਕੈਦਣਾਂ ਕੈਦਣੇ (ਸੰਬੋ) ਕੈਦਣੋ] ਕੈਂਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਂਪਾਂ ਕੈਂਪੋਂ ਕੈਂਪਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: campus] ਕੈਪਸੂਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਕੈਪਟਨ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਕਪਤਾਨ' ਤੇ 'ਕੈਪਟਨ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਕੈਪਟਨਾਂ; ਕੈਪਟਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੈਫ਼ੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੈਫੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: caffeine] ਕੈਬਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੈਬਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੈਮਰਾm n (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੈਮਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਕੈਮਰਿਓਂ] ਕੈਮਿਸਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੈਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੈਰੇ ਕੈਰਿਆਂ ਕੈਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕੈਰਿਓ ਕੈਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕੈਰੀਆਂ ਕੈਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੈਰੀਓ] ਕੈਰੀਅਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਕੈਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰੁੱਖ] ਕੈਲਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੈਲਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[ਅੰ: calorie] ਕੈਲਰੀਆਂ ਕੈਲਾਸ਼ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਏ ਕੋਇਆਂ ਕੋਇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੋਇਲਾਂ ਕੋਈ (ਪੜ) ਕੋਈ-ਕੋਈ (ਪੜ) ਕੋਸ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੋਸਣਾ : [ਕੋਸਣ ਕੋਸਣੋਂ] ਕੋਸਦਾ : [ਕੋਸਦੇ ਕੋਸਦੀ ਕੋਸਦੀਆਂ; ਕੋਸਦਿਆਂ] ਕੋਸਦੋਂ : [ਕੋਸਦੀਓਂ ਕੋਸਦਿਓ ਕੋਸਦੀਓ] ਕੋਸਾਂ : [ਕੋਸੀਏ ਕੋਸੇਂ ਕੋਸੋ ਕੋਸੇ ਕੋਸਣ] ਕੋਸਾਂਗਾ/ਕੋਸਾਂਗੀ : [ਕੋਸਾਂਗੇ/ਕੋਸਾਂਗੀਆਂ ਕੋਸੇਂਗਾ/ਕੋਸੇਂਗੀ ਕੋਸੋਗੇ ਕੋਸੋਗੀਆਂ ਕੋਸੇਗਾ/ਕੋਸੇਗੀ ਕੋਸਣਗੇ/ਕੋਸਣਗੀਆਂ] ਕੋਸਿਆ : [ਕੋਸੇ ਕੋਸੀ ਕੋਸੀਆਂ; ਕੋਸਿਆਂ] ਕੋਸੀਦਾ ਕੋਸੂੰ : [ਕੋਸੀਂ ਕੋਸਿਓ ਕੋਸੂ] ਕੋਸਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੋਸੇ ਕੋਸਿਆਂ ਕੋਸੀ (ਇਲਿੰ) ਕੋਸੀਆਂ] ਕੋਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਸ਼ਾਂ ਕੋਸ਼-ਕਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੋਸ਼ਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਸ਼ਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੋਸ਼ੀ (ਵਿ) ਕੋਸ਼ਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੋਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਹਾਂ ਕੋਹੀਂ ਕੋਹੋਂ ਕੋਹ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਕੋਹਣਾ : [ਕੋਹਣੇ ਕੋਹਣੀ ਕੋਹਣੀਆਂ; ਕੋਹਣ ਕੋਹਣੋਂ] ਕੋਹਦਾ : [ਕੋਹਦੇ ਕੋਹਦੀ ਕੋਹਦੀਆਂ; ਕੋਹਦਿਆਂ] ਕੋਹਦੋਂ : [ਕੋਹਦੀਓਂ ਕੋਹਦਿਓ ਕੋਹਦੀਓ] ਕੋਹਾਂ : [ਕੋਹੀਏ ਕੋਹੇਂ ਕੋਹੋ ਕੋਹੇ ਕੋਹਣ] ਕੋਹਾਂਗਾ/ਕੋਹਾਂਗੀ : [ਕੋਹਾਂਗੇ/ਕੋਹਾਂਗੀਆਂ ਕੋਹੇਂਗਾ/ਕੋਹੇਂਗੀ ਕੋਹੋਗੇ ਕੋਹੋਗੀਆਂ ਕੋਹੇਗਾ/ਕੋਹੇਗੀ ਕੋਹਣਗੇ/ਕੋਹਣਗੀਆਂ] ਕੋਹਿਆ : [ਕੋਹੇ ਕੋਹੀ ਕੋਹੀਆਂ; ਕੋਹਿਆਂ] ਕੋਹੀਦਾ : [ਕੋਹੀਦੇ ਕੋਹੀਦੀ ਕੋਹੀਦੀਆਂ] ਕੋਹੂੰ : [ਕੋਹੀਂ ਕੋਹਿਓ ਕੋਹੂ] ਕੋਹਕਾਫ਼ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਹਤੂਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਹਨੂਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਹਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਰ] ਕੋਹਲੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕੋਹਲੀਆਂ ਕੋਹਲੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੋਹਲੂਆਂ ਕੋਹਲੂਓਂ] ਕੋਕੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਕੜੇ ਕੋਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਕਿਆਂ ਕੋਕਿਓਂ] ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ (ਨਾ, ਪੁ) ਕੋਕੋ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ] ਕੋਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: coach] ਕੋਚਾਂ ਕੋਚਿੰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੋਚਵਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਚਵਾਨਾਂ; ਕੋਚਵਾਨਾ (ਸੰਬੋ) ਕੋਚਵਾਨੋ ਕੋਚਵਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੋਛੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਕੋਛੜਾਂ ਕੋਛੜੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਕੋਝ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਝਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਝਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੋਝੇ ਕੋਝਿਆਂ ਕੋਝੀ (ਇਲਿੰ) ਕੋਝੀਆਂ] †ਕੋਝ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਗੜ੍ਹ, ਕਿਲ੍ਹਾ] ਕੋਟਾਂ ਕੋਟੋਂ ਕੋਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੋਟਾਂ ਕੋਟੋਂ; ਕੋਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੋਟੀਆਂ ਕੋਟੀਓਂ] ਕੋਟਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੱਟਿਆ ਮੋਟਾ ਰੱਸਾ] ਕੋਟਲ਼ੇ ਕੋਟਲ਼ਿਆਂ; ਕੋਟਲ਼ਾ-ਛਪਾਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੋਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਟੇ ਕੋਠੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੋਠੜੀਆਂ ਕੋਠੜੀਓਂ; ਕੋਠੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਬੋਲ] ਕੋਠੜੇ ਕੋਠੜਿਆਂ ਕੋਠੜਿਓਂ] ਕੋਠਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੋਠੇ ਕੋਠਿਆਂ ਕੋਠਿਓਂ ਕੋਠੀ (ਇਲਿੰ) ਕੋਠੀਆਂ ਕੋਠੀਓਂ] ਕੋਡਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੋਡੇ ਕੋਡਿਆਂ ਕੋਡੀ (ਇਲਿੰ) ਕੋਡੀਆਂ] ਕੋਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਣਾਂ; ਕੋਣ-ਮਾਪਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਣ-ਮਾਪਕਾਂ ਕੋਣੀ (ਵਿ) ਕੋਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਚੁਗਾਠ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤੀ] ਕੋਣੀਆਂ ਕੋਤਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਤਲਾਂ ਕੋਤਵਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਤਵਾਲਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੋਤਵਾਲੀਆਂ ਕੋਤਵਾਲੀਓਂ] ਕੋਧਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਧਰੇ ਕੋਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਉਰਦੂ] ਕੋਨੇ ਕੋਨਿਆਂ ਕੋਫ਼ਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਫ਼ਤੇ ਕੋਫ਼ਤਿਆਂ ਕੋਮਲ (ਵਿ) ਕੋਮਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੋਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕਿਨਾਰਾ, ਹਾਸ਼ੀਆ] ਕੋਰਾਂ ਕੋਰ (ਵਿ) [=ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ] ਕੋਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਰਸਾਂ ਕੋਰਸੋਂ ਕੋਰਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟੋਂ; ਕੋਰਟ-ਇਨਸਪੈੱਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਰਟ-ਇਨਸਪੈੱਕਟਰਾਂ ਕੋਰਟ-ਫ਼ੀਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: quorum] ਕੋਰਮ-ਕੋਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੋਰਮ-ਕੋਰੇ ਕੋਰਮ-ਕੋਰਿਆਂ ਕੋਰਮ-ਕੋਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕਰਮ-ਕੋਰੀਆਂ] ਕੋਰਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਰਮੇ; ਕੋਰਮਾ-ਪਲਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਰੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਰੜੇ ਕੋਰੜਿਆਂ ਕੋਰੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਛੰਦ] ਕੋਰੜੇ ਕੋਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਕੋਰਾ ਜੰਮਿਆ] ਕੋਰੇ ਕੋਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੋਰੇ ਕੋਰਿਆਂ ਕੋਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕੋਰਿਓ ਕੋਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕੋਰੀਆਂ ਕੋਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੋਰੀਓ] †ਕੋਰਮ-ਕੋਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੋਰਾ-ਕਰਾਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੋਰੇ-ਕਰਾਰੇ ਕੋਰਿਆਂ-ਕਰਾਰਿਆਂ ਕੋਰੀ-ਕਰਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਕੋਰੀਆਂ-ਕਰਾਰੀਆਂ] ਕੋਰਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਰੇਪਣ ਕੋਲ਼ (ਕਿਵਿ) ਕੋਲ਼ੇ [ਮਲ] ਕੋਲ਼ੋਂ ਕੋਲ਼ੋ-ਕੋਲ਼ੀ (ਕਿਵਿ) ਕੋਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋਲ਼ੇ ਕੋਲ਼ਿਆਂ ਕੋੜਕੂ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਮਲਵਈ ਰੂਪ 'ਕੋਕੜੂ' ਹੈ । ਕੋੜਕੂਆਂ ਕੋੜਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੋੜਮੇ ਕੋੜਮਿਓਂ] ਕੋੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੋੜ੍ਹਾ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੋੜ੍ਹੇ ਕੋੜ੍ਹਿਆਂ ਕੋੜ੍ਹਿਆ (ਸੰਬੋ) ਕੋੜ੍ਹਿਓ ਕੋੜ੍ਹੀ** (ਇਲਿੰ) **ਮਲਵਈ ਵਿੱਚ 'ਕੋੜ੍ਹੀ' ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਹੈ । ਕੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋੜ੍ਹੀਏ (ਸੰਬੋ) ਕੋੜ੍ਹੀਓ] ਕੋੜ੍ਹਕਿਰਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੋੜ੍ਹਕਿਰਲੇ ਕੋੜ੍ਹਕਿਰਲਿਆਂ ਕੋੜ੍ਹਕਿਰਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕੋੜ੍ਹਕਿਰਲੀਆਂ] ਕੋੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਕੋੜੀਆਂ ਕੋੜੀਓਂ] ਕੌਂਸਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੌਂਸਲੋਂ; ਕੌਂਸਲਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੌਸ਼ਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਕੌਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੌਡੇ ਕੌਡਿਆਂ ਕੌਡੀ (ਇਲਿੰ) ਕੌਡੀਆਂ ਕੌਡੀਓਂ] ਕੌਣ (ਪੜ) ਕੌਣ-ਕੌਣ (ਪੜ) ਕੌਤਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੌਤਕਾਂ; ਕੌਤਕਹਾਰ (ਵਿ) ਕੌਤਕੀ (ਵਿ) ਕੌਥ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ] ਕੌਮ (ਨਾਂ, ਇਲੀ) ਕੌਮਾਂ ਕੌਮੋਂ; ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ (ਵਿ) ਕੌਮਪ੍ਰਸਤਾਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੌਮੀ (ਵਿ) †ਕੌਮੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੌਮੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ (ਵਿ) ਕੌਮੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਕੌਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਿੱਖ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ] ਕੌਰੇ (ਸੰਬੋ) ਕੌਰੋ* (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) *'ਕੈਰੋਂ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਰੂਆਂ ਕੌਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੌਲਾਂ ਕੌਲੋਂ; ਕੌਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੌਲੇ ਕੌਲਿਆਂ ਕੌਲਿਓਂ ਕੌਲੀ (ਇਲਿੰ) ਕੌਲੀਆਂ ਕੌਲੀਓਂ] ਕੌਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕੰਵਲ; ਬੋਲ] ਕੌਲਾਂ ਕੌਲ-ਡੋਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੌਲ-ਡੋਡੇ ਕੌਲ-ਡੋਡਿਆਂ ਕੌਲ-ਫੁੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੌਲ-ਫੁੱਲਾਂ ਕੌਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਇਕਰਾਰ] ਕੌਲਾਂ ਕੌਲੋਂ; ਕੌਲ-ਇਕਰਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੌਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੌਲ਼ੇ ਕੌਲ਼ਿਆਂ ਕੱਲ਼ਿਓਂ ਕੌਲ਼ੀਂ] ਕੌੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਬੜੀ ਕੌੜ ਕੀਤੀ] ਕੌੜ (ਵਿ) [ : ਕੌੜ ਮੱਝ] ਕੌੜ-(ਅਗੇ) ਕੌੜਗੰਦਲ (ਨਾ, ਇਲਿੰ) ਕੌੜਗੰਦਲਾਂ ਕੌੜਤੁੰਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੌੜਤੁੰਮੇ ਕੌੜਤੁੰਮਿਆਂ ਕੌੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੌੜੇ ਕੌੜਿਆਂ ਕੌੜੀ (ਇਲਿੰ) ਕੌੜੀਆਂ] †ਕੁੜੱਤਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਕੌੜ (ਵਿ) ਕੌੜਾ-ਕਸੈਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੌੜੇ-ਕਸੈਲ਼ੇ ਕੌੜਿਆਂ-ਕਸੈਲ਼ਿਆਂ ਕੌੜੀ-ਕਸੈਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਕੌੜੀਆਂ-ਕਸੈਲ਼ੀਆਂ] ਕੌੜਾ-ਜ਼ਹਿਰ (ਵਿ, ਪੁ) ਕੌੜੇ-ਜ਼ਹਿਰ ਕੌੜੀ-ਜ਼ਹਿਰ (ਇਲਿੰ) ਕੌੜਾ-ਮਿੱਠਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਕੌੜੇ-ਮਿੱਠੇ ਕੌੜਿਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੌੜੀ-ਮਿੱਠੀ (ਇਲਿੰ) ਕੌੜੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ]

ਖਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਈ-ਅਣੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਈ-ਅਣੂਆਂ ਖਈ-ਰੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਸਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੰਧ ਦਾ ਵਧਵਾਂ ਹਿੱਸਾ] ਖਸਕੇ ਖਸਕਿਆਂ ਖਸਖਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਸਖਸੀ (ਵਿ) ਖਸਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਰੋਗ] ਖਸਰੇ ਖਸਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪੰਜੀਰੀ] ਖਹਿ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਹਿਆਂ ਖਹਿ-ਖਹਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਹਿ-ਖਹਿ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਕਿਵਿ) ਖਹਿ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖਹਾਂ : [ਖਹੀਏ ਖਹੇਂ ਖਹੋ ਖਹੇ ਖਹਿਣ] ਖਹਾਂਗਾ/ਖਹਾਂਗੀ : [ਖਹਾਂਗੇ/ਖਹਾਂਗੀਆਂ ਖਹਾਂਗਾ/ਖਹੇਂਗੀ ਖਹੋਗੇ/ਖਹੋਗੀਆਂ ਖਹੇਗਾ/ਖਹੇਗੀ ਖਹਿਣਗੇ/ਖਹਿਣਗੀਆਂ] ਖਹਿਣਾ : [ਖਹਿਣੇ ਖਹਿਣੀ ਖਹਿਣੀਆਂ; ਖਹਿਣ ਖਹਿਣੋਂ] ਖਹਿੰਦਾ : [ਖਹਿੰਦੇ ਖਹਿੰਦੀ ਖਹਿੰਦੀਆਂ; ਖਹਿੰਦਿਆਂ] ਖਹਿੰਦੋਂ : [ਖਹਿੰਦੀਓਂ ਖਹਿੰਦਿਓ ਖਹਿੰਦੀਓ] ਖਹੀਦਾ ਖਹੂੰ : [ਖਹੀਂ ਖਹਿਓ ਖਹੂ] ਖਿਹਾ : [ਖਹੇ ਖਹੀ ਖਹੀਆਂ ਖਿਹਾਂ] ਖਹਿਬੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ (ਵਿ, ਪੁ) ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ਾਂ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਹਿਬੜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖਹਿਬੜਦਾ : [ਖਹਿਬੜਦੇ ਖਹਿਬੜਦੀ ਖਹਿਬੜਦੀਆਂ; ਖਹਿਬੜਦਿਆਂ] ਖਹਿਬੜਦੋਂ : [ਖਹਿਬੜਦੀਓਂ ਖਹਿਬੜਦਿਓ ਖਹਿਬੜਦੀਓ] ਖਹਿਬੜਨਾ : [ਖਹਿਬੜਨੇ ਖਹਿਬੜਨੀ ਖਹਿਬੜਨੀਆਂ; ਖਹਿਬੜਨ ਖਹਿਬੜਨੋਂ] ਖਹਿਬੜਾਂ : [ਖਹਿਬੜੀਏ ਖਹਿਬੜੇਂ ਖਹਿਬੜੋ ਖਹਿਬੜੇ ਖਹਿਬੜਨ] ਖਹਿਬੜਾਂਗਾ/ਖਹਿਬੜਾਂਗੀ : [ਖਹਿਬੜਾਂਗੇ/ਖਹਿਬੜਾਂਗੀਆਂ ਖਹਿਬੜੇਂਗਾ/ਖਹਿਬੜੇਂਗੀ ਖਹਿਬੜੋਗੇ/ਖਹਿਬੜੋਗੀਆਂ ਖਹਿਬੜੇਗਾ/ਖਹਿਬੜੇਗੀ ਖਹਿਬੜਨਗੇ/ਖਹਿਬੜਨਗੀਆਂ] ਖਹਿਬੜਿਆ : [ਖਹਿਬੜੇ ਖਹਿਬੜੀ ਖਹਿਬੜੀਆਂ; ਖਹਿਬੜਿਆਂ] ਖਹਿਬੜੀਦਾ ਖਹਿਬੜੂੰ : [ਖਹਿਬੜੀਂ ਖਹਿਬੜਿਓ ਖਹਿਬੜੂ] ਖਹਿਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਖਹਿਰੇ ਖਹਿਰਿਆਂ ਖਹਿਰਿਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਖਹਿੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਹਿੜੇ ਖਹਿੜਿਆਂ ਖਹੁਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਹੁਰਾਂ ਖਹੁਰੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਖਹੁਰੀਆਂ ਖਹੁਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਹੁਰੇ ਖਹੁਰਿਆਂ ਖਹੁਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖਹੁਰੀਆਂ] ਖਹੂੰ-ਖਹੂੰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿ) ਖੱਖਾਂ ਖੱਖਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਖਰਾਂ ਖੱਖਰੋਂ; ਖੱਖਰ-ਖਾਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੱਖਰ-ਖਾਧੇ ਖੱਖਰ-ਖਾਧਿਆਂ ਖੱਖਰ-ਖਾਧੀ (ਇਲਿੰ) ਖੱਖਰ-ਖਾਧੀਆਂ] ਖੱਖੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਖੜੀਆਂ ਖੱਖਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ] ਖੱਖੇ ਖੱਖਿਆਂ ਖੱਗ (ਕਿ, ਸਕ) [ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ] :- ਖੱਗਣਾ : [ਖੱਗਣੇ ਖੱਗਣੀ ਖੱਗਣੀਆਂ; ਖੱਗਣ ਖੱਗਣੋਂ] ਖੱਗਦਾ : [ਖੱਗਦੇ ਖੱਗਦੀ ਖੱਗਦੀਆਂ; ਖੱਗਦਿਆਂ] ਖੱਗਦੋਂ : [ਖੱਗਦੀਓਂ ਖੱਗਦਿਓ ਖੱਗਦੀਓ] ਖੱਗਾਂ : [ਖੱਗੀਏ ਖੱਗੇਂ ਖੱਗੋ ਖੱਗੇ ਖੱਗਣ] ਖੱਗਾਂਗਾ/ਖੱਗਾਂਗੀ : [ਖੱਗਾਂਗੇ/ਖੱਗਾਂਗੀਆਂ ਖੱਗੇਂਗਾ/ਖੱਗੇਂਗੀ ਖੱਗੋਗੇ ਖੱਗੋਗੀਆਂ ਖੱਗੇਗਾ/ਖੱਗੇਗੀ ਖੱਗਣਗੇ/ਖੱਗਣਗੀਆਂ] ਖੱਗਿਆ : [ਖੱਗੇ ਖੱਗੀ ਖੱਗੀਆਂ; ਖੱਗਿਆਂ] ਖੱਗੀਦਾ : [ਖੱਗੀਦੇ ਖੱਗੀਦੀ ਖੱਗੀਦੀਆਂ] ਖੱਗੂੰ : [ਖੱਗੀਂ ਖੱਗਿਓ ਖੱਗੂ] ਖੱਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਗੇ ਖੱਗਿਆਂ ਖਗੋਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਗੋਲ-ਰੇਖਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਗੋਲ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਖਗੋਲ-ਵਿੱਦਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਗੋਲਵੇਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਗੋਲਵੇਤਿਆਂ ਖੰਘ (ਨਾਂ, ਇਲਿ) ਖੰਘ-ਤਾਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਤਪਦਿਕ] †ਖੰਘਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਖੰਘੂਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੰਘ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖੰਘਣਾ : [ਖੰਘਣ ਖੰਘਣੋਂ] ਖੰਘਦਾ : [ਖੰਘਦੇ ਖੰਘਦੀ ਖੰਘਦੀਆਂ; ਖੰਘਦਿਆਂ] ਖੰਘਦੋਂ : [ਖੰਘਦੀਓਂ ਖੰਘਦਿਓ ਖੰਘਦੀਓ] ਖੰਘਾਂ : [ਖੰਘੀਏ ਖੰਘੇਂ ਖੰਘੋ ਖੰਘੇ ਖੰਘਣ] ਖੰਘਾਂਗਾ/ਖੰਘਾਂਗੀ : [ਖੰਘਾਂਗੇ/ਖੰਘਾਂਗੀਆਂ ਖੰਘੇਂਗਾ/ਖੰਘੇਂਗੀ ਖੰਘੋਗੇ ਖੰਘੋਗੀਆਂ ਖੰਘੇਗਾ/ਖੰਘੇਗੀ ਖੰਘਣਗੇ/ਖੰਘਣਗੀਆਂ] ਖੰਘਿਆ : [ਖੰਘੇ ਖੰਘੀ ਖੰਘੀਆਂ; ਖੰਘਿਆਂ] ਖੰਘੀਦਾ ਖੰਘੂੰ : [ਖੰਘੀਂ ਖੰਘਿਓ ਖੰਘੂ] ਖੰਘਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੰਘਾਰਾਂ ਖੰਘਾਲ਼ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖੰਘਾਲ਼ਦਾ : [ਖੰਘਾਲ਼ਦੇ ਖੰਘਾਲ਼ਦੀ ਖੰਘਾਲ਼ਦੀਆਂ; ਖੰਘਾਲ਼ਦਿਆਂ] ਖੰਘਾਲ਼ਦੋਂ : [ਖੰਘਾਲ਼ਦੀਓਂ ਖੰਘਾਲ਼ਦਿਓ ਖੰਘਾਲ਼ਦੀਓ] ਖੰਘਾਲ਼ਾਂ : [ਖੰਘਾਲ਼ੀਏ ਖੰਘਾਲ਼ੇਂ ਖੰਘਾਲ਼ੋ ਖੰਘਾਲ਼ੇ ਖੰਘਾਲ਼ਨ] ਖੰਘਾਲ਼ਾਂਗਾ/ਖੰਘਾਲ਼ਾਂਗੀ : [ਖੰਘਾਲ਼ਾਂਗੇ/ਖੰਘਾਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਖੰਘਾਲ਼ੇਂਗਾ/ਖੰਘਾਲ਼ੇਂਗੀ ਖੰਘਾਲ਼ੋਗੇ/ਖੰਘਾਲ਼ੋਗੀਆਂ ਖੰਘਾਲ਼ੇਗਾ/ਖੰਘਾਲ਼ੇਗੀ ਖੰਘਾਲ਼ਨਗੇ/ਖੰਘਾਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਖੰਘਾਲ਼ਿਆ : [ਖੰਘਾਲ਼ੇ ਖੰਘਾਲ਼ੀ ਖੰਘਾਲ਼ੀਆਂ; ਖੰਘਾਲ਼ਿਆਂ] ਖੰਘਾਲ਼ੀਦਾ : [ਖੰਘਾਲ਼ੀਦੇ ਖੰਘਾਲ਼ੀਦੀ ਖੰਘਾਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਖੰਘਾਲ਼ੂੰ : [ਖੰਘਾਲ਼ੀਂ ਖੰਘਾਲ਼ਿਓ ਖੰਘਾਲ਼ੂ] ਖੰਘੂਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖੰਘੂਰਦਾ : [ਖੰਘੂਰਦੇ ਖੰਘੂਰਦੀ ਖੰਘੂਰਦੀਆਂ; ਖੰਘੂਰਦਿਆਂ] ਖੰਘੂਰਦੋਂ : [ਖੰਘੂਰਦੀਓਂ ਖੰਘੂਰਦਿਓ ਖੰਘੂਰਦੀਓ] ਖੰਘੂਰਨਾ : [ਖੰਘੂਰਨ ਖੰਘੂਰਨੋਂ] ਖੰਘੂਰਾਂ : [ਖੰਘੂਰੀਏ ਖੰਘੂਰੇਂ ਖੰਘੂਰੋ ਖੰਘੂਰੇ ਖੰਘੂਰਨ] ਖੰਘੂਰਾਂਗਾ/ਖੰਘੂਰਾਂਗੀ : [ਖੰਘੂਰਾਂਗੇ/ਖੰਘੂਰਾਂਗੀਆਂ ਖੰਘੂਰੇਂਗਾ/ਖੰਘੂਰੇਂਗੀ ਖੰਘੂਰੋਗੇ/ਖੰਘੂਰੋਗੀਆਂ ਖੰਘੂਰੇਗਾ/ਖੰਘੂਰੇਗੀ ਖੰਘੂਰਨਗੇ/ਖੰਘੂਰਨਗੀਆਂ] ਖੰਘੂਰਿਆ : [ਖੰਘੂਰੇ ਖੰਘੂਰੀ ਖੰਘੂਰੀਆਂ; ਖੰਘੂਰਿਆਂ] ਖੰਘੂਰੀਦਾ ਖੰਘੂਰੂੰ : [ਖੰਘੂਰੀਂ ਖੰਘੂਰਿਓ ਖੰਘੂਰੂ] ਖੰਘੂਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੰਘੂਰੇ ਖੰਘੂਰਿਆਂ ਖੰਘੂੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਖੰਘੂੜੇ ਖੰਘੂੜਿਆਂ ਖੰਘੂੜਿਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਖੱਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਲਹਿੰ] ਖੱਚਾਂ ਖੱਚ-ਖੱਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਚਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਚਰਾਂ; ਖਚਰਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਚਰਪੁਣੇ ਖਚਰਪੁਣਿਆਂ ਖੱਚਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਚਰਾਂ, ਖੱਚਰੋਂ; ਖਚਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਨਰ ਖੱਚਰ] ਖਚਰੇ ਖਚਰਿਆਂ ਖਚਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [= ਚਲਾਕ [ਖਚਰੇ ਖਚਰਿਆਂ ਖਚਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖਚਰਿਓ ਖਚਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖਚਰੀਆਂ ਖਚਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖਚਰੀਓ]; †ਖਚਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਚਾਖਚ (ਕਿਵਿ) ਖਚਿਤ (ਵਿ) ਖੱਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਖਜੂਰ; ਲਹਿੰ] ਖੱਜੀਆਂ ਖਜੂਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਜੂਰਾਂ ਖਜੂਰੋਂ; ਖਜੂਰੀ (ਵਿ) ਖੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਖੱਟ] ਖੱਟਾਂ ਖੱਟ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖੱਟਣਾ : [ਖੱਟਣੇ ਖੱਟਣੀ ਖੱਟਣੀਆਂ; ਖੱਟਣ ਖੱਟਣੋਂ] ਖੱਟਦਾ : [ਖੱਟਦੇ ਖੱਟਦੀ ਖੱਟਦੀਆਂ; ਖੱਟਦਿਆਂ] ਖੱਟਦੋਂ : [ਖੱਟਦੀਓਂ ਖੱਟਦਿਓ ਖੱਟਦੀਓ] ਖੱਟਾਂ : [ਖੱਟੀਏ ਖੱਟੇਂ ਖੱਟੋ ਖੱਟੇ ਖੱਟਣ] ਖੱਟਾਂਗਾ/ਖੱਟਾਂਗੀ : [ਖੱਟਾਂਗੇ/ਖੱਟਾਂਗੀਆਂ ਖੱਟੇਂਗਾ/ਖੱਟੇਂਗੀ ਖੱਟੋਗੇ ਖੱਟੋਗੀਆਂ ਖੱਟੇਗਾ/ਖੱਟੇਗੀ ਖੱਟਣਗੇ/ਖੱਟਣਗੀਆਂ] ਖੱਟਿਆ : [ਖੱਟੇ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀਆਂ; ਖੱਟਿਆਂ] ਖੱਟੀਦਾ : [ਖੱਟੀਦੇ ਖੱਟੀਦੀ ਖੱਟੀਦੀਆਂ] ਖੱਟੂੰ : [ਖੱਟੀਂ ਖੱਟਿਓ ਖੱਟੂ] ਖਟਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਖਟਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਦਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਖਟਕ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖਟਕਣਾ : [ਖਟਕਣੇ ਖਟਕਣੀ ਖਟਕਣੀਆਂ; ਖਟਕਣ ਖਟਕਣੋਂ] ਖਟਕਦਾ : [ਖਟਕਦੇ ਖਟਕਦੀ ਖਟਕਦੀਆਂ; ਖਟਕਦਿਆਂ] ਖਟਕਿਆ : [ਖਟਕੇ ਖਟਕੀ ਖਟਕੀਆਂ; ਖਟਕਿਆਂ] ਖਟਕੇ: ਖਟਕੂ ਖਟਕਣ ਖਟਕੇਗਾ/ਖਟਕੇਗੀ ਖਟਕਣਗੇ/ਖਟਕਣਗੀਆਂ ਖਟਕਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਖਟਕਰਮੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਖਟਕਰਮੀਆਂ ਖਟਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਟਕੇ ਖਟਖਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਟਦਰਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਖਟਪਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਟਪਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਟਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਖਟਮਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਟਮਲਾਂ ਖਟਮਿੱਠਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਟਮਿੱਠੇ ਖਟਮਿੱਠੀਆਂ ਖਟਮਿੱਠੀ (ਇਲਿੰ) ਖਟਮਿੱਠੀਆਂ] ਖੱਟਰ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) [=ਗਾਂ, ਮੱਝ ਜੋ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਛੜਾਂ ਮਾਰੇ] ਖੱਟਰਾਂ ਖਟਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਖਟਵਾਉਣਾ : [ਖਟਵਾਉਣੇ ਖਟਵਾਉਣੀ ਖਟਵਾਉਣੀਆਂ; ਖਟਵਾਉਣ ਖਟਵਾਉਣੋਂ] ਖਟਵਾਉਂਦਾ : [ਖਟਵਾਉਂਦੇ ਖਟਵਾਉਂਦੀ ਖਟਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਖਟਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਟਵਾਉਂਦੋਂ : [ਖਟਵਾਉਂਦੀਓਂ ਖਟਵਾਉਂਦਿਓ ਖਟਵਾਉਂਦੀਓ] ਖਟਵਾਊਂ : [ਖਟਵਾਈਂ ਖਟਵਾਇਓ ਖਟਵਾਊ] ਖਟਵਾਇਆ : [ਖਟਵਾਏ ਖਟਵਾਈ ਖਟਵਾਈਆਂ; ਖਟਵਾਇਆਂ] ਖਟਵਾਈਦਾ : [ਖਟਵਾਈਦੇ ਖਟਵਾਈਦੀ ਖਟਵਾਈਦੀਆਂ] ਖਟਵਾਵਾਂ : [ਖਟਵਾਈਏ ਖਟਵਾਏਂ ਖਟਵਾਓ ਖਟਵਾਏ ਖਟਵਾਉਣ] ਖਟਵਾਵਾਂਗਾ/ਖਟਵਾਵਾਂਗੀ : [ਖਟਵਾਵਾਂਗੇ/ਖਟਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਟਵਾਏਂਗਾ ਖਟਵਾਏਂਗੀ ਖਟਵਾਓਗੇ ਖਟਵਾਓਗੀਆਂ ਖਟਵਾਏਗਾ/ਖਟਵਾਏਗੀ ਖਟਵਾਉਣਗੇ/ਖਟਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਖਟਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਖਟਾਉਣਾ : [ਖਟਾਉਣੇ ਖਟਾਉਣੀ ਖਟਾਉਣੀਆਂ; ਖਟਾਉਣ ਖਟਾਉਣੋਂ] ਖਟਾਉਂਦਾ : [ਖਟਾਉਂਦੇ ਖਟਾਉਂਦੀ ਖਟਾਉਂਦੀਆਂ ਖਟਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਟਾਉਂਦੋਂ : [ਖਟਾਉਂਦੀਓਂ ਖਟਾਉਂਦਿਓ ਖਟਾਉਂਦੀਓ] ਖਟਾਊਂ : [ਖਟਾਈਂ ਖਟਾਇਓ ਖਟਾਊ] ਖਟਾਇਆ : [ਖਟਾਏ ਖਟਾਈ ਖਟਾਈਆਂ; ਖਟਾਇਆਂ] ਖਟਾਈਦਾ : [ਖਟਾਈਦੇ ਖਟਾਈਦੀ ਖਟਾਈਦੀਆਂ] ਖਟਾਵਾਂ : [ਖਟਾਈਏ ਖਟਾਏਂ ਖਟਾਓ ਖਟਾਏ ਖਟਾਉਣ] ਖਟਾਵਾਂਗਾ /ਖਟਾਵਾਂਗੀ : ਖਟਾਵਾਂਗੇ ਖਟਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਟਾਏਂਗਾ/ਖਟਾਏਂਗੀ ਖਟਾਓਗੇ ਖਟਾਓਗੀਆਂ ਖਟਾਏਗਾ/ਖਟਾਏਗੀ ਖਟਾਉਣਗੇ/ਖਟਾਉਣਗੀਆਂ ਖੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਫਲ਼] [ਖੱਟੇ ਖੱਟਿਆਂ ਖੱਟੀ (ਇਲਿੰ) ਖੱਟੀਆਂ] ਖੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਬਿਹਾ ਦਹੀਂ] ਖੱਟੇ ਖੱਟਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੱਟੇ ਖੱਟਿਆਂ ਖੱਟੀ (ਇਲਿੰ) ਖੱਟੀਆਂ] †ਖਟਮਿੱਠਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਖੱਟਾ-ਟੀਟ (ਵਿ, ਪੁ) ਖੱਟੇ-ਟੀਟ ਖਟਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਵਿਘਨ; ਢਿੱਲ] ਖਟਾਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਟਾ-ਮਿੱਠਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ ਖੱਟੇ-ਮਿੱਠੇ ਖੱਟਿਆਂ-ਮਿੱਠਿਆਂ ਖੱਟੀ-ਮਿੱਠੀ (ਇਲਿੰ) ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲੀ, ਬਵ) ਖਟਿਆਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਟਿਆਣ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਟੀ-ਕਮਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਟੀਆਂ-ਕਮਾਈਆਂ ਖੱਟੀ-ਖਟਾਈ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਖੱਟੀਆਂ-ਖਟਾਈਆਂ ਖੱਟੂ (ਵਿ) ਖਟੀਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਟੀਕਾਂ; ਖਟੀਕਾ (ਸੰਬੋ) ਖਟੀਕੋ ਖਟੋਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਟੋਲੇ ਖਟੋਲਿਆਂ ਖਟੋਲਿਓਂ]; †ਉਡਣ-ਖਟੋਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਡੂੰਘ] ਖੱਡਾਂ ਖੱਡੀਂ ਖੱਡੋਂ ਖੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਹਿੱਸਾ, ਅੰਸ਼] ਖੰਡਾਂ; ਖੰਡ-ਕਾਵਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੰਡ-ਖੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ) ਖੰਡਿਤ (ਵਿ) ਖੰਡੀ* (ਵਿ) [: ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅਖੰਡੀ* (ਵਿ) *ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ segmental phonemes ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ 'ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ suprasegmental ਦਾ ‘ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ । ਖੰਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਚੀਨੀ] ਖੰਡ-ਖੀਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੰਡ-ਘਿਓ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੰਡ-ਚੌਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਖੰਡਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੰਡਨ-ਮੰਡਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੰਡਨਯੋਗ (ਵਿ) ਖੰਡਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਉਰਦੂ] ਖੰਡਰਾਂ; ਖੰਡਰਾਤ (ਬਵ) [ਉਰਦੂ] ਖਡੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹ] ਖਡੱਲਾਂ ਖਡੱਲੋਂ ਖੱਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੱਡੇ ਖੱਡਿਆਂ ਖੱਡਿਓਂ] ਖੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੰਡੇ ਖੰਡਿਆਂ ਖੰਡਿਓਂ] ਖੰਡੇਧਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖੱਡੀਆਂ ਖੱਡੀਓਂ] ਖੰਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬੋਂ ਖਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਛੱਤ ਦੇ ਖਣ] ਖਣਾਂ ਖਣੋਂ ਖਣਪੱਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਣਿਜ (ਵਿ) ਖਣਿਜੀ (ਵਿ) ਖਤਰੰਮਾ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਤਰੰਮੇ ਖਤਰੰਮਿਆਂ ਖਤਰੰਮੀ (ਇਲਿੰ) ਖਤਰੰਮੀਆਂ] ਖੱਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੱਤਰੀਆਂ ਖੱਤਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਖਤਰਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਖਤਰਾਣੀਆਂ; ਖਤਰਾਣੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) †ਖਤਰੰਮਾ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਤਰੇਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਤਰੇਟੇ ਖਤਰੇਟਿਆਂ ਖਤਰੇਟਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖਤਰੇਟਿਓ ਖਤਰੇਟੀ (ਇਲਿੰ) ਖਤਰੇਟੀਆਂ ਖਤਰੇਟੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖਤਰੇਟੀਓ] ਖੱਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੱਤੇ ਖੱਤਿਆਂ ਖੱਤਿਓਂ ਖੱਤੀ (ਇਲਿੰ) ਖੱਤੀਆਂ ਖੱਤੀਓਂ] ਖਤਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਤਾਨਾਂ ਖਤਾਨੋਂ ਖਤੌਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖਤੌਨੀਆਂ ਖਤੌਨੀਓਂ] ਖੱਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਦਰਧਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਖੱਦਰਧਾਰੀਏ ਖੱਦਰਧਾਰੀਆਂ ਖੱਦਰਪੋਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਖੱਦਰਪੋਸ਼ਾਂ ਖੱਦਰਪੋਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਦਰ-ਭੰਡਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਦਰ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਖੱਦਰ-ਭੰਡਾਰੋਂ ਖੱਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਬੋਲ] [ਖੱਦੇ ਖੱਦਿਆਂ ਖੱਦੀ (ਇਲਿੰ) ਖੱਦੀਆਂ] ਖੰਧਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਵੱਗ] [ਖੰਧੇ ਖੰਧਿਓਂ] ਖੰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਖੰਨੇ ਖੰਨਿਆਂ ਖੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੰਨੇ ਖੰਨਿਆਂ ਖੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਖੰਨੀਆਂ] ਖਨੌਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਪੰਛੀ] ਖਨੌਤੀਆਂ ਖਪ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖਪਣਾ : [ਖਪਣੇ ਖਪਣੀ ਖਪਣੀਆਂ; ਖਪਣ ਖਪਣੋਂ] ਖਪਦਾ : [ਖਪਦੇ ਖਪਦੀ ਖਪਦੀਆਂ; ਖਪਦਿਆਂ] ਖਪਦੋਂ : [ਖਪਦੀਓਂ ਖਪਦਿਓ ਖਪਦੀਓ] ਖਪਾਂ : [ਖਪੀਏ ਖਪੇਂ ਖਪੋ ਖਪੇ ਖਪਣ] ਖਪਾਂਗਾ/ਖਪਾਂਗੀ : [ਖਪਾਂਗੇ/ਖਪਾਂਗੀਆਂ ਖਪੇਂਗਾ/ਖਪੇਂਗੀ ਖਪੋਗੇ ਖਪੋਗੀਆਂ ਖਪੇਗਾ/ਖਪੇਗੀ ਖਪਣਗੇ/ਖਪਣਗੀਆਂ] ਖਪਿਆ : [ਖਪੇ ਖਪੀ ਖਪੀਆਂ; ਖਪਿਆਂ] ਖਪੀਦਾ ਖਪੂੰ : [ਖਪੀਂ ਖਪਿਓ ਖਪੂ] ਖੱਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਪਾਂ; ਖਪ-ਖਪਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਪ-ਖਪਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਪਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਪਖ਼ਾਨੇ †ਖੱਪੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਖਪਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਪਤਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਖੱਪਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੱਪਰਾਂ ਖੱਪਰੋਂ; ਖੱਪਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖੱਪਰੀਆਂ ਖੱਪਰੀਓਂ] ਖਪਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਪਰੇ ਖਪਰਿਆਂ ਖਪਰੈਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਪਰੈਲੀ (ਵਿ) ਖਪਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖਪਾਉਣਾ : [ਖਪਾਉਣੇ ਖਪਾਉਣੀ ਖਪਾਉਣੀਆਂ; ਖਪਾਉਣ ਖਪਾਉਣੋਂ] ਖਪਾਉਂਦਾ : [ਖਪਾਉਂਦੇ ਖਪਾਉਂਦੀ ਖਪਾਉਂਦੀਆਂ; ਖਪਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਪਾਉਂਦੋਂ : [ਖਪਾਉਂਦੀਓਂ ਖਪਾਉਂਦਿਓ ਖਪਾਉਂਦੀਓ] ਖਪਾਊਂ : [ਖਪਾਈਂ ਖਪਾਇਓ ਖਪਾਊ] ਖਪਾਇਆ : [ਖਪਾਏ ਖਪਾਈ ਖਪਾਈਆਂ; ਖਪਾਇਆਂ] ਖਪਾਈਦਾ : [ਖਪਾਈਦੇ ਖਪਾਈਦੀ ਖਪਾਈਦੀਆਂ] ਖਪਾਵਾਂ : [ਖਪਾਈਏ ਖਪਾਏਂ ਖਪਾਓ ਖਪਾਏ ਖਪਾਉਣ] ਖਪਾਵਾਂਗਾ/ਖਪਾਵਾਂਗੀ : [ਖਪਾਵਾਂਗੇ/ਖਪਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਪਾਏਂਗਾ ਖਪਾਏਂਗੀ ਖਪਾਓਗੇ ਖਪਾਓਗੀਆਂ ਖਪਾਏਗਾ/ਖਪਾਏਗੀ ਖਪਾਉਣਗੇ/ਖਪਾਉਣਗੀਆਂ] ਖੱਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਪੇ ਖੱਪਿਆਂ ਖਪਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ['ਖਪਣਾ' ਤੋਂ] ਖਪਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਪੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਖੱਪੀਆਂ ਖੱਪੀਆ (ਸੰਬੋ) ਖੱਪੀਓ ਖੱਫਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਫਣਾਂ ਖੱਫਣੋਂ ਖੱਬਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਬੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ] [ਖਬੜੇ ਖਬੜਿਆਂ ਖਬੜੀ (ਇਲਿੰ) ਖਬੜੀਆਂ] ਖੱਬਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਖੱਬੇ ਖੱਬਿਆਂ ਖੱਬੀ (ਇਲਿੰ) ਖੱਬੀਆਂ ਖਬਚੂ (ਵਿ) ਖਬਚੂਆਂ; ਖਬਚੂਆ (ਸੰਬੋ) ਖਬਚੂਓ ਖੱਬਿਓਂ (ਕਿਵ) ਖੱਬੂ (ਵਿ) ਖੱਬੂਆਂ ਖੱਬੀਖ਼ਾਨ (ਵਿ, ਪੁ) ਖੱਬੀਖ਼ਾਨਾਂ; ਖੱਬੀਖ਼ਾਨਾ (ਸੰਬੋ) ਖੱਬੀਖ਼ਾਨੋ ਖਬੀਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੋਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ] ਖਬੀਲਾਂ ਖੰਭ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੰਭਾਂ ਖੰਭੀਂ ਖੰਭੋਂ ਖੱਭੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਨਾੜ, ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਰੱਸਾ] ਖੱਭੜਾ ਖੰਭੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੰਭੜੇ ਖੰਭੜਿਆਂ ਖੰਭੜੀ (ਇਲਿੰ) ਖੰਭੜੀਆਂ] ਖੱਭਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਭੇ ਖੱਭਿਆਂ ਖੰਭਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੰਭੇ ਖੰਭਿਆਂ ਖੰਭਿਓਂ] ਖੱਭੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖੱਭੀਆਂ ਖੱਭੀਓਂ] ਖੰਮ੍ਹਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਮੌਲੀ] [ਖੰਮ੍ਹਣੀਆਂ ਖੰਮ੍ਹਣੀਓਂ] ਖਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖਰਦਾ : [ਖਰਦੇ ਖਰਦੀ ਖਰਦੀਆਂ; ਖਰਦਿਆਂ] ਖਰਦੋਂ : [ਖਰਦੀਓਂ ਖਰਦਿਓ ਖਰਦੀਓ] ਖਰਨਾ : [ਖਰਨੇ ਖਰਨੀ ਖਰਨੀਆਂ; ਖਰਨ ਖਰਨੋਂ] ਖਰਾਂ : [ਖਰੀਏ ਖਰੇਂ ਖਰੋ ਖਰੇ ਖਰਨ] ਖਰਾਂਗਾ/ਖਰਾਂਗੀ : [ਖਰਾਂਗੇ/ਖਰਾਂਗੀਆਂ ਖਰੇਂਗਾ/ਖਰੇਂਗੀ ਖਰੋਗੇ/ਖਰੋਗੀਆਂ ਖਰੇਗਾ/ਖਰੇਗੀ ਖਰਨਗੇ/ਖਰਨਗੀਆਂ] ਖਰਿਆ : [ਖਰੇ ਖਰੀ ਖਰੀਆਂ; ਖਰਿਆਂ] ਖਰੀਦਾ ਖਰੂੰ : [ਖਰੀਂ ਖਰਿਓ ਖਰੂ] ਖਰਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਪਿਲ਼ਛੀ ਦੀ ਬਹੁਕਰ] ਖਰਕੇ ਖਰਕਿਆਂ ਖਰਖਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਰਖਰੇ ਖਰਖਰਿਆਂ ਖਰਖਰਿਓਂ] ਖਰਖਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕ] ਖਰਬ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਰਬਾਂ ਖਰਬੀਂ ਖਰਬੋਂ ਖਰਬੰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਖਰਬੰਦੇ ਖਰਬੰਦਿਆਂ ਖਰਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਰਲਾਂ ਖਰਲੋਂ ਖਰਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਖਰਲਾ ਖਰਲੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਖਰਵਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[ਠਠਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ] ਖਰਵਾਰਾਂ ਖਰੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਰੜੇ ਖਰੜਿਆਂ ਖਰ੍ਹਵਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਰ੍ਹਵੇ ਖਰ੍ਹਵਿਆਂ ਖਰ੍ਹਵੀ (ਇਲਿੰ) ਖਰ੍ਹਵੀਆਂ ਖਰ੍ਹਵਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਰ੍ਹਵੇਪਣ] ਖਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਰੇ ਖਰਿਆਂ ਖਰਿਓਂ ਖਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖਰੀਆਂ]; ਖਰਾ-ਖਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਰੇ-ਖਰੇ ਖਰਿਆਂ-ਖਰਿਆਂ ਖਰੀ-ਖਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਖਰਾ-ਖੋਟਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਰੇ-ਖੋਟੇ ਖਰਿਆਂ-ਖੋਟਿਆਂ ਖਰੀ-ਖੋਟੀ (ਇਲਿੰ) ਖਰੀਆਂ-ਖੋਟੀਆਂ] ਖਰਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਰੇਪਣ ਖਰਾਂਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮੋਟਿਆਂ ਤੀਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਕਰ] ਖਰਾਂਜਾਂ ਖਰਾਂਟ (ਵਿ) ਖਰਾਂਟਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਰਾਂਟਪੁਣੇ ਖਰੀਂਢ* (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਰੀਂਢਾਂ ਖਰੂੰਢ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਖਰੀਂਢ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਕਰੜੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਖਰੂੰਢ' ਨਹੁੰ ਨਾਲ਼ ਵੱਜੀ ਝਰੀਟ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਖਰੂੰਢਾਂ ਖਰੂੰਢ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖਰੂੰਢਣਾ : [ਖਰੂੰਢਣੇ ਖਰੂੰਢਣੀ ਖਰੂੰਢਣੀਆਂ; ਖਰੂੰਢਣ ਖਰੂੰਢਣੋਂ] ਖਰੂੰਢਦਾ : [ਖਰੂੰਢਦੇ ਖਰੂੰਢਦੀ ਖਰੂੰਢਦੀਆਂ; ਖਰੂੰਢਦਿਆਂ] ਖਰੂੰਢਦੋਂ : [ਖਰੂੰਢਦੀਓਂ ਖਰੂੰਢਦਿਓ ਖਰੂੰਢਦੀਓ] ਖਰੂੰਢਾਂ : [ਖਰੂੰਢੀਏ ਖਰੂੰਢੇਂ ਖਰੂੰਢੋ ਖਰੂੰਢੇ ਖਰੂੰਢਣ] ਖਰੂੰਢਾਂਗਾ/ਖਰੂੰਢਾਂਗੀ : [ਖਰੂੰਢਾਂਗੇ/ਖਰੂੰਢਾਂਗੀਆਂ ਖਰੂੰਢੇਂਗਾ/ਖਰੂੰਢੇਂਗੀ ਖਰੂੰਢੋਗੇ ਖਰੂੰਢੋਗੀਆਂ ਖਰੂੰਢੇਗਾ/ਖਰੂੰਢੇਗੀ ਖਰੂੰਢਣਗੇ/ਖਰੂੰਢਣਗੀਆਂ] ਖਰੂੰਢਿਆ : [ਖਰੂੰਢੇ ਖਰੂੰਢੀ ਖਰੂੰਢੀਆਂ; ਖਰੂੰਢਿਆਂ] ਖਰੂੰਢੀਦਾ : [ਖਰੂੰਢੀਦੇ ਖਰੂੰਢੀਦੀ ਖਰੂੰਢੀਦੀਆਂ] ਖਰੂੰਢੂੰ : [ਖਰੂੰਢੀਂ ਖਰੂੰਢਿਓ ਖਰੂੰਢੂ] ਖਰੂਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਰੂਦੀ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਰੂਦੀਆਂ ਖਰੂਦੀਆ (ਸੰਬੋ) ਖਰੂਦੀਓ ਖਰੂਦਣ (ਇਲਿੰ) ਖਰੂਦਣਾਂ ਖਰੂਦਣੇ (ਸੰਬੋ) ਖਰੂਦਣੋ] ਖਰੇਪੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਰੇਪੜਾਂ ਖਰੇਪੜੀ (ਇਲਿੰ) ਖਰੇਪੜੀਆਂ ਖਰੋਸ਼ਟੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਪੀ] ਖਰੋਚ* (ਕਿ, ਸਕ) :- *'ਖਰੋਚਣਾ' ਤੇ 'ਖੁਰਚਣਾ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖਰੋਚਣਾ : [ਖਰੋਚਣੇ ਖਰੋਚਣੀ ਖਰੋਚਣੀਆਂ; ਖਰੋਚਣ ਖਰੋਚਣੋਂ] ਖਰੋਚਦਾ : [ਖਰੋਚਦੇ ਖਰੋਚਦੀ ਖਰੋਚਦੀਆਂ; ਖਰੋਚਦਿਆਂ] ਖਰੋਚਦੋਂ : [ਖਰੋਚਦੀਓਂ ਖਰੋਚਦਿਓ ਖਰੋਚਦੀਓ] ਖਰੋਚਾਂ : [ਖਰੋਚੀਏ ਖਰੋਚੇਂ ਖਰੋਚੋ ਖਰੋਚੇ ਖਰੋਚਣ] ਖਰੋਚਾਂਗਾ/ਖਰੋਚਾਂਗੀ : [ਖਰੋਚਾਂਗੇ/ਖਰੋਚਾਂਗੀਆਂ ਖਰੋਚੇਂਗਾ/ਖਰੋਚੇਂਗੀ ਖਰੋਚੋਗੇ ਖਰੋਚੋਗੀਆਂ ਖਰੋਚੇਗਾ/ਖਰੋਚੇਗੀ ਖਰੋਚਣਗੇ/ਖਰੋਚਣਗੀਆਂ] ਖਰੋਚਿਆ : [ਖਰੋਚੇ ਖਰੋਚੀ ਖਰੋਚੀਆਂ; ਖਰੋਚਿਆਂ] ਖਰੋਚੀਦਾ : [ਖਰੋਚੀਦੇ ਖਰੋਚੀਦੀ ਖਰੋਚੀਦੀਆਂ] ਖਰੋਚੂੰ : [ਖਰੋਚੀਂ ਖਰੋਚਿਓ ਖਰੋਚੂ] ਖਰੌੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਰੌੜੇ ਖਰੋੜਿਆਂ ਖਰੌੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ = ਖੁਰੀ] ਖਰੌੜੀਆਂ] ਖੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਲਾਂ ਖੱਲੋਂ †ਖੱਲੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੱਲਾਂ, ਖੱਲ-ਖੂੰਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਲ-ਖੂੰਜੇ ਖੱਲਾਂ-ਖੂੰਜਿਆਂ ਖਲਜਗਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਲਜਗਣਾਂ ਖਲਜਗਣੋਂ ਖੱਲਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਖ਼ਾਨਦਾਨ] [ਖੱਲਣੇ ਖੱਲਣਿਆਂ ਖੱਲਣਿਓਂ] ਖਲਬਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹਿੰਦੀ] ਖਲਵਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਲਵਾੜੇ ਖਲਵਾੜਿਆਂ ਖਲਵਾੜਿਓਂ ਖਲਵਾੜੀਂ] ਖੱਲੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਲੜਾਂ ਖੱਲੜੋਂ; ਖਲੜੀ (ਇਲਿੰ) ਖਲ੍ਹਾਰ** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਲ੍ਹਾਰਾਂ ਖਲ੍ਹਾਰ** (ਕਿ, ਸਕ) :- **'ਖਲ੍ਹਿਆਰ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਖਲ੍ਹਾਰਦਾ : [ਖਲ੍ਹਾਰਦੇ ਖਲ੍ਹਾਰਦੀ ਖਲ੍ਹਾਰਦੀਆਂ; ਖਲ੍ਹਾਰਦਿਆਂ] ਖਲ੍ਹਾਰਦੋਂ : [ਖਲ੍ਹਾਰਦੀਓਂ ਖਲ੍ਹਾਰਦਿਓ ਖਲ੍ਹਾਰਦੀਓ] ਖਲ੍ਹਾਰਨਾ : [ਖਲ੍ਹਾਰਨੇ ਖਲ੍ਹਾਰਨੀ ਖਲ੍ਹਾਰਨੀਆਂ; ਖਲ੍ਹਾਰਨ ਖਲ੍ਹਾਰਨੋਂ] ਖਲ੍ਹਾਰਾਂ : [ਖਲ੍ਹਾਰੀਏ ਖਲ੍ਹਾਰੇਂ ਖਲ੍ਹਾਰੋ ਖਲ੍ਹਾਰੇ ਖਲ੍ਹਾਰਨ] ਖਲ੍ਹਾਰਾਂਗਾ/ਖਲ੍ਹਾਰਾਂਗੀ : [ਖਲ੍ਹਾਰਾਂਗੇ/ਖਲ੍ਹਾਰਾਂਗੀਆਂ ਖਲ੍ਹਾਰੇਂਗਾ/ਖਲ੍ਹਾਰੇਂਗੀ ਖਲ੍ਹਾਰੋਗੇ/ਖਲ੍ਹਾਰੋਗੀਆਂ ਖਲ੍ਹਾਰੇਗਾ/ਖਲ੍ਹਾਰੇਗੀ ਖਲ੍ਹਾਰਨਗੇ/ਖਲ੍ਹਾਰਨਗੀਆਂ] ਖਲ੍ਹਾਰਿਆ : [ਖਲ੍ਹਾਰੇ ਖਲ੍ਹਾਰੀ ਖਲ੍ਹਾਰੀਆਂ; ਖਲ੍ਹਾਰਿਆਂ] ਖਲ੍ਹਾਰੀਦਾ : [ਖਲ੍ਹਾਰੀਦੇ ਖਲ੍ਹਾਰੀਦੀ ਖਲ੍ਹਾਰੀਦੀਆਂ] ਖਲ੍ਹਾਰੂੰ : [ਖਲ੍ਹਾਰੀਂ ਖਲ੍ਹਾਰਿਓ ਖਲ੍ਹਾਰੂ] ਖੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੱਲੇ ਖੱਲਿਆਂ ਖੱਲਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ, ਬਵ) [=ਖੱਲਾਂ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ] ਖੱਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ] ਖੱਲੀਆਂ ਖਲੋ (ਕਿ, ਅਕ) :-- ਖਲੋਊਂ : [ਖਲੋਈਂ ਖਲੋਇਓ ਖਲੋਊ] ਖਲੋਈਦਾ ਖਲੋਣਾ : [ਖਲੋਣੇ ਖਲੋਣੀ ਖਲੋਣੀਆਂ; ਖਲੋਣ ਖਲੋਣੋਂ] ਖਲੋਤਾ : [ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੀ ਖਲੋਤੀਆਂ; ਖਲੋਤਿਆਂ ਖਲੋਂਦਾ : [ਖਲੋਂਦੇ ਖਲੋਂਦੀ ਖਲੋਂਦੀਆਂ; ਖਲੋਂਦਿਆਂ] ਖਲੋਂਦੋਂ : [ਖਲੋਂਦੀਓਂ ਖਲੋਂਦਿਓ ਖਲੋਂਦੀਓ] ਖਲੋਵਾਂ : [ਖਲੋਈਏ ਖਲੋਏਂ ਖਲੋਵੋ ਖਲੋਏ ਖਲੋਣ] ਖਲੋਵਾਂਗਾ/ਖਲੋਵਾਂਗੀ : [ਖਲੋਵਾਂਗੇ/ਖਲੋਵਾਂਗੀਆਂ ਖਲੋਏਂਗਾ/ਖਲੋਏਂਗੀ ਖਲੋਵੋਗੇ/ਖਲੋਵੋਗੀਆਂ ਖਲੋਏਗਾ/ਖਲੋਏਗੀ ਖਲੋਣਗੇ/ਖਲੋਣਗੀਆਂ] ਖਲੋਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਖਲੋਤਾ-ਖਲੋਤਾ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) [ਖਲੋਤੇ-ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ-ਖਲੋਤਿਆਂ ਖਲੋਤੀ-ਖਲੋਤੀ (ਇਲਿੰ) ਖਲੋਤੀਆਂ-ਖਲੋਤੀਆਂ] ਖਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਲ਼ੋਂ ਖਲ਼ਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ['ਖਾਲ਼ਨਾ' ਤੋਂ :- ਖਲ਼ਾਉਣਾ : [ਖਲ਼ਾਉਣੇ ਖਲ਼ਾਉਣੀ ਖਲ਼ਾਉਣੀਆਂ; ਖਲ਼ਾਉਣ ਖਲ਼ਾਉਣੋਂ] ਖਲ਼ਾਉਂਦਾ : [ਖਲ਼ਾਉਂਦੇ ਖਲ਼ਾਉਂਦੀ ਖਲ਼ਾਉਂਦੀਆਂ; ਖਲ਼ਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਲ਼ਾਉਂਦੋਂ : [ਖਲ਼ਾਉਂਦੀਓਂ ਖਲ਼ਾਉਂਦਿਓ ਖਲ਼ਾਉਂਦੀਓ] ਖਲ਼ਾਊਂ : [ਖਲ਼ਾਈਂ ਖਲ਼ਾਇਓ ਖਲ਼ਾਊ] ਖਲ਼ਾਇਆ : [ਖਲ਼ਾਏ ਖਲ਼ਾਈ ਖਲ਼ਾਈਆਂ; ਖਲ਼ਾਇਆਂ] ਖਲ਼ਾਈਦਾ : [ਖਲ਼ਾਈਦੇ ਖਲ਼ਾਈਦੀ ਖਲ਼ਾਈਦੀਆਂ] ਖਲ਼ਾਵਾਂ : [ਖਲ਼ਾਈਏ ਖਲ਼ਾਏਂ ਖਲ਼ਾਓ ਖਲ਼ਾਏ ਖਲ਼ਾਉਣ] ਖਲ਼ਾਵਾਂਗਾ/ਖਲ਼ਾਵਾਂਗੀ : [ਖਲ਼ਾਵਾਂਗੇ/ਖਲ਼ਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਲ਼ਾਏਂਗਾ ਖਲ਼ਾਏਂਗੀ ਖਲ਼ਾਓਗੇ ਖਲ਼ਾਓਗੀਆਂ ਖਲ਼ਾਏਗਾ/ਖਲ਼ਾਏਗੀ ਖਲ਼ਾਉਣਗੇ/ਖਲ਼ਾਉਣਗੀਆਂ] ਖਲ਼ਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੜ (ਕਿ, ਸਕ) [= ਲੈ ਜਾ; ਬੋਲ] :- ਖੜਦਾ : [ਖੜਦੇ ਖੜਦੀ ਖੜਦੀਆਂ; ਖੜਦਿਆਂ] ਖੜਦੋਂ : [ਖੜਦੀਓਂ ਖੜਦਿਓ ਖੜਦੀਓ] ਖੜਨਾ : [ਖੜਨੇ ਖੜਨੀ ਖੜਨੀਆਂ; ਖੜਨ ਖੜਨੋਂ] ਖੜਾਂ : [ਖੜੀਏ ਖੜੇਂ ਖੜੋ ਖੜੇ ਖੜਨ] ਖੜਾਂਗਾ/ਖੜਾਂਗੀ : [ਖੜਾਂਗੇ/ਖੜਾਂਗੀਆਂ ਖੜੇਂਗਾ/ਖੜੇਂਗੀ ਖੜੋਗੇ/ਖੜੋਗੀਆਂ ਖੜੇਗਾ/ਖੜੇਗੀ ਖੜਨਗੇ/ਖੜਨਗੀਆਂ] ਖੜਿਆ : [ਖੜੇ ਖੜੀ ਖੜੀਆਂ; ਖੜਿਆਂ] ਖੜੀਦਾ : [ਖੜੀਦੇ ਖੜੀਦੀ ਖੜੀਦੀਆਂ] ਖੜੂੰ : [ਖੜੀਂ ਖੜਿਓ ਖੜੂ] ਖੜ-(ਅਗੇ) †ਖੜਕੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਖੜਦੁੰਬਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਖੜਦੈਂਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੜਦੈਂਤਾਂ ਖੜਪੇਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੜਪੇਚਾਂ †ਖੜਪੈਂਚ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) †ਖੜਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੜਬਾਬੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੜਵੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੜਵੱਟੇ ਖੜਵੱਟਿਆਂ ਖੜਸੁੱਕ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਖੜਸੁੱਕਾਂ ਖੜਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖੜਕਣਾ : [ਖੜਕਣੇ ਖੜਕਣੀ ਖੜਕਣੀਆਂ; ਖੜਕਣ ਖੜਕਣੋਂ] ਖੜਕਦਾ : [ਖੜਕਦੇ ਖੜਕਦੀ ਖੜਕਦੀਆਂ; ਖੜਕਦਿਆਂ] ਖੜਕਿਆ : [ਖੜਕੇ ਖੜਕੀ ਖੜਕੀਆਂ; ਖੜਕਿਆਂ] ਖੜਕੂ ਖੜਕੇ ਖੜਕਣ ਖੜਕੇਗਾ/ਖੜਕੇਗੀ ਖੜਕਣਗੇ/ਖੜਕਣਗੀਆਂ] ਖੜਕੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੜਕੰਨੇ ਖੜਕੰਨਿਆਂ ਖੜਕੰਨਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖੜਕੰਨਿਓ ਖੜਕੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਖੜਕੰਨੀਆਂ ਖੜਕੰਨੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖੜਕੰਨੀਓ] ਖੜਕਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੜਕਵੇਂ ਖੜਕਵਿਆਂ ਖੜਕਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਖੜਕਵੀਂਆਂ] ਖੜਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੜਕੇ; ਖੜਕਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੜਕਾ-ਦੜਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੜਕੇ-ਦੜਕੇ ਖੜਕਿਆਂ-ਦੜਕਿਆਂ ਖੜਕੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੜਕੀਲੇ ਖੜਕੀਲਿਆਂ ਖੜਕੀਲੀ (ਇਲਿੰ) ਖੜਕੀਲੀਆਂ] ਖੜਕੇਦਾਰ (ਵਿ) ਖੜਕਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖੜਕਾਉਣਾ : [ਖੜਕਾਉਣੇ ਖੜਕਾਉਣੀ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ; ਖੜਕਾਉਣ ਖੜਕਾਉਣੋਂ] ਖੜਕਾਉਂਦਾ : [ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ; ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੜਕਾਉਂਦੋਂ : [ਖੜਕਾਉਂਦੀਓਂ ਖੜਕਾਉਂਦਿਓ ਖੜਕਾਉਂਦੀਓ] ਖੜਕਾਊਂ : [ਖੜਕਾਈਂ ਖੜਕਾਇਓ ਖੜਕਾਊ] ਖੜਕਾਇਆ : [ਖੜਕਾਏ ਖੜਕਾਈ ਖੜਕਾਈਆਂ; ਖੜਕਾਇਆਂ] ਖੜਕਾਈਦਾ : [ਖੜਕਾਈਦੇ ਖੜਕਾਈਦੀ ਖੜਕਾਈਦੀਆਂ] ਖੜਕਾਵਾਂ : [ਖੜਕਾਈਏ ਖੜਕਾਏਂ ਖੜਕਾਓ ਖੜਕਾਏ ਖੜਕਾਉਣ] ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ/ਖੜਕਾਵਾਂਗੀ : [ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ/ਖੜਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੜਕਾਏਂਗਾ ਖੜਕਾਏਂਗੀ ਖੜਕਾਓਗੇ ਖੜਕਾਓਗੀਆਂ ਖੜਕਾਏਗਾ/ਖੜਕਾਏਗੀ ਖੜਕਾਉਣਗੇ/ਖੜਕਾਉਣਗੀਆਂ] ਖੜਕਿੱਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੜ-ਖੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੜਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੜਗਧਾਰੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਖੜਗਧਾਰੀਆਂ; ਖੜਗਧਾਰੀਆ (ਸੰਬੋ) ਖੜਗਧਾਰੀਓ ਖੜੰਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਸ਼] ਖੜੰਜੇ ਖੜੰਜਿਆਂ ਖੜਤਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੜਤਾਲਾਂ ਖੜਦੁੰਬਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੜਦੁੰਬੇ ਖੜਦੁੰਬਿਆਂ ਖੜਦੁੰਬੀ (ਇਲਿੰ) ਖੜਦੁੰਬੀਆਂ ਖੜਦੁੰਬ (ਇਲਿੰ) ਖੜੱਪਾ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੜੱਪੇ ਖੜੱਪਿਆਂ ਖੜਪਾੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਖੜਪਾੜਾਂ ਖੜਪੈਂਚ (ਵਿ, ਨਾ, ਪੁ) ਖੜਪੈਂਚਾਂ; ਖੜਪੈਂਚਾ (ਸੰਬੋ) ਖੜਪੈਂਚੋ ਖੜਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੜਬਾਨ੍ਹੇ (ਨਾਂ, ਪੂ, ਬਵ) [ : ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੜਬਾਨ੍ਹੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ] ਖੜਬਾਨ੍ਹਿਆਂ ਖੜ੍ਹ (ਕਿ, ਅਕ) [ਮਲ] :- ਖੜ੍ਹਦਾ : [ਖੜ੍ਹਦੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ; ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ] ਖੜ੍ਹਦੋਂ : [ਖੜ੍ਹਦੀਓਂ ਖੜ੍ਹਦਿਓ ਖੜ੍ਹਦੀਓ] ਖੜ੍ਹਨਾ : [ਖੜ੍ਹਨੇ ਖੜ੍ਹਨੀ ਖੜ੍ਹਨੀਆਂ; ਖੜ੍ਹਨ ਖੜ੍ਹਨੋਂ] ਖੜ੍ਹਾ : [ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ; ਖੜ੍ਹਿਆਂ] ਖੜ੍ਹਾਂ : [ਖੜ੍ਹੀਏ ਖੜ੍ਹੇਂ ਖੜ੍ਹੋ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹਨ] ਖੜ੍ਹਾਂਗਾ/ਖੜ੍ਹਾਂਗੀ : [ਖੜ੍ਹਾਂਗੇ/ਖੜ੍ਹਾਂਗੀਆਂ ਖੜ੍ਹੇਂਗਾ/ਖੜ੍ਹੇਂਗੀ ਖੜ੍ਹੋਗੇ/ਖੜ੍ਹੋਗੀਆਂ ਖੜ੍ਹੇਗਾ/ਖੜ੍ਹੇਗੀ ਖੜ੍ਹਨਗੇ/ਖੜ੍ਹਨਗੀਆਂ] ਖੜ੍ਹੀਦਾ ਖੜ੍ਹੂੰ : [ਖੜ੍ਹੀਂ ਖੜ੍ਹਿਓ ਖੜ੍ਹੂ] ਖੜ੍ਹਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਖੜ੍ਹਵਾਉਣਾ : [ਖੜ੍ਹਵਾਉਣੇ ਖੜ੍ਹਵਾਉਣੀ ਖੜ੍ਹਵਾਉਣੀਆਂ; ਖੜ੍ਹਵਾਉਣ ਖੜ੍ਹਵਾਉਣੋਂ] ਖੜ੍ਹਵਾਉਂਦਾ : [ਖੜ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਖੜ੍ਹਵਾਉਂਦੀ ਖੜ੍ਹਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਖੜ੍ਹਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੜ੍ਹਵਾਉਂਦੋਂ : [ਖੜ੍ਹਵਾਉਂਦੀਓਂ ਖੜ੍ਹਵਾਉਂਦਿਓ ਖੜ੍ਹਵਾਉਂਦੀਓ] ਖੜ੍ਹਵਾਊਂ : [ਖੜ੍ਹਵਾਈਂ ਖੜ੍ਹਵਾਇਓ ਖੜ੍ਹਵਾਊ] ਖੜ੍ਹਵਾਇਆ : [ਖੜ੍ਹਵਾਏ ਖੜ੍ਹਵਾਈ ਖੜ੍ਹਵਾਈਆਂ; ਖੜ੍ਹਵਾਇਆਂ] ਖੜ੍ਹਵਾਈਦਾ : [ਖੜ੍ਹਵਾਈਦੇ ਖੜ੍ਹਵਾਈਦੀ ਖੜ੍ਹਵਾਈਦੀਆਂ] ਖੜ੍ਹਵਾਵਾਂ : [ਖੜ੍ਹਵਾਈਏ ਖੜ੍ਹਵਾਏਂ ਖੜ੍ਹਵਾਓ ਖੜ੍ਹਵਾਏ ਖੜ੍ਹਵਾਉਣ] ਖੜ੍ਹਵਾਵਾਂਗਾ/ਖੜ੍ਹਵਾਵਾਂਗੀ : [ਖੜ੍ਹਵਾਵਾਂਗੇ/ਖੜ੍ਹਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੜ੍ਹਵਾਏਂਗਾ ਖੜ੍ਹਵਾਏਂਗੀ ਖੜ੍ਹਵਾਓਗੇ ਖੜ੍ਹਵਾਓਗੀਆਂ ਖੜ੍ਹਵਾਏਗਾ/ਖੜ੍ਹਵਾਏਗੀ ਖੜ੍ਹਵਾਉਣਗੇ/ਖੜ੍ਹਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਖੜ੍ਹਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਮਲ] [ਖੜ੍ਹਵੇਂ ਖੜ੍ਹਵਿਆਂ ਖੜ੍ਹਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਖੜ੍ਹਵੀਆਂ] ਖੜ੍ਹਾ (ਭੂਕ੍ਰਿ) [ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਖੜ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਖੜ੍ਹੀਆਂ] ਖੜ੍ਹਾ-ਖੜ੍ਹਾ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) [ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹਿਆਂ-ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਖੜ੍ਹੀ-ਖੜ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਖੜ੍ਹੀਆਂ-ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾ-ਖੜੋਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜੋਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆਂ-ਖੜੋਤਿਆਂ ਖੜ੍ਹੀ-ਖੜੋਤੀ (ਇਲਿੰ) ਖੜ੍ਹੀਆਂ-ਖੜੋਤੀਆਂ] ਖੜ੍ਹਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) [ਮਲ] :- ਖੜ੍ਹਾਉਣਾ : [ਖੜ੍ਹਾਉਣੇ ਖੜ੍ਹਾਉਣੀ ਖੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ; ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਖੜ੍ਹਾਉਣੋਂ] ਖੜ੍ਹਾਉਂਦਾ : [ਖੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਖੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਖੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ; ਖੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੜ੍ਹਾਉਂਦੋਂ : [ਖੜ੍ਹਾਉਂਦੀਓਂ ਖੜ੍ਹਾਉਂਦਿਓ ਖੜ੍ਹਾਉਂਦੀਓ] ਖੜ੍ਹਾਊਂ : [ਖੜ੍ਹਾਈਂ ਖੜ੍ਹਾਇਓ ਖੜ੍ਹਾਊ] ਖੜ੍ਹਾਇਆ : [ਖੜ੍ਹਾਏ ਖੜ੍ਹਾਈ ਖੜ੍ਹਾਈਆਂ; ਖੜ੍ਹਾਇਆਂ] ਖੜ੍ਹਾਈਦਾ : [ਖੜ੍ਹਾਈਦੇ ਖੜ੍ਹਾਈਦੀ ਖੜ੍ਹਾਈਦੀਆਂ] ਖੜ੍ਹਾਵਾਂ : [ਖੜ੍ਹਾਈਏ ਖੜ੍ਹਾਏਂ ਖੜ੍ਹਾਓ ਖੜ੍ਹਾਏ ਖੜ੍ਹਾਉਣ] ਖੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ/ਖੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ : [ਖੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ/ਖੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾਏਂਗਾ ਖੜ੍ਹਾਏਂਗੀ ਖੜ੍ਹਾਓਗੇ ਖੜ੍ਹਾਓਗੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾਏਗਾ/ਖੜ੍ਹਾਏਗੀ ਖੜ੍ਹਾਉਣਗੇ/ਖੜ੍ਹਾਉਣਗੀਆਂ] ਖੜਾਂਅ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੜਾਂਵਾਂ* *ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੜਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖਾਊਂ : [ਖਾਈਂ ਖਾਇਓ ਖਾਊ] ਖਾਈਦਾ : [ਖਾਈਦੇ ਖਾਈਦੀ ਖਾਈਦੀਆਂ ਖਾਣਾ : [ਖਾਣੇ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀਆਂ; ਖਾਣ ਖਾਣੋਂ ਖਾਂਦਾ : [ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਦੀਆਂ; ਖਾਂਦਿਆਂ] ਖਾਂਦੋਂ : [ਖਾਂਦੀਓਂ ਖਾਂਦਿਓ ਖਾਂਦੀਓ] †ਖਾਧਾ : [ਖਾਧੇ ਖਾਧੀ ਖਾਧੀਆਂ; ਖਾਧਿਆਂ] ਖਾਵਾਂ : [ਖਾਈਏ ਖਾਏਂ ਖਾਓ ਖਾਏ ਖਾਣ] ਖਾਵਾਂਗਾ/ਖਾਵਾਂਗੀ : ਖਾਵਾਂਗੇ/ਖਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਾਏਂਗਾ/ਖਾਏਂਗੀ ਖਾਓਗੇ/ਖਾਓਗੀਆਂ ਖਾਏਗਾ/ਖਾਏਗੀ ਖਾਣਗੇ/ਖਾਣਗੀਆਂ] ਖਾਂ (ਨਿਪਾਤ) [ : 'ਭਲ ਦੱਸ ਖਾਂ'] ਖਾਊ (ਵਿ) ਖਾਊ-ਉਡਾਊ (ਵਿ) ਖਾਊ-ਹੰਢਾਊ (ਵਿ) ਖਾਊ-ਪੀਊ (ਵਿ) ਖਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖਾਈਆਂ ਖਾਈਓਂ] ਖਾਂਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਖੰਘ; ਹਿੰਦੀ] ਖਾਂਸੀਓਂ ਖਾਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਾਖਾਂ ਖਾਖੜ (ਵਿ) ਖਾਖੜਾਂ ਖਾਂਘੜ** (ਵਿ, ਇਲਿੰ) **ਚਿਰ ਦੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਘੜਾਂ ਖਾਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਲ] ਖਾਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਾਜੇ ਖਾਜਿਆਂ ਖਾਂਞਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਛੜੇ ਹੋਏ ਚੌਲ, ਫੱਕ ਸਮੇਤ] ਖਾਞਣਾਂ*** ***ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਲੱਭਾ] ਖਾਣੋਂ; ਖਾਣ-ਪੀਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਾਣੋਂ-ਪੀਣੋਂ ਖਾਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਾਣਾਂ ਖਾਣੋਂ; †ਖਣਿਜ (ਵਿ) ਖਾਣੀ (ਵਿ) [ : ਖਾਣੀ ਲੂਣ] ਖਾਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ] ਖਾਣੇ ਖਾਣਿਆਂ; ਖਾਣਾ-ਦਾਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਾਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਾਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਖਾਤਿਓਂ] ਖਾਤੇਬੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਾਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਾਦਾਂ ਖਾਦੋਂ ਖਾਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) - = ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ] ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ-ਪੀਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦੀ-ਪੀਂਦੀ (ਇਲਿੰ) ਖਾਂਦੀਆਂ-ਪੀਂਦੀਆਂ] ਖਾਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹਿੰਦੀ] ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਾਧੜ (ਵਿ) ਖਾਧਾ (ਭੂਕ੍ਰਿ, ਪੁ) [‘ਖਾ' ਤੋਂ] [ਖਾਧੇ ਖਾਧੀ ਖਾਧੀਆਂ ਖਾਧਿਆਂ] ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਾਧੇ-ਪੀਤੇ ਖਾਧਿਆਂ-ਪੀਤਿਆਂ ਖਾਧੀ-ਪੀਤੀ (ਇਲਿੰ) ਖਾਧੀਆਂ-ਪੀਤੀਆਂ] ਖਾਭਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਤੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ] [ਖਾਭੇ ਖਾਭਿਆਂ ਖਾਭਿਓਂ] ਖਾਂਭੀ (ਨਾਂ, ਪੁ), [ = ਚਰਸੇ ਦੀ ਜੋਗ ਹਿੱਕਣ] ਖਾਂਭੀਆਂ ਖਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਾਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖਾਰਦਾ : [ਖਾਰਦੇ ਖਾਰਦੀ ਖਾਰਦੀਆਂ; ਖਾਰਦਿਆਂ] ਖਾਰਦੋਂ : [ਖਾਰਦੀਓਂ ਖਾਰਦਿਓ ਖਾਰਦੀਓ] ਖਾਰਨਾ : [ਖਾਰਨੇ ਖਾਰਨੀ ਖਾਰਨੀਆਂ; ਖਾਰਨ ਖਾਰਨੋਂ] ਖਾਰਾਂ : [ਖਾਰੀਏ ਖਾਰੇਂ ਖਾਰੋ ਖਾਰੇ ਖਾਰਨ] ਖਾਰਾਂਗਾ/ਖਾਰਾਂਗੀ : [ਖਾਰਾਂਗੇ/ਖਾਰਾਂਗੀਆਂ ਖਾਰੇਂਗਾ/ਖਾਰੇਂਗੀ ਖਾਰੋਗੇ/ਖਾਰੋਗੀਆਂ ਖਾਰੇਗਾ/ਖਾਰੇਗੀ ਖਾਰਨਗੇ/ਖਾਰਨਗੀਆਂ] ਖਾਰਿਆ : [ਖਾਰੇ ਖਾਰੀ ਖਾਰੀਆਂ; ਖਾਰਿਆਂ] ਖਾਰੀਦਾ : [ਖਾਰੀਦੇ ਖਾਰੀਦੀ ਖਾਰੀਦੀਆਂ] ਖਾਰੂੰ : [ਖਾਰੀਂ ਖਾਰਿਓ ਖਾਰੂ] ਖਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਾਰੇ ਖਾਰਿਆਂ ਖਾਰਿਓਂ ਖਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖਾਰੀਆਂ ਖਾਰੀਓਂ] ਖਾਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਾਰੇ ਖਾਰਿਆਂ ਖਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖਾਰੀਆਂ] ਖਾਰਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਾਰੇਪਣ ਖਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) = ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ] ਖਾਰੀਓਂ ਖਾਰੂ (ਵਿ) ਖਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਾਲ਼ਾਂ ਖਾਲ਼ੀਂ ਖਾਲ਼ੇ ਖਾਲ਼ੋਂ; ਖਾਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) [ਖਾਲ਼ੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀਓਂ]; ਖਾਲ਼ੇ-ਖਾਲ਼ (ਕਿਵਿ) ਖਾਲ਼ੋ-ਖਾਲ਼ (ਕਿਵਿ) ਖਾਲ਼ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖਾਲ਼ਦਾ : [ਖਾਲ਼ਦੇ ਖਾਲ਼ਦੀ ਖਾਲ਼ਦੀਆਂ; ਖਾਲ਼ਦਿਆਂ] ਖਾਲ਼ਦੋਂ : [ਖਾਲ਼ਦੀਓਂ ਖਾਲ਼ਦਿਓ ਖਾਲ਼ਦੀਓ] ਖਾਲ਼ਨਾ : [ਖਾਲ਼ਨੇ ਖਾਲ਼ਨੀ ਖਾਲ਼ਨੀਆਂ; ਖਾਲ਼ਨ ਖਾਲ਼ਨੋਂ] ਖਾਲ਼ਾਂ : [ਖਾਲ਼ੀਏ ਖਾਲ਼ੇਂ ਖਾਲ਼ੋ ਖਾਲ਼ੇ ਖਾਲ਼ਨ] ਖਾਲ਼ਾਂਗਾ/ਖਾਲ਼ਾਂਗੀ : [ਖਾਲ਼ਾਂਗੇ/ਖਾਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਖਾਲ਼ੇਂਗਾ/ਖਾਲ਼ੇਂਗੀ ਖਾਲ਼ੋਗੇ/ਖਾਲ਼ੋਗੀਆਂ ਖਾਲ਼ੇਗਾ/ਖਾਲ਼ੇਗੀ ਖਾਲ਼ਨਗੇ/ਖਾਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਖਾਲ਼ਿਆ : [ਖਾਲ਼ੇ ਖਾਲ਼ੀ ਖਾਲ਼ੀਆਂ; ਖਾਲ਼ਿਆਂ] ਖਾਲ਼ੀਦਾ : [ਖਾਲ਼ੀਦੇ ਖਾਲ਼ੀਦੀ ਖਾਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਖਾਲ਼ੂੰ : [ਖਾਲ਼ੀਂ ਖਾਲ਼ਿਓ ਖਾਲ਼ੂ] ਖਾੜਕੂ (ਵਿ, ਪੁ) ਖਾੜਕੂਆਂ ਖਾੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖਾੜੀਆਂ ਖਾੜੀਓਂ] ਖਿਸਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖਿਸਕਣਾ : [ਖਿਸਕਣੇ ਖਿਸਕਣੀ ਖਿਸਕਣੀਆਂ; ਖਿਸਕਣ ਖਿਸਕਣੋਂ] ਖਿਸਕਦਾ : [ਖਿਸਕਦੇ ਖਿਸਕਦੀ ਖਿਸਕਦੀਆਂ; ਖਿਸਕਦਿਆਂ] ਖਿਸਕਦੋਂ : [ਖਿਸਕਦੀਓਂ ਖਿਸਕਦਿਓ ਖਿਸਕਦੀਓ] ਖਿਸਕਾਂ : [ਖਿਸਕੀਏ ਖਿਸਕੇਂ ਖਿਸਕੋ ਖਿਸਕੇ ਖਿਸਕਣ] ਖਿਸਕਾਂਗਾ/ਖਿਸਕਾਂਗੀ : [ਖਿਸਕਾਂਗੇ/ਖਿਸਕਾਂਗੀਆਂ ਖਿਸਕੇਂਗਾ/ਖਿਸਕੇਂਗੀ ਖਿਸਕੋਗੇ ਖਿਸਕੋਗੀਆਂ ਖਿਸਕੇਗਾ/ਖਿਸਕੇਗੀ ਖਿਸਕਣਗੇ/ਖਿਸਕਣਗੀਆਂ] ਖਿਸਕਿਆ : [ਖਿਸਕੇ ਖਿਸਕੀ ਖਿਸਕੀਆਂ; ਖਿਸਕਿਆਂ] ਖਿਸਕੀਦਾ ਖਿਸਕੂੰ : [ਖਿਸਕੀਂ ਖਿਸਕਿਓ ਖਿਸਕੂ] ਖਿਸਕਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ = ਪਜਾਮੇ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਆਨੀ]] ਖਿਸਕਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਖਿਸਕਵਾਉਣਾ : [ਖਿਸਕਵਾਉਣੇ ਖਿਸਕਵਾਉਣੀ ਖਿਸਕਵਾਉਣੀਆਂ; ਖਿਸਕਵਾਉਣ ਖਿਸਕਵਾਉਣੋਂ] ਖਿਸਕਵਾਉਂਦਾ : [ਖਿਸਕਵਾਉਂਦੇ ਖਿਸਕਵਾਉਂਦੀ ਖਿਸਕਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਖਿਸਕਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਿਸਕਵਾਉਂਦੋਂ : [ਖਿਸਕਵਾਉਂਦੀਓਂ ਖਿਸਕਵਾਉਂਦਿਓ ਖਿਸਕਵਾਉਂਦੀਓ] ਖਿਸਕਵਾਊਂ : [ਖਿਸਕਵਾਈਂ ਖਿਸਕਵਾਇਓ ਖਿਸਕਵਾਊ] ਖਿਸਕਵਾਇਆ : [ਖਿਸਕਵਾਏ ਖਿਸਕਵਾਈ ਖਿਸਕਵਾਈਆਂ; ਖਿਸਕਵਾਇਆਂ] ਖਿਸਕਵਾਈਦਾ : [ਖਿਸਕਵਾਈਦੇ ਖਿਸਕਵਾਈਦੀ ਖਿਸਕਵਾਈਦੀਆਂ] ਖਿਸਕਵਾਵਾਂ : [ਖਿਸਕਵਾਈਏ ਖਿਸਕਵਾਏਂ ਖਿਸਕਵਾਓ ਖਿਸਕਵਾਏ ਖਿਸਕਵਾਉਣ] ਖਿਸਕਵਾਵਾਂਗਾ/ਖਿਸਕਵਾਵਾਂਗੀ : [ਖਿਸਕਵਾਵਾਂਗੇ/ਖਿਸਕਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਿਸਕਵਾਏਂਗਾ ਖਿਸਕਵਾਏਂਗੀ ਖਿਸਕਵਾਓਗੇ ਖਿਸਕਵਾਓਗੀਆਂ ਖਿਸਕਵਾਏਗਾ/ਖਿਸਕਵਾਏਗੀ ਖਿਸਕਵਾਉਣਗੇ/ਖਿਸਕਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਖਿਸਕਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਿਸਕਵੇਂ ਖਿਸਕਵਿਆਂ ਖਿਸਕਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਖਿਸਕਵੀਂਆਂ] ਖਿਸਕਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਖਿਸਕਾਉਣਾ : [ਖਿਸਕਾਉਣੇ ਖਿਸਕਾਉਣੀ ਖਿਸਕਾਉਣੀਆਂ; ਖਿਸਕਾਉਣ ਖਿਸਕਾਉਣੋਂ] ਖਿਸਕਾਉਂਦਾ : [ਖਿਸਕਾਉਂਦੇ ਖਿਸਕਾਉਂਦੀ ਖਿਸਕਾਉਂਦੀਆਂ ਖਿਸਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਿਸਕਾਉਂਦੋਂ : [ਖਿਸਕਾਉਂਦੀਓਂ ਖਿਸਕਾਉਂਦਿਓ ਖਿਸਕਾਉਂਦੀਓ] ਖਿਸਕਾਊਂ : [ਖਿਸਕਾਈਂ ਖਿਸਕਾਇਓ ਖਿਸਕਾਊ] ਖਿਸਕਾਇਆ : [ਖਿਸਕਾਏ ਖਿਸਕਾਈ ਖਿਸਕਾਈਆਂ; ਖਿਸਕਾਇਆਂ] ਖਿਸਕਾਈਦਾ : [ਖਿਸਕਾਈਦੇ ਖਿਸਕਾਈਦੀ ਖਿਸਕਾਈਦੀਆਂ] ਖਿਸਕਾਵਾਂ : [ਖਿਸਕਾਈਏ ਖਿਸਕਾਏਂ ਖਿਸਕਾਓ ਖਿਸਕਾਏ ਖਿਸਕਾਉਣ] ਖਿਸਕਾਵਾਂਗਾ /ਖਿਸਕਾਵਾਂਗੀ : ਖਿਸਕਾਵਾਂਗੇ ਖਿਸਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਿਸਕਾਏਂਗਾ/ਖਿਸਕਾਏਂਗੀ ਖਿਸਕਾਓਗੇ ਖਿਸਕਾਓਗੀਆਂ ਖਿਸਕਾਏਗਾ/ਖਿਸਕਾਏਗੀ ਖਿਸਕਾਉਣਗੇ/ਖਿਸਕਾਉਣਗੀਆਂ ਖਿਸਕਾਵੀਂ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) [ : ਖਿਸਕਾਵੀਂ ਗੰਢ] ਖਿਸਕਾਵੀਂਆਂ ਖਿਸਕੂ (ਵਿ) ਖਿਸਕਾਊ (ਵਿ) ਖਿੰਘਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਿੰਘਰਾਂ ਖਿੰਘਰੋਂ] ਖਿੱਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿੱਚਾਂ; ਖਿੱਚ-ਖਿਚਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਿੱਚ-ਖਿਚਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿੱਚ-ਧੂਹ (ਨਾ, ਇਲਿੰ) †ਖਿਚਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) †ਖਿਚਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਖਿਚਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਖਿਚਾਈ (ਨਾ, ਇਲਿੰ) ਖਿੱਚਾ-ਖਿੱਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿੱਚ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖਿੱਚਣਾ : [ਖਿੱਚਣੇ ਖਿੱਚਣੀ ਖਿੱਚਣੀਆਂ; ਖਿੱਚਣ ਖਿੱਚਣੋਂ] ਖਿੱਚਦਾ : [ਖਿੱਚਦੇ ਖਿੱਚਦੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ; ਖਿੱਚਦਿਆਂ] ਖਿੱਚਦੋਂ : [ਖਿੱਚਦੀਓਂ ਖਿੱਚਦਿਓ ਖਿੱਚਦੀਓ] ਖਿੱਚਾਂ : [ਖਿੱਚੀਏ ਖਿੱਚੇਂ ਖਿੱਚੋ ਖਿੱਚੇ ਖਿੱਚਣ] ਖਿੱਚਾਂਗਾ/ਖਿੱਚਾਂਗੀ : [ਖਿੱਚਾਂਗੇ/ਖਿੱਚਾਂਗੀਆਂ ਖਿੱਚੇਂਗਾ/ਖਿੱਚੇਂਗੀ ਖਿੱਚੋਗੇ ਖਿੱਚੋਗੀਆਂ ਖਿੱਚੇਗਾ/ਖਿੱਚੇਗੀ ਖਿੱਚਣਗੇ/ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ] ਖਿੱਚਿਆ : [ਖਿੱਚੇ ਖਿੱਚੀ ਖਿੱਚੀਆਂ; ਖਿੱਚਿਆਂ] ਖਿੱਚੀਦਾ : [ਖਿੱਚੀਦੇ ਖਿੱਚੀਦੀ ਖਿੱਚੀਦੀਆਂ] ਖਿੱਚੂੰ : [ਖਿੱਚੀਂ ਖਿੱਚਿਓ ਖਿੱਚੂ] ਖਿਚਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਖਿਚਵਾਉਣਾ : [ਖਿਚਵਾਉਣੇ ਖਿਚਵਾਉਣੀ ਖਿਚਵਾਉਣੀਆਂ; ਖਿਚਵਾਉਣ ਖਿਚਵਾਉਣੋਂ] ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ : [ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਖਿਚਵਾਉਂਦੀ ਖਿਚਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਖਿਚਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਿਚਵਾਉਂਦੋਂ : [ਖਿਚਵਾਉਂਦੀਓਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦਿਓ ਖਿਚਵਾਉਂਦੀਓ] ਖਿਚਵਾਊਂ : [ਖਿਚਵਾਈਂ ਖਿਚਵਾਇਓ ਖਿਚਵਾਊ] ਖਿਚਵਾਇਆ : [ਖਿਚਵਾਏ ਖਿਚਵਾਈ ਖਿਚਵਾਈਆਂ; ਖਿਚਵਾਇਆਂ] ਖਿਚਵਾਈਦਾ : [ਖਿਚਵਾਈਦੇ ਖਿਚਵਾਈਦੀ ਖਿਚਵਾਈਦੀਆਂ] ਖਿਚਵਾਵਾਂ : [ਖਿਚਵਾਈਏ ਖਿਚਵਾਏਂ ਖਿਚਵਾਓ ਖਿਚਵਾਏ ਖਿਚਵਾਉਣ] ਖਿਚਵਾਵਾਂਗਾ/ਖਿਚਵਾਵਾਂਗੀ : [ਖਿਚਵਾਵਾਂਗੇ/ਖਿਚਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਿਚਵਾਏਂਗਾ ਖਿਚਵਾਏਂਗੀ ਖਿਚਵਾਓਗੇ ਖਿਚਵਾਓਗੀਆਂ ਖਿਚਵਾਏਗਾ/ਖਿਚਵਾਏਗੀ ਖਿਚਵਾਉਣਗੇ/ਖਿਚਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਖਿਚਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਿਚਵੇਂ ਖਿਚਵਿਆਂ ਖਿਚਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਖਿਚਵੀਆਂ] ਖਿਚਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿਚੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿੱਚੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਿਚਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਖਿਚਾਉਣਾ : [ਖਿਚਾਉਣੇ ਖਿਚਾਉਣੀ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ; ਖਿਚਾਉਣ ਖਿਚਾਉਣੋਂ] ਖਿਚਾਉਂਦਾ : [ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਖਿਚਾਉਂਦੀ ਖਿਚਾਉਂਦੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਿਚਾਉਂਦੋਂ : [ਖਿਚਾਉਂਦੀਓਂ ਖਿਚਾਉਂਦਿਓ ਖਿਚਾਉਂਦੀਓ] ਖਿਚਾਊਂ : [ਖਿਚਾਈਂ ਖਿਚਾਇਓ ਖਿਚਾਊ] ਖਿਚਾਇਆ : [ਖਿਚਾਏ ਖਿਚਾਈ ਖਿਚਾਈਆਂ; ਖਿਚਾਇਆਂ] ਖਿਚਾਈਦਾ : [ਖਿਚਾਈਦੇ ਖਿਚਾਈਦੀ ਖਿਚਾਈਦੀਆਂ] ਖਿਚਾਵਾਂ : [ਖਿਚਾਈਏ ਖਿਚਾਏਂ ਖਿਚਾਓ ਖਿਚਾਏ ਖਿਚਾਉਣ] ਖਿਚਾਵਾਂਗਾ /ਖਿਚਾਵਾਂਗੀ : ਖਿਚਾਵਾਂਗੇ ਖਿਚਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਿਚਾਏਂਗਾ/ਖਿਚਾਏਂਗੀ ਖਿਚਾਓਗੇ ਖਿਚਾਓਗੀਆਂ ਖਿਚਾਏਗਾ/ਖਿਚਾਏਗੀ ਖਿਚਾਉਣਗੇ/ਖਿਚਾਉਣਗੀਆਂ ਖਿਚਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਿਚਾਵਾਂ ਖਿਚਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿਝੂ (ਵਿ) ਖਿਝੂਆਂ ਖਿਝ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖਿਝਣਾ : [ਖਿਝਣੇ ਖਿਝਣੀ ਖਿਝਣੀਆਂ; ਖਿਝਣ ਖਿਝਣੋਂ] ਖਿਝਦਾ : [ਖਿਝਦੇ ਖਿਝਦੀ ਖਿਝਦੀਆਂ; ਖਿਝਦਿਆਂ] ਖਿਝਦੋਂ : [ਖਿਝਦੀਓਂ ਖਿਝਦਿਓ ਖਿਝਦੀਓ] ਖਿਝਾਂ : [ਖਿਝੀਏ ਖਿਝੇਂ ਖਿਝੋ ਖਿਝੇ ਖਿਝਣ] ਖਿਝਾਂਗਾ/ਖਿਝਾਂਗੀ : [ਖਿਝਾਂਗੇ/ਖਿਝਾਂਗੀਆਂ ਖਿਝੇਂਗਾ/ਖਿਝੇਂਗੀ ਖਿਝੋਗੇ ਖਿਝੋਗੀਆਂ ਖਿਝੇਗਾ/ਖਿਝੇਗੀ ਖਿਝਣਗੇ/ਖਿਝਣਗੀਆਂ] ਖਿਝਿਆ : [ਖਿਝੇ ਖਿਝੀ ਖਿਝੀਆਂ; ਖਿਝਿਆਂ] ਖਿਝੀਦਾ ਖਿਝੂੰ : [ਖਿਝੀਂ ਖਿਝਿਓ ਖਿਝੂ] ਖਿੱਝਲ਼ (ਵਿ) ਖਿੱਝਲ਼ਾਂ ਖਿਝਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਖਿਝਾਉਣਾ : [ਖਿਝਾਉਣੇ ਖਿਝਾਉਣੀ ਖਿਝਾਉਣੀਆਂ; ਖਿਝਾਉਣ ਖਿਝਾਉਣੋਂ] ਖਿਝਾਉਂਦਾ : [ਖਿਝਾਉਂਦੇ ਖਿਝਾਉਂਦੀ ਖਿਝਾਉਂਦੀਆਂ ਖਿਝਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਿਝਾਉਂਦੋਂ : [ਖਿਝਾਉਂਦੀਓਂ ਖਿਝਾਉਂਦਿਓ ਖਿਝਾਉਂਦੀਓ] ਖਿਝਾਊਂ : [ਖਿਝਾਈਂ ਖਿਝਾਇਓ ਖਿਝਾਊ] ਖਿਝਾਇਆ : [ਖਿਝਾਏ ਖਿਝਾਈ ਖਿਝਾਈਆਂ; ਖਿਝਾਇਆਂ] ਖਿਝਾਈਦਾ : [ਖਿਝਾਈਦੇ ਖਿਝਾਈਦੀ ਖਿਝਾਈਦੀਆਂ] ਖਿਝਾਵਾਂ : [ਖਿਝਾਈਏ ਖਿਝਾਏਂ ਖਿਝਾਓ ਖਿਝਾਏ ਖਿਝਾਉਣ] ਖਿਝਾਵਾਂਗਾ /ਖਿਝਾਵਾਂਗੀ : ਖਿਝਾਵਾਂਗੇ ਖਿਝਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਿਝਾਏਂਗਾ/ਖਿਝਾਏਂਗੀ ਖਿਝਾਓਗੇ ਖਿਝਾਓਗੀਆਂ ਖਿਝਾਏਗਾ/ਖਿਝਾਏਗੀ ਖਿਝਾਉਣਗੇ/ਖਿਝਾਉਣਗੀਆਂ ਖਿੰਡ (ਕਿ, ਅਕ) : - ਖਿੰਡਣਾ : [ਖਿੰਡਣੇ ਖਿੰਡਣੀ ਖਿੰਡਣੀਆਂ, ਖਿੰਡਣ ਖਿੰਡਣੋਂ] ਖਿੰਡਦਾ : [ਖਿੰਡਦੇ ਖਿੰਡਦੀ ਖਿੰਡਦੀਆਂ; ਖਿੰਡਦਿਆਂ] ਖਿੰਡਿਆ : [ਖਿੰਡੇ ਖਿੰਡੀ ਖਿੰਡੀਆਂ; ਖਿੰਡਿਆਂ] ਖਿੰਡੂ ਖਿੰਡੇ : ਖਿੰਡਣ ਖਿੰਡੇਗਾ/ਖਿੰਡੇਗੀ : ਖਿੰਡਣਗੇ/ਖਿੰਡਣਗੀਆਂ ਖਿੰਡ-ਖਿੰਡਾਅ (ਕਿਵਿ) ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਖਿੰਡਿਆ-ਪੁੰਡਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਖਿੰਡਿਆਂ-ਪੁੰਡਿਆਂ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ (ਇਲਿੰ) ਖਿੰਡੀਆਂ-ਪੁੰਡੀਆਂ] ਖਿੰਡਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖਿੰਡਰਦਾ : [ਖਿੰਡਰਦੇ ਖਿੰਡਰਦੀ ਖਿੰਡਰਦੀਆਂ; ਖਿੰਡਰਦਿਆਂ] ਖਿੰਡਰਨਾ : [ਖਿੰਡਰਨੇ ਖਿੰਡਰਨੀ ਖਿੰਡਰਨੀਆਂ; ਖਿੰਡਰਨ ਖਿੰਡਰਨੋਂ] ਖਿੰਡਰਿਆ : [ਖਿੰਡਰੇ ਖਿੰਡਰੀ ਖਿੰਡਰੀਆਂ; ਖਿੰਡਰਿਆਂ] ਖਿੰਡਰੂ : ਖਿੰਡਰੇ : ਖਿੰਡਰਨ ਖਿੰਡਰੇਗਾ/ਖਿੰਡਰੇਗੀ ਖਿੰਡਰਨਗੇ/ਖਿੰਡਰਨਗੀਆਂ] ਖਿੰਡਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਖਿੰਡਵਾਉਣਾ : [ਖਿੰਡਵਾਉਣੇ ਖਿੰਡਵਾਉਣੀ ਖਿੰਡਵਾਉਣੀਆਂ; ਖਿੰਡਵਾਉਣ ਖਿੰਡਵਾਉਣੋਂ] ਖਿੰਡਵਾਉਂਦਾ : [ਖਿੰਡਵਾਉਂਦੇ ਖਿੰਡਵਾਉਂਦੀ ਖਿੰਡਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਖਿੰਡਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਿੰਡਵਾਉਂਦੋਂ : [ਖਿੰਡਵਾਉਂਦੀਓਂ ਖਿੰਡਵਾਉਂਦਿਓ ਖਿੰਡਵਾਉਂਦੀਓ] ਖਿੰਡਵਾਊਂ : [ਖਿੰਡਵਾਈਂ ਖਿੰਡਵਾਇਓ ਖਿੰਡਵਾਊ] ਖਿੰਡਵਾਇਆ : [ਖਿੰਡਵਾਏ ਖਿੰਡਵਾਈ ਖਿੰਡਵਾਈਆਂ; ਖਿੰਡਵਾਇਆਂ] ਖਿੰਡਵਾਈਦਾ : [ਖਿੰਡਵਾਈਦੇ ਖਿੰਡਵਾਈਦੀ ਖਿੰਡਵਾਈਦੀਆਂ] ਖਿੰਡਵਾਵਾਂ : [ਖਿੰਡਵਾਈਏ ਖਿੰਡਵਾਏਂ ਖਿੰਡਵਾਓ ਖਿੰਡਵਾਏ ਖਿੰਡਵਾਉਣ] ਖਿੰਡਵਾਵਾਂਗਾ/ਖਿੰਡਵਾਵਾਂਗੀ : [ਖਿੰਡਵਾਵਾਂਗੇ/ਖਿੰਡਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਿੰਡਵਾਏਂਗਾ ਖਿੰਡਵਾਏਂਗੀ ਖਿੰਡਵਾਓਗੇ ਖਿੰਡਵਾਓਗੀਆਂ ਖਿੰਡਵਾਏਗਾ/ਖਿੰਡਵਾਏਗੀ ਖਿੰਡਵਾਉਣਗੇ/ਖਿੰਡਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਖਿੰਡਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਿੰਡਵੇਂ ਖਿੰਡਵਿਆਂ ਖਿੰਡਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਖਿੰਡਵੀਂਆਂ] ਖਿਡਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖਿਡਾਉਣਾ : [ਖਿਡਾਉਣੇ ਖਿਡਾਉਣੀ ਖਿਡਾਉਣੀਆਂ; ਖਿਡਾਉਣ ਖਿਡਾਉਣੋਂ] ਖਿਡਾਉਂਦਾ : [ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ; ਖਿਡਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਿਡਾਉਂਦੋਂ : [ਖਿਡਾਉਂਦੀਓਂ ਖਿਡਾਉਂਦਿਓ ਖਿਡਾਉਂਦੀਓ] ਖਿਡਾਊਂ : [ਖਿਡਾਈਂ ਖਿਡਾਇਓ ਖਿਡਾਊ] ਖਿਡਾਇਆ : [ਖਿਡਾਏ ਖਿਡਾਈ ਖਿਡਾਈਆਂ; ਖਿਡਾਇਆਂ] ਖਿਡਾਈਦਾ : [ਖਿਡਾਈਦੇ ਖਿਡਾਈਦੀ ਖਿਡਾਈਦੀਆਂ] ਖਿਡਾਵਾਂ : [ਖਿਡਾਈਏ ਖਿਡਾਏਂ ਖਿਡਾਓ ਖਿਡਾਏ ਖਿਡਾਉਣ] ਖਿਡਾਵਾਂਗਾ/ਖਿਡਾਵਾਂਗੀ : [ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ/ਖਿਡਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਿਡਾਏਂਗਾ ਖਿਡਾਏਂਗੀ ਖਿਡਾਓਗੇ ਖਿਡਾਓਗੀਆਂ ਖਿਡਾਏਗਾ/ਖਿਡਾਏਗੀ ਖਿਡਾਉਣਗੇ/ਖਿਡਾਉਣਗੀਆਂ] ਖਿੰਡਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖਿੰਡਾਉਣਾ : [ਖਿੰਡਾਉਣੇ ਖਿੰਡਾਉਣੀ ਖਿੰਡਾਉਣੀਆਂ; ਖਿੰਡਾਉਣ ਖਿੰਡਾਉਣੋਂ] ਖਿੰਡਾਉਂਦਾ : [ਖਿੰਡਾਉਂਦੇ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀਆਂ; ਖਿੰਡਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਿੰਡਾਉਂਦੋਂ : [ਖਿੰਡਾਉਂਦੀਓਂ ਖਿੰਡਾਉਂਦਿਓ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀਓ] ਖਿੰਡਾਊਂ : [ਖਿੰਡਾਈਂ ਖਿੰਡਾਇਓ ਖਿੰਡਾਊ] ਖਿੰਡਾਇਆ : [ਖਿੰਡਾਏ ਖਿੰਡਾਈ ਖਿੰਡਾਈਆਂ; ਖਿੰਡਾਇਆਂ] ਖਿੰਡਾਈਦਾ : [ਖਿੰਡਾਈਦੇ ਖਿੰਡਾਈਦੀ ਖਿੰਡਾਈਦੀਆਂ] ਖਿੰਡਾਵਾਂ : [ਖਿੰਡਾਈਏ ਖਿੰਡਾਏਂ ਖਿੰਡਾਓ ਖਿੰਡਾਏ ਖਿੰਡਾਉਣ] ਖਿੰਡਾਵਾਂਗਾ/ਖਿੰਡਾਵਾਂਗੀ : [ਖਿੰਡਾਵਾਂਗੇ/ਖਿੰਡਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਿੰਡਾਏਂਗਾ ਖਿੰਡਾਏਂਗੀ ਖਿੰਡਾਓਗੇ ਖਿੰਡਾਓਗੀਆਂ ਖਿੰਡਾਏਗਾ/ਖਿੰਡਾਏਗੀ ਖਿੰਡਾਉਣਗੇ/ਖਿੰਡਾਉਣਗੀਆਂ] ਖਿਡਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿੰਡਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿਡਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆ (ਸੰਬੋ) ਖਿਡਾਰੀਓ ਖਿਡਾਰਨ (ਇਲਿੰ) ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਖਿਡਾਰਨੇ (ਸੰਬੋ) ਖਿਡਾਰਨੋ] ਖਿਡਾਰੂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਬੋਲ] [ਖਿਡਾਰੂਆਂ ਖਿਡਾਰੂਆਂ (ਸੰਬੋ) ਖਿਡਾਰੂਓ] ਖਿਡਾਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਿਡਾਵੇ ਖਿਡਾਵਿਆਂ ਖਿਡਾਵਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖਿਡਾਵਿਓ ਖਿਡਾਵੀ (ਇਲਿੰ) ਖਿਡਾਵੀਆਂ ਖਿਡਾਵੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖਿਡਾਵੀਓ] ਖਿਡੌਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਿਡੌਣੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਖਿਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਿਣਾਂ; ਖਿਣ-ਖਿਣ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਕਿਵ) ਖਿਣ-ਪਲ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) ਖਿਣ-ਭਰ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) ਖਿੱਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਥਹੀ] [ਖਿੱਤੀਆਂ; ਖਿੱਤੀਓਂ] ਖਿੱਤੀਆਂ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ, ਬਵ) [ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ] *ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਿੱਦੋ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਿੱਦੁਆਂ ਖਿੱਦੋ-ਖੂੰਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਖਿੰਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਰਜ਼ਾਈ] ਖਿੰਧਾਂ ਖਿੰਧੋਂ ਖਿਮਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿਮਾ-ਜਾਚਕ (ਵਿ) ਖਿਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿਰਨੀਆਂ ਖਿੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿੱਲਾਂ ਖਿੱਲ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) [=ਜਿਸ ਲਵੇਰੀ ਦੀ ਧਾਰ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲੇ] ਖਿੱਲਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖਿੱਲਰਦਾ : [ਖਿੱਲਰਦੇ ਖਿੱਲਰਦੀ ਖਿੱਲਰਦੀਆਂ; ਖਿੱਲਰਦਿਆਂ] ਖਿੱਲਰਨਾ : [ਖਿੱਲਰਨੇ ਖਿੱਲਰਨੀ ਖਿੱਲਰਨੀਆਂ; ਖਿੱਲਰਨ ਖਿੱਲਰਨੋਂ] ਖਿੱਲਰਿਆ : [ਖਿੱਲਰੇ ਖਿੱਲਰੀ ਖਿੱਲਰੀਆਂ; ਖਿੱਲਰਿਆਂ] ਖਿੱਲਰੂ ਖਿੱਲਰੇ : ਖਿੱਲਰਨ ਖਿੱਲਰੇਗਾ/ਖਿੱਲਰੇਗੀ ਖਿੱਲਰਨਗੇ/ਖਿੱਲਰਨਗੀਆਂ] ਖਿੱਲਰ-ਪੁੱਲਰ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਖਿੱਲਰਿਆ-ਪੁੱਲਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਿੱਲਰੇ-ਪੁੱਲਰੇ ਖਿੱਲਰਿਆਂ-ਪੁੱਲਰਿਆਂ ਖਿੱਲਰੀ-ਪੁੱਲਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖਿੱਲਰੀਆਂ-ਪੁੱਲਰੀਆਂ] ਖਿੱਲਰਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖਿੱਲਰਵੇਂ ਖਿੱਲਰਵਿਆਂ ਖਿੱਲਰਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਖਿੱਲਰਵੀਂਆਂ] ਖਿਲਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਿਲਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖਿਲਾਰਦਾ : [ਖਿਲਾਰਦੇ ਖਿਲਾਰਦੀ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ; ਖਿਲਾਰਦਿਆਂ] ਖਿਲਾਰਦੋਂ : [ਖਿਲਾਰਦੀਓਂ ਖਿਲਾਰਦਿਓ ਖਿਲਾਰਦੀਓ] ਖਿਲਾਰਨਾ : [ਖਿਲਾਰਨੇ ਖਿਲਾਰਨੀ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ; ਖਿਲਾਰਨ ਖਿਲਾਰਨੋਂ] ਖਿਲਾਰਾਂ : [ਖਿਲਾਰੀਏ ਖਿਲਾਰੇਂ ਖਿਲਾਰੋ ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰਨ] ਖਿਲਾਰਾਂਗਾ/ਖਿਲਾਰਾਂਗੀ : [ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ/ਖਿਲਾਰਾਂਗੀਆਂ ਖਿਲਾਰੇਂਗਾ/ਖਿਲਾਰੇਂਗੀ ਖਿਲਾਰੋਗੇ/ਖਿਲਾਰੋਗੀਆਂ ਖਿਲਾਰੇਗਾ/ਖਿਲਾਰੇਗੀ ਖਿਲਾਰਨਗੇ/ਖਿਲਾਰਨਗੀਆਂ] ਖਿਲਾਰਿਆ : [ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰੀ ਖਿਲਾਰੀਆਂ; ਖਿਲਾਰਿਆਂ] ਖਿਲਾਰੀਦਾ : [ਖਿਲਾਰੀਦੇ ਖਿਲਾਰੀਦੀ ਖਿਲਾਰੀਦੀਆਂ] ਖਿਲਾਰੂੰ : [ਖਿਲਾਰੀਂ ਖਿਲਾਰਿਓ ਖਿਲਾਰੂ] ਖਿਲਾੜੀ* (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿੰਦੀ] *ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ 'ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ; ‘ਖਿਲਾੜੀ' ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਖਿਲਾੜੀਆ (ਸੰਬੋ) ਖਿਲਾੜੀਓ ਖਿੱਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖਿੜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖਿੜਦਾ : [ਖਿੜਦੇ ਖਿੜਦੀ ਖਿੜਦੀਆਂ; ਖਿੜਦਿਆਂ] ਖਿੜਦੋਂ : [ਖਿੜਦੀਓਂ ਖਿੜਦਿਓ ਖਿੜਦੀਓ] ਖਿੜਨਾ : [ਖਿੜਨੇ ਖਿੜਨੀ ਖਿੜਨੀਆਂ; ਖਿੜਨ ਖਿੜਨੋਂ] ਖਿੜਾਂ : [ਖਿੜੀਏ ਖਿੜੇਂ ਖਿੜੋ ਖਿੜੇ ਖਿੜਨ] ਖਿੜਾਂਗਾ/ਖਿੜਾਂਗੀ : [ਖਿੜਾਂਗੇ/ਖਿੜਾਂਗੀਆਂ ਖਿੜੇਂਗਾ/ਖਿੜੇਂਗੀ ਖਿੜੋਗੇ/ਖਿੜੋਗੀਆਂ ਖਿੜੇਗਾ/ਖਿੜੇਗੀ ਖਿੜਨਗੇ/ਖਿੜਨਗੀਆਂ] ਖਿੜਿਆ : [ਖਿੜੇ ਖਿੜੀ ਖਿੜੀਆਂ; ਖਿੜਿਆਂ] ਖਿੜੀਦਾ ਖਿੜੂੰ : [ਖਿੜੀਂ ਖਿੜਿਓ ਖਿੜੂ] ਖਿੜਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਿੜਕੇ ਖਿੜਕਿਆਂ; ਖਿੜਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖਿੜਕਾਂ ਖਿੜਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖਿੜਕੀਆਂ ਖਿੜਕੀਓਂ] ਖਿੜਕੀਦਾਰ (ਵਿ) ਖਿੜਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਖਿੜਾਉਣਾ : [ਖਿੜਾਉਣੇ ਖਿੜਾਉਣੀ ਖਿੜਾਉਣੀਆਂ; ਖਿੜਾਉਣ ਖਿੜਾਉਣੋਂ] ਖਿੜਾਉਂਦਾ : [ਖਿੜਾਉਂਦੇ ਖਿੜਾਉਂਦੀ ਖਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਖਿੜਾਉਂਦਿਆਂ] ਖਿੜਾਉਂਦੋਂ : [ਖਿੜਾਉਂਦੀਓਂ ਖਿੜਾਉਂਦਿਓ ਖਿੜਾਉਂਦੀਓ] ਖਿੜਾਊਂ : [ਖਿੜਾਈਂ ਖਿੜਾਇਓ ਖਿੜਾਊ] ਖਿੜਾਇਆ : [ਖਿੜਾਏ ਖਿੜਾਈ ਖਿੜਾਈਆਂ; ਖਿੜਾਇਆਂ] ਖਿੜਾਈਦਾ : [ਖਿੜਾਈਦੇ ਖਿੜਾਈਦੀ ਖਿੜਾਈਦੀਆਂ] ਖਿੜਾਵਾਂ : [ਖਿੜਾਈਏ ਖਿੜਾਏਂ ਖਿੜਾਓ ਖਿੜਾਏ ਖਿੜਾਉਣ] ਖਿੜਾਵਾਂਗਾ /ਖਿੜਾਵਾਂਗੀ : ਖਿੜਾਵਾਂਗੇ ਖਿੜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖਿੜਾਏਂਗਾ/ਖਿੜਾਏਂਗੀ ਖਿੜਾਓਗੇ ਖਿੜਾਓਗੀਆਂ ਖਿੜਾਏਗਾ/ਖਿੜਾਏਗੀ ਖਿੜਾਉਣਗੇ/ਖਿੜਾਉਣਗੀਆਂ ਖੀਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਤਰਖਾਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ] ਖੀਸਾਂ ਖੀਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੀਸੇ ਖੀਸਿਆਂ ਖੀਸਿਓਂ]; ਖੀਸੇਕੱਟ (ਵਿ) ਖੀਸੇਕੱਟਾਂ ਖੀਸੇਕੱਟਾ (ਸੰਬੋ, ਪੁ) ਖੀਸੇਕੱਟੋ ਖੀਣ (ਵਿ) ਖੀਣਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੀਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੀਰਾਂ ਖੀਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੀਰੇ ਖੀਰਿਆਂ ਖੀਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਦੋਧੀ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ] [ਖੀਰੇ ਖੀਰਿਆਂ ਖੀਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖੀਰੀਆਂ] ਖੀਵਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੀਵੇ ਖੀਵਿਆਂ ਖੀਵੀ (ਇਲਿੰ) ਖੀਵੀਆਂ] ਖੁਆ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਖੁਆਉਣਾ : [ਖੁਆਉਣੇ ਖੁਆਉਣੀ ਖੁਆਉਣੀਆਂ; ਖੁਆਉਣ ਖੁਆਉਣੋਂ] ਖੁਆਉਂਦਾ : [ਖੁਆਉਂਦੇ ਖੁਆਉਂਦੀ ਖੁਆਉਂਦੀਆਂ ਖੁਆਉਂਦਿਆਂ] ਖੁਆਉਂਦੋਂ : [ਖੁਆਉਂਦੀਓਂ ਖੁਆਉਂਦਿਓ ਖੁਆਉਂਦੀਓ] ਖੁਆਊਂ : [ਖੁਆਈਂ ਖੁਆਇਓ ਖੁਆਊ] ਖੁਆਇਆ : [ਖੁਆਏ ਖੁਆਈ ਖੁਆਈਆਂ; ਖੁਆਇਆਂ] ਖੁਆਈਦਾ : [ਖੁਆਈਦੇ ਖੁਆਈਦੀ ਖੁਆਈਦੀਆਂ] ਖੁਆਵਾਂ : [ਖੁਆਈਏ ਖੁਆਏਂ ਖੁਆਓ ਖੁਆਏ ਖੁਆਉਣ] ਖੁਆਵਾਂਗਾ /ਖੁਆਵਾਂਗੀ : ਖੁਆਵਾਂਗੇ ਖੁਆਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁਆਏਂਗਾ/ਖੁਆਏਂਗੀ ਖੁਆਓਗੇ ਖੁਆਓਗੀਆਂ ਖੁਆਏਗਾ/ਖੁਆਏਗੀ ਖੁਆਉਣਗੇ/ਖੁਆਉਣਗੀਆਂ ਖੁਆਲ਼ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) [ਮਾਝੀ] :- ਖੁਆਲ਼ਦਾ : [ਖੁਆਲ਼ਦੇ ਖੁਆਲ਼ਦੀ ਖੁਆਲ਼ਦੀਆਂ; ਖੁਆਲ਼ਦਿਆਂ] ਖੁਆਲ਼ਦੋਂ : [ਖੁਆਲ਼ਦੀਓਂ ਖੁਆਲ਼ਦਿਓ ਖੁਆਲ਼ਦੀਓ] ਖੁਆਲ਼ਨਾ : [ਖੁਆਲ਼ਨੇ ਖੁਆਲ਼ਨੀ ਖੁਆਲ਼ਨੀਆਂ; ਖੁਆਲ਼ਨ ਖੁਆਲ਼ਨੋਂ] ਖੁਆਲ਼ਾਂ : [ਖੁਆਲ਼ੀਏ ਖੁਆਲ਼ੇਂ ਖੁਆਲ਼ੋ ਖੁਆਲ਼ੇ ਖੁਆਲ਼ਨ] ਖੁਆਲ਼ਾਂਗਾ/ਖੁਆਲ਼ਾਂਗੀ : [ਖੁਆਲ਼ਾਂਗੇ/ਖੁਆਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਖੁਆਲ਼ੇਂਗਾ/ਖੁਆਲ਼ੇਂਗੀ ਖੁਆਲ਼ੋਗੇ/ਖੁਆਲ਼ੋਗੀਆਂ ਖੁਆਲ਼ੇਗਾ/ਖੁਆਲ਼ੇਗੀ ਖੁਆਲ਼ਨਗੇ/ਖੁਆਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਖੁਆਲ਼ਿਆ : [ਖੁਆਲ਼ੇ ਖੁਆਲ਼ੀ ਖੁਆਲ਼ੀਆਂ; ਖੁਆਲ਼ਿਆਂ] ਖੁਆਲ਼ੀਦਾ : [ਖੁਆਲ਼ੀਦੇ ਖੁਆਲ਼ੀਦੀ ਖੁਆਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਖੁਆਲ਼ੂੰ : [ਖੁਆਲ਼ੀਂ ਖੁਆਲ਼ਿਓ ਖੁਆਲ਼ੂ] ਖੁੱਸ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖੁੱਸਣਾ : [ਖੁੱਸਣੇ ਖੁੱਸਣੀ ਖੁੱਸਣੀਆਂ; ਖੁੱਸਣ ਖੁੱਸਣੋਂ] ਖੁੱਸਦਾ : [ਖੁੱਸਦੇ ਖੁੱਸਦੀ ਖੁੱਸਦੀਆਂ; ਖੁੱਸਦਿਆਂ] ਖੁੱਸਿਆ : [ਖੁੱਸੇ ਖੁੱਸੀ ਖੁੱਸੀਆਂ; ਖੁੱਸਿਆਂ] ਖੁੱਸੂ ਖੁੱਸੇ : ਖੁੱਸਣ ਖੁੱਸੇਗਾ/ਖੁੱਸੇਗੀ : [ਖੁੱਸਣਗੇ/ਖੁੱਸਣਗੀਆਂ ਖੁੱਸੜ (ਵਿ) ਖੁਹਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਖੁਹਾਉਣਾ : [ਖੁਹਾਉਣੇ ਖੁਹਾਉਣੀ ਖੁਹਾਉਣੀਆਂ; ਖੁਹਾਉਣ ਖੁਹਾਉਣੋਂ] ਖੁਹਾਉਂਦਾ : [ਖੁਹਾਉਂਦੇ ਖੁਹਾਉਂਦੀ ਖੁਹਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਹਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੁਹਾਉਂਦੋਂ : [ਖੁਹਾਉਂਦੀਓਂ ਖੁਹਾਉਂਦਿਓ ਖੁਹਾਉਂਦੀਓ] ਖੁਹਾਊਂ : [ਖੁਹਾਈਂ ਖੁਹਾਇਓ ਖੁਹਾਊ] ਖੁਹਾਇਆ : [ਖੁਹਾਏ ਖੁਹਾਈ ਖੁਹਾਈਆਂ; ਖੁਹਾਇਆਂ] ਖੁਹਾਈਦਾ : [ਖੁਹਾਈਦੇ ਖੁਹਾਈਦੀ ਖੁਹਾਈਦੀਆਂ] ਖੁਹਾਵਾਂ : [ਖੁਹਾਈਏ ਖੁਹਾਏਂ ਖੁਹਾਓ ਖੁਹਾਏ ਖੁਹਾਉਣ] ਖੁਹਾਵਾਂਗਾ /ਖੁਹਾਵਾਂਗੀ : ਖੁਹਾਵਾਂਗੇ ਖੁਹਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁਹਾਏਂਗਾ/ਖੁਹਾਏਂਗੀ ਖੁਹਾਓਗੇ ਖੁਹਾਓਗੀਆਂ ਖੁਹਾਏਗਾ/ਖੁਹਾਏਗੀ ਖੁਹਾਉਣਗੇ/ਖੁਹਾਉਣਗੀਆਂ ਖੁਹਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁਖਰੈਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ-ਬਰਾਦਰੀ] ਖੁਖਰੈਣਾਂ ਖੁਖਰੈਣੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਖੁੰਘ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੁੰਘਾਂ ਖੁੰਘੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁੰਘੀਆਂ ਖੁੱਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁੱਚਾਂ ਖੁੱਚੀਂ ਖੁੱਚੋਂ; ਖੁੱਚਲ਼ (ਵਿ) ਖੁੰਝ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖੁੰਝਣਾ : [ਖੁੰਝਣੇ ਖੁੰਝਣੀ ਖੁੰਝਣੀਆਂ; ਖੁੰਝਣ ਖੁੰਝਣੋਂ] ਖੁੰਝਦਾ : [ਖੁੰਝਦੇ ਖੁੰਝਦੀ ਖੁੰਝਦੀਆਂ; ਖੁੰਝਦਿਆਂ] ਖੁੰਝਦੋਂ : [ਖੁੰਝਦੀਓਂ ਖੁੰਝਦਿਓ ਖੁੰਝਦੀਓ] ਖੁੰਝਾਂ : [ਖੁੰਝੀਏ ਖੁੰਝੇਂ ਖੁੰਝੋ ਖੁੰਝੇ ਖੁੰਝਣ] ਖੁੰਝਾਂਗਾ/ਖੁੰਝਾਂਗੀ : [ਖੁੰਝਾਂਗੇ/ਖੁੰਝਾਂਗੀਆਂ ਖੁੰਝੇਂਗਾ/ਖੁੰਝੇਂਗੀ ਖੁੰਝੋਗੇ ਖੁੰਝੋਗੀਆਂ ਖੁੰਝੇਗਾ/ਖੁੰਝੇਗੀ ਖੁੰਝਣਗੇ/ਖੁੰਝਣਗੀਆਂ] ਖੁੰਝਿਆ : [ਖੁੰਝੇ ਖੁੰਝੀ ਖੁੰਝੀਆਂ; ਖੁੰਝਿਆਂ] ਖੁੰਝੀਦਾ ਖੁੰਝੂੰ : [ਖੁੰਝੀਂ ਖੁੰਝਿਓ ਖੁੰਝੂ] ਖੁੰਝਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਖੁੰਝਵਾਉਣਾ : [ਖੁੰਝਵਾਉਣੇ ਖੁੰਝਵਾਉਣੀ ਖੁੰਝਵਾਉਣੀਆਂ; ਖੁੰਝਵਾਉਣ ਖੁੰਝਵਾਉਣੋਂ] ਖੁੰਝਵਾਉਂਦਾ : [ਖੁੰਝਵਾਉਂਦੇ ਖੁੰਝਵਾਉਂਦੀ ਖੁੰਝਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਖੁੰਝਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੁੰਝਵਾਉਂਦੋਂ : [ਖੁੰਝਵਾਉਂਦੀਓਂ ਖੁੰਝਵਾਉਂਦਿਓ ਖੁੰਝਵਾਉਂਦੀਓ] ਖੁੰਝਵਾਊਂ : [ਖੁੰਝਵਾਈਂ ਖੁੰਝਵਾਇਓ ਖੁੰਝਵਾਊ] ਖੁੰਝਵਾਇਆ : [ਖੁੰਝਵਾਏ ਖੁੰਝਵਾਈ ਖੁੰਝਵਾਈਆਂ; ਖੁੰਝਵਾਇਆਂ] ਖੁੰਝਵਾਈਦਾ : [ਖੁੰਝਵਾਈਦੇ ਖੁੰਝਵਾਈਦੀ ਖੁੰਝਵਾਈਦੀਆਂ] ਖੁੰਝਵਾਵਾਂ : [ਖੁੰਝਵਾਈਏ ਖੁੰਝਵਾਏਂ ਖੁੰਝਵਾਓ ਖੁੰਝਵਾਏ ਖੁੰਝਵਾਉਣ] ਖੁੰਝਵਾਵਾਂਗਾ/ਖੁੰਝਵਾਵਾਂਗੀ : [ਖੁੰਝਵਾਵਾਂਗੇ/ਖੁੰਝਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁੰਝਵਾਏਂਗਾ ਖੁੰਝਵਾਏਂਗੀ ਖੁੰਝਵਾਓਗੇ ਖੁੰਝਵਾਓਗੀਆਂ ਖੁੰਝਵਾਏਗਾ/ਖੁੰਝਵਾਏਗੀ ਖੁੰਝਵਾਉਣਗੇ/ਖੁੰਝਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਖੁੰਝਾ (ਕਿ, ਸਕ/ਪ੍ਰੇ) :- ਖੁੰਝਾਉਣਾ : [ਖੁੰਝਾਉਣੇ ਖੁੰਝਾਉਣੀ ਖੁੰਝਾਉਣੀਆਂ; ਖੁੰਝਾਉਣ ਖੁੰਝਾਉਣੋਂ] ਖੁੰਝਾਉਂਦਾ : [ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਖੁੰਝਾਉਂਦੀ ਖੁੰਝਾਉਂਦੀਆਂ; ਖੁੰਝਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੁੰਝਾਉਂਦੋਂ : [ਖੁੰਝਾਉਂਦੀਓਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦਿਓ ਖੁੰਝਾਉਂਦੀਓ] ਖੁੰਝਾਊਂ : [ਖੁੰਝਾਈਂ ਖੁੰਝਾਇਓ ਖੁੰਝਾਊ] ਖੁੰਝਾਇਆ : [ਖੁੰਝਾਏ ਖੁੰਝਾਈ ਖੁੰਝਾਈਆਂ; ਖੁੰਝਾਇਆਂ] ਖੁੰਝਾਈਦਾ : [ਖੁੰਝਾਈਦੇ ਖੁੰਝਾਈਦੀ ਖੁੰਝਾਈਦੀਆਂ] ਖੁੰਝਾਵਾਂ : [ਖੁੰਝਾਈਏ ਖੁੰਝਾਏਂ ਖੁੰਝਾਓ ਖੁੰਝਾਏ ਖੁੰਝਾਉਣ] ਖੁੰਝਾਵਾਂਗਾ/ਖੁੰਝਾਵਾਂਗੀ : [ਖੁੰਝਾਵਾਂਗੇ/ਖੁੰਝਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁੰਝਾਏਂਗਾ ਖੁੰਝਾਏਂਗੀ ਖੁੰਝਾਓਗੇ ਖੁੰਝਾਓਗੀਆਂ ਖੁੰਝਾਏਗਾ/ਖੁੰਝਾਏਗੀ ਖੁੰਝਾਉਣਗੇ/ਖੁੰਝਾਉਣਗੀਆਂ] ਖੁੰਝਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁੱਟ (ਕਿ, ਅਕ) [=ਮੁੱਕ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਣਾ] :- ਖੁੱਟਣਾ : [ਖੁੱਟਣ ਖੁੱਟਣੋਂ] ਖੁੱਟਦਾ : [ਖੁੱਟਦੇ ਖੁੱਟਦੀ ਖੁੱਟਦੀਆਂ; ਖੁਟਦਿਆਂ] ਖੁੱਟਿਆ: [ਖੁੱਟੇ ਖੁੱਟੀ ਖੁੱਟੀਆਂ; ਖੁੱਟਿਆਂ] ਖੁੱਟੂ ਖੁੱਟੇ : ਖੁੱਟਣ ਖੁੱਟੇਗਾ/ਖੱਟੇਗੀ : ਖੁੱਟਣਗੇ/ਖੁੱਟਣਗੀਆਂ ਖੁਟੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੁਟੜੇ ਖੁਟੜਿਆਂ ਖੁਟੜਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖਟੜਿਓ ਖੁਟੜੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁਟੜੀਆਂ ਖੁਟੜੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖੁਟੜੀਓ] ਖੁੱਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁੱਡਾਂ ਖੁੱਡੀਂ ਖੁੱਡੋਂ ਖੁੱਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੁੱਡੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਖੁੱਡਿਓਂ] ਖੁੰਢ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੁੰਢਾਂ ਖੁੰਢੋਂ ਖੁੰਢਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੁੰਢੇ ਖੁੰਢਿਆਂ ਖੁੰਢੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁੰਢੀਆਂ] ਖੁਣ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖੁਣਦਾ : [ਖੁਣਦੇ ਖੁਣਦੀ ਖੁਣਦੀਆਂ; ਖੁਣਦਿਆਂ] ਖੁਣਦੋਂ : [ਖੁਣਦੀਓਂ ਖੁਣਦਿਓ ਖੁਣਦੀਓ] ਖੁਣਨਾ : [ਖੁਣਨੇ ਖੁਣਨੀ ਖੁਣਨੀਆਂ; ਖੁਣਨ ਖੁਣਨੋਂ] ਖੁਣਾਂ : [ਖੁਣੀਏ ਖੁਣੇਂ ਖੁਣੋ ਖੁਣੇ ਖੁਣਨ] ਖੁਣਾਂਗਾ/ਖੁਣਾਂਗੀ : [ਖੁਣਾਂਗੇ/ਖੁਣਾਂਗੀਆਂ ਖੁਣੇਂਗਾ/ਖੁਣੇਂਗੀ ਖੁਣੋਗੇ/ਖੁਣੋਗੀਆਂ ਖੁਣੇਗਾ/ਖੁਣੇਗੀ ਖੁਣਨਗੇ/ਖੁਣਨਗੀਆਂ] ਖੁਣਿਆ : [ਖੁਣੇ ਖੁਣੀ ਖੁਣੀਆਂ; ਖੁਣਿਆਂ] ਖੁਣੀਦਾ : [ਖੁਣੀਦੇ ਖੁਣੀਦੀ ਖੁਣੀਦੀਆਂ] ਖੁਣੂੰ : [ਖੁਣੀਂ ਖੁਣਿਓ ਖੁਣੂ] ਖੁਣਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁਣਸਖ਼ੋਰ (ਵਿ) ਖੁਣਸਖ਼ੋਰਾਂ ਖੁਣਸੀ (ਵਿ) ਖੁਣਸੀਆਂ; ਖੁਣਸੀਆ (ਸੰਬੋ) ਖੁਣਸੀਓ ਖੁਣਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਖੁਣਵਾਉਣਾ : [ਖੁਣਵਾਉਣੇ ਖੁਣਵਾਉਣੀ ਖੁਣਵਾਉਣੀਆਂ; ਖੁਣਵਾਉਣ ਖੁਣਵਾਉਣੋਂ] ਖੁਣਵਾਉਂਦਾ : [ਖੁਣਵਾਉਂਦੇ ਖੁਣਵਾਉਂਦੀ ਖੁਣਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਖੁਣਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੁਣਵਾਉਂਦੋਂ : [ਖੁਣਵਾਉਂਦੀਓਂ ਖੁਣਵਾਉਂਦਿਓ ਖੁਣਵਾਉਂਦੀਓ] ਖੁਣਵਾਊਂ : [ਖੁਣਵਾਈਂ ਖੁਣਵਾਇਓ ਖੁਣਵਾਊ] ਖੁਣਵਾਇਆ : [ਖੁਣਵਾਏ ਖੁਣਵਾਈ ਖੁਣਵਾਈਆਂ; ਖੁਣਵਾਇਆਂ] ਖੁਣਵਾਈਦਾ : [ਖੁਣਵਾਈਦੇ ਖੁਣਵਾਈਦੀ ਖੁਣਵਾਈਦੀਆਂ] ਖੁਣਵਾਵਾਂ : [ਖੁਣਵਾਈਏ ਖੁਣਵਾਏਂ ਖੁਣਵਾਓ ਖੁਣਵਾਏ ਖੁਣਵਾਉਣ] ਖੁਣਵਾਵਾਂਗਾ/ਖੁਣਵਾਵਾਂਗੀ : [ਖੁਣਵਾਵਾਂਗੇ/ਖੁਣਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁਣਵਾਏਂਗਾ ਖੁਣਵਾਏਂਗੀ ਖੁਣਵਾਓਗੇ ਖੁਣਵਾਓਗੀਆਂ ਖੁਣਵਾਏਗਾ/ਖੁਣਵਾਏਗੀ ਖੁਣਵਾਉਣਗੇ/ਖੁਣਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਖੁਣਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁਣੋਂ (ਸੰਬੰ) [: ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਤਿਹਾਇਆ] ਖੁਤਖੁਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁਤਖੁਤੀਆਂ ਖੁਤਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) ['ਖੋਤਣਾ' ਤੋਂ] :- ਖੁਤਵਾਉਣਾ : [ਖੁਤਵਾਉਣੇ ਖੁਤਵਾਉਣੀ ਖੁਤਵਾਉਣੀਆਂ; ਖੁਤਵਾਉਣ ਖੁਤਵਾਉਣੋਂ] ਖੁਤਵਾਉਂਦਾ : [ਖੁਤਵਾਉਂਦੇ ਖੁਤਵਾਉਂਦੀ ਖੁਤਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਖੁਤਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੁਤਵਾਉਂਦੋਂ : [ਖੁਤਵਾਉਂਦੀਓਂ ਖੁਤਵਾਉਂਦਿਓ ਖੁਤਵਾਉਂਦੀਓ] ਖੁਤਵਾਊਂ : [ਖੁਤਵਾਈਂ ਖੁਤਵਾਇਓ ਖੁਤਵਾਊ] ਖੁਤਵਾਇਆ : [ਖੁਤਵਾਏ ਖੁਤਵਾਈ ਖੁਤਵਾਈਆਂ; ਖੁਤਵਾਇਆਂ] ਖੁਤਵਾਈਦਾ : [ਖੁਤਵਾਈਦੇ ਖੁਤਵਾਈਦੀ ਖੁਤਵਾਈਦੀਆਂ] ਖੁਤਵਾਵਾਂ : [ਖੁਤਵਾਈਏ ਖੁਤਵਾਏਂ ਖੁਤਵਾਓ ਖੁਤਵਾਏ ਖੁਤਵਾਉਣ] ਖੁਤਵਾਵਾਂਗਾ/ਖੁਤਵਾਵਾਂਗੀ : [ਖੁਤਵਾਵਾਂਗੇ/ਖੁਤਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁਤਵਾਏਂਗਾ ਖੁਤਵਾਏਂਗੀ ਖੁਤਵਾਓਗੇ ਖੁਤਵਾਓਗੀਆਂ ਖੁਤਵਾਏਗਾ/ਖੁਤਵਾਏਗੀ ਖੁਤਵਾਉਣਗੇ/ਖੁਤਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਖੁਤਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁਤਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) [‘ਖੋਤਣਾ' ਤੋਂ] :- ਖੁਤਾਉਣਾ : [ਖੁਤਾਉਣੇ ਖੁਤਾਉਣੀ ਖੁਤਾਉਣੀਆਂ; ਖੁਤਾਉਣ ਖੁਤਾਉਣੋਂ] ਖੁਤਾਉਂਦਾ : [ਖੁਤਾਉਂਦੇ ਖੁਤਾਉਂਦੀ ਖੁਤਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਤਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੁਤਾਉਂਦੋਂ : [ਖੁਤਾਉਂਦੀਓਂ ਖੁਤਾਉਂਦਿਓ ਖੁਤਾਉਂਦੀਓ] ਖੁਤਾਊਂ : [ਖੁਤਾਈਂ ਖੁਤਾਇਓ ਖੁਤਾਊ] ਖੁਤਾਇਆ : [ਖੁਤਾਏ ਖੁਤਾਈ ਖੁਤਾਈਆਂ; ਖੁਤਾਇਆਂ] ਖੁਤਾਈਦਾ : [ਖੁਤਾਈਦੇ ਖੁਤਾਈਦੀ ਖੁਤਾਈਦੀਆਂ] ਖੁਤਾਵਾਂ : [ਖੁਤਾਈਏ ਖੁਤਾਏਂ ਖੁਤਾਓ ਖੁਤਾਏ ਖੁਤਾਉਣ] ਖੁਤਾਵਾਂਗਾ /ਖੁਤਾਵਾਂਗੀ : ਖੁਤਾਵਾਂਗੇ ਖੁਤਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁਤਾਏਂਗਾ/ਖੁਤਾਏਂਗੀ ਖੁਤਾਓਗੇ ਖੁਤਾਓਗੀਆਂ ਖੁਤਾਏਗਾ/ਖੁਤਾਏਗੀ ਖੁਤਾਉਣਗੇ/ਖੁਤਾਉਣਗੀਆਂ ਖੁਤਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁੱਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖੁੱਤੀਆਂ ਖੁੱਤੀਓਂ] ਖੁੱਥੜ (ਵਿ) ਖੁੱਥੜਾਂ ਖੁੱਥਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੁੱਥੇ ਖੁੱਥਿਆਂ ਖੁੱਥੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁੱਥੀਆਂ] ਖੁਦਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪੁਟਾਈ; ਹਿੰਦੀ] ਖੁੰਧਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁੰਧਕਾਂ; ਖੁੰਧਕੀ (ਵਿ) ਖੁੰਧਕੀਆਂ; ਖੁੰਧਕੀਆ (ਸੰਬੋ) ਖੁੰਧਕੀਓ ਖੁੰਧਕਬਾਜ਼ (ਵਿ) ਖੁੰਧਕਬਾਜ਼ਾਂ ਖੁੰਧਕਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁਨਾਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬਦਨਾਮੀ] ਖੁਨਾਮੀਓਂ ਖੁੰਬ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਜਿਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ] *ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ 'ਖੁੰਬ' ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੋਬੀ ਦੀ 'ਖ਼ੁੰਬ' ਅਰਬੀ 'ਖ਼ੁੰਮ' ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ 'ਖ਼ੁੰਬ' [: ਕਪੜਾ ਖ਼ੁੰਬ ਚਾੜ੍ਹਨਾ] ਅੱਗੇ 'ਖ਼' ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ । ਖੁੰਬਾਂ ਖੁਭ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖੁਭਣਾ : [ਖੁਭਣੇ ਖੁਭਣੀ ਖੁਭਣੀਆਂ; ਖੁਭਣ ਖੁਭਣੋਂ] ਖੁਭਦਾ : [ਖੁਭਦੇ ਖੁਭਦੀ ਖੁਭਦੀਆਂ; ਖੁਭਦਿਆਂ] ਖੁਭਦੋਂ : [ਖੁਭਦੀਓਂ ਖੁਭਦਿਓ ਖੁਭਦੀਓ] ਖੁਭਾਂ : [ਖੁਭੀਏ ਖੁਭੇਂ ਖੁਭੋ ਖੁਭੇ ਖੁਭਣ] ਖੁਭਾਂਗਾ/ਖੁਭਾਂਗੀ : [ਖੁਭਾਂਗੇ/ਖੁਭਾਂਗੀਆਂ ਖੁਭੇਂਗਾ/ਖੁਭੇਂਗੀ ਖੁਭੋਗੇ ਖੁਭੋਗੀਆਂ ਖੁਭੇਗਾ/ਖੁਭੇਗੀ ਖੁਭਣਗੇ/ਖੁਭਣਗੀਆਂ] ਖੁਭਿਆ : [ਖੁਭੇ ਖੁਭੀ ਖੁਭੀਆਂ; ਖੁਭਿਆਂ] ਖੁਭੀਦਾ ਖੁਭੂੰ : [ਖੁਭੀਂ ਖੁਭਿਓ ਖੁਭੂ] ਖੁੱਭਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਜੱਲ੍ਹਣ] ਖੁਭੋ* (ਕਿ, ਸਕ) :- *'ਖੁਭੋ' ਤੇ 'ਖੋਭ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੁਭੋਊਂ : [ਖੁਭੋਈਂ ਖੁਭੋਇਓ ਖੁਭੋਊ] ਖੁਭੋਇਆ : [ਖੁਭੋਏ ਖੁਭੋਈ ਖੁਭੋਈਆਂ; ਖੁਭੋਇਆਂ] ਖੁਭੋਈਦਾ : [ਖੁਭੋਈਦੇ ਖੁਭੋਈਦੀ ਖੁਭੋਈਦੀਆਂ] ਖੁਭੋਣਾ : [ਖੁਭੋਣੇ ਖੁਭੋਣੀ ਖੁਭੋਣੀਆਂ; ਖੁਭੋਣ ਖੁਭੋਣੋਂ] ਖੁਭੋਂਦਾ : [ਖੁਭੋਂਦੇ ਖੁਭੋਂਦੀ ਖੁਭੋਂਦੀਆਂ; ਖੁਭੋਂਦਿਆਂ] ਖੁਭੋਂਦੋਂ : [ਖੁਭੋਂਦੀਓਂ ਖੁਭੋਂਦਿਓ ਖੁਭੋਂਦੀਓ] ਖੁਭੋਵਾਂ : [ਖੁਭੋਈਏ ਖੁਭੋਏਂ ਖੁਭੋਵੋ ਖੁਭੋਏ ਖੁਭੋਣ] ਖੁਭੋਵਾਂਗਾ/ਖੁਭੋਵਾਂਗੀ : [ਖੁਭੋਵਾਂਗੇ/ਖਭੋਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁਭੋਏਂਗਾ/ਖੁਭੋਏਂਗੀ ਖੁਭੋਵੋਗੇ/ਖੁਭੋਵੋਗੀਆਂ ਖੁਭੋਏਗਾ/ਖੁਭੋਏਗੀ ਖੁਭੋਣਗੇ/ਖੁਭੋਣਗੀਆਂ] ਖੁਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੁਰਾਂ ਖੁਰੀਂ ਖੁਰੋਂ †ਖੁਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖੁਰਦਾ : [ਖੁਰਦੇ ਖੁਰਦੀ ਖੁਰਦੀਆਂ; ਖੁਰਦਿਆਂ] ਖੁਰਦੋਂ : [ਖੁਰਦੀਓਂ ਖੁਰਦਿਓ ਖੁਰਦੀਓ] ਖੁਰਨਾ : [ਖੁਰਨੇ ਖੁਰਨੀ ਖੁਰਨੀਆਂ; ਖੁਰਨ ਖੁਰਨੋਂ] ਖੁਰਾਂ : [ਖੁਰੀਏ ਖੁਰੇਂ ਖੁਰੋ ਖੁਰੇ ਖੁਰਨ] ਖੁਰਾਂਗਾ/ਖੁਰਾਂਗੀ : [ਖੁਰਾਂਗੇ/ਖੁਰਾਂਗੀਆਂ ਖੁਰੇਂਗਾ/ਖੁਰੇਂਗੀ ਖੁਰੋਗੇ/ਖੁਰੋਗੀਆਂ ਖੁਰੇਗਾ/ਖੁਰੇਗੀ ਖੁਰਨਗੇ/ਖੁਰਨਗੀਆਂ] ਖੁਰਿਆ : [ਖੁਰੇ ਖੁਰੀ ਖੁਰੀਆਂ; ਖੁਰਿਆਂ] ਖੁਰੀਦਾ ਖੁਰੂੰ : [ਖੁਰੀਂ ਖੁਰਿਓ ਖੁਰੂ] ਖੁਰਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁਰਕ-ਖਾਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੁਰਕ-ਖਾਧੇ ਖੁਰਕ-ਖਾਧਿਆਂ ਖੁਰਕ-ਖਾਧੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁਰਕ-ਖਾਧੀਆਂ] ਖੁਰਕ (ਕਿ, ਅਕ/ਸਕ) :- ਖੁਰਕਣਾ : [ਖੁਰਕਣੇ ਖੁਰਕਣੀ ਖੁਰਕਣੀਆਂ; ਖੁਰਕਣ ਖੁਰਕਣੋਂ] ਖੁਰਕਦਾ : [ਖੁਰਕਦੇ ਖੁਰਕਦੀ ਖੁਰਕਦੀਆਂ; ਖੁਰਕਦਿਆਂ] ਖੁਰਕਦੋਂ : [ਖੁਰਕਦੀਓਂ ਖੁਰਕਦਿਓ ਖੁਰਕਦੀਓ] ਖੁਰਕਾਂ : [ਖੁਰਕੀਏ ਖੁਰਕੇਂ ਖੁਰਕੋ ਖੁਰਕੇ ਖੁਰਕਣ] ਖੁਰਕਾਂਗਾ/ਖੁਰਕਾਂਗੀ : [ਖੁਰਕਾਂਗੇ/ਖੁਰਕਾਂਗੀਆਂ ਖੁਰਕੇਂਗਾ/ਖੁਰਕੇਂਗੀ ਖੁਰਕੋਗੇ ਖੁਰਕੋਗੀਆਂ ਖੁਰਕੇਗਾ/ਖੁਰਕੇਗੀ ਖੁਰਕਣਗੇ/ਖੁਰਕਣਗੀਆਂ] ਖੁਰਕਿਆ : [ਖੁਰਕੇ ਖੁਰਕੀ ਖੁਰਕੀਆਂ; ਖੁਰਕਿਆਂ] ਖੁਰਕੀਦਾ : [ਖੁਰਕੀਦੇ ਖੁਰਕੀਦੀ ਖੁਰਕੀਦੀਆਂ] ਖੁਰਕੂੰ : [ਖੁਰਕੀਂ ਖੁਰਕਿਓ ਖੁਰਕੂ] ਖੁਰਚ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖੁਰਚਣਾ : [ਖੁਰਚਣੇ ਖੁਰਚਣੀ ਖੁਰਚਣੀਆਂ; ਖੁਰਚਣ ਖੁਰਚਣੋਂ] ਖੁਰਚਦਾ : [ਖੁਰਚਦੇ ਖੁਰਚਦੀ ਖੁਰਚਦੀਆਂ; ਖੁਰਚਦਿਆਂ] ਖੁਰਚਦੋਂ : [ਖੁਰਚਦੀਓਂ ਖੁਰਚਦਿਓ ਖੁਰਚਦੀਓ] ਖੁਰਚਾਂ : [ਖੁਰਚੀਏ ਖੁਰਚੇਂ ਖੁਰਚੋ ਖੁਰਚੇ ਖੁਰਚਣ] ਖੁਰਚਾਂਗਾ/ਖੁਰਚਾਂਗੀ : [ਖੁਰਚਾਂਗੇ/ਖੁਰਚਾਂਗੀਆਂ ਖੁਰਚੇਂਗਾ/ਖੁਰਚੇਂਗੀ ਖੁਰਚੋਗੇ ਖੁਰਚੋਗੀਆਂ ਖੁਰਚੇਗਾ/ਖੁਰਚੇਗੀ ਖੁਰਚਣਗੇ/ਖੁਰਚਣਗੀਆਂ] ਖੁਰਚਿਆ : [ਖੁਰਚੇ ਖੁਰਚੀ ਖੁਰਚੀਆਂ; ਖੁਰਚਿਆਂ] ਖੁਰਚੀਦਾ : [ਖੁਰਚੀਦੇ ਖੁਰਚੀਦੀ ਖੁਰਚੀਦੀਆਂ] ਖੁਰਚੂੰ : [ਖੁਰਚੀਂ ਖੁਰਚਿਓ ਖੁਰਚੂ] ਖੁਰਚਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਘਰੋੜੀ] ਖੁਰਚਣਾ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਖੁਰਚਾ' ਅਤੇ 'ਖੁਰਚਣਾ' ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। [ਖੁਰਚਣੇ ਖੁਰਚਣਿਆਂ ਖੁਰਚਣਿਓਂ; ਖੁਰਚਣੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁਰਚਣੀਆਂ ਖੁਰਚਣੀਓਂ] ਖੁਰਚਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਖੁਰਚਵਾਉਣਾ : [ਖੁਰਚਵਾਉਣੇ ਖੁਰਚਵਾਉਣੀ ਖੁਰਚਵਾਉਣੀਆਂ; ਖੁਰਚਵਾਉਣ ਖੁਰਚਵਾਉਣੋਂ] ਖੁਰਚਵਾਉਂਦਾ : [ਖੁਰਚਵਾਉਂਦੇ ਖੁਰਚਵਾਉਂਦੀ ਖੁਰਚਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਖੁਰਚਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੁਰਚਵਾਉਂਦੋਂ : [ਖੁਰਚਵਾਉਂਦੀਓਂ ਖੁਰਚਵਾਉਂਦਿਓ ਖੁਰਚਵਾਉਂਦੀਓ] ਖੁਰਚਵਾਊਂ : [ਖੁਰਚਵਾਈਂ ਖੁਰਚਵਾਇਓ ਖੁਰਚਵਾਊ] ਖੁਰਚਵਾਇਆ : [ਖੁਰਚਵਾਏ ਖੁਰਚਵਾਈ ਖੁਰਚਵਾਈਆਂ; ਖੁਰਚਵਾਇਆਂ] ਖੁਰਚਵਾਈਦਾ : [ਖੁਰਚਵਾਈਦੇ ਖੁਰਚਵਾਈਦੀ ਖੁਰਚਵਾਈਦੀਆਂ] ਖੁਰਚਵਾਵਾਂ : [ਖੁਰਚਵਾਈਏ ਖੁਰਚਵਾਏਂ ਖੁਰਚਵਾਓ ਖੁਰਚਵਾਏ ਖੁਰਚਵਾਉਣ] ਖੁਰਚਵਾਵਾਂਗਾ/ਖੁਰਚਵਾਵਾਂਗੀ : [ਖੁਰਚਵਾਵਾਂਗੇ/ਖੁਰਚਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁਰਚਵਾਏਂਗਾ ਖੁਰਚਵਾਏਂਗੀ ਖੁਰਚਵਾਓਗੇ ਖੁਰਚਵਾਓਗੀਆਂ ਖੁਰਚਵਾਏਗਾ/ਖੁਰਚਵਾਏਗੀ ਖੁਰਚਵਾਉਣਗੇ/ਖੁਰਚਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਖੁਰਚਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁਰਚਾ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਖੁਰਚਾ' ਅਤੇ 'ਖੁਰਚਣਾ' ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। [ਖੁਰਚੇ ਖੁਰਚਿਆਂ ਖੁਰਚਿਓਂ ਖੁਰਚੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁਰਚੀਆਂ ਖੁਰਚੀਓਂ] ਖੁਰਚਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਖੁਰਚਾਉਣਾ : [ਖੁਰਚਾਉਣੇ ਖੁਰਚਾਉਣੀ ਖੁਰਚਾਉਣੀਆਂ; ਖੁਰਚਾਉਣ ਖੁਰਚਾਉਣੋਂ] ਖੁਰਚਾਉਂਦਾ : [ਖੁਰਚਾਉਂਦੇ ਖੁਰਚਾਉਂਦੀ ਖੁਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਰਚਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੁਰਚਾਉਂਦੋਂ : [ਖੁਰਚਾਉਂਦੀਓਂ ਖੁਰਚਾਉਂਦਿਓ ਖੁਰਚਾਉਂਦੀਓ] ਖੁਰਚਾਊਂ : [ਖੁਰਚਾਈਂ ਖੁਰਚਾਇਓ ਖੁਰਚਾਊ] ਖੁਰਚਾਇਆ : [ਖੁਰਚਾਏ ਖੁਰਚਾਈ ਖੁਰਚਾਈਆਂ; ਖੁਰਚਾਇਆਂ] ਖੁਰਚਾਈਦਾ : [ਖੁਰਚਾਈਦੇ ਖੁਰਚਾਈਦੀ ਖੁਰਚਾਈਦੀਆਂ] ਖੁਰਚਾਵਾਂ : [ਖੁਰਚਾਈਏ ਖੁਰਚਾਏਂ ਖੁਰਚਾਓ ਖੁਰਚਾਏ ਖੁਰਚਾਉਣ] ਖੁਰਚਾਵਾਂਗਾ /ਖੁਰਚਾਵਾਂਗੀ : ਖੁਰਚਾਵਾਂਗੇ ਖੁਰਚਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁਰਚਾਏਂਗਾ/ਖੁਰਚਾਏਂਗੀ ਖੁਰਚਾਓਗੇ ਖੁਰਚਾਓਗੀਆਂ ਖੁਰਚਾਏਗਾ/ਖੁਰਚਾਏਗੀ ਖੁਰਚਾਉਣਗੇ/ਖੁਰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਖੁਰਚਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁਰਦਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੁਰਦਰੇ ਖੁਰਦਰਿਆਂ ਖੁਰਦਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁਰਦਰੀਆਂ], ਖੁਰਦਰਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੁਰਦਰੇਪਣ ਖੁਰਪਕਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਪਸੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਗ] ਖੁਰਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ] [ਖੁਰਪੇ ਖੁਰਪਿਆਂ ਖੁਰਪਿਓਂ ਖੁਰਪੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁਰਪੀਆਂ ਖੁਰਪੀਓਂ] ਖੁਰਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖੁਰਲੀਆਂ ਖੁਰਲੀਓਂ]; ਖੁਰਲ (ਪੁ) ਖੁਰਲਾਂ ਖੁਰਲੋਂ ਖੁਰਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੁਰਵੇਂ ਖੁਰਵਿਆਂ ਖੁਰਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਖੁਰਵੀਂਆਂ ਖੁਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੁਰੇ ਖੁਰਿਆਂ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੁਰਾਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੁਰਾਟੇ ਖੁਰਾਟਿਆਂ ਖੁਰਾਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਖੁਰਾਣੇ ਖੁਰਾਣਿਆਂ ਖੁਰਾਣਿਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਖੁਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖੁਰੀਆਂ ਖੁਰੀਓਂ] ਖੁਲਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਅੱਗ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ] ਖੁਲਣੀਆਂ ਖੁੱਲਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੱਕ ਗੋਤ ਖੁੱਲਰਾਂ ਖੁੱਲਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਖੁੱਲ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ : [ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ; ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣੋਂ] ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ : [ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ; ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ] ਖੁੱਲ੍ਹਦੋਂ : [ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਓਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਓ] ਖੁੱਲ੍ਹਾ : [ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ; ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ] ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ : [ਖੁੱਲ੍ਹੀਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ] ਖੁੱਲ੍ਹਾਂਗਾ/ਖੁੱਲ੍ਹਾਂਗੀ : [ਖੁੱਲ੍ਹਾਂਗੇ/ਖੁੱਲ੍ਹਾਂਗੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਂਗਾ/ਖੁੱਲ੍ਹੇਂਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੋਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੋਗੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ/ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ/ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ] ਖੁੱਲ੍ਹੀਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੂੰ : [ਖੁੱਲ੍ਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹੂ] ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲਿਆਂ; ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀਆਂ] ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ (ਵਿ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) [ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ] ਖੁਲ੍ਹਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਾ : [ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣੀਆਂ; ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣੋਂ] ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦਾ : [ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦੋਂ : [ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦੀਓਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦਿਓ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦੀਓ] ਖੁਲ੍ਹਵਾਊਂ : [ਖੁਲ੍ਹਵਾਈਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਓ ਖੁਲ੍ਹਵਾਊ] ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ : [ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਖੁਲ੍ਹਵਾਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਈਆਂ; ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆਂ] ਖੁਲ੍ਹਵਾਈਦਾ : [ਖੁਲ੍ਹਵਾਈਦੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਈਦੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਈਦੀਆਂ] ਖੁਲ੍ਹਵਾਵਾਂ : [ਖੁਲ੍ਹਵਾਈਏ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਓ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ] ਖੁਲ੍ਹਵਾਵਾਂਗਾ/ਖੁਲ੍ਹਵਾਵਾਂਗੀ : [ਖੁਲ੍ਹਵਾਵਾਂਗੇ/ਖੁਲ੍ਹਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏਂਗਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏਂਗੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਓਗੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਓਗੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏਗਾ/ਖੁਲ੍ਹਵਾਏਗੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਗੇ/ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਖੁਲ੍ਹਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੁਲ੍ਹਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹਵਿਆਂ ਖੁਲ੍ਹਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਖੁਲ੍ਹਵੀਂਆਂ] ਖੁਲ੍ਹਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁੱਲ੍ਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ] †ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਖੁਲਾਸਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਖੁਲਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਡੁੱਲ੍ਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ-ਡੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਡੁੱਲ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ-ਡੁੱਲ੍ਹੀਆਂ] ਖੁਲ੍ਹਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਖੁਲ੍ਹਾਉਣਾ : [ਖੁਲ੍ਹਾਉਣੇ ਖੁਲ੍ਹਾਉਣੀ ਖੁਲ੍ਹਾਉਣੀਆਂ; ਖੁਲ੍ਹਾਉਣ ਖੁਲ੍ਹਾਉਣੋਂ] ਖੁਲ੍ਹਾਉਂਦਾ : [ਖੁਲ੍ਹਾਉਂਦੇ ਖੁਲ੍ਹਾਉਂਦੀ ਖੁਲ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ] ਖੁਲ੍ਹਾਉਂਦੋਂ : [ਖੁਲ੍ਹਾਉਂਦੀਓਂ ਖੁਲ੍ਹਾਉਂਦਿਓ ਖੁਲ੍ਹਾਉਂਦੀਓ] ਖੁਲ੍ਹਾਊਂ : [ਖੁਲ੍ਹਾਈਂ ਖੁਲ੍ਹਾਇਓ ਖੁਲ੍ਹਾਊ] ਖੁਲ੍ਹਾਇਆ : [ਖੁਲ੍ਹਾਏ ਖੁਲ੍ਹਾਈ ਖੁਲ੍ਹਾਈਆਂ; ਖੁਲ੍ਹਾਇਆਂ] ਖੁਲ੍ਹਾਈਦਾ : [ਖੁਲ੍ਹਾਈਦੇ ਖੁਲ੍ਹਾਈਦੀ ਖੁਲ੍ਹਾਈਦੀਆਂ] ਖੁਲ੍ਹਾਵਾਂ : [ਖੁਲ੍ਹਾਈਏ ਖੁਲ੍ਹਾਏਂ ਖੁਲ੍ਹਾਓ ਖੁਲ੍ਹਾਏ ਖੁਲ੍ਹਾਉਣ] ਖੁਲ੍ਹਾਵਾਂਗਾ /ਖੁਲ੍ਹਾਵਾਂਗੀ : ਖੁਲ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਖੁਲ੍ਹਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਏਂਗਾ/ਖੁਲ੍ਹਾਏਂਗੀ ਖੁਲ੍ਹਾਓਗੇ ਖੁਲ੍ਹਾਓਗੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਏਗਾ/ਖੁਲ੍ਹਾਏਗੀ ਖੁਲ੍ਹਾਉਣਗੇ/ਖੁਲ੍ਹਾਉਣਗੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੁੜਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਖੂਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੂਹਾਂ ਖੂਹੀਂ ਖੂਹੇ ਖੂਹੋਂ ਖੂਹੀ (ਇਲਿੰ) ਖੂਹੀਆਂ ਖੂਹੀਓਂ] ਖੂਹ-ਖਾਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਖੂਹ-ਬੂਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੂਹਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੂਹਣੀਆਂ ਖੂੰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੂੰਜਾਂ ਖੂੰਜੀਂ ਖੂੰਜੋਂ; ਖੂੰਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੂੰਜੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਖੂੰਜਿਓਂ] ਖੂੰਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖੂੰਟੀਆਂ ਖੂੰਟੀਓਂ] ਖੂੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੂੰਡਾਂ ਖੂੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੂੰਡੇ ਖੂੰਡਿਆਂ ਖੂੰਡਿਓਂ ਖੂੰਡੀ (ਇਲਿੰ) ਖੂੰਡੀਆਂ ਖੂੰਡੀਓਂ] †ਖੂੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੇਸਾਂ ਖੇਸੋਂ ਖੇਸੀ (ਇਲਿੰ) ਖੇਸੀਆਂ ਖੇਸੀਓਂ] ਖੇਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇਹ-ਸੁਆਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਖੇਹ-ਖਾਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਖੇਹ-ਖ਼ਰਾਬ (ਵਿ) ਖੇਹ-ਖ਼ਰਾਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇਹ-ਖ਼ੁਆਰ (ਵਿ) ਖੇਹ-ਖ਼ੁਆਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇਹ-ਖਾਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੇਹ-ਖਾਣੇ ਖੇਹ-ਖਾਣਿਆਂ ਖੇਹ-ਖਾਣਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖੇਹ-ਖਾਣਿਓ ਖੇਹ ਖਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਖੇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਖੇਹ-ਖਾਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖੇਹ-ਖਾਣੀਓ] ਖੇਹਨੂੰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੇਹਨੂੰਆਂ ਖੇਖਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੇਖਣਾਂ; ਖੇਖਣਹਾਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੇਖਣਹਾਰੇ ਖੇਖਣਹਾਰਿਆਂ ਖੇਖਣਹਾਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖੇਖਣਹਾਰਿਓ ਖੇਖਣਹਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖੇਖਣਹਾਰੀਆਂ ਖੇਖਣਹਾਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖੇਖਣਹਾਰੀਓ] ਖੇਚਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇਚਲ਼ਾਂ ਖੇਚਲ਼ੋਂ ਖੇਂਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇਂਜਾਂ ਖੇਂਜੋਂ ਖੇਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੇ [ : ਖੇਡੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ] ਖੇਡੋਂ; †ਖਿਡਾਰੀ (ਵਿ) †ਖਿਡਾਰੂ (ਵਿ) †ਖਿਡੌਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੇਡ-ਤਮਾਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੇਡ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਖੇਡ-ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਖੇਡ-ਮੱਲ੍ਹ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਖੇਡੂ-ਮੱਲ੍ਹੂ (ਵਿ) ਖੇਡ (ਕਿ, ਅਕ/ਸਕ) :- ਖੇਡਣਾ : [ਖੇਡਣੇ ਖੇਡਣੀ ਖੇਡਣੀਆਂ; ਖੇਡਣ ਖੇਡਣੋਂ] ਖੇਡਦਾ : [ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੀ ਖੇਡਦੀਆਂ; ਖੇਡਦਿਆਂ] ਖੇਡਦੋਂ : [ਖੇਡਦੀਓਂ ਖੇਡਦਿਓ ਖੇਡਦੀਓ] ਖੇਡਾਂ : [ਖੇਡੀਏ ਖੇਡੇਂ ਖੇਡੋ ਖੇਡੇ ਖੇਡਣ] ਖੇਡਾਂਗਾ/ਖੇਡਾਂਗੀ : [ਖੇਡਾਂਗੇ/ਖੇਡਾਂਗੀਆਂ ਖੇਡੇਂਗਾ/ਖੇਡੇਂਗੀ ਖੇਡੋਗੇ ਖੇਡੋਗੀਆਂ ਖੇਡੇਗਾ/ਖੇਡੇਗੀ ਖੇਡਣਗੇ/ਖੇਡਣਗੀਆਂ] ਖੇਡਿਆ : [ਖੇਡੇ ਖੇਡੀ ਖੇਡੀਆਂ; ਖੇਡਿਆਂ] ਖੇਡੀਦਾ : [ਖੇਡੀਦੇ ਖੇਡੀਦੀ ਖੇਡੀਦੀਆਂ] ਖੇਡੂੰ : [ਖੇਡੀਂ ਖੇਡਿਓ ਖੇਡੂ] ਖੇਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੇਤਾਂ ਖੇਤੀਂ ਖੇਤੋਂ ਖੇਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੇਤਰਾਂ ਖੇਤਰੀ (ਵਿ) ਖੇਤਰਫਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੇਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇਤੀਓਂ; ਖੇਤੀ-ਜੋਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੇਦਜਨਕ (ਵਿ) ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਖੇਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹਿੰਦੀ] ਖੇਲ਼ਾਂ ਖੇਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇਲ਼ਾਂ ਖੇਲ਼ੋਂ ਖੇਵਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇਵਟ-ਖਤੌਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੇੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖਿੜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ] ਖੇੜੇ ਖੇੜਿਆਂ ਖੇੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਖੇੜਿਆਂ ਖੇੜਿਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਖੇੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੇੜੇ [; ਨਗਰ, ਖੇੜੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ] ਖੇੜਿਆਂ ਖੇੜੀ* (ਇਲਿੰ) *ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਖੇੜੀ ਆਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਖੇੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪਠਾਣੀ ਚੱਪਲ] ਖੇੜੀਆਂ ਖੈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੈਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਖੈਰੇ ਖੋਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੋਏ ਖੋਸਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਖੋਸਲੇ ਖੋਸਲਿਆਂ ਖੋਸਲਿਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਖੋਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੋਸੇ ਖੋਸਿਆਂ ਖੋਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ[] ਖੋਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ] ਖੋਹ-ਖਿੰਜ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਖੋਹ-ਖੁਹਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਹਾ-ਖਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਹਾ-ਖੋਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਹਾ-ਮਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਹ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖੋਹਣਾ : [ਖੋਹਣੇ ਖੋਹਣੀ ਖੋਹਣੀਆਂ; ਖੋਹਣ ਖੋਹਣੋਂ] ਖੋਹਦਾ : [ਖੋਹਦੇ ਖੋਹਦੀ ਖੋਹਦੀਆਂ; ਖੋਹਦਿਆਂ] ਖੋਹਦੋਂ : [ਖੋਹਦੀਓਂ ਖੋਹਦਿਓ ਖੋਹਦੀਓ] ਖੋਹਾਂ : [ਖੋਹੀਏ ਖੋਹੇਂ ਖੋਹੋ ਖੋਹੇ ਖੋਹਣ] ਖੋਹਾਂਗਾ/ਖੋਹਾਂਗੀ : [ਖੋਹਾਂਗੇ/ਖੋਹਾਂਗੀਆਂ ਖੋਹੇਂਗਾ/ਖੋਹੇਂਗੀ ਖੋਹੋਗੇ ਖੋਹੋਗੀਆਂ ਖੋਹੇਗਾ/ਖੋਹੇਗੀ ਖੋਹਣਗੇ/ਖੋਹਣਗੀਆਂ] ਖੋਹਿਆ : [ਖੋਹੇ ਖੋਹੀ ਖੋਹੀਆਂ; ਖੋਹਿਆਂ] ਖੋਹੀਦਾ : [ਖੋਹੀਦੇ ਖੋਹੀਦੀ ਖੋਹੀਦੀਆਂ] ਖੋਹੂੰ : [ਖੋਹੀਂ ਖੋਹਿਓ ਖੋਹੂ] ਖੋਖਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਖੋਖਰਾਂ ਖੋਖਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਖੋਖਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਖਰੀਆਂ ਖੋਖਰੀਓਂ] ਖੋਖਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੋਖਲ਼ੇ ਖੋਖਲ਼ਿਆਂ ਖੋਖਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਖੋਖਲ਼ੀਆਂ] ਖੋਖਲ਼ਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੋਖਲ਼ੇਪਣ ਖੋਖਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੋਖੇ ਖੋਖਿਆਂ ਖੋਖਿਓਂ] ਖੋ-ਖੋ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਖੇਡ] ਖੋਚਰ (ਵਿ) [= ਚਲਾਕ] ਖੋਚਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੋਚਰੇ ਖੋਚਰਿਆਂ ਖੋਚਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖੋਚਰਿਓ ਖੋਚਰੀ (ਵਿ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਖੋਚਰੀਆਂ ਖੋਚਰੀਏ (ਸੰਬੋ, ਇਲਿੰ) ਖੋਚਰੀਓ] ਖੋਚਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੋਚਲ਼ੇ ਖੋਚਲ਼ਿਆਂ ਖੋਚਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਖੋਚਲ਼ੀਆਂ] ਖੋਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਜਾਂ ਖੋਜੋਂ; ਖੋਜਸ਼ਾਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਜ-ਕਰਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੋਜਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਖੋਜਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਜ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੋਜ-ਪੱਤਰਾਂ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਜਪੂਰਨ (ਵਿ) ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ (ਵਿ) †ਖੋਜੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੋਜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖੋਜਣਾ : [ਖੋਜਣੇ ਖੋਜਣੀ ਖੋਜਣੀਆਂ; ਖੋਜਣ ਖੋਜਣੋਂ] ਖੋਜਦਾ : [ਖੋਜਦੇ ਖੋਜਦੀ ਖੋਜਦੀਆਂ; ਖੋਜਦਿਆਂ] ਖੋਜਦੋਂ : [ਖੋਜਦੀਓਂ ਖੋਜਦਿਓ ਖੋਜਦੀਓ] ਖੋਜਾਂ : [ਖੋਜੀਏ ਖੋਜੇਂ ਖੋਜੋ ਖੋਜੇ ਖੋਜਣ] ਖੋਜਾਂਗਾ/ਖੋਜਾਂਗੀ : [ਖੋਜਾਂਗੇ/ਖੋਜਾਂਗੀਆਂ ਖੋਜੇਂਗਾ/ਖੋਜੇਂਗੀ ਖੋਜੋਗੇ ਖੋਜੋਗੀਆਂ ਖੋਜੇਗਾ/ਖੋਜੇਗੀ ਖੋਜਣਗੇ/ਖੋਜਣਗੀਆਂ] ਖੋਜਿਆ : [ਖੋਜੇ ਖੋਜੀ ਖੋਜੀਆਂ; ਖੋਜਿਆਂ] ਖੋਜੀਦਾ : [ਖੋਜੀਦੇ ਖੋਜੀਦੀ ਖੋਜੀਦੀਆਂ] ਖੋਜੂੰ : [ਖੋਜੀਂ ਖੋਜਿਓ ਖੋਜੂ] ਖੋਜੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੋਜੀਆਂ ਖੋਜੀਆ (ਸੰਬੋ) ਖੋਜੀਓ ਖੋਜਣ (ਇਲਿੰ) ਖੋਜਣਾਂ ਖੋਜਣੇ (ਸੰਬੋ) ਖੋਜਣੋ] ਖੋਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਟਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੋਟੇ ਖੋਟਿਆਂ ਖੋਟਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖੋਟਿਓ ਖੋਟੀ (ਇਲਿੰ) ਖੋਟੀਆਂ ਖੋਟੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖੋਟੀਓ] ਖੋਟਾ-ਖਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੋਟੇ-ਖਰੇ ਖੋਟਿਆਂ-ਖਰਿਆਂ ਖੋਟੀ-ਖਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖੋਟੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ] ਖੋਤ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖੋਤਣਾ : [ਖੋਤਣੇ ਖੋਤਣੀ ਖੋਤਣੀਆਂ; ਖੋਤਣ ਖੋਤਣੋਂ] ਖੋਤਦਾ : [ਖੋਤਦੇ ਖੋਤਦੀ ਖੋਤਦੀਆਂ; ਖੋਤਦਿਆਂ] ਖੋਤਦੋਂ : [ਖੋਤਦੀਓਂ ਖੋਤਦਿਓ ਖੋਤਦੀਓ] ਖੋਤਾਂ : [ਖੋਤੀਏ ਖੋਤੇਂ ਖੋਤੋ ਖੋਤੇ ਖੋਤਣ] ਖੋਤਾਂਗਾ/ਖੋਤਾਂਗੀ : [ਖੋਤਾਂਗੇ/ਖੋਤਾਂਗੀਆਂ ਖੋਤੇਂਗਾ/ਖੋਤੇਂਗੀ ਖੋਤੋਗੇ ਖੋਤੋਗੀਆਂ ਖੋਤੇਗਾ/ਖੋਤੇਗੀ ਖੋਤਣਗੇ/ਖੋਤਣਗੀਆਂ] ਖੋਤਿਆ : [ਖੋਤੇ ਖੋਤੀ ਖੋਤੀਆਂ; ਖੋਤਿਆਂ] ਖੋਤੀਦਾ : [ਖੋਤੀਦੇ ਖੋਤੀਦੀ ਖੋਤੀਦੀਆਂ] ਖੋਤੂੰ : [ਖੋਤੀਂ ਖੋਤਿਓ ਖੋਤੂ] ਖੋਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੋਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਖੋਤਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖੋਤਿਓ, ਖੋਤੀ (ਇਲਿੰ) ਖੋਤੀਆਂ ਖੋਤੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖੋਤੀਓ] ਖੋਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖੋਦੇ ਖੋਦਿਆਂ ਖੋਦੀ (ਇਲਿੰ) [ : ਖੋਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ] ਖੋਦੀਆਂ] ਖੋਪਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੋਪਰਾਂ ਖੋਪਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖੋਪਰੀਆਂ ਖੋਪਲ਼ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਖੋਪੀਂ ਲੱਗਾ ਬਲ਼ਦ] ਖੋਪਲ਼ਾਂ ਖੋਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਗਿਰੀ] ਖੋਪੇ ਖੋਪਿਆਂ ਖੋਪੇ* (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) [=ਢੱਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ] *ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਖੋਪਿਆਂ ਖੋਪੀਂ ਖੋਭ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ = ਚੋਭ] ਖੋਭਾਂ ਖੋਭ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖੋਭਣਾ : [ਖੋਭਣੇ ਖੋਭਣੀ ਖੋਭਣੀਆਂ; ਖੋਭਣ ਖੋਭਣੋਂ] ਖੋਭਦਾ : [ਖੋਭਦੇ ਖੋਭਦੀ ਖੋਭਦੀਆਂ; ਖੋਭਦਿਆਂ] ਖੋਭਦੋਂ : [ਖੋਭਦੀਓਂ ਖੋਭਦਿਓ ਖੋਭਦੀਓ] ਖੋਭਾਂ : [ਖੋਭੀਏ ਖੋਭੇਂ ਖੋਭੋ ਖੋਭੇ ਖੋਭਣ] ਖੋਭਾਂਗਾ/ਖੋਭਾਂਗੀ : [ਖੋਭਾਂਗੇ/ਖੋਭਾਂਗੀਆਂ ਖੋਭੇਂਗਾ/ਖੋਭੇਂਗੀ ਖੋਭੋਗੇ ਖੋਭੋਗੀਆਂ ਖੋਭੇਗਾ/ਖੋਭੇਗੀ ਖੋਭਣਗੇ/ਖੋਭਣਗੀਆਂ] ਖੋਭਿਆ : [ਖੋਭੇ ਖੋਭੀ ਖੋਭੀਆਂ; ਖੋਭਿਆਂ] ਖੋਭੀਦਾ : [ਖੋਭੀਦੇ ਖੋਭੀਦੀ ਖੋਭੀਦੀਆਂ] ਖੋਭੂੰ : [ਖੋਭੀਂ ਖੋਭਿਓ ਖੋਭੂ] ਖੋਭਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੋਭੇ ਖੋਭਿਆਂ ਖੋਭਿਓਂ] ਖੋਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਰਾਂ ਖੋਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੋਰੀਆਂ ਖੋਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖੋਰਦਾ : [ਖੋਰਦੇ ਖੋਰਦੀ ਖੋਰਦੀਆਂ; ਖੋਰਦਿਆਂ] ਖੋਰਦੋਂ : [ਖੋਰਦੀਓਂ ਖੋਰਦਿਓ ਖੋਰਦੀਓ] ਖੋਰਨਾ : [ਖੋਰਨੇ ਖੋਰਨੀ ਖੋਰਨੀਆਂ; ਖੋਰਨ ਖੋਰਨੋਂ] ਖੋਰਾਂ : [ਖੋਰੀਏ ਖੋਰੇਂ ਖੋਰੋ ਖੋਰੇ ਖੋਰਨ] ਖੋਰਾਂਗਾ/ਖੋਰਾਂਗੀ : [ਖੋਰਾਂਗੇ/ਖੋਰਾਂਗੀਆਂ ਖੋਰੇਂਗਾ/ਖੋਰੇਂਗੀ ਖੋਰੋਗੇ/ਖੋਰੋਗੀਆਂ ਖੋਰੇਗਾ/ਖੋਰੇਗੀ ਖੋਰਨਗੇ/ਖੋਰਨਗੀਆਂ] ਖੋਰਿਆ : [ਖੋਰੇ ਖੋਰੀ ਖੋਰੀਆਂ; ਖੋਰਿਆਂ] ਖੋਰੀਦਾ : [ਖੋਰੀਦੇ ਖੋਰੀਦੀ ਖੋਰੀਦੀਆਂ] ਖੋਰੂੰ : [ਖੋਰੀਂ ਖੋਰਿਓ ਖੋਰੂ] ਖੋਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੋਰੇ ਖੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋਰੀਓਂ ਖੋਰੂ (ਵਿ) [= ਖੋਰਨ ਜਾਂ ਖੁਰਨ ਵਾਲ਼ਾ] ਖੋਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਪਸੂ] [ਖੋਲੇ ਖੋਲਿਆਂ ਖੋਲੀ (ਇਲਿੰ) ਖੋਲੀਆਂ] ਖੋਲ੍ਹ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖੋਲ੍ਹਣਾ : [ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ; ਖੋਲ੍ਹਣ ਖੋਲ੍ਹਣੋਂ] ਖੋਲ੍ਹਦਾ : [ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ; ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ] ਖੋਲ੍ਹਦੋਂ : [ਖੋਲ੍ਹਦੀਓਂ ਖੋਲ੍ਹਦਿਓ ਖੋਲ੍ਹਦੀਓ] ਖੋਲ੍ਹਾਂ : [ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਖੋਲ੍ਹੇਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਖੋਲ੍ਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣ] ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ/ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੀ : [ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ/ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇਂਗਾ/ਖੋਲ੍ਹੇਂਗੀ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਖੋਲ੍ਹੋਗੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ/ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ/ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ] ਖੋਲ੍ਹਿਆ : [ਖੋਲ੍ਹੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ; ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ] ਖੋਲ੍ਹੀਦਾ : [ਖੋਲ੍ਹੀਦੇ ਖੋਲ੍ਹੀਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀਦੀਆਂ] ਖੋਲ੍ਹੂੰ : [ਖੋਲ੍ਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਓ ਖੋਲ੍ਹੂ] ਖੋਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੋਲ਼ੇ ਖੋਲਿ਼ਆਂ ਖੋਲਿ਼ਓਂ ਖੋਲ਼ੀਂ] ਖੋੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖੋੜਾਂ ਖੋੜੋਂ ਖੋੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖੋੜੀਆਂ ਖੋੜੀਓਂ] ਖੋੜੀਦਾਰ (ਵਿ) ਖੌ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਖੌ] ਖੌਂਸੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੌਂਸੜੇ ਖੌਂਸੜਿਆਂ ਖੌਂਸੜਿਓਂ] ਖੌਂਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੌਂਚੇ ਖੌਂਚਿਆਂ ਖੌਂਚਿਓਂ] ਖੌਜਲ਼ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਖੌਜਲ਼ਦਾ : [ਖੌਜਲ਼ਦੇ ਖੌਜਲ਼ਦੀ ਖੌਜਲ਼ਦੀਆਂ; ਖੌਜਲ਼ਦਿਆਂ] ਖੌਜਲ਼ਦੋਂ : [ਖੌਜਲ਼ਦੀਓਂ ਖੌਜਲ਼ਦਿਓ ਖੌਜਲ਼ਦੀਓ] ਖੌਜਲ਼ਨਾ : ਖੌਜਲ਼ਨ ਖੌਜਲ਼ਾਂ : [ਖੌਜਲ਼ੀਏ ਖੌਜਲ਼ੇਂ ਖੌਜਲ਼ੋ ਖੌਜਲ਼ੇ ਖੌਜਲ਼ਨ] ਖੌਜਲ਼ਾਂਗਾ/ਖੌਜਲ਼ਾਂਗੀ : [ਖੌਜਲ਼ਾਂਗੇ/ਖੌਜਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਖੌਜਲ਼ੇਂਗਾ/ਖੌਜਲ਼ੇਂਗੀ ਖੌਜਲ਼ੋਗੇ/ਖੌਜਲ਼ੋਗੀਆਂ ਖੌਜਲ਼ੇਗਾ/ਖੌਜਲ਼ੇਗੀ ਖੌਜਲ਼ਨਗੇ/ਖੌਜਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਖੌਜਲ਼ਿਆ : [ਖੌਜਲ਼ੇ ਖੌਜਲ਼ੀ ਖੌਜਲ਼ੀਆਂ; ਖੌਜਲ਼ਿਆਂ] ਖੌਜਲ਼ੀਦਾ ਖੌਜਲ਼ੂੰ : [ਖੌਜਲ਼ੀਂ ਖੌਜਲ਼ਿਓ ਖੌਜਲ਼ੂ] ਖੌਪੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਤਿਕਾਲਾਂ] ਖੌਪੀਏ ਖੌਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖੌਲ (ਕਿ, ਅਕ) [ਹਿੰਦੀ] :- ਖੌਲਣਾ : [ਖੌਲਣੇ ਖੌਲਣੀ ਖੌਲਣੀਆਂ; ਖੌਲਣ ਖੌਲਣੋਂ] ਖੌਲਦਾ : [ਖੌਲਦੇ ਖੌਲਦੀ ਖੌਲਦੀਆਂ; ਖੌਲਦਿਆਂ] ਖੌਲਿਆ : [ਖੌਲੇ ਖੌਲੀ ਖੌਲੀਆਂ; ਖੌਲਿਆਂ] ਖੌਲੂ ਖੌਲੇ : ਖੌਲਣ ਖੌਲੇਗਾ/ਖੌਲੇਗੀ ਖੌਲਣਗੇ/ਖੌਲਣਗੀਆਂ]

ਖ਼

ਖ਼ਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਹ] ਖ਼ਸਤਾ (ਵਿ) ਖ਼ਸਤਾ-ਹਾਲ (ਵਿ) ਖ਼ਸਤਾ-ਹਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਸਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਸਮਾਂ; ਖ਼ਸਮਾ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ਸਮੋ ਖ਼ਸਮਾਂ-ਖਾਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖ਼ਸਮਾਂ-ਖਾਣੇ ਖ਼ਸਮਾਂ-ਖਾਣਿਆਂ ਖ਼ਸਮਾਂ-ਖਾਣਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ਸਮਾਂ-ਖਾਣਿਓ ਖ਼ਸਮਾਂ-ਖਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਖ਼ਸਮਾਂ-ਖਾਣੀਆਂ ਖ਼ਸਮਾਂ-ਖਾਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ਸਮਾਂ-ਖਾਣੀਓ] ਖ਼ਸਮਾਂ-ਪਿੱਟੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਸਮਾਂ-ਪਿੱਟੀਆਂ ਖ਼ਸਮਾਂ-ਪਿੱਟੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ਸਮਾ-ਪਿੱਟੀਓ †ਨਖ਼ਸਮਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਖ਼ਸਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਵਿਓਰਾ] ਖ਼ਸਰੇ ਖ਼ਸਰਿਆਂ ਖ਼ਸਲਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੱਸੀ (ਵਿ) ਖ਼ੱਸੀਆਂ ਖ਼ਸੂਸਨ (ਕਿਵਿ) [= ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ] ਖ਼ਸੂਸੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੰਜਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੰਜਰਾਂ ਖ਼ੰਜਰੋਂ ਖ਼ੰਜਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਾਜ਼] ਖ਼ੰਜਰੀਆਂ ਖ਼ੱਜਲ (ਵਿ) ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਜਾਲਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਓਂ] †ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਣਵਾਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਣਵਾਦੇ ਖ਼ਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਚਿੱਠੀ] ਖ਼ਤਾਂ; ਖ਼ਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਲਿਖਾਈ] †ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਤ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) †ਦਸਖ਼ਤ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) [ਮੂਰੂ: ਦਸਤਖ਼ਤ] ਖ਼ਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਲਕੀਰ, ਰੇਖਾ] ਖ਼ਤਾਂ; ਖ਼ਤੇ-ਇਸਤਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ] ਖ਼ਤਨਾ (ਨਾਂ,ਪੁ) ਖ਼ਤਨੇ ਖ਼ਤਮ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) †ਖ਼ਾਤਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਤਰਨਾਕ (ਵਿ) ਖ਼ਤਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਖ਼ਤਰਿਓਂ] ਖ਼ਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਤਾਵਾਂ; ਖ਼ਤਾਵਾਰ (ਵਿ) ਖ਼ਤਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਭੁਰਭੁਰਾ ਬਿਸਕੁਟ] ਖ਼ਤਾਈਆਂ ਖ਼ਤੀਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਖ਼ੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ] ਖ਼ਤੀਬਾਂ ਖ਼ਤੋ-ਖ਼ਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਚਿਹਰਾ, ਮੋਹਰਾ] ਖ਼ਦਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ੰਦਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੰਦਕਾਂ ਖ਼ੰਦਕੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਖ਼ਬਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਬਤਾਂ ਖ਼ਬਤੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਖ਼ਬਤੀਆਂ; ਖ਼ਬਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ਬਤੀਓ ਖ਼ਬਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਬਰਾਂ; ਖ਼ਬਰ-ਸਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਬਰ-ਸੁਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਬਰਦਾਰ (ਵਿ: ਵਿਸ) ਖ਼ਬਰਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅਖ਼ਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) †ਬੇਖ਼ਬਰ (ਵਿ) ਖ਼ਬਰੇ (ਕਿਵਿ; ਵਿਸ) ਖ਼ਬੀਸ (ਵਿ) ਖ਼ਬੀਸਾਂ, ਖ਼ਬੀਸਾ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ਬੀਸੋ ਖ਼ਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਲਿਫਾ] ਖ਼ਮਦਾਰ (ਵਿ) ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਮਿਆਜ਼ੇ ਖ਼ਮੀਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਮੀਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਖ਼ਮੀਰੇ; ਖ਼ਮੀਰੀ (ਇਲਿੰ) ਖ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖ਼ਮੋਸ਼ (ਵਿ) [ਮੂਰੂ : ਖ਼ਾਮੋਸ਼] ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਰਗੋਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਰਗੋਸ਼ਾਂ ਖ਼ਰਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ਰਚੋਂ; ਖ਼ਰਚ-ਖ਼ਰਚਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਰਚਖ਼ਾਹ (ਵਿ) ਖ਼ਰਚ-ਪੱਠਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਰਚ-ਪੱਠੇ †ਖ਼ਰਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਖ਼ਰਚੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਖ਼ਰਚ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖ਼ਰਚਣਾ : [ਖ਼ਰਚਣੇ ਖ਼ਰਚਣੀ ਖ਼ਰਚਣੀਆਂ; ਖ਼ਰਚਣ ਖ਼ਰਚਣੋਂ] ਖ਼ਰਚਦਾ : [ਖ਼ਰਚਦੇ ਖ਼ਰਚਦੀ ਖ਼ਰਚਦੀਆਂ; ਖ਼ਰਚਦਿਆਂ] ਖ਼ਰਚਦੋਂ : [ਖ਼ਰਚਦੀਓਂ ਖ਼ਰਚਦਿਓ ਖ਼ਰਚਦੀਓ] ਖ਼ਰਚਾਂ : [ਖ਼ਰਚੀਏ ਖ਼ਰਚੇਂ ਖ਼ਰਚੋ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਰਚਣ] ਖ਼ਰਚਾਂਗਾ/ਖ਼ਰਚਾਂਗੀ : [ਖ਼ਰਚਾਂਗੇ/ਖ਼ਰਚਾਂਗੀਆਂ ਖ਼ਰਚੇਂਗਾ/ਖ਼ਰਚੇਂਗੀ ਖ਼ਰਚੋਗੇ ਖ਼ਰਚੋਗੀਆਂ ਖ਼ਰਚੇਗਾ/ਖ਼ਰਚੇਗੀ ਖ਼ਰਚਣਗੇ/ਖ਼ਰਚਣਗੀਆਂ] ਖ਼ਰਚਿਆ : [ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਰਚੀ ਖ਼ਰਚੀਆਂ; ਖ਼ਰਚਿਆਂ] ਖ਼ਰਚੀਦਾ : [ਖ਼ਰਚੀਦੇ ਖ਼ਰਚੀਦੀ ਖ਼ਰਚੀਦੀਆਂ] ਖ਼ਰਚੂੰ : [ਖ਼ਰਚੀਂ ਖ਼ਰਚਿਓ ਖ਼ਰਚੂ] ਖ਼ਰਚਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਖ਼ਰਚਵਾਉਣਾ : [ਖ਼ਰਚਵਾਉਣੇ ਖ਼ਰਚਵਾਉਣੀ ਖ਼ਰਚਵਾਉਣੀਆਂ; ਖ਼ਰਚਵਾਉਣ ਖ਼ਰਚਵਾਉਣੋਂ] ਖ਼ਰਚਵਾਉਂਦਾ : [ਖ਼ਰਚਵਾਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚਵਾਉਂਦੀ ਖ਼ਰਚਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਖ਼ਰਚਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਖ਼ਰਚਵਾਉਂਦੋਂ : [ਖ਼ਰਚਵਾਉਂਦੀਓਂ ਖ਼ਰਚਵਾਉਂਦਿਓ ਖ਼ਰਚਵਾਉਂਦੀਓ] ਖ਼ਰਚਵਾਊਂ : [ਖ਼ਰਚਵਾਈਂ ਖ਼ਰਚਵਾਇਓ ਖ਼ਰਚਵਾਊ] ਖ਼ਰਚਵਾਇਆ : [ਖ਼ਰਚਵਾਏ ਖ਼ਰਚਵਾਈ ਖ਼ਰਚਵਾਈਆਂ; ਖ਼ਰਚਵਾਇਆਂ] ਖ਼ਰਚਵਾਈਦਾ : [ਖ਼ਰਚਵਾਈਦੇ ਖ਼ਰਚਵਾਈਦੀ ਖ਼ਰਚਵਾਈਦੀਆਂ] ਖ਼ਰਚਵਾਵਾਂ : [ਖ਼ਰਚਵਾਈਏ ਖ਼ਰਚਵਾਏਂ ਖ਼ਰਚਵਾਓ ਖ਼ਰਚਵਾਏ ਖ਼ਰਚਵਾਉਣ] ਖ਼ਰਚਵਾਵਾਂਗਾ/ਖ਼ਰਚਵਾਵਾਂਗੀ : [ਖ਼ਰਚਵਾਵਾਂਗੇ/ਖ਼ਰਚਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖ਼ਰਚਵਾਏਂਗਾ ਖ਼ਰਚਵਾਏਂਗੀ ਖ਼ਰਚਵਾਓਗੇ ਖ਼ਰਚਵਾਓਗੀਆਂ ਖ਼ਰਚਵਾਏਗਾ/ਖ਼ਰਚਵਾਏਗੀ ਖ਼ਰਚਵਾਉਣਗੇ/ਖ਼ਰਚਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਖ਼ਰਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਖ਼ਰਚਿਓਂ] ਖ਼ਰਚਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਖ਼ਰਚਾਉਣਾ : [ਖ਼ਰਚਾਉਣੇ ਖ਼ਰਚਾਉਣੀ ਖ਼ਰਚਾਉਣੀਆਂ; ਖ਼ਰਚਾਉਣ ਖ਼ਰਚਾਉਣੋਂ] ਖ਼ਰਚਾਉਂਦਾ : [ਖ਼ਰਚਾਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚਾਉਂਦੀ ਖ਼ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਖ਼ਰਚਾਉਂਦਿਆਂ] ਖ਼ਰਚਾਉਂਦੋਂ : [ਖ਼ਰਚਾਉਂਦੀਓਂ ਖ਼ਰਚਾਉਂਦਿਓ ਖ਼ਰਚਾਉਂਦੀਓ] ਖ਼ਰਚਾਊਂ : [ਖ਼ਰਚਾਈਂ ਖ਼ਰਚਾਇਓ ਖ਼ਰਚਾਊ] ਖ਼ਰਚਾਇਆ : [ਖ਼ਰਚਾਏ ਖ਼ਰਚਾਈ ਖ਼ਰਚਾਈਆਂ; ਖ਼ਰਚਾਇਆਂ] ਖ਼ਰਚਾਈਦਾ : [ਖ਼ਰਚਾਈਦੇ ਖ਼ਰਚਾਈਦੀ ਖ਼ਰਚਾਈਦੀਆਂ] ਖ਼ਰਚਾਵਾਂ : [ਖ਼ਰਚਾਈਏ ਖ਼ਰਚਾਏਂ ਖ਼ਰਚਾਓ ਖ਼ਰਚਾਏ ਖ਼ਰਚਾਉਣ] ਖ਼ਰਚਾਵਾਂਗਾ /ਖ਼ਰਚਾਵਾਂਗੀ : ਖ਼ਰਚਾਵਾਂਗੇ ਖ਼ਰਚਾਵਾਂਗੀਆਂ ਖ਼ਰਚਾਏਂਗਾ/ਖ਼ਰਚਾਏਂਗੀ ਖ਼ਰਚਾਓਗੇ ਖ਼ਰਚਾਓਗੀਆਂ ਖ਼ਰਚਾਏਗਾ/ਖ਼ਰਚਾਏਗੀ ਖ਼ਰਚਾਉਣਗੇ/ਖ਼ਰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਖ਼ਰਚੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਖ਼ਰਚੀਲਿਆਂ ਖ਼ਰਚੀਲੀ (ਇਲਿੰ) ਖ਼ਰਚੀਲੀਆਂ] ਖ਼ਰਦਿਮਾਗ਼ (ਵਿ) ਖ਼ਰਦਿਮਾਗ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲੀ) ਖ਼ਰਬੂਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ਰਬੂਜ਼ੇ ਖ਼ਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਰਬੂਜ਼ਿਓਂ] ਖ਼ਰਮਸਤ (ਵਿ) ਖ਼ਰਮਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਰਮਸਤੀਆਂ ਖ਼ਰਮਗ਼ਜ਼ (ਵਿ) ਖ਼ਰਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਰਾਸਾਂ ਖ਼ਰਾਸੀਂ ਖ਼ਰਾਸੋਂ; ਖ਼ਰਾਸੀ (ਵਿ) ਖ਼ਰਾਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਰਾਸ਼ਾਂ ਖ਼ਰਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਰਾਜ-ਗੁਜ਼ਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਰਾਜੀ (ਵਿ) ਖ਼ਰਾਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਰਾਦਾਂ ਖ਼ਰਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) ਖ਼ਰਾਦੀਆਂ; ਖ਼ਰਾਦੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਰਾਦੀਏ ਖ਼ਰਾਦ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖ਼ਰਾਦਣਾ : [ਖ਼ਰਾਦਣੇ ਖ਼ਰਾਦਣੀ ਖ਼ਰਾਦਣੀਆਂ; ਖ਼ਰਾਦਣ ਖ਼ਰਾਦਣੋਂ] ਖ਼ਰਾਦਦਾ : [ਖ਼ਰਾਦਦੇ ਖ਼ਰਾਦਦੀ ਖ਼ਰਾਦਦੀਆਂ; ਖ਼ਰਾਦਦਿਆਂ] ਖ਼ਰਾਦਦੋਂ : [ਖ਼ਰਾਦਦੀਓਂ ਖ਼ਰਾਦਦਿਓ ਖ਼ਰਾਦਦੀਓ] ਖ਼ਰਾਦਾਂ : [ਖ਼ਰਾਦੀਏ ਖ਼ਰਾਦੇਂ ਖ਼ਰਾਦੋ ਖ਼ਰਾਦੇ ਖ਼ਰਾਦਣ] ਖ਼ਰਾਦਾਂਗਾ/ਖ਼ਰਾਦਾਂਗੀ : [ਖ਼ਰਾਦਾਂਗੇ/ਖ਼ਰਾਦਾਂਗੀਆਂ ਖ਼ਰਾਦੇਂਗਾ/ਖ਼ਰਾਦੇਂਗੀ ਖ਼ਰਾਦੋਗੇ ਖ਼ਰਾਦੋਗੀਆਂ ਖ਼ਰਾਦੇਗਾ/ਖ਼ਰਾਦੇਗੀ ਖ਼ਰਾਦਣਗੇ/ਖ਼ਰਾਦਣਗੀਆਂ] ਖ਼ਰਾਦਿਆ : [ਖ਼ਰਾਦੇ ਖ਼ਰਾਦੀ ਖ਼ਰਾਦੀਆਂ; ਖ਼ਰਾਦਿਆਂ] ਖ਼ਰਾਦੀਦਾ : [ਖ਼ਰਾਦੀਦੇ ਖ਼ਰਾਦੀਦੀ ਖ਼ਰਾਦੀਦੀਆਂ] ਖ਼ਰਾਦੂੰ : [ਖ਼ਰਾਦੀਂ ਖ਼ਰਾਦਿਓ ਖ਼ਰਾਦੂ] ਖ਼ਰਾਬ (ਵਿ) ਖ਼ਰਾਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਰਾਬੇ ਖ਼ਰਾਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਓਂ] ਖ਼ਰੀਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ਰੀਤੇ ਖ਼ਰੀਤਿਆਂ ਖ਼ਰੀਤੀ (ਇਲਿੰ) ਖ਼ਰੀਤੀਆਂ] ਖ਼ਰੀਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਰੀਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਖ਼ਰੀਦਾਰਾਂ; ਖ਼ਰੀਦਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ਰੀਦਾਰੋ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਰੀਦ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਖ਼ਰੀਦਣਾ : [ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ; ਖ਼ਰੀਦਣ ਖ਼ਰੀਦਣੋਂ] ਖ਼ਰੀਦਦਾ : [ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ; ਖ਼ਰੀਦਦਿਆਂ] ਖ਼ਰੀਦਦੋਂ : [ਖ਼ਰੀਦਦੀਓਂ ਖ਼ਰੀਦਦਿਓ ਖ਼ਰੀਦਦੀਓ] ਖ਼ਰੀਦਾਂ : [ਖ਼ਰੀਦੀਏ ਖ਼ਰੀਦੇਂ ਖ਼ਰੀਦੋ ਖ਼ਰੀਦੇ ਖ਼ਰੀਦਣ] ਖ਼ਰੀਦਾਂਗਾ/ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੀ : [ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੇ/ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇਂਗਾ/ਖ਼ਰੀਦੇਂਗੀ ਖ਼ਰੀਦੋਗੇ ਖ਼ਰੀਦੋਗੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ/ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ/ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ] ਖ਼ਰੀਦਿਆ : [ਖ਼ਰੀਦੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ; ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ] ਖ਼ਰੀਦੀਦਾ : [ਖ਼ਰੀਦੀਦੇ ਖ਼ਰੀਦੀਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀਦੀਆਂ] ਖ਼ਰੀਦੂੰ : [ਖ਼ਰੀਦੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਓ ਖ਼ਰੀਦੂ] ਖ਼ਰੀਫ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਰੈਤੀ (ਵਿ) ਖ਼ਲਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਲਕਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਖ਼ਾਲਕ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਲਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਲਲ-ਅੰਦਾਜ਼ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਖ਼ਲਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਲਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੱਖਣਾਪਣ] ਖ਼ਲਾਸ (ਵਿ) ਖ਼ਲਾਸਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ = ਖ਼ੁੱਲ੍ਹਦਿਲਾ] ਖ਼ਲਾਸੇ ਖ਼ਲਾਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਲੀਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਲੀਜਾਂ ਖ਼ਲੀਜੋਂ; ਖ਼ਲੀਜੀ (ਵਿ) ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਲੀਫ਼ੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਿਆਂ †ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਲੂਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਪੈਂਦੇ ਖ਼ਾਂ] ਖ਼ਾਸ (ਵਿ) ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ (ਵਿ) ਖ਼ਾਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਕਪੜਾ] ਖ਼ਾਸੇ ਖ਼ਾਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ] ਖ਼ਾਸੇ ਖ਼ਾਸਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਮਲ] [ਖ਼ਾਸੇ ਖ਼ਾਸਿਆਂ ਖ਼ਾਸੀ (ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਸੀਆਂ] ਖ਼ਾਸੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਖ਼ਾਹ (ਯੋ) [=ਭਾਵੇਂ] ਖ਼ਾਹਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਮੰਦ (ਵਿ) ਖ਼ਾਹਸ਼ਮੰਦਾਂ ਖ਼ਾਹ-ਮਖ਼ਾਹ (ਕਿਵਿ) ਖ਼ਾਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਕੋਂ; ਖ਼ਾਕਸਾਰ (ਵਿ) ਖ਼ਾਕਸਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਖ਼ਾਕੀ (ਵਿ) ਖ਼ਾਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਕੇ ਖ਼ਾਕਿਆਂ ਖ਼ਾਕੀ (ਵਿ) ਖ਼ਾਂਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ਾਂਚੇ ਖ਼ਾਂਚਿਆਂ ਖ਼ਾਂਚਿਓਂ] ਖ਼ਾਤਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਤਮੇ ਖ਼ਾਤਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਤਰਖ਼ਾਹ (ਵਿ) ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਦਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਦਮਾਂ ਖ਼ਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਨਾਂ; ਖ਼ਾਨਾ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ਾਨੋਂ ਖ਼ਾਨਜ਼ਾਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ਾਨਜ਼ਾਦੇ ਖ਼ਾਨਜ਼ਾਦਿਆਂ ਖ਼ਾਨਜ਼ਾਦਿਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਖ਼ਾਨਜ਼ਾਦੀ (ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਨਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਜ਼ਾਦੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਖ਼ਾਨਸਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਨਸਾਮੇ ਖ਼ਾਨਸਾਮਿਆਂ ਖ਼ਾਨਗਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਨਗਾਹਾਂ ਖ਼ਾਨਗਾਹੀਂ ਖ਼ਾਨਗਾਹੋਂ ਖ਼ਾਨਗੀ (ਵਿ) ਖ਼ਾਨਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨੋਂ; ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਖ਼ਾਨਿਓਂ] ਖ਼ਾਨਾ-ਜੰਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਨਾ-ਤਲਾਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਨਾ-ਬਦੋਸ਼ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਨਾ-ਬਦੋਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਨਾ-ਬਰਬਾਦ (ਵਿ) ਖ਼ਾਨਾ-ਬਰਬਾਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਨੇਦਾਰ (ਵ) ਖ਼ਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਬਾਂ ਖ਼ਾਬੋਂ; ਖ਼ਾਬਗਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਬਗਾਹਾਂ ਖ਼ਾਬੋ-ਖ਼ਿਆਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਮ (ਵਿ) ਖ਼ਾਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਓਂ] ਖ਼ਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਈਰਖ਼ਾ] ਖ਼ਾਰਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਰਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਰਸ਼-ਖ਼ਾਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖ਼ਾਰਸ਼-ਖ਼ਾਧੇ ਖ਼ਾਰਸ਼-ਖ਼ਾਧਿਆਂ ਖ਼ਾਰਸ਼-ਖ਼ਾਧੀ (ਇਲਿੰ) ਖ਼ਾਰਸ਼-ਖ਼ਾਧੀਆਂ] ਖ਼ਾਰਜ (ਵਿ) ਖ਼ਾਰਜਾ (ਵਿ) ਖ਼ਾਰਜੀ (ਵਿ) ਖ਼ਾਲਸ (ਵਿ) ਖ਼ਾਲਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ਾਲਸੇ ਖ਼ਾਲਸਿਆਂ ਖ਼ਾਲਸਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ਾਲਸਿਓ ਖ਼ਾਲਸਾਈ (ਵਿ) ਖ਼ਾਲਕ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਲੀ (ਵਿ) ਖ਼ਾਲਮ-ਖ਼ਾਲੀ (ਵਿ) ਖ਼ਾਵੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਾਵੰਦਾਂ ਖ਼ਿਆਨਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਿਆਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਖ਼ਿਆਲਾਤ (ਬਵ) ਖ਼ਿਆਲੀਂ ਖ਼ਿਆਲੋਂ; ਖ਼ਿਆਲੀ (ਵਿ) ਖ਼ਿਜ਼ਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਿਜ਼ਰੀ (ਵਿ) ਖ਼ਿਜ਼ਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਿਜ਼ਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਿਜ਼ਾਬੀ (ਵਿ) ਖ਼ਿੱਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਿੱਤੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਖ਼ਿਤਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਿਤਾਬਾਂ, ਖ਼ਿਤਾਬੀ (ਵਿ) ਖ਼ਿਦਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਿਦਮਤਗਾਰ (ਨਾਂ, ਪੂ; ਵਿ) ਖ਼ਿਦਮਤਗਾਰਾਂ ਖ਼ਿਦਮਤਗਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਿਲਅਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ਿਲਵਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ (ਵਿ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [‘ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ’ ਤੋਂ] ਖ਼ੁਆਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ੁਆਜੇ ਖ਼ੁਆਰ (ਵਿ) ਖ਼ੁਆਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਆਰੀਓਂ ਖ਼ੁਸਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੂਰੂ : ਖ਼੍ਵਾਜਾ ਸਰਾ] [ਖ਼ੁਸਰੇ ਖ਼ੁਸਰਿਆਂ ਖ਼ੁਸਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ੁਸਰਿਓ] ਖ਼ੁਸ਼ (ਵਿ) †ਖ਼ੁਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼-ਆਮਦੀਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿਸ) ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਕ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਕਸਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਕ-ਦਿਮਾਗ਼ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਕ-ਦਿਮਾਗ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਕ-ਮਿਜ਼ਾਜ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਕ-ਮਿਜ਼ਾਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਤ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਿਆਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਲਕ (ਵਿ) (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ੁਲਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਤਬ੍ਹਾ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਤਬੀਅਤ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਨਵੀਸ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ੁਸ਼ਨਵੀਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਦਾਰ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ (ਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ; ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀਆ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀਓ ਖ਼ੁਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਓਂ] ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ (ਕਿਵਿ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਤਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ੁਤਬੇ ਖ਼ੁਤਬਿਆਂ ਖ਼ੁਦ (ਪੜ, ਵਿ) ਖ਼ੁਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਦਕਾਸ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ (ਵਿ) ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ਾਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ੋ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ੁਦਦਾਰ (ਵਿ) ਖ਼ੁਦਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਦਨੁਮਾ (ਵਿ) ਖ਼ੁਦਨੁਮਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਦਪਸੰਦ (ਵਿ) ਖ਼ੁਦਪਸੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਦਪ੍ਰਸਤ (ਵਿ) ਖ਼ੁਦਪ੍ਰਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ (ਕਿਵਿ) ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ (ਵਿ) ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਦਰੌ (ਵਿ) ਖ਼ੁਦਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ੁਦਾ-ਤਰਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਖ਼ੁਦਾਪ੍ਰਸਤ (ਵਿ) ਖ਼ੁਦਾਪ੍ਰਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਦਾ-ਰਸੀਦਾ (ਵਿ) ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ੁਦਾਈ (ਨਾ, ਇਲਿੰ) [=ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ] ਖ਼ੁਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ (ਵਿ) ਖ਼ੁੰਬ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਧੋਬੀ ਦੀ ਭੱਠੀ] *ਵੇਖੋ ਫੁਟ-ਨੋਟ 'ਖੁੰਬ' ਦਾ । ਖ਼ੁੰਬੇ ਖ਼ੁੰਬੋਂ ਖ਼ੁਮਾਰ (ਨਾ, ਪੁ) ਖ਼ੁਮਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਮਾਰੀਓਂ] ਖ਼ੁਰਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖ਼ੁਰਜੀਆਂ ਖ਼ੁਰਜੀਓਂ] ਖ਼ੁਰਦ**(ਵਿ) **ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ; ‘ਵੱਧਣੀ ਖ਼ੁਰਦ’ ‘ਵੱਧਣੀ ਕਲਾਂ । ਖ਼ੁਰਦਬੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਰਦਬੀਨਾਂ ਖ਼ੁਰਦਬੀਨੀ (ਵਿ) ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਖ਼ੁਰਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਮਿਠਿਆਈ] ਖ਼ੁਰਮੇ ਖ਼ੁਰਮਿਆਂ ਖ਼ੁਰਮਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਰਮਾਨੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕੋਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ] ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਖ਼ੂਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਖ਼ੂਨਖ਼ਾਰ (ਵਿ) ਖ਼ੂਨ-ਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ੂਨਰੇਜ਼ (ਵਿ) ਖ਼ੂਨਰੇਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਖ਼ੂਨੀ (ਵਿ) ਖ਼ੂਨੋ-ਖ਼ੂਨ (ਵਿ) ਖ਼ੂਨੀ (ਵਿ, ਪੁ) [ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਖ਼ੂਨੀਆ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ੂਨੀਓ ਖ਼ੂਨਣ (ਇਲਿੰ) ਖ਼ੂਨਣਾਂ ਖ਼ੂਨਣੇ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ੂਨਣੋ] ਖ਼ੂਬ (ਕਿਵਿ ਵਿ) ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ (ਵਿ) ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੂਬਕਲਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕੀ ਬੂਟੀ] ਖ਼ੂਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਖ਼ੈਬਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ੈਬਰੋਂ ਖ਼ੈਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ੈਮੇ ਖ਼ੈਮਿਆਂ ਖ਼ੈਮਿਓਂ] ਖ਼ੈਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੈਰੀਂ; ਖ਼ੈਰ-ਅੰਦੇਸ਼ (ਵਿ) ਖ਼ੈਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੈਰ-ਸੱਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ] ਖ਼ੈਰ-ਸੁੱਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਖ਼ੈਰਖ਼ਾਹ (ਵਿ) ਖ਼ੈਰ-ਖ਼ਰੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਖ਼ੈਰ-ਮਿਹਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੈਰੀਂ-ਮਿਹਰੀਂ (ਕਿਵਿ) ਖ਼ੈਰਖ਼ਾਹ (ਵਿ) ਖ਼ੈਰਖ਼ਾਹਾਂ ਖ਼ੈਰਖ਼ਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੈਰਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਖ਼ਰੈਤੀ (ਵਿ) ਖ਼ੈਰੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਖ਼ੋਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ੋਜੇ ਖ਼ੋਜਿਆਂ ਖ਼ੋਜਿਆ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ੋਜਿਓ ਖ਼ੋਜੀ (ਇਲਿੰ) ਖ਼ੋਜੀਆਂ ਖ਼ੋਜੀਏ (ਸੰਬੋ) ਖ਼ੋਜੀਓ] ਖ਼ੋਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ] ਖ਼ੋਦਾਂ ਖ਼ੋਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ੋਲਾਂ ਖ਼ੌਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ (ਵਿ)

ਗਉੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਰਾਗਣੀ] ਗਊ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਊਆਂ; ਗਊਸ਼ਾਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਊਕੁਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਊ-ਘਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਊ-ਘਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਊ-ਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਊ-ਦਾਨੋਂ ਗਊ-ਮੁਖਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਗਊ-ਮੁਖੇ ਗਊ-ਮੁਖੀ (ਇਲਿੰ) ਗੱਸਰ (ਵਿ) [ : ਗੱਸਰ ਭੋਂ] ਗਸ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਸ਼ਤਾਂ ਗਸ਼ਤੋਂ; ਗਸ਼ਤੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਸ਼ਤੀਏ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਗਸ਼ਤੀ (ਵਿ) ਗਹਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਗਹਾਉਣਾ : [ਗਹਾਉਣੇ ਗਹਾਉਣੀ ਗਹਾਉਣੀਆਂ; ਗਹਾਉਣ ਗਹਾਉਣੋਂ] ਗਹਾਉਂਦਾ : [ਗਹਾਉਂਦੇ ਗਹਾਉਂਦੀ ਗਹਾਉਂਦੀਆਂ ਗਹਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਹਾਉਂਦੋਂ : [ਗਹਾਉਂਦੀਓਂ ਗਹਾਉਂਦਿਓ ਗਹਾਉਂਦੀਓ] ਗਹਾਊਂ : [ਗਹਾਈਂ ਗਹਾਇਓ ਗਹਾਊ] ਗਹਾਇਆ : [ਗਹਾਏ ਗਹਾਈ ਗਹਾਈਆਂ; ਗਹਾਇਆਂ] ਗਹਾਈਦਾ : [ਗਹਾਈਦੇ ਗਹਾਈਦੀ ਗਹਾਈਦੀਆਂ] ਗਹਾਵਾਂ : [ਗਹਾਈਏ ਗਹਾਏਂ ਗਹਾਓ ਗਹਾਏ ਗਹਾਉਣ] ਗਹਾਵਾਂਗਾ /ਗਹਾਵਾਂਗੀ : ਗਹਾਵਾਂਗੇ ਗਹਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਹਾਏਂਗਾ/ਗਹਾਏਂਗੀ ਗਹਾਓਗੇ ਗਹਾਓਗੀਆਂ ਗਹਾਏਗਾ/ਗਹਾਏਗੀ ਗਹਾਉਣਗੇ/ਗਹਾਉਣਗੀਆਂ ਗਹਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਹਾਈਆਂ ਗਹਾਈਓਂ] ਗਹਾਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਹਾਵੇ ਗਹਾਵਿਆਂ ਗਹਾਵੀ (ਇਲਿੰ) ਗਹਾਵੀਆਂ] ਗਹਿਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਹਿਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ; ਗਹਿਣਾ-ਗੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ ਗਹਿਣੇ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) [ : ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ] ਗਹਿਣਿਓਂ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਹਿਰ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਧੁੰਦ] *‘ਘੈਰ' ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਹਿਰੋਂ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ (ਵਿ) ਗਹਿਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਹਿਰੇ ਗਹਿਰਿਆਂ ਗਹਿਰੀ (ਇਲਿੰ) ਗਹਿਰੀਆਂ] ਗਹਿਰਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹਿੰਦੀ] [ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਗਹਿਰਾਈਓਂ] ਗਹੀਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਹੀਰੇ ਗਹੀਰਿਆਂ ਗਹੀਰਿਓਂ] ਗਹੁ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੱਖੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਗੱਖੜਾਂ ਗੰਗ-ਧਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਗਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਗਨਾਂ ਗਗਨ-ਮੰਡਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਗਨ-ਮੰਡਲੀ (ਵਿ) ਗੱਗੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਜੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ] ਗੱਗੜਾਂ; ਗਗੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਗੜੇ ਗਗੜਿਆਂ ਗਗੜੀ (ਇਲਿੰ) ਗਗੜੀਆਂ] ਗੱਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ] ਗੱਗੇ ਗੱਗਿਆਂ ਗੰਗਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਗਾ-ਇਸ਼ਨਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਗਾ-ਜਮਨਾ (ਨਿਨਾਂ, ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਗਾ-ਜਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਗਾ-ਜਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਗਾ-ਜਲੀਆਂ: †ਗੰਗ-ਧਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਗਾਸਾਗਰ (ਨਾ, ਪੁ) ਗੰਗਾਸਾਗਰਾਂ ਗੰਗਾਰਾਮ* (ਨਾਂ, ਪੁ) * ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ‘ਗੰਗਾਰਾਮ' ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੰਗਾਰਾਮਾ (ਸੰਬੋ) ਗੰਗੋਤਰੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਗੋਤਰੀਓਂ ਗੰਘਲ਼ (ਕਿ, ਅਕ) ਮਾਝੀ] :- ਗੰਘਲ਼ਦਾ : [ਗੰਘਲ਼ਦੇ ਗੰਘਲ਼ਦੀ ਗੰਘਲ਼ਦੀਆਂ; ਗੰਘਲ਼ਦਿਆਂ] ਗੰਘਲ਼ਨਾ : [ਗੰਘਲ਼ਨੀ ਗੰਘਲ਼ਨ ਗੰਘਲ਼ਨੋਂ] ਗੰਘਲ਼ਿਆ : [ਗੰਘਲ਼ੇ ਗੰਘਲ਼ੀ ਗੰਘਲ਼ੀਆਂ; ਗੰਘਲ਼ਿਆਂ] ਗੰਘਲ਼ੂ : ਗੰਘਲ਼ੇ : ਗੰਘਲ਼ਨ ਗੰਘਲ਼ੇਗਾ/ਗੰਘਲ਼ੇਗੀ ਗੰਘਲ਼ਨਗੇ/ਗੰਘਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਗੰਘਲ਼ਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੰਘਲ਼ੇ ਗੰਘਲ਼ਿਆਂ ਗੰਘਲ਼ੀ ਗੰਘਲ਼ੀਆਂ] ਗੰਘਾਲ਼ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗੰਘਾਲ਼ਦਾ : [ਗੰਘਾਲ਼ਦੇ ਗੰਘਾਲ਼ਦੀ ਗੰਘਾਲ਼ਦੀਆਂ; ਗੰਘਾਲ਼ਦਿਆਂ] ਗੰਘਾਲ਼ਦੋਂ : [ਗੰਘਾਲ਼ਦੀਓਂ ਗੰਘਾਲ਼ਦਿਓ ਗੰਘਾਲ਼ਦੀਓ] ਗੰਘਾਲ਼ਨਾ : [ਗੰਘਾਲ਼ਨੇ ਗੰਘਾਲ਼ਨੀ ਗੰਘਾਲ਼ਨੀਆਂ; ਗੰਘਾਲ਼ਨ ਗੰਘਾਲ਼ਨੋਂ] ਗੰਘਾਲ਼ਾਂ : [ਗੰਘਾਲ਼ੀਏ ਗੰਘਾਲ਼ੇਂ ਗੰਘਾਲ਼ੋ ਗੰਘਾਲ਼ੇ ਗੰਘਾਲ਼ਨ] ਗੰਘਾਲ਼ਾਂਗਾ/ਗੰਘਾਲ਼ਾਂਗੀ : [ਗੰਘਾਲ਼ਾਂਗੇ/ਗੰਘਾਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਗੰਘਾਲ਼ੇਂਗਾ/ਗੰਘਾਲ਼ੇਂਗੀ ਗੰਘਾਲ਼ੋਗੇ/ਗੰਘਾਲ਼ੋਗੀਆਂ ਗੰਘਾਲ਼ੇਗਾ/ਗੰਘਾਲ਼ੇਗੀ ਗੰਘਾਲ਼ਨਗੇ/ਗੰਘਾਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਗੰਘਾਲ਼ਿਆ : [ਗੰਘਾਲ਼ੇ ਗੰਘਾਲ਼ੀ ਗੰਘਾਲ਼ੀਆਂ; ਗੰਘਾਲ਼ਿਆਂ] ਗੰਘਾਲ਼ੀਦਾ : [ਗੰਘਾਲ਼ੀਦੇ ਗੰਘਾਲ਼ੀਦੀ ਗੰਘਾਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਗੰਘਾਲ਼ੂੰ : [ਗੰਘਾਲ਼ੀਂ ਗੰਘਾਲ਼ਿਓ ਗੰਘਾਲ਼ੂ] ਗੱਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੱਚਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੱਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਗੱਚ ਭਰ] ਗੱਚਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੱਜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗੱਜਣਾ : [ਗੱਜਣੇ ਗੱਜਣੀ ਗੱਜਣੀਆਂ; ਗੱਜਣ ਗੱਜਣੋਂ] ਗੱਜਦਾ : [ਗੱਜਦੇ ਗੱਜਦੀ ਗੱਜਦੀਆਂ; ਗੱਜਦਿਆਂ] ਗੱਜਦੋਂ : [ਗੱਜਦੀਓਂ ਗੱਜਦਿਓ ਗੱਜਦੀਓ] ਗੱਜਾਂ : [ਗੱਜੀਏ ਗੱਜੇਂ ਗੱਜੋ ਗੱਜੇ ਗੱਜਣ] ਗੱਜਾਂਗਾ/ਗੱਜਾਂਗੀ : [ਗੱਜਾਂਗੇ/ਗੱਜਾਂਗੀਆਂ ਗੱਜੇਂਗਾ/ਗੱਜੇਂਗੀ ਗੱਜੋਗੇ ਗੱਜੋਗੀਆਂ ਗੱਜੇਗਾ/ਗੱਜੇਗੀ ਗੱਜਣਗੇ/ਗੱਜਣਗੀਆਂ] ਗੱਜਿਆ : [ਗੱਜੇ ਗੱਜੀ ਗੱਜੀਆਂ; ਗੱਜਿਆਂ] ਗੱਜੀਦਾ ਗੱਜੂੰ : [ਗੱਜੀਂ ਗੱਜਿਓ ਗੱਜੂ] ਗੰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਜਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਜਰੇ ਗਜਰਿਆਂ ਗਜਰੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਜਰੇਲੇ ਗਜਰੇਲਿਓਂ] ਗੱਜ-ਵੱਜ* (ਕਿ-ਅੰਸ਼) * ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਗੱਜ-ਵੱਜ' ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਗਜਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਆਂਦੇ] ਗਾਜੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਗਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ਗਾਜੀਆਂ ਗਜਾ (ਕਿ, ਸਕ) [ : ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ] :- ਗਜਾਉਣਾ : [ਗਜਾਉਣੇ ਗਜਾਉਣੀ ਗਜਾਉਣੀਆਂ; ਗਜਾਉਣ ਗਜਾਉਣੋਂ] ਗਜਾਉਂਦਾ : [ਗਜਾਉਂਦੇ ਗਜਾਉਂਦੀ ਗਜਾਉਂਦੀਆਂ; ਗਜਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਜਾਉਂਦੋਂ : [ਗਜਾਉਂਦੀਓਂ ਗਜਾਉਂਦਿਓ ਗਜਾਉਂਦੀਓ] ਗਜਾਊਂ : [ਗਜਾਈਂ ਗਜਾਇਓ ਗਜਾਊ] ਗਜਾਇਆ : [ਗਜਾਏ ਗਜਾਈ ਗਜਾਈਆਂ; ਗਜਾਇਆਂ] ਗਜਾਈਦਾ : [ਗਜਾਈਦੇ ਗਜਾਈਦੀ ਗਜਾਈਦੀਆਂ] ਗਜਾਵਾਂ : [ਗਜਾਈਏ ਗਜਾਏਂ ਗਜਾਓ ਗਜਾਏ ਗਜਾਉਣ] ਗਜਾਵਾਂਗਾ/ਗਜਾਵਾਂਗੀ : [ਗਜਾਵਾਂਗੇ/ਗਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਜਾਏਂਗਾ ਗਜਾਏਂਗੀ ਗਜਾਓਗੇ ਗਜਾਓਗੀਆਂ ਗਜਾਏਗਾ/ਗਜਾਏਗੀ ਗਜਾਉਣਗੇ/ਗਜਾਉਣਗੀਆਂ] ਗੰਜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੰਜੇ ਗੰਜਿਆਂ ਗੰਜਿਆ (ਸੰਬੋ) ਗੰਜਿਓ ਗੰਜੀ (ਇਲਿੰ) ਗੰਜੀਆਂ ਗੰਜੀਏ (ਸੰਬੋ) ਗੰਜੀਓ] †ਗੰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਜੀਚਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਚੌਪੜ ਦਾ ਉਹ ਖ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਦ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ] ਗੰਜੀਚਾਰੇ ਗੰਜੀਬਾਰ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਜੀਬਾਰੋਂ ਗਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਜ਼ਾਂ ਗਜ਼ੀਂ ਗਜ਼ੋਂ ਗਜ਼ 'ਕੁ (ਕਿਵਿ) ਗਜ਼-ਗਜ਼ (ਵਿ) ਗਜ਼-ਭਰ (ਵਿ) ਗਜ਼ਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਜ਼ਟਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ (ਵਿ) ਗਜ਼ਟੀਅਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਜ਼ਟੀਅਰਾਂ ਗਟਗਟ (ਕਿਵਿ) ਗਟਾਗਟ (ਕਿਵਿ) ਗੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੱਟੇ ਗੱਟਿਆਂ ਗੱਟਿਓਂ] ਗਟਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਟਾਰਾਂ ਗਟਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਇਮਲੀ ਦਾ ਤੁਕਲਾ] ਗਟਾਰੇ ਗਟਾਰਿਆਂ ਗੱਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੱਟੀਆਂ ਗੱਟੀਓਂ] ਗੱਟੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੱਟੂਆਂ ਗੱਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਲ] ਗੱਠਾਂ ਗੱਠਲ਼ (ਵਿ) ਗਠਜੋੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿੰਦੀ] ਗਠਜੋੜਾਂ ਗਠਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਗਠਿਤ (ਵਿ) ਗੱਠੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੱਠੜਾਂ ਗੱਠੜੋਂ ਗਠੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਠੜੀਆਂ ਗਠੜੀਓਂ] ਗੰਠੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਠੀਏ ਗਠੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਠੀਲੇ ਗਠੀਲਿਆਂ ਗਠੀਲੀ (ਇਲਿੰ) ਗਠੀਲੀਆਂ] ਗੱਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ] ਗੱਡਾਂ ਗੱਡ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗੱਡਣਾ : [ਗੱਡਣੇ ਗੱਡਣੀ ਗੱਡਣੀਆਂ; ਗੱਡਣ ਗੱਡਣੋਂ] ਗੱਡਦਾ : [ਗੱਡਦੇ ਗੱਡਦੀ ਗੱਡਦੀਆਂ; ਗੱਡਦਿਆਂ] ਗੱਡਦੋਂ : [ਗੱਡਦੀਓਂ ਗੱਡਦਿਓ ਗੱਡਦੀਓ] ਗੱਡਾਂ : [ਗੱਡੀਏ ਗੱਡੇਂ ਗੱਡੋ ਗੱਡੇ ਗੱਡਣ] ਗੱਡਾਂਗਾ/ਗੱਡਾਂਗੀ : [ਗੱਡਾਂਗੇ/ਗੱਡਾਂਗੀਆਂ ਗੱਡੇਂਗਾ/ਗੱਡੇਂਗੀ ਗੱਡੋਗੇ ਗੱਡੋਗੀਆਂ ਗੱਡੇਗਾ/ਗੱਡੇਗੀ ਗੱਡਣਗੇ/ਗੱਡਣਗੀਆਂ] ਗੱਡਿਆ : [ਗੱਡੇ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ; ਗੱਡਿਆਂ] ਗੱਡੀਦਾ : [ਗੱਡੀਦੇ ਗੱਡੀਦੀ ਗੱਡੀਦੀਆਂ] ਗੱਡੂੰ : [ਗੱਡੀਂ ਗੱਡਿਓ ਗੱਡੂ] ਗੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਡਾਂ ਗੰਡੋਂ ਗਡ-ਮਡ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਗਡਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੰਦੀ] [ਗਡਰੀਏ ਗਡਰੀਆਂ ਗਡਰੀਓ (ਸੰਬੋ ਬਵ)] ਗਡਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਗਡਵਾਉਣਾ : [ਗਡਵਾਉਣੇ ਗਡਵਾਉਣੀ ਗਡਵਾਉਣੀਆਂ; ਗਡਵਾਉਣ ਗਡਵਾਉਣੋਂ] ਗਡਵਾਉਂਦਾ : [ਗਡਵਾਉਂਦੇ ਗਡਵਾਉਂਦੀ ਗਡਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਗਡਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਡਵਾਉਂਦੋਂ : [ਗਡਵਾਉਂਦੀਓਂ ਗਡਵਾਉਂਦਿਓ ਗਡਵਾਉਂਦੀਓ] ਗਡਵਾਊਂ : [ਗਡਵਾਈਂ ਗਡਵਾਇਓ ਗਡਵਾਊ] ਗਡਵਾਇਆ : [ਗਡਵਾਏ ਗਡਵਾਈ ਗਡਵਾਈਆਂ; ਗਡਵਾਇਆਂ] ਗਡਵਾਈਦਾ : [ਗਡਵਾਈਦੇ ਗਡਵਾਈਦੀ ਗਡਵਾਈਦੀਆਂ] ਗਡਵਾਵਾਂ : [ਗਡਵਾਈਏ ਗਡਵਾਏਂ ਗਡਵਾਓ ਗਡਵਾਏ ਗਡਵਾਉਣ] ਗਡਵਾਵਾਂਗਾ/ਗਡਵਾਵਾਂਗੀ : [ਗਡਵਾਵਾਂਗੇ/ਗਡਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਡਵਾਏਂਗਾ ਗਡਵਾਏਂਗੀ ਗਡਵਾਓਗੇ ਗਡਵਾਓਗੀਆਂ ਗਡਵਾਏਗਾ/ਗਡਵਾਏਗੀ ਗਡਵਾਉਣਗੇ/ਗਡਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਗਡਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਡਵੇਂ ਗਡਵਿਆਂ ਗਡਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਗਡਵੀਆਂ] ਗਡਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਡਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ['ਗੱਡ' ਤੋਂ] - : ਗਡਾਉਣਾ : [ਗਡਾਉਣੇ ਗਡਾਉਣੀ ਗਡਾਉਣੀਆਂ; ਗਡਾਉਣ ਗਡਾਉਣੋਂ] ਗਡਾਉਂਦਾ : [ਗਡਾਉਂਦੇ ਗਡਾਉਂਦੀ ਗਡਾਉਂਦੀਆਂ ਗਡਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਡਾਉਂਦੋਂ : [ਗਡਾਉਂਦੀਓਂ ਗਡਾਉਂਦਿਓ ਗਡਾਉਂਦੀਓ] ਗਡਾਊਂ : [ਗਡਾਈਂ ਗਡਾਇਓ ਗਡਾਊ] ਗਡਾਇਆ : [ਗਡਾਏ ਗਡਾਈ ਗਡਾਈਆਂ; ਗਡਾਇਆਂ] ਗਡਾਈਦਾ : [ਗਡਾਈਦੇ ਗਡਾਈਦੀ ਗਡਾਈਦੀਆਂ] ਗਡਾਵਾਂ : [ਗਡਾਈਏ ਗਡਾਏਂ ਗਡਾਓ ਗਡਾਏ ਗਡਾਉਣ] ਗਡਾਵਾਂਗਾ /ਗਡਾਵਾਂਗੀ : ਗਡਾਵਾਂਗੇ ਗਡਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਡਾਏਂਗਾ/ਗਡਾਏਂਗੀ ਗਡਾਓਗੇ ਗਡਾਓਗੀਆਂ ਗਡਾਏਗਾ/ਗਡਾਏਗੀ ਗਡਾਉਣਗੇ/ਗਡਾਉਣਗੀਆਂ ਗੱਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੱਡੇ ਗੱਡਿਆਂ ਗੱਡਿਓਂ] †ਗੱਡੀ (ਇਲਿੰ) ਗੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪ ) [=ਚਹੁੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ] ਗੰਡੇ ਗੰਡਿਆਂ ਗਡਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਡਾਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੰਡਾਸੇ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਗੰਡਾਸਿਓਂ ਗੰਡਾਸੀ (ਇਲਿੰ) ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਗੰਡਾਸੀਓਂ] ਗੱਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਓਂ] ਗੱਡੀਵਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੱਡੀਵਾਨਾਂ †ਗਾਡੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਗਡੀਹਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਡੀਹਰੇ ਗਡੀਹਰਿਆਂ ਗਡੀਹਰੀ (ਇਲਿੰ) ਗਡੀਹਰੀਆਂ] ਗੰਡੇਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਗੰਡੇਰੀਦਾਰ (ਵਿ) ਗੰਡੋਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਡੋਏ ਗੰਡੋਇਆਂ ਗੰਢ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਢਾਂ ਗੰਢੀਂ ਗੰਢੋਂ; †ਗੰਢ-ਕੱਟ (ਵਿ) †ਗੰਢ-ਕਤਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਗੰਢ-ਗੋਭੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਢ-ਜੋੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਢ-ਤੁਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਢਦਾਰ (ਵਿ) ਗੰਢਲ਼ (ਵਿ) ਗੰਢ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗੰਢਣਾ : [ਗੰਢਣੇ ਗੰਢਣੀ ਗੰਢਣੀਆਂ; ਗੰਢਣ ਗੰਢਣੋਂ] ਗੰਢਦਾ : [ਗੰਢਦੇ ਗੰਢਦੀ ਗੰਢਦੀਆਂ; ਗੰਢਦਿਆਂ] ਗੰਢਦੋਂ : [ਗੰਢਦੀਓਂ ਗੰਢਦਿਓ ਗੰਢਦੀਓ] ਗੰਢਾਂ : [ਗੰਢੀਏ ਗੰਢੇਂ ਗੰਢੋ ਗੰਢੇ ਗੰਢਣ] ਗੰਢਾਂਗਾ/ਗੰਢਾਂਗੀ : [ਗੰਢਾਂਗੇ/ਗੰਢਾਂਗੀਆਂ ਗੰਢੇਂਗਾ/ਗੰਢੇਂਗੀ ਗੰਢੋਗੇ ਗੰਢੋਗੀਆਂ ਗੰਢੇਗਾ/ਗੰਢੇਗੀ ਗੰਢਣਗੇ/ਗੰਢਣਗੀਆਂ] ਗੰਢਿਆ : [ਗੰਢੇ ਗੰਢੀ ਗੰਢੀਆਂ; ਗੰਢਿਆਂ] ਗੰਢੀਦਾ : [ਗੰਢੀਦੇ ਗੰਢੀਦੀ ਗੰਢੀਦੀਆਂ] ਗੰਢੂੰ : [ਗੰਢੀਂ ਗੰਢਿਓ ਗੰਢੂ] ਗੰਢ-ਕੱਟ (ਵਿ) ਗੰਢ-ਕੱਟਾਂ ਗੰਢ-ਕਤਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਗੰਢ-ਕਤਰੇ ਗੰਢ-ਕਤਰਿਆਂ ਗੰਢ-ਗੋਭੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵੇ; ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਢਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਗੰਢਵਾਉਣਾ : [ਗੰਢਵਾਉਣੇ ਗੰਢਵਾਉਣੀ ਗੰਢਵਾਉਣੀਆਂ; ਗੰਢਵਾਉਣ ਗੰਢਵਾਉਣੋਂ] ਗੰਢਵਾਉਂਦਾ : [ਗੰਢਵਾਉਂਦੇ ਗੰਢਵਾਉਂਦੀ ਗੰਢਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਗੰਢਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਗੰਢਵਾਉਂਦੋਂ : [ਗੰਢਵਾਉਂਦੀਓਂ ਗੰਢਵਾਉਂਦਿਓ ਗੰਢਵਾਉਂਦੀਓ] ਗੰਢਵਾਊਂ : [ਗੰਢਵਾਈਂ ਗੰਢਵਾਇਓ ਗੰਢਵਾਊ] ਗੰਢਵਾਇਆ : [ਗੰਢਵਾਏ ਗੰਢਵਾਈ ਗੰਢਵਾਈਆਂ; ਗੰਢਵਾਇਆਂ] ਗੰਢਵਾਈਦਾ : [ਗੰਢਵਾਈਦੇ ਗੰਢਵਾਈਦੀ ਗੰਢਵਾਈਦੀਆਂ] ਗੰਢਵਾਵਾਂ : [ਗੰਢਵਾਈਏ ਗੰਢਵਾਏਂ ਗੰਢਵਾਓ ਗੰਢਵਾਏ ਗੰਢਵਾਉਣ] ਗੰਢਵਾਵਾਂਗਾ/ਗੰਢਵਾਵਾਂਗੀ : [ਗੰਢਵਾਵਾਂਗੇ/ਗੰਢਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗੰਢਵਾਏਂਗਾ ਗੰਢਵਾਏਂਗੀ ਗੰਢਵਾਓਗੇ ਗੰਢਵਾਓਗੀਆਂ ਗੰਢਵਾਏਗਾ/ਗੰਢਵਾਏਗੀ ਗੰਢਵਾਉਣਗੇ/ਗੰਢਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਗੰਢਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੰਢੇ ਗੰਢਿਆਂ ਗੰਢਿਓਂ] †ਗੰਢੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਢਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਗੰਢਾਉਣਾ : [ਗੰਢਾਉਣੇ ਗੰਢਾਉਣੀ ਗੰਢਾਉਣੀਆਂ; ਗੰਢਾਉਣ ਗੰਢਾਉਣੋਂ] ਗੰਢਾਉਂਦਾ : [ਗੰਢਾਉਂਦੇ ਗੰਢਾਉਂਦੀ ਗੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਗੰਢਾਉਂਦਿਆਂ] ਗੰਢਾਉਂਦੋਂ : [ਗੰਢਾਉਂਦੀਓਂ ਗੰਢਾਉਂਦਿਓ ਗੰਢਾਉਂਦੀਓ] ਗੰਢਾਊਂ : [ਗੰਢਾਈਂ ਗੰਢਾਇਓ ਗੰਢਾਊ] ਗੰਢਾਇਆ : [ਗੰਢਾਏ ਗੰਢਾਈ ਗੰਢਾਈਆਂ; ਗੰਢਾਇਆਂ] ਗੰਢਾਈਦਾ : [ਗੰਢਾਈਦੇ ਗੰਢਾਈਦੀ ਗੰਢਾਈਦੀਆਂ] ਗੰਢਾਵਾਂ : [ਗੰਢਾਈਏ ਗੰਢਾਏਂ ਗੰਢਾਓ ਗੰਢਾਏ ਗੰਢਾਉਣ] ਗੰਢਾਵਾਂਗਾ /ਗੰਢਾਵਾਂਗੀ : ਗੰਢਾਵਾਂਗੇ ਗੰਢਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗੰਢਾਏਂਗਾ/ਗੰਢਾਏਂਗੀ ਗੰਢਾਓਗੇ ਗੰਢਾਓਗੀਆਂ ਗੰਢਾਏਗਾ/ਗੰਢਾਏਗੀ ਗੰਢਾਉਣਗੇ/ਗੰਢਾਉਣਗੀਆਂ ਗੰਢਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਢਿਆਲ (ਨਾਂ, ਇਲੀ) [ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਕਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ] ਗੰਢਿਆਲਾਂ ਗੰਢਿਆਲੋਂ ਗੰਢੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਢੀਆਂ ਗੰਢੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਢੇਲਾਂ ਗਣਤੰਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਗੰਣਤੰਤਰੀ (ਵਿ) ਗਣਰਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਣਿਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਵਿ, ਨਾਂ) ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਗਣਿਤ-ਵਿੱਦਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਣੇਸ਼ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗਣੇਸ਼-ਚੱਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਣੇਸ਼-ਚੌਥ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਣੇਸ਼-ਪੂਜਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਤਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਤਕੇ ਗਤਕੇਬਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਤਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਗਤਕੇਬਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਗਤਕੇਬਾਜ਼ੋ ਗਤਕੇਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੱਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੱਤੇ ਗੱਤਿਆਂ ਗੱਤਿਓਂ] ਗਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਤੀਆਤਮਿਕ (ਵਿ) ਗਤੀਆਤਮਿਕਤਾ () ਗਤੀਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (ਨਾਂ,) ਗਤੀਹੀਣ (ਵਿ) ਗਤੀਹੀਣਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਤੀ-ਤੋੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ-speed-breaker] ਗਤੀ-ਤੋੜਾਂ ਗਤੀਰੋਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੱਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਤੇੜ ਦੇ ਕਪੜੇ ਦਾ ਆਸਣ] ਗੱਦਾਂ ਗੱਦੋਂ ਗੱਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਗੋਦ; ਮਾਝੀ] ਗੱਦੇ [ = ਗੱਦ ਵਿੱਚ] ਗੱਦੋਂ ਗੱਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਵਾਰਤਕ; ਹਿੰਦੀ] ਗੱਦਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੱਦਕਾਰਾਂ ਗੱਦਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗੰਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਦ-ਬਲਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਦ-ਮੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗੰਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਗਦ-ਗਦ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਗੰਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਦਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਫ਼ਾਰਸੀ] ਗੰਦਮੀ (ਵਿ) ਗੱਦਰ (ਵਿ) [=ਅੱਧਪੱਕਾ] ਗਦਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਦਰੇ ਗਦਰਿਆਂ ਗਦਰੀ (ਇਲਿੰ) ਗਦਰੀਆਂ] ਗੰਦਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਦਲ਼ਾਂ ਗੰਦਲ਼ੀਂ ਗਦਲੋਂ ਗਦਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਮੂੰਗਲੀ] ਗਦਾਵਾਂ ਗੱਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੱਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਗੱਦਿਓਂ] †ਗੱਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੱਦੇਦਾਰ (ਵਿ) †ਗਦੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਗੰਦੇ ਗੰਦਿਆਂ ਗੰਦਿਆ (ਸੰਬੋ) ਗੰਦਿਓ ਗੰਦੀ (ਇਲਿੰ) ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਏ (ਸੰਬੋ) ਗੰਦੀਓ] ਗੰਦਾ-ਮੰਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੰਦੇ-ਮੰਦੇ ਗੰਦਿਆਂ-ਮੰਦਿਆਂ ਗੰਦੀ-ਮੰਦੀ (ਇਲਿੰ) ਗੰਦੀਆਂ-ਮੰਦੀਆਂ] ਗਦਾਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਦਾਗਰਾਂ ਗਦਾਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਦਾਬਰੋਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਦੇਬਰੋਜ਼ੇ ਗਦਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ] ਗਦਾਮਾਂ ਗੱਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਜਾਤੀ] [ਗੱਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗੱਦੀਓ ਗੱਦਣ (ਇਲਿੰ) ਗੱਦਣਾਂ ਗੱਦਣੇ (ਸੰਬੋ) ਗੱਦਣੋ] ਗੱਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੱਦੀਆਂ ਗੱਦੀਓਂ] ਗੱਦੀਦਾਰ (ਵਿ) ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਦੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਦੇਲੇ ਗਦੇਲਿਆਂ ਗਦੇਲਿਓਂ] ਗਦੇਲੀ (ਇਲਿੰ) ਗਦੇਲੀਆਂ ਗਦੇਲੀਓਂ] ਗੰਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸੁਗੰਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਦੁਰਗੰਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਧਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਧਕੀ (ਵਿ) ਗੰਧਰਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਧਰਬਾਂ ਗੰਧਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਮਲ] [ਗੰਧਲ਼ੇ ਗੰਧਲ਼ਿਆਂ ਗੰਧਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਗੰਧਲ਼ੀਆਂ] ਗੰਧਲ਼ਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਧਲ਼ੇਪਣ ਗਧਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿੰਦੀ] [ਗਧੇ ਗਧਿਆਂ ਗਧਿਆ (ਸੰਬੋ) ਗਧਿਓ ਗਧੀ (ਇਲਿੰ) ਗਧੀਆਂ ਗਧੀਏ (ਸੰਬੋ) ਗਧੀਓ] ਗਧਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਧੇਪਣ ਗੰਧਾਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੰਧਾਲ਼ੇ ਗੰਧਾਲ਼ਿਆਂ ਗੰਧਾਲ਼ਿਓਂ ਗੰਧਾਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਗੰਧਾਲ਼ੀਆਂ ਗੰਧਾਲ਼ੀਓਂ] ਗੰਧੋਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੰਧੋਲ਼ੀਆਂ ਗੰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੰਨਾਂ ਗੰਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: gun] ਗੰਨਾਂ, ਗਨਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਨਰਾਂ ਗਨਕਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਨਕਾਵਾਂ ਗੰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੰਨੇ ਗੰਨਿਆਂ ਗੰਨਿਓਂ] ਗੰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੰਨੀਆਂ ਗੰਨੀਓਂ] ਗੱਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੱਪਾਂ ਗੱਪੀਂ ਗੱਪੋਂ; ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਪੌੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਪੌੜਸੰਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੱਪੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਗੱਪੀਆਂ; ਗੱਪੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗੱਪੀਓ ਗੱਫਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੱਫੇ ਗੱਫਿਆਂ ਗੱਫਿਓਂ] ਗਫ਼ (ਵਿ) [=ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ] ਗੱਭ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਲ] ਗੱਭਾਂ ਗੱਭਣ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਗੱਭਣਾਂ ਗੱਭਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੱਭਰੂਆਂ; ਗੱਭਰੂਆ (ਸੰਬੋ) ਗੱਭਰੂਓ ਗਭਰੇਟਾ* (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) *ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਭਰੇਟੇ ਗਭਰੇਟਿਆਂ ਗਭਰੂਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਭਰੂਪੁਣੇ ਗਭਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਭਲੇ ਗਭਲਿਆਂ ਗਭਲਿਆ (ਸੰਬੋ) ਗਭਲਿਓ ਗਭਲੀ (ਇਲਿੰ) ਗਭਲੀਆਂ ਗਭਲੀਏ (ਸੰਬੋ) ਗਭਲੀਓ] ਗੱਭਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕੇਂਦਰ] ਗੱਭੇ ਗੱਭਿਓਂ] ਗੱਭੇ-ਗੱਭੇ (ਕਿਵਿ) ਗੰਭੀਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਫੋੜਾ] ਗੰਭੀਰ (ਵਿ) ਗੰਭੀਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਮਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੁਰ ਦੀ ਥਰਥਰਾਹਟ] ਗਮਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਮਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਮਲੇ ਗਮਲਿਆਂ ਗਮਲਿਓਂ] ਗਰ (ਕਿ, ਅਕ) [=ਭਿੱਜਕੇ ਨਰਮ ਹੋਣਾ] :- ਗਰਦਾ : [ਗਰਦੇ ਗਰਦੀ ਗਰਦੀਆਂ; ਗਰਦਿਆਂ] ਗਰਨਾ : [ਗਰਨੇ ਗਰਨੀ ਗਰਨੀਆਂ; ਗਰਨ ਗਰਨੋਂ] ਗਰਿਆ : [ਗਰੇ ਗਰੀ ਗਰੀਆਂ; ਗਰਿਆਂ] ਗਰੂ : ਗਰੇ : ਗਰਨ ਗਰੇਗਾ/ਗਰੇਗੀ ਗਰਨਗੇ/ਗਰਨਗੀਆਂ] ਗਰਹੁ** (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਰਹੁ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ] **ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਗ੍ਰਹ' ( ग्रह ) ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰਹਿ' ਤੇ 'ਗਰਹੁ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ । ਗਰਹੁਆਂ ਗਰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਗਰਗਾਂ ਗਰਗੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਗਰਗਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਰਗਰੇ ਗਰਗਰਿਆਂ ਗਰਗਰੀ (ਇਲਿੰ) ਗਰਗਰੀਆਂ] ਗਰਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਗਰਚੇ ਗਰਚਿਆਂ ਗਰਚਿਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਗਰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਬੱਦਲ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰਜ] ਗਰਜੋਂ ਗਰੰਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ [ਗਰੰਟੀਆਂ ਗਰੰਟੀਓਂ] ਗਰੰਟੀ-ਕਾਰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਰੰਟੀ-ਕਾਰਡਾਂ ਗਰਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਦੋਂ, ਗਰਦ-ਗ਼ੁਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗਰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ] ਗਰਦਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਦਸ਼ਾਂ †ਗਰਦਸ਼ੀ (ਵਿ) ਗਰਦਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਦਨਾਂ ਗਰਦਨੋਂ; ਗਰਦਨ-ਤੋੜ (ਵਿ) ਗਰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ] ਗਰਦੇ ਗਰਦਾਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਦਾਨਾਂ ਗਰਨੇਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਰਨੇਡਾਂ ਗਰਨੇਡੋਂ ਗਰਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਰਬ-ਗਹੇਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਰਬ-ਗਹੇਲੇ ਗਰਬ-ਗਹੇਲਿਆਂ ਗਰਬ-ਗਹੇਲੀ (ਇਲਿੰ) ਗਰਬ-ਗਹੇਲੀਆਂ] ਗਰਬੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਰਬੀਲੇ ਗਰਬੀਲਿਆਂ ਗਰਬੀਲੀ (ਇਲਿੰ) ਗਰਬੀਲੀਆਂ] ਗਰਭ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਰਭ-ਅਗਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਭ-ਕੁੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਰਭਪਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਰਭ-ਰੋਕੂ (ਵਿ) ਗਰਭਵਤੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਗਰਮ (ਵਿ) ਗਰਮ-ਸਰਦ (ਵਿ) ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ (ਵਿ) ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਮ-ਜੋਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਮ-ਮਿਜ਼ਾਜ (ਵਿ) ਗਰਮ-ਮਿਜ਼ਾਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਗਰਮਾਇਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਗਰਮਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਮਾ-ਗਰਮ (ਵਿ) ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਗਰਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਮਾਇਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਮਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਮਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਰਮਾਲੇ ਗਰਮਾਲਿਆਂ ਗਰਮਾਲਿਓਂ] ਗਰਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਰਮੀਆਂ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ, ਬਵ) [:ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ] *'ਗਰਮੀ' ਦਾ ਬਹੁਬਚਨ 'ਗਰਮੀਆਂ' ਸਿਰਫ਼ 'ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ' ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਧਾਰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦਾਹਾਰਨ ਲਈ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ "ਐਤਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਪਈਆਂ"। ਗਰਮੀਓਂ] ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਮੀਖ਼ੋਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਗਰਮੀਖ਼ੋਰੇ ਗਰੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਰੜਾਂ ਗਰੜਪੋਪੋ** (ਨਾਂ, ਪੁ) ** 'ਗਰੜਪੋਪੋ' ਤੇ 'ਹਰੜਪੋਪੋ' ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਗਰ੍ਹਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਰ੍ਹਨੇ ਗਰ੍ਹਨਿਆਂ ਗਰ੍ਹਨਿਓਂ] ਗਰ੍ਹਬੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਰ੍ਹਬੜੇ ਗਰ੍ਹਬੜਿਆਂ ਗਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਗਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ] ਗਰੇ ਗਰਿਆਂ ਗਰਾਂਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਰਾਂਵਾਂ; ਗਰਾਂਓਂ ਗਰਾਂਈਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਗਰਾਂਈਆਂ; ਗਰਾਂਈਂਆ (ਸੰਬੰ) ਗਰਾਂਈਂਓ ਗਰਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬੁਰਕੀ] [ਗਰਾਹੀਆਂ ਗਰਾਹੀਓਂ] ਗਰਾਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: garage] ਗਰਾਜਾਂ ਗਰਾਜੋਂ ਗਰਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਰਾਰੇ ਗਰਾਰਿਆਂ ਗਰਾਰਿਓਂ] ਗਰਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਰਾਰੀਆਂ ਗਰਾਰੀਓਂ] ਗਰਾਰੀਦਾਰ (ਵਿ) ਗਰਿਫ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀਓਂ] ਗਰੇਵਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਗਰੇਵਾਲ਼ਾਂ ਗਰੇਵਾਲ਼ੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਗਰੋਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਰੋਹਾਂ; ਗਰੋਹਬੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀਂ ਗੱਲੋਂ; ਗੱਲ-ਕੱਥ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੱਲੀ-ਕੱਥੀਂ ਗੱਲ-ਬਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ †ਗਲਾਧੜ (ਵਿ) ਗੱਲੀਂ-ਗੱਲੀਂ (ਕਿਵਿ) †ਗਾਲੜੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਗਲਹੀਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਲਹੀਰਾਂ ਗਲਗਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਲਗਲਾਂ ਗਲਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਲਪਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਲਪਕਾਰਾਂ ਗਲਪਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਲਫੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ =ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਾ ਅੰਗ] ਗਲਫੜੇ ਗਲਫੜਿਆਂ ਗੱਲ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲ) ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਗੱਲ੍ਹੀਂ ਗੱਲ੍ਹੜ (ਵਿ) ਗੱਲ੍ਹੜਾਂ ਗਲ੍ਹੀਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਠਨ, ਮਲ] ਗਲ੍ਹੋਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਲੂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ] ਗਲ੍ਹੋਟਾਂ ਗਲਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਲਾਸਾਂ ਗਲਾਸੋਂ; ਗਲਾਸੀ (ਇਲਿੰ) ਗਲਾਸੀਆਂ ਗਲਾਸੀਓਂ] ਗਲਾਧੜ (ਵਿ) ਗਲਾਧੜਾਂ; ਗਲਾਧੜਾ (ਸੰਬੋ) ਗਲਾਧੜੋ ਗਲਿਸਰੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਲੈਂਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰ: gland] ਗਲੈਂਡਾਂ ਗਲੋਅ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਵਲ] ਗਲੋਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੂਤ ਦਾ ਮੁੱਢਾ] ਗਲੋਟੇ ਗਲੋਟਿਆਂ ਗਲੋਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਬੂਟਾ] ਗਲੋਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ. globe] ਗਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਲ਼ਾਂ ਗਲ਼ੀਂ ਗਲ਼ੋਂ; ਗਲ਼-ਗਲ਼ (ਕਿਵਿ) ਗਲ਼-ਗਲ਼ਾਵਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਲ਼-ਗਲ਼ਾਵੇਂ ਗਲ਼-ਘੋਟੂ (ਵਿ, ਨਾ, ਪੁ) †ਗਲ਼ਵੱਕੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਗਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਲ਼ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗਲ਼ਦਾ : [ਗਲ਼ਦੇ ਗਲ਼ਦੀ ਗਲ਼ਦੀਆਂ; ਗਲ਼ਦਿਆਂ] ਗਲ਼ਨਾ : [ਗਲ਼ਨੇ ਗਲ਼ਨੀ ਗਲ਼ਨੀਆਂ; ਗਲ਼ਨ ਗਲ਼ਨੋਂ] ਗਲ਼ਿਆ : [ਗਲ਼ੇ ਗਲ਼ੀ ਗਲ਼ੀਆਂ; ਗਲ਼ਿਆਂ] ਗਲ਼ੂ : ਗਲ਼ੇ : ਗਲ਼ਨ ਗਲ਼ੇਗਾ/ਗਲ਼ੇਗੀ ਗਲ਼ਨਗੇ/ਗਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਗਲ਼ਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਲ਼ਮੇ ਗਲ਼ਮਿਆਂ ਗਲ਼ਮਿਓਂ] ਗਲ਼ਵੱਕੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਲ਼ਵੱਕੜੀਆਂ ਗਲ਼ਵੱਕੜੀਓਂ] ਗਲ਼ਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) 'ਗਲ਼ਨਾ' ਤੋਂ] :- ਗਲ਼ਵਾਉਣਾ : [ਗਲ਼ਵਾਉਣੇ ਗਲ਼ਵਾਉਣੀ ਗਲ਼ਵਾਉਣੀਆਂ; ਗਲ਼ਵਾਉਣ ਗਲ਼ਵਾਉਣੋਂ] ਗਲ਼ਵਾਉਂਦਾ : [ਗਲ਼ਵਾਉਂਦੇ ਗਲ਼ਵਾਉਂਦੀ ਗਲ਼ਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਗਲ਼ਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਲ਼ਵਾਉਂਦੋਂ : [ਗਲ਼ਵਾਉਂਦੀਓਂ ਗਲ਼ਵਾਉਂਦਿਓ ਗਲ਼ਵਾਉਂਦੀਓ] ਗਲ਼ਵਾਊਂ : [ਗਲ਼ਵਾਈਂ ਗਲ਼ਵਾਇਓ ਗਲ਼ਵਾਊ] ਗਲ਼ਵਾਇਆ : [ਗਲ਼ਵਾਏ ਗਲ਼ਵਾਈ ਗਲ਼ਵਾਈਆਂ; ਗਲ਼ਵਾਇਆਂ] ਗਲ਼ਵਾਈਦਾ : [ਗਲ਼ਵਾਈਦੇ ਗਲ਼ਵਾਈਦੀ ਗਲ਼ਵਾਈਦੀਆਂ] ਗਲ਼ਵਾਵਾਂ : [ਗਲ਼ਵਾਈਏ ਗਲ਼ਵਾਏਂ ਗਲ਼ਵਾਓ ਗਲ਼ਵਾਏ ਗਲ਼ਵਾਉਣ] ਗਲ਼ਵਾਵਾਂਗਾ/ਗਲ਼ਵਾਵਾਂਗੀ : [ਗਲ਼ਵਾਵਾਂਗੇ/ਗਲ਼ਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਲ਼ਵਾਏਂਗਾ ਗਲ਼ਵਾਏਂਗੀ ਗਲ਼ਵਾਓਗੇ ਗਲ਼ਵਾਓਗੀਆਂ ਗਲ਼ਵਾਏਗਾ/ਗਲ਼ਵਾਏਗੀ ਗਲ਼ਵਾਉਣਗੇ/ਗਲ਼ਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਗਲ਼ਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਲ਼ੇ ਗਲ਼ਿਆਂ ਗਲ਼ਿਓਂ] ਗਲ਼ਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) [‘ਗਲ਼ਨਾ' ਤੋਂ) :- ਗਲ਼ਾਉਣਾ : [ਗਲ਼ਾਉਣੇ ਗਲ਼ਾਉਣੀ ਗਲ਼ਾਉਣੀਆਂ; ਗਲ਼ਾਉਣ ਗਲ਼ਾਉਣੋਂ] ਗਲ਼ਾਉਂਦਾ : [ਗਲ਼ਾਉਂਦੇ ਗਲ਼ਾਉਂਦੀ ਗਲ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਗਲ਼ਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਲ਼ਾਉਂਦੋਂ : [ਗਲ਼ਾਉਂਦੀਓਂ ਗਲ਼ਾਉਂਦਿਓ ਗਲ਼ਾਉਂਦੀਓ] ਗਲ਼ਾਊਂ : [ਗਲ਼ਾਈਂ ਗਲ਼ਾਇਓ ਗਲ਼ਾਊ] ਗਲ਼ਾਇਆ : [ਗਲ਼ਾਏ ਗਲ਼ਾਈ ਗਲ਼ਾਈਆਂ; ਗਲ਼ਾਇਆਂ] ਗਲ਼ਾਈਦਾ : [ਗਲ਼ਾਈਦੇ ਗਲ਼ਾਈਦੀ ਗਲ਼ਾਈਦੀਆਂ] ਗਲ਼ਾਵਾਂ : [ਗਲ਼ਾਈਏ ਗਲ਼ਾਏਂ ਗਲ਼ਾਓ ਗਲ਼ਾਏ ਗਲ਼ਾਉਣ] ਗਲ਼ਾਵਾਂਗਾ /ਗਲ਼ਾਵਾਂਗੀ : ਗਲ਼ਾਵਾਂਗੇ ਗਲ਼ਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਲ਼ਾਏਂਗਾ/ਗਲ਼ਾਏਂਗੀ ਗਲ਼ਾਓਗੇ ਗਲ਼ਾਓਗੀਆਂ ਗਲ਼ਾਏਗਾ/ਗਲ਼ਾਏਗੀ ਗਲ਼ਾਉਣਗੇ/ਗਲ਼ਾਉਣਗੀਆਂ ਗਲ਼ਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਲ਼ਾਖੋੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਲ਼ਾਖੋੜੀਆਂ ਗਲ਼ਾਵਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਲ਼ਾਵੇਂ ਗਲ਼ਾਵਿਆਂ ਗਲ਼ਾਵਿਓਂ] ਗਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਲ਼ੀਆਂ ਗਲ਼ੀਓਂ ਗਲੀਏਂ]; ਗਲ਼ੀਓ-ਗਲ਼ੀ (ਕਿਵਿ) ਗਲ਼ੀਏ-ਗਲ਼ੀ (ਕਿਵਿ) ਗਲ਼ੀ-ਗਲ਼ੀ (ਕਿਵਿ) ਗਲ਼ੇ*(ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) [=ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ] *ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ [ ਮਲਵਈ ਵਿੱਚ 'ਗੜੇ' ਤੇ 'ਗੜਾ' ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਲ਼ਾ ਗਲ਼ਿਆਂ, ਗਲ਼ੇਮਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਲ਼ੇ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) [ : ਗਲ਼ੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ] ਗਲ਼ੇਡੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਲ਼ੇਡੂਆਂ ਗਵੱਈਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਵੱਈਏ ਗਵੱਈਆਂ ਗਵਰਨਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਵਰਨਰਾਂ; ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਵਰਨਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਗਵਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) [‘ਗੌਣਾ' ਤੋਂ] :- ਗਵਾਉਣਾ : [ਗਵਾਉਣੇ ਗਵਾਉਣੀ ਗਵਾਉਣੀਆਂ; ਗਵਾਉਣ ਗਵਾਉਣੋਂ] ਗਵਾਉਂਦਾ : [ਗਵਾਉਂਦੇ ਗਵਾਉਂਦੀ ਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਗਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਵਾਉਂਦੋਂ : [ਗਵਾਉਂਦੀਓਂ ਗਵਾਉਂਦਿਓ ਗਵਾਉਂਦੀਓ] ਗਵਾਊਂ : [ਗਵਾਈਂ ਗਵਾਇਓ ਗਵਾਊ] ਗਵਾਇਆ : [ਗਵਾਏ ਗਵਾਈ ਗਵਾਈਆਂ; ਗਵਾਇਆਂ] ਗਵਾਈਦਾ : [ਗਵਾਈਦੇ ਗਵਾਈਦੀ ਗਵਾਈਦੀਆਂ] ਗਵਾਵਾਂ : [ਗਵਾਈਏ ਗਵਾਏਂ ਗਵਾਓ ਗਵਾਏ ਗਵਾਉਣ] ਗਵਾਵਾਂਗਾ /ਗਵਾਵਾਂਗੀ : ਗਵਾਵਾਂਗੇ ਗਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਵਾਏਂਗਾ/ਗਵਾਏਂਗੀ ਗਵਾਓਗੇ ਗਵਾਓਗੀਆਂ ਗਵਾਏਗਾ/ਗਵਾਏਗੀ ਗਵਾਉਣਗੇ/ਗਵਾਉਣਗੀਆਂ ਗਵਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਵਾਹਾਂ; ਗਵਾਹਾ (ਸੰਬੋ) ਗਵਾਹੋ ਗਵਾਹੋਂ] ਗਵਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਵਾਹੀਆਂ ਗਵਾਹੀਓਂ] ਗਵਾਰ (ਵਿ) ਗਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਗਵਾਰਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਵਾਰਪੁਣੇ ਗਵਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਵਾਰੇ; ਗਵਾਰਫਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਵਾਰਫਲ਼ੀਆਂ ਗਵਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਵਾਲੇ ਗਵਾਲਿਆਂ ਗਵਾਲਿਆ (ਸੰਬੋ) ਗਵਾਲਿਓ ਗਵਾਲਣ (ਇਲਿੰ) ਗਵਾਲਣਾਂ ਗਵਾਲਣੇ (ਸੰਬੋ) ਗਵਾਲਣੋ] ਗਵਾਲੀਅਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗਵਾਲੀਅਰੋਂ ਗਵੇੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ-guess; ਲਹਿੰ] ਗਵੇੜਾਂ ਗੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਫੋੜਾ] ਗੜਾਂ ਗੜਗਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਗੜਗੜਾਹਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੜਬਹਿਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੜਬਹਿਲਾਂ ਗੜਬੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੜਬੜਾਂ ਗੜਬੜੋਂ ਗੜਬੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੜਵਈ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੜਵਈਆਂ ਗੜਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੜਵੇ ਗੜਵਿਆਂ ਗੜਵਿਓਂ ਗੜਵੀ (ਇਲਿੰ) ਗੜਵੀਆਂ ਗੜਵੀਓਂ] †ਗੜਵਈ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੜ੍ਹਾਂ ਗੜ੍ਹੋਂ, ਗੜ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਗੜ੍ਹੀਓਂ] ਗੜ੍ਹਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗੜ੍ਹਕਣਾ : [ਗੜ੍ਹਕਣੇ ਗੜ੍ਹਕਣੀ ਗੜ੍ਹਕਣੀਆਂ; ਗੜ੍ਹਕਣ ਗੜ੍ਹਕਣੋਂ] ਗੜ੍ਹਕਦਾ : [ਗੜ੍ਹਕਦੇ ਗੜ੍ਹਕਦੀ ਗੜ੍ਹਕਦੀਆਂ; ਗੜ੍ਹਕਦਿਆਂ] ਗੜ੍ਹਕਿਆ : [ਗੜ੍ਹਕੇ ਗੜ੍ਹਕੀ ਗੜ੍ਹਕੀਆਂ; ਗੜ੍ਹਕਿਆਂ] ਗੜ੍ਹਕੂ ਗੜ੍ਹਕੇ : ਗੜ੍ਹਕਣ ਗੜ੍ਹਕੇਗਾ/ਗੜ੍ਹਕੇਗੀ : ਗੜ੍ਹਕਣਗੇ/ਗੜ੍ਹਕਣਗੀਆਂ] ਗੜ੍ਹਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੜ੍ਹਕੇ ਗੜ੍ਹਕਿਆਂ ਗੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ] ਗੜੇ ਗੜਿਆਂ ਗੜੇਮਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਰੋਗ] ਗੜੁੱਚ (ਵਿ) ਗੜੁੱਚਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੜੁੱਚੇ ਗੜੁੱਚਿਆਂ ਗੜੁੱਚੀ (ਇਲਿੰ) ਗੜੁੱਚੀਆਂ] ਗੜੂਆਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੜੂਏਂ ਗੜੂੰਦ (ਵਿ) [=ਮਗਨ] ਗ੍ਰਸ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗ੍ਰਸਣਾ : [ਗ੍ਰਸਣੇ ਗ੍ਰਸਣੀ ਗ੍ਰਸਣੀਆਂ; ਗ੍ਰਸਣ ਗ੍ਰਸਣੋਂ] ਗ੍ਰਸਦਾ : [ਗ੍ਰਸਦੇ ਗ੍ਰਸਦੀ ਗ੍ਰਸਦੀਆਂ; ਗ੍ਰਸਦਿਆਂ] ਗ੍ਰਸਦੋਂ : [ਗ੍ਰਸਦੀਓਂ ਗ੍ਰਸਦਿਓ ਗ੍ਰਸਦੀਓ] ਗ੍ਰਸਾਂ : [ਗ੍ਰਸੀਏ ਗ੍ਰਸੇਂ ਗ੍ਰਸੋ ਗ੍ਰਸੇ ਗ੍ਰਸਣ] ਗ੍ਰਸਾਂਗਾ/ਗ੍ਰਸਾਂਗੀ : [ਗ੍ਰਸਾਂਗੇ/ਗ੍ਰਸਾਂਗੀਆਂ ਗ੍ਰਸੇਂਗਾ/ਗ੍ਰਸੇਂਗੀ ਗ੍ਰਸੋਗੇ ਗ੍ਰਸੋਗੀਆਂ ਗ੍ਰਸੇਗਾ/ਗ੍ਰਸੇਗੀ ਗ੍ਰਸਣਗੇ/ਗ੍ਰਸਣਗੀਆਂ] ਗ੍ਰਸਿਆ : [ਗ੍ਰਸੇ ਗ੍ਰਸੀ ਗ੍ਰਸੀਆਂ; ਗ੍ਰਸਿਆਂ] ਗ੍ਰਸੀਦਾ ਗ੍ਰਸੂੰ : [ਗ੍ਰਸੀਂ ਗ੍ਰਸਿਓ ਗ੍ਰਸੂ] ਗ੍ਰਹਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਨਛੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ-ਚਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ੍ਰਹਿ* (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਘਰ] *ਘਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧਾਂ ਗ੍ਰਹਿ-ਵਿਭਾਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰਹਿਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣੋਂ; ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗ੍ਰਹਿਣੇ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀ (ਇਲਿੰ) ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ] ਗ੍ਰਹਿਣ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) [: ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ] ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ੍ਰੰਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ-ਕਰਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰੰਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਣ (ਇਲਿੰ) ਗ੍ਰੰਥਣਾਂ] ਗ੍ਰਾਊਂਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਗ੍ਰਾਊਂਡਾਂ ਗ੍ਰਾਊਂਡੋਂ ਗ੍ਰਾਫ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: graph] ਗ੍ਰਾਫਾਂ; ਗ੍ਰਾਫ-ਪੇਪਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰਾਫ-ਪੇਪਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਤੋਲ ਦੀ ਇਕਾਈ] ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਗ੍ਰਾਮੋਂ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨਾਂ ਗ੍ਰਿਸਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰਿਸਤੋਂ ਗ੍ਰਿਸਤੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ; ਗ੍ਰਿਸਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗ੍ਰਿਸਤੀਓ ਗ੍ਰਿਸਤਣ (ਇਲਿੰ) ਗ੍ਰਿਸਤਣਾਂ ਗ੍ਰਿਸਤਣੇ (ਸੰਬੋ) ਗ੍ਰਿਸਤਣੋ] ਗ੍ਰਿਸਤ-ਆਸ਼੍ਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰਿੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: grill] ਗ੍ਰਿੱਲਾਂ ਗ੍ਰੀਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ੍ਰੀਕ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰੁੱਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰੁੱਪਾਂ ਗ੍ਰੁੱਪੋਂ; ਗ੍ਰੁੱਪਬੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ੍ਰੇਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਗ੍ਰੇਡੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਗ੍ਰੈਮਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ੍ਰੈਮਰਾਂ ਗਾ* (ਕਿ, ਅਕ/ਸਕ) :- *ਦੇਖੋ ਫੁੱਟ-ਨੋਟ ‘ਗੌਂ' ਦਾ। ਗਾਉਣਾ : [ਗਾਉਣੇ ਗਾਉਣੀ ਗਾਉਣੀਆਂ; ਗਾਉਣ ਗਾਉਣੋਂ] ਗਾਉਂਦਾ : [ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ; ਗਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਾਉਂਦੋਂ : [ਗਾਉਂਦੀਓਂ ਗਾਉਂਦਿਓ ਗਾਉਂਦੀਓ] ਗਾਊਂ : [ਗਾਈਂ ਗਾਇਓ ਗਾਊ] ਗਾਇਆ : [ਗਾਏ ਗਾਈ ਗਾਈਆਂ; ਗਾਇਆਂ] ਗਾਈਦਾ : [ਗਾਈਦੇ ਗਾਈਦੀ ਗਾਈਦੀਆਂ] ਗਾਵਾਂ : [ਗਾਈਏ ਗਾਏਂ ਗਾਓ ਗਾਏ ਗਾਉਣ] ਗਾਵਾਂਗਾ/ਗਾਵਾਂਗੀ : [ਗਾਵਾਂਗੇ/ਗਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਾਏਂਗਾ ਗਾਏਂਗੀ ਗਾਓਗੇ ਗਾਓਗੀਆਂ ਗਾਏਗਾ/ਗਾਏਗੀ ਗਾਉਣਗੇ/ਗਾਉਣਗੀਆਂ] ਗਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਂਵਾਂ** **ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਗਾਂਵਾਂ ਤੇ 'ਗਾਂਈਂ' ਤੋਂ 'ਗਾਂਈਂਆਂ' ਬਣਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਵਚਨ ਰੂਪ 'ਗਾਂ' ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ 'ਗਾਂਈਂਆਂ' ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਗਾਂਈਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਬੋਲ] ਗਾਂਈਂਆਂ †ਗੋਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਗਾਊਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਊਨਾਂ ਗਾਇਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਇਕਾਂ ਗਾਇਕ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਗਾਇਕਾ (ਇਲਿੰ) ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਗਾਇਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਇਨ-ਵਾਦਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਇਨ-ਵਿੱਦਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਇਤਰੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਈਡ*(ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) *ਰਾਹਨੁਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ 'ਗਾਈਡ' ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ 'ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੈ । ਗਾਈਡਾਂ ਗਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਹਾਂ ਗਾਹੋਂ ਗਾਹ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗਾਹਾਂ : [ਗਾਹੀਏ ਗਾਹੋਂ ਗਾਹੋ ਗਾਹੇ ਗਾਹੁਣ] ਗਾਹਾਂਗਾ/ਗਾਹਾਂਗੀ** : **ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ 'ਗਾਹਵਾਂ', 'ਗਾਹਵਾਂਗਾ' ਆਦਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ; ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਗਾਹਾਂ', 'ਗਾਹਾਂਗਾ' ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । [ਗਾਹਾਂਗੇ/ਗਾਹਾਂਗੀਆਂ ਗਾਹੇਂਗਾ/ਗਾਹੇਂਗੀ ਗਾਹੋਗੇ/ਗਾਹੋਗੀਆਂ ਗਾਹੇਗਾ/ਗਾਹੇਗੀ ਗਾਹੁਣਗੇ/ਗਾਹੁਣਗੀਆਂ ਗਾਹਿਆ : [ਗਾਹੇ ਗਾਹੀ ਗਾਹੀਆਂ; ਗਾਹਿਆਂ] ਗਾਹੀਦਾ : [ਗਾਹੀਦੇ ਗਾਹੀਦੀ ਗਾਹੀਦੀਆਂ] ਗਾਹੁਣਾ : [ਗਾਹੁਣੇ ਗਾਹੁਣੀ ਗਾਹੁਣੀਆਂ; ਗਾਹੁਣ ਗਾਹੁਣੋਂ] ਗਾਹੁੰਦਾ : [ਗਾਹੁੰਦੇ ਗਾਹੁੰਦੀ ਗਾਹੁੰਦੀਆਂ; ਗਾਹੁੰਦਿਆਂ] ਗਾਹੁੰਦੋਂ : [ਗਾਹੁੰਦੀਓਂ ਗਾਹੁੰਦਿਓ ਗਾਹੁੰਦੀਓ] ਗਾਹੂੰ : [ਗਾਹੀਂ ਗਾਹਿਓ ਗਾਹੂ] ਗਾਹਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਹਕਾਂ ਗਾਹਕਾ (ਸੰਬੋ) ਗਾਹਕੋ ਗਾਹਕੋਂ; ਗਾਹਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਹਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਹਣਾਂ ਗਾਹੁਣੋਂ ਗਾਗਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਗਰਾਂ ਗਾਗਰੋਂ ਗਾਚ (ਨਾਂ ਪੁ) [ : ਗਾਚ ਪੁੱਟਿਆ] ਗਾਚਾਂ ਗਾਚਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਪੱਠਿਆਂ ਲਈ ਬੀਜੀ ਸੰਘਣੀ ਮਕਈ] ਗਾਚੇ ਗਾਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਚੀਆਂ ਗਾਜਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਜਰਾਂ; †ਗਜਰੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਜਰਪਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਂਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਂਜੇ ਗਾਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਾਟੇ ਗਾਟਿਆਂ ਗਾਟਿਓਂ ਗਾਟੀ (ਇਲਿੰ) ਗਾਟੀਆਂ ਗਾਟੀਓਂ] ਗਾਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ :ਗਾਡ ਗੱਡੀ ਗਈ] ਗਾਡਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : girder] ਗਾਡਰਾਂ ਗਾਡਰੋਂ; ਗਾਡਰੀ (ਵਿ) [ : ਗਾਡਰੀ ਛੱਤ] ਗਾਡੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਗਾਡੀਆਂ; ਗਾਡੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗਾਡੀਓ ਗਾਡੀ-ਰਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਂਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਂਢੇ ਗਾਂਢਿਆਂ ਗਾਂਢਾ-ਸਾਂਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਂਢੇ-ਸਾਂਢੇ ਗਾਂਢਿਆਂ-ਸਾਂਢਿਆਂ ਗਾਣਾ*** (ਨਾਂ,ਪੁ) [ਹਿੰਦੀ/ਉਰਦੂ] ***'ਗਾਣਾ' ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ 'ਗੌਣ' ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਿਆ 'ਗੌਣਾ' ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। [ਗਾਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਗਾਣਿਓਂ] ਗਾਣਾ-ਵਜਾਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਣੇ-ਵਜਾਣੇ; ਗਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਣ-ਵਜਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ); ਸਮੂਹ-ਗਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਤਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਾਤਰੇ ਗਾਤਰਿਆਂ ਗਾਤਰਿਓਂ] ਗਾਤਰੇ (ਕਿਵਿ) [ : ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ] ਗਾਥਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਥਾਵਾਂ ਗਾਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ = ਪਾਣੀ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਮੈਲ] ਗਾਧੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਲ] * ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ । ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 'ਗਾੜ੍ਹੀ' ਤੇ ਮਲਵਈ ਦੁਆਬੀ ਵਿੱਚ 'ਗਾਧੀ' ਹੈ । ਗਾਧੀਆਂ ਗਾਧੀਓਂ] ਗਾਂਧੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਂਧੀਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਂਧੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਗਾਂਧੀਆਂ ਗਾਂਧੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗਾਂਧੀਓ] ਗਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਨੇ ਗਾਨਿਆਂ ਗਾਨੇ-ਬੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਗਾਨੇ-ਬੱਧੇ ਗਾਨੇ-ਬੱਧਿਆਂ ਗਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਾਨੀਆਂ ਗਾਨੀਓਂ] ਗਾਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਘੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ] ਗਾਮਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਮ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ] ਗਾਮਚੇ; ਗਾਮਚੀ (ਇਲਿੰ) ਗਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਰ (ਕਿ, ਸਕ) [ : ਸਣ ਗਾਰੀ] :- ਗਾਰਦਾ : [ਗਾਰਦੇ ਗਾਰਦੀ ਗਾਰਦੀਆਂ; ਗਾਰਦਿਆਂ] ਗਾਰਦੋਂ : [ਗਾਰਦੀਓਂ ਗਾਰਦਿਓ ਗਾਰਦੀਓ] ਗਾਰਨਾ : [ਗਾਰਨੇ ਗਾਰਨੀ ਗਾਰਨੀਆਂ; ਗਾਰਨ ਗਾਰਨੋਂ] ਗਾਰਾਂ : [ਗਾਰੀਏ ਗਾਰੇਂ ਗਾਰੋ ਗਾਰੇ ਗਾਰਨ] ਗਾਰਾਂਗਾ/ਗਾਰਾਂਗੀ : [ਗਾਰਾਂਗੇ/ਗਾਰਾਂਗੀਆਂ ਗਾਰੇਂਗਾ/ਗਾਰੇਂਗੀ ਗਾਰੋਗੇ/ਗਾਰੋਗੀਆਂ ਗਾਰੇਗਾ/ਗਾਰੇਗੀ ਗਾਰਨਗੇ/ਗਾਰਨਗੀਆਂ] ਗਾਰਿਆ : [ਗਾਰੇ ਗਾਰੀ ਗਾਰੀਆਂ; ਗਾਰਿਆਂ] ਗਾਰੀਦਾ : [ਗਾਰੀਦੇ ਗਾਰੀਦੀ ਗਾਰੀਦੀਆਂ] ਗਾਰੂੰ : [ਗਾਰੀਂ ਗਾਰਿਓ ਗਾਰੂ] ਗਾਰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਰੇਲਵੇ-ਗਾਰਡ] ਗਾਰਡਾਂ ਬਾਡੀ-ਗਾਰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਬਾਡੀ-ਗਾਰਡਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਗਾਰਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ; ਅੰ : guard] ਗਾਰਦਾਂ ਗਾਰਦੋਂ ਗਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਾਰੇ ਗਾਰਿਓਂ] ਗਾਲੜੀ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਾਲੜੀਆਂ ਗਾਲੜੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗਾਲੜੀਓ ਗਾਲੜੋ (ਇਲਿੰ) ਗਾਲ੍ਹੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਲ੍ਹੜਾਂ ਗਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਲ਼ਾਂ ਗਾਲ਼ੀਂ ਗਾਲ਼ੋਂ ; ਗਾਲ਼-ਦੁੱਪੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲ਼ੋਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾਲ਼ੋ-ਗਾਲ਼ੀ (ਕਿਵਿ) ਗਾਲ਼ (ਕਿ, ਸਕ) ['ਗਲ਼ਨਾ' ਤੋਂ] :- ਗਾਲ਼ਦਾ : [ਗਾਲ਼ਦੇ ਗਾਲ਼ਦੀ ਗਾਲ਼ਦੀਆਂ; ਗਾਲ਼ਦਿਆਂ] ਗਾਲ਼ਦੋਂ : [ਗਾਲ਼ਦੀਓਂ ਗਾਲ਼ਦਿਓ ਗਾਲ਼ਦੀਓ] ਗਾਲ਼ਨਾ : [ਗਾਲ਼ਨੇ ਗਾਲ਼ਨੀ ਗਾਲ਼ਨੀਆਂ; ਗਾਲ਼ਨ ਗਾਲ਼ਨੋਂ] ਗਾਲ਼ਾਂ : [ਗਾਲ਼ੀਏ ਗਾਲ਼ੇਂ ਗਾਲ਼ੋ ਗਾਲ਼ੇ ਗਾਲ਼ਨ] ਗਾਲ਼ਾਂਗਾ/ਗਾਲ਼ਾਂਗੀ : [ਗਾਲ਼ਾਂਗੇ/ਗਾਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਗਾਲ਼ੇਂਗਾ/ਗਾਲ਼ੇਂਗੀ ਗਾਲ਼ੋਗੇ/ਗਾਲ਼ੋਗੀਆਂ ਗਾਲ਼ੇਗਾ/ਗਾਲ਼ੇਗੀ ਗਾਲ਼ਨਗੇ/ਗਾਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਗਾਲ਼ਿਆ : [ਗਾਲ਼ੇ ਗਾਲ਼ੀ ਗਾਲ਼ੀਆਂ; ਗਾਲ਼ਿਆਂ] ਗਾਲ਼ੀਦਾ : [ਗਾਲ਼ੀਦੇ ਗਾਲ਼ੀਦੀ ਗਾਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਗਾਲ਼ੂੰ : [ਗਾਲ਼ੀਂ ਗਾਲ਼ਿਓ ਗਾਲ਼ੂ] ਗਾੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾੜ੍ਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਾੜ੍ਹੇ ਗਾੜ੍ਹਿਆਂ ਗਾੜ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਗਾੜ੍ਹੀਆਂ] ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਾੜ੍ਹੇਪਣ ਗਾੜ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਲ : ਗਾਂਧੀ] [ਗਾੜ੍ਹੀਆਂ ਗਾੜ੍ਹੀਓਂ] ਗਿਆ (ਭੂਕ੍ਰਿ, ਪੁ) ['ਜਾ' ਤੋਂ] [ਗਏ ਗਈ ਗਈਆਂ; ਗਿਆਂ]; ਗਿਆ-ਗੁਆਚਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਏ-ਗੁਆਚੇ ਗਿਆਂ-ਗੁਆਚਿਆਂ ਗਈ-ਗੁਆਚੀ (ਇਲਿੰ) ਗਈਆਂ-ਗੁਆਚੀਆਂ] ਗਿਆ-ਗੁਜ਼ਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਏ-ਗੁਜ਼ਰੇ ਗਿਆਂ-ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਗਈ-ਗੁਜ਼ਰੀ (ਇਲਿੰ) ਗਈਆਂ-ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ] ਗਿਆਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਆਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਗਿਆਤੇ ਗਿਆਤਿਆਂ ਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਆਨ-ਅੰਜਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਆਨਹੀਣ (ਵਿ) ਗਿਆਨ-ਖੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਆਨ-ਗੋਸ਼ਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਆਨ-ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਗਿਆਨ-ਗੋਸ਼ਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਆਨ-ਧਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਆਨ-ਪੀਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਆਨਮਈ (ਵਿ) ਗਿਆਨਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਆਨਵਾਦੀ (ਵਿ) †ਗਿਆਨਵਾਨ (ਵਿ) ਗਿਆਨਾਤਮਿਕ (ਵਿ) †ਗਿਆਨੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੇ* (ਪੁ, ਬਵ) *'ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੇ' ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰਿਆਂ ਗਿਆਨਵਾਨ (ਵਿ) ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਗਿਆਨੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਿਆਨੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗਿਆਨੀਓ ਗਿਆਨਣ (ਇਲਿੰ) ਗਿਆਨਣਾਂ ਗਿਆਨਣੇ (ਸੰਬੋ) ਗਿਆਨਣੋ] ਗਿਆਨੀ-ਧਿਆਨੀ (ਵਿ) ਗਿਆਨੀਆਂ-ਧਿਆਨੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ** (ਵਿ) **ਮਾਝੀ ਰੂਪ 'ਯਾਰਾਂ' ਹੈ, ਏਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਪ ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ ਦਾ 'ਗਿਆਰਾਂ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ [ : ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ] ਗਿਆਰ੍ਹੀਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਗਿੱਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਿੱਚੀਆਂ ਗਿੱਚੀਓਂ] ਗਿੱਝ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗਿੱਝਣਾ : [ਗਿੱਝਣੇ ਗਿੱਝਣੀ ਗਿੱਝਣੀਆਂ; ਗਿੱਝਣ ਗਿੱਝਣੋਂ] ਗਿੱਝਦਾ : [ਗਿੱਝਦੇ ਗਿੱਝਦੀ ਗਿੱਝਦੀਆਂ; ਗਿੱਝਦਿਆਂ] ਗਿੱਝਦੋਂ : [ਗਿੱਝਦੀਓਂ ਗਿੱਝਦਿਓ ਗਿੱਝਦੀਓ] ਗਿੱਝਾ* : *'ਗਿੱਝਿਆ' ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । [ਗਿੱਝੇ ਗਿੱਝੀ ਗਿੱਝੀਆਂ; ਗਿੱਝਿਆਂ] ਗਿੱਝਾਂ : [ਗਿੱਝੀਏ ਗਿੱਝੇਂ ਗਿੱਝੋ ਗਿੱਝੇ ਗਿੱਝਣ] ਗਿੱਝਾਂਗਾ/ਗਿੱਝਾਂਗੀ : [ਗਿੱਝਾਂਗੇ/ਗਿੱਝਾਂਗੀਆਂ ਗਿੱਝੇਂਗਾ/ਗਿੱਝੇਂਗੀ ਗਿੱਝੋਗੇ ਗਿੱਝੋਗੀਆਂ ਗਿੱਝੇਗਾ/ਗਿੱਝੇਗੀ ਗਿੱਝਣਗੇ/ਗਿੱਝਣਗੀਆਂ] ਗਿੱਝੀਦਾ ਗਿੱਝੂੰ : [ਗਿੱਝੀਂ ਗਿੱਝਿਓ ਗਿੱਝੂ] ਗਿਝਾ (ਕਿ, ਸਕ) ['ਗਿੱਝਣਾ' ਤੋਂ] :- ਗਿਝਾਉਣਾ : [ਗਿਝਾਉਣੇ ਗਿਝਾਉਣੀ ਗਿਝਾਉਣੀਆਂ; ਗਿਝਾਉਣ ਗਿਝਾਉਣੋਂ] ਗਿਝਾਉਂਦਾ : [ਗਿਝਾਉਂਦੇ ਗਿਝਾਉਂਦੀ ਗਿਝਾਉਂਦੀਆਂ; ਗਿਝਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਿਝਾਉਂਦੋਂ : [ਗਿਝਾਉਂਦੀਓਂ ਗਿਝਾਉਂਦਿਓ ਗਿਝਾਉਂਦੀਓ] ਗਿਝਾਊਂ : [ਗਿਝਾਈਂ ਗਿਝਾਇਓ ਗਿਝਾਊ] ਗਿਝਾਇਆ : [ਗਿਝਾਏ ਗਿਝਾਈ ਗਿਝਾਈਆਂ; ਗਿਝਾਇਆਂ] ਗਿਝਾਈਦਾ : [ਗਿਝਾਈਦੇ ਗਿਝਾਈਦੀ ਗਿਝਾਈਦੀਆਂ] ਗਿਝਾਵਾਂ : [ਗਿਝਾਈਏ ਗਿਝਾਏਂ ਗਿਝਾਓ ਗਿਝਾਏ ਗਿਝਾਉਣ] ਗਿਝਾਵਾਂਗਾ/ਗਿਝਾਵਾਂਗੀ : [ਗਿਝਾਵਾਂਗੇ/ਗਿਝਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਿਝਾਏਂਗਾ ਗਿਝਾਏਂਗੀ ਗਿਝਾਓਗੇ ਗਿਝਾਓਗੀਆਂ ਗਿਝਾਏਗਾ/ਗਿਝਾਏਗੀ ਗਿਝਾਉਣਗੇ/ਗਿਝਾਉਣਗੀਆਂ] ਗਿੱਝਾ* (ਵਿ, ਪੁ) [: ਗਿੱਝਾ ਹੋਇਆ] *'ਗਿੱਝਿਆ' ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । [ਗਿੱਝੇ ਗਿੱਝਿਆਂ ਗਿੱਝੀ (ਇਲਿੰ) ਗਿੱਝੀਆਂ] ਗਿੱਝਾ-ਗਿਝਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਿੱਝੇ-ਗਿਝਾਏ ਗਿੱਝਿਆਂ-ਗਿਝਾਇਆਂ ਗਿੱਝੀ-ਗਿਝਾਈ (ਇਲਿੰ) ਗਿੱਝੀਆਂ-ਗਿਝਾਈਆਂ] †ਗੇਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਟਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਟਕਾਂ ਗਿਟਕੋਂ ਗਿਟਮਿਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿੱਟਲ (ਵਿ) ਗਿੱਟਲਾਂ; ਗਿੱਟਲਾ (ਸੰਬੋ) ਗਿੱਟਲੋ ਗਿੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਗਿੱਟਿਓਂ] †ਗਿੱਟਲ(ਵਿ) ਗਿੱਟੇ-ਗਿੱਟੇ (ਕਿਵਿ) ਗਿੱਟੇ-ਗੋਡੇ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਗਿੱਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿੱਟੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ, ਬਵ) [ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ] ਗਿੱਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿੱਠਾਂ ਗਿੱਠੀਂ ਗਿੱਠੋਂ; ਗਿੱਠ-ਗਿੱਠ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਗਿਠਮੁਠੀਆ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਠਮੁਠੀਏ ਗਿਠਮੁਠੀਆਂ ਗਿੱਠਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਿੱਠੇ ਗਿੱਠਿਆਂ ਗਿੱਠੀ (ਇਲਿੰ) ਗਿੱਠੀਆਂ] ਗਿੱਠੂ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿੱਠੂ-ਮਿੱਠੂ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿੱਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿੱਡਲ (ਵਿ) ਗਿੱਡਲਾਂ ਗਿੱਡਲਾ (ਸੰਬੋ) ਗਿੱਡਲੋ ਗਿਣ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗਿਣਦਾ : [ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੀ ਗਿਣਦੀਆਂ; ਗਿਣਦਿਆਂ] ਗਿਣਦੋਂ : [ਗਿਣਦੀਓਂ ਗਿਣਦਿਓ ਗਿਣਦੀਓ] ਗਿਣਨਾ : [ਗਿਣਨੇ ਗਿਣਨੀ ਗਿਣਨੀਆਂ; ਗਿਣਨ ਗਿਣਨੋਂ] ਗਿਣਾਂ : [ਗਿਣੀਏ ਗਿਣੇਂ ਗਿਣੋ ਗਿਣੇ ਗਿਣਨ] ਗਿਣਾਂਗਾ/ਗਿਣਾਂਗੀ : [ਗਿਣਾਂਗੇ/ਗਿਣਾਂਗੀਆਂ ਗਿਣੇਂਗਾ/ਗਿਣੇਂਗੀ ਗਿਣੋਗੇ/ਗਿਣੋਗੀਆਂ ਗਿਣੇਗਾ/ਗਿਣੇਗੀ ਗਿਣਨਗੇ/ਗਿਣਨਗੀਆਂ] ਗਿਣਿਆ : [ਗਿਣੇ ਗਿਣੀ ਗਿਣੀਆਂ; ਗਿਣਿਆਂ] ਗਿਣੀਦਾ : [ਗਿਣੀਦੇ ਗਿਣੀਦੀ ਗਿਣੀਦੀਆਂ] ਗਿਣੂੰ : [ਗਿਣੀਂ ਗਿਣਿਓ ਗਿਣੂ] ਗਿਣਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਓਂ] ਗਿਣਤੀਬੋਧਕ (ਵਿ) ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਓਂ-ਮਿਣਤੀਓਂ] ਗਿਣਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ-roll-call] ਗਿਣਤੀਓਂ ਗਿਣਿਆ-ਗਿਣਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਿਣੇ-ਗਿਣਾਏ ਗਿਣਿਆਂ-ਗਿਣਾਇਆਂ ਗਿਣੀ-ਗਿਣਾਈ (ਇਲਿੰ) ਗਿਣੀਆਂ-ਗਿਣਾਈਆਂ] ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਗਿਣਿਆਂ-ਮਿਥਿਆਂ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ (ਇਲਿੰ) ਗਿਣੀਆਂ-ਮਿਥੀਆਂ] ਗਿਣਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਗਿਣਵਾਉਣਾ : [ਗਿਣਵਾਉਣੇ ਗਿਣਵਾਉਣੀ ਗਿਣਵਾਉਣੀਆਂ; ਗਿਣਵਾਉਣ ਗਿਣਵਾਉਣੋਂ] ਗਿਣਵਾਉਂਦਾ : [ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਗਿਣਵਾਉਂਦੀ ਗਿਣਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਿਣਵਾਉਂਦੋਂ : [ਗਿਣਵਾਉਂਦੀਓਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਓ ਗਿਣਵਾਉਂਦੀਓ] ਗਿਣਵਾਊਂ : [ਗਿਣਵਾਈਂ ਗਿਣਵਾਇਓ ਗਿਣਵਾਊ] ਗਿਣਵਾਇਆ : [ਗਿਣਵਾਏ ਗਿਣਵਾਈ ਗਿਣਵਾਈਆਂ; ਗਿਣਵਾਇਆਂ] ਗਿਣਵਾਈਦਾ : [ਗਿਣਵਾਈਦੇ ਗਿਣਵਾਈਦੀ ਗਿਣਵਾਈਦੀਆਂ] ਗਿਣਵਾਵਾਂ : [ਗਿਣਵਾਈਏ ਗਿਣਵਾਏਂ ਗਿਣਵਾਓ ਗਿਣਵਾਏ ਗਿਣਵਾਉਣ] ਗਿਣਵਾਵਾਂਗਾ/ਗਿਣਵਾਵਾਂਗੀ : [ਗਿਣਵਾਵਾਂਗੇ/ਗਿਣਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਿਣਵਾਏਂਗਾ ਗਿਣਵਾਏਂਗੀ ਗਿਣਵਾਓਗੇ ਗਿਣਵਾਓਗੀਆਂ ਗਿਣਵਾਏਗਾ/ਗਿਣਵਾਏਗੀ ਗਿਣਵਾਉਣਗੇ/ਗਿਣਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਗਿਣਵਾਂ* (ਵਿ, ਪੁ) *'ਗੇਣਵਾਂ' ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ । [ਗਿਣਵੇਂ ਗਿਣਵਿਆਂ ਗਿਣਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਗਿਣਵੀਆਂ] ਗਿਣਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਣਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਗਿਣਾਉਣਾ : [ਗਿਣਾਉਣੇ ਗਿਣਾਉਣੀ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ; ਗਿਣਾਉਣ ਗਿਣਾਉਣੋਂ] ਗਿਣਾਉਂਦਾ : [ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਗਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਿਣਾਉਂਦੋਂ : [ਗਿਣਾਉਂਦੀਓਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਓ ਗਿਣਾਉਂਦੀਓ] ਗਿਣਾਊਂ : [ਗਿਣਾਈਂ ਗਿਣਾਇਓ ਗਿਣਾਊ] ਗਿਣਾਇਆ : [ਗਿਣਾਏ ਗਿਣਾਈ ਗਿਣਾਈਆਂ; ਗਿਣਾਇਆਂ] ਗਿਣਾਈਦਾ : [ਗਿਣਾਈਦੇ ਗਿਣਾਈਦੀ ਗਿਣਾਈਦੀਆਂ] ਗਿਣਾਵਾਂ : [ਗਿਣਾਈਏ ਗਿਣਾਏਂ ਗਿਣਾਓ ਗਿਣਾਏ ਗਿਣਾਉਣ] ਗਿਣਾਵਾਂਗਾ /ਗਿਣਾਵਾਂਗੀ : ਗਿਣਾਵਾਂਗੇ ਗਿਣਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਿਣਾਏਂਗਾ/ਗਿਣਾਏਂਗੀ ਗਿਣਾਓਗੇ ਗਿਣਾਓਗੀਆਂ ਗਿਣਾਏਗਾ/ਗਿਣਾਏਗੀ ਗਿਣਾਉਣਗੇ/ਗਿਣਾਉਣਗੀਆਂ ਗਿਣਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿੱਦੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿੱਦੜਾਂ ਗਿੱਦੜਾ (ਸੰਬੋ) ਗਿੱਦੜੋ ਗਿਦੜੀ (ਇਲਿੰ) ਗਿਦੜੀਆਂ ਗਿਦੜੀਏ (ਸੰਬੋ) ਗਿਦੜੀਓ] ਗਿੱਦੜ-ਸਿੰਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿੱਦੜ-ਸਿੰਗੀਆਂ ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿੱਦੜ-ਗੁੰਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿੱਦੜ-ਗੁੰਮੇ ਗਿੱਦੜ-ਗੁੰਮਿਆਂ ਗਿੱਦੜ-ਦੁੰਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਘਾਹ] ਗਿੱਦੜ-ਦੁੰਬੇ ਗਿੱਦੜ-ਪਰਵਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿੱਦੜ-ਪਰਵਾਨੇ ਗਿੱਦੜ-ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਗਿੱਦੜ-ਪੀੜ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿੱਦੜ-ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗਿੱਦੜ-ਭਬਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਗਿੱਧਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਿੱਧੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਗਿੱਧਿਓਂ] ਗਿਰ (ਨਾਂ, ਇਲੀ) ਗਿਰਾਂ ਗਿਰਗਿਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ; ਪੁਆਧੀ] ਗਿਰਗਿਟਾਂ ਗਿਰਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਿਰਜੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਗਿਰਜਿਓਂ]; ਗਿਰਜਾ-ਘਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਰਜੇ-ਘਰਾਂ ਗਿਰਜੇ-ਘਰੋਂ ਗਿਰਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਰਝਾਂ ਗਿਰਦ (ਕਿਵਿ) ਗਿਰਦ-ਗਿਰਦ (ਕਿਵਿ) ਗਿਰਦਾ-ਗਿਰਦ (ਕਿਵਿ) ਗਿਰਦੇ-ਗਿਰਦੇ (ਕਿਵਿ ਗਿਰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ] [ਗਿਰਦੇ ਗਿਰਦਿਓਂ] ਗਿਰਦਾਵਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਰਦਾਵਰਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਗਿਰਧਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਰਧਾਰੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਰਮਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਰਮਟਾਂ ਗਿਰਮਟੋਂ ਗਿਰਵੀ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਗਿਰਵੀਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਰਵੀਦਾਰਾਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਿਆਂ ਗਿਰਾਵਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਿਰੇ ਗਿਰਿਆਂ ਗਿਰੀ (ਇਲਿੰ) ਗਿਰੀਆਂ] ਗਿਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਖੋਪੇ ਦੀ ਗਿਰੀ] ਗਿਰੀਆਂ ਗਿਰੇਬਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਰੇਬਾਨਾਂ ਗਿੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਗਿੱਲਾਂ ਗਿੱਲੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਗਿੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਲਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਲਤੀਆਂ ਗਿੱਲ੍ਹੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿੱਲ੍ਹੜਾਂ ਗਿਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸ਼ਿਕਾਇਤ] ਗਿਲੇ ਗਿਲਿਆਂ; ਗਿਲਾ-ਸ਼ਿਕਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲਿਆਂ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਗਿੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਿੱਲੇ ਗਿੱਲਿਆਂ ਗਿੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਗਿੱਲੀਆਂ] †ਗਿੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਲ੍ਹਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗਿਲ੍ਹਟਾਂ ਗਿਲ੍ਹਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿਲ੍ਹਟੀਆਂ ਗਿੜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗਿੜਦਾ : [ਗਿੜਦੇ ਗਿੜਦੀ ਗਿੜਦੀਆਂ; ਗਿੜਦਿਆਂ] ਗਿੜਨਾ : [ਗਿੜਨੇ ਗਿੜਨੀ ਗਿੜਨੀਆਂ; ਗਿੜਨ ਗਿੜਨੋਂ] ਗਿੜਿਆ : [ਗਿੜੇ ਗਿੜੀ ਗਿੜੀਆਂ; ਗਿੜਿਆਂ] ਗਿੜੂ : ਗਿੜੇ : ਗਿੜਨ ਗਿੜੇਗਾ/ਗਿੜੇਗੀ ਗਿੜਨਗੇ/ਗਿੜਨਗੀਆਂ] ਗਿੜਗਿੜਾ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗਿੜਗਿੜਾਉਣਾ : [ਗਿੜਗਿੜਾਉਣੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣੀ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣੀਆਂ; ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣੋਂ] ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦਾ : [ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੀ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੀਆਂ; ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੋਂ : [ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੀਓਂ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦਿਓ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੀਓ] ਗਿੜਗਿੜਾਊਂ : [ਗਿੜਗਿੜਾਈਂ ਗਿੜਗਿੜਾਇਓ ਗਿੜਗਿੜਾਊ] ਗਿੜਗਿੜਾਇਆ : [ਗਿੜਗਿੜਾਏ ਗਿੜਗਿੜਾਈ ਗਿੜਗਿੜਾਈਆਂ; ਗਿੜਗਿੜਾਇਆਂ] ਗਿੜਗਿੜਾਈਦਾ : [ਗਿੜਗਿੜਾਈਦੇ ਗਿੜਗਿੜਾਈਦੀ ਗਿੜਗਿੜਾਈਦੀਆਂ] ਗਿੜਗਿੜਾਵਾਂ : [ਗਿੜਗਿੜਾਈਏ ਗਿੜਗਿੜਾਏਂ ਗਿੜਗਿੜਾਓ ਗਿੜਗਿੜਾਏ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ] ਗਿੜਗਿੜਾਵਾਂਗਾ/ਗਿੜਗਿੜਾਵਾਂਗੀ : [ਗਿੜਗਿੜਾਵਾਂਗੇ/ਗਿੜਗਿੜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਿੜਗਿੜਾਏਂਗਾ ਗਿੜਗਿੜਾਏਂਗੀ ਗਿੜਗਿੜਾਓਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਓਗੀਆਂ ਗਿੜਗਿੜਾਏਗਾ/ਗਿੜਗਿੜਾਏਗੀ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣਗੇ/ਗਿੜਗਿੜਾਉਣਗੀਆਂ] ਗਿੜਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਗਿੜਵਾਉਣਾ : [ਗਿੜਵਾਉਣੇ ਗਿੜਵਾਉਣੀ ਗਿੜਵਾਉਣੀਆਂ; ਗਿੜਵਾਉਣ ਗਿੜਵਾਉਣੋਂ] ਗਿੜਵਾਉਂਦਾ : [ਗਿੜਵਾਉਂਦੇ ਗਿੜਵਾਉਂਦੀ ਗਿੜਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਗਿੜਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਿੜਵਾਉਂਦੋਂ : [ਗਿੜਵਾਉਂਦੀਓਂ ਗਿੜਵਾਉਂਦਿਓ ਗਿੜਵਾਉਂਦੀਓ] ਗਿੜਵਾਊਂ : [ਗਿੜਵਾਈਂ ਗਿੜਵਾਇਓ ਗਿੜਵਾਊ] ਗਿੜਵਾਇਆ : [ਗਿੜਵਾਏ ਗਿੜਵਾਈ ਗਿੜਵਾਈਆਂ; ਗਿੜਵਾਇਆਂ] ਗਿੜਵਾਈਦਾ : [ਗਿੜਵਾਈਦੇ ਗਿੜਵਾਈਦੀ ਗਿੜਵਾਈਦੀਆਂ] ਗਿੜਵਾਵਾਂ : [ਗਿੜਵਾਈਏ ਗਿੜਵਾਏਂ ਗਿੜਵਾਓ ਗਿੜਵਾਏ ਗਿੜਵਾਉਣ] ਗਿੜਵਾਵਾਂਗਾ/ਗਿੜਵਾਵਾਂਗੀ : [ਗਿੜਵਾਵਾਂਗੇ/ਗਿੜਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਿੜਵਾਏਂਗਾ ਗਿੜਵਾਏਂਗੀ ਗਿੜਵਾਓਗੇ ਗਿੜਵਾਓਗੀਆਂ ਗਿੜਵਾਏਗਾ/ਗਿੜਵਾਏਗੀ ਗਿੜਵਾਉਣਗੇ/ਗਿੜਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਗਿੜਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗਿੜਵੇਂ ਗਿੜਵਿਆਂ ਗਿੜਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਗੜਵੀਂਆਂ] ਗਿੜਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗਿੜਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਗਿੜਾਉਣਾ : [ਗਿੜਾਉਣੇ ਗਿੜਾਉਣੀ ਗਿੜਾਉਣੀਆਂ; ਗਿੜਾਉਣ ਗਿੜਾਉਣੋਂ] ਗਿੜਾਉਂਦਾ : [ਗਿੜਾਉਂਦੇ ਗਿੜਾਉਂਦੀ ਗਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਗਿੜਾਉਂਦਿਆਂ] ਗਿੜਾਉਂਦੋਂ : [ਗਿੜਾਉਂਦੀਓਂ ਗਿੜਾਉਂਦਿਓ ਗਿੜਾਉਂਦੀਓ] ਗਿੜਾਊਂ : [ਗਿੜਾਈਂ ਗਿੜਾਇਓ ਗਿੜਾਊ] ਗਿੜਾਇਆ : [ਗਿੜਾਏ ਗਿੜਾਈ ਗਿੜਾਈਆਂ; ਗਿੜਾਇਆਂ] ਗਿੜਾਈਦਾ : [ਗਿੜਾਈਦੇ ਗਿੜਾਈਦੀ ਗਿੜਾਈਦੀਆਂ] ਗਿੜਾਵਾਂ : [ਗਿੜਾਈਏ ਗਿੜਾਏਂ ਗਿੜਾਓ ਗਿੜਾਏ ਗਿੜਾਉਣ] ਗਿੜਾਵਾਂਗਾ /ਗਿੜਾਵਾਂਗੀ : ਗਿੜਾਵਾਂਗੇ ਗਿੜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਿੜਾਏਂਗਾ/ਗਿੜਾਏਂਗੀ ਗਿੜਾਓਗੇ ਗਿੜਾਓਗੀਆਂ ਗਿੜਾਏਗਾ/ਗਿੜਾਏਗੀ ਗਿੜਾਉਣਗੇ/ਗਿੜਾਉਣਗੀਆਂ ਗਿੜਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੀਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੀਗੇ ਗੀਗਿਆਂ ਗੀਜ਼ਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : geyser] ਗੀਜ਼ਰਾਂ ਗੀਜ਼ਰੋਂ ਗੀਝਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੀਝੇ ਗੀਝਿਆਂ ਗੀਝਿਓਂ] ਗੀਟੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੀਟੜੇ ਗੀਟੜਿਆਂ ਗੀਟੜੀ (ਇਲਿੰ) ਗੀਟੜੀਆਂ] ਗੀਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੀਟੇ ਗੀਟਿਆਂ ਗੀਟੀ (ਇਲਿੰ) ਗੀਟੀਆਂ] ਗੀਂਢਾ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਮਧਰਾ] [ਗੀਂਢੇ ਗੀਂਢਿਆਂ ਗੀਂਢੀ (ਇਲਿੰ) ਗੀਂਢੀਂਆਂ] ਗੀਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੀਤਾਂ ਗੀਤੋਂ; ਗੀਤਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਗੀਤਕਾਰੋ ਗੀਤਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੀਤ-ਕਾਵਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੀਤ-ਨਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੀਤ-ਨਾਟਾਂ ਗੀਤਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਗੀਤਾਤਮਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੀਤਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੀਦੀ (ਵਿ) [ਗੀਦੀਆਂ; ਗੀਦੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗੀਦੀਓ] ਗੀਦੀਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੀਦੀਪੁਣੇ ਗੁਆ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗੁਆਉਣਾ : [ਗੁਆਉਣੇ ਗੁਆਉਣੀ ਗੁਆਉਣੀਆਂ; ਗੁਆਉਣ ਗੁਆਉਣੋਂ] ਗੁਆਉਂਦਾ : [ਗੁਆਉਂਦੇ ਗੁਆਉਂਦੀ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ; ਗੁਆਉਂਦਿਆਂ] ਗੁਆਉਂਦੋਂ : [ਗੁਆਉਂਦੀਓਂ ਗੁਆਉਂਦਿਓ ਗੁਆਉਂਦੀਓ] ਗੁਆਊਂ : [ਗੁਆਈਂ ਗੁਆਇਓ ਗੁਆਊ] ਗੁਆਇਆ : [ਗੁਆਏ ਗੁਆਈ ਗੁਆਈਆਂ; ਗੁਆਇਆਂ] ਗੁਆਈਦਾ : [ਗੁਆਈਦੇ ਗੁਆਈਦੀ ਗੁਆਈਦੀਆਂ] ਗੁਆਵਾਂ : [ਗੁਆਈਏ ਗੁਆਏਂ ਗੁਆਓ ਗੁਆਏ ਗੁਆਉਣ] ਗੁਆਵਾਂਗਾ/ਗੁਆਵਾਂਗੀ : [ਗੁਆਵਾਂਗੇ/ਗੁਆਵਾਂਗੀਆਂ ਗੁਆਏਂਗਾ ਗੁਆਏਂਗੀ ਗੁਆਓਗੇ ਗੁਆਓਗੀਆਂ ਗੁਆਏਗਾ/ਗੁਆਏਗੀ ਗੁਆਉਣਗੇ/ਗੁਆਉਣਗੀਆਂ] ਗੁਆਊ (ਵਿ) ਗੁਆਚ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗੁਆਚਣਾ : [ਗੁਆਚਣੇ ਗੁਆਚਣੀ ਗੁਆਚਣੀਆਂ; ਗੁਆਚਣ ਗੁਆਚਣੋਂ] ਗੁਆਚਦਾ : [ਗੁਆਚਦੇ ਗੁਆਚਦੀ ਗੁਆਚਦੀਆਂ; ਗੁਆਚਦਿਆਂ] ਗੁਆਚਦੋਂ : [ਗੁਆਚਦੀਓਂ ਗੁਆਚਦਿਓ ਗੁਆਚਦੀਓ] ਗੁਆਚਾ* : *'ਗੁਆਚਿਆ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । [ਗੁਆਚੇ ਗੁਆਚੀ ਗੁਆਚੀਆਂ; ਗੁਆਚਿਆਂ] ਗੁਆਚਾਂ : [ਗੁਆਚੀਏ ਗੁਆਚੇਂ ਗੁਆਚੋ ਗੁਆਚੇ ਗੁਆਚਣ] ਗੁਆਚਾਂਗਾ/ਗੁਆਚਾਂਗੀ : [ਗੁਆਚਾਂਗੇ/ਗੁਆਚਾਂਗੀਆਂ ਗੁਆਚੇਂਗਾ/ਗੁਆਚੇਂਗੀ ਗੁਆਚੋਗੇ ਗੁਆਚੋਗੀਆਂ ਗੁਆਚੇਗਾ/ਗੁਆਚੇਗੀ ਗੁਆਚਣਗੇ/ਗੁਆਚਣਗੀਆਂ] ਗੁਆਚੀਦਾ ਗੁਆਚੂੰ : [ਗੁਆਚੀਂ ਗੁਆਚਿਓ ਗੁਆਚੂ] ਗੁਆਂਢ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) ਗੁਆਂਢੋਂ (ਕਿਵਿ) ਗੁਆਂਢ-ਮੱਥਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਆਂਢ-ਮੱਥੇ ਗੁਆਂਢ-ਮੱਥਿਓਂ]; †ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਆਂਢਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[=ਅੱਖ ਦੀ ਫਿਣਸੀ] ਗੁਆਂਢਣੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗੁਆਂਢੀਓ ਗੁਆਂਢਣ (ਇਲਿੰ) ਗੁਆਂਢਣਾ ਗੁਆਢਣੇ (ਸੰਬੋ) ਗੁਆਂਢਣੋ] ਗੁਸਤਾਖ਼ (ਵਿ) ਗੁਸਤਾਖ਼ਾਂ ਗੁਸਤਾਖੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਸਤਾਖ਼ੀਆਂ ਗੁਸਾਂਈਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਸਾਈਂਆਂ ਗੁਸਾਂਇਣ (ਇਲਿੰ) ਗੁਸਾਂਇਣਾਂ ਗੁਹਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਗਹੀਰਾ; ਮਲ] [ਗੁਹਾਰੇ ਗੁਹਾਰਿਆਂ ਗੁਹਾਰਿਓਂ ਗੁਹਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁਹਾਰੀਆਂ ਗੁਹਾਰੀਓਂ] ਗੁੱਗਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਗਾ (ਨਿਨਾਂ/ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਗੇ ਗੁੱਛਮ-ਗੁੱਛਾ (ਵਿ) ਗੁੱਛਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁੱਛੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਗੁੱਛੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁੱਛੀਆਂ] ਗੁੱਛਮ-ਮੁੱਛਾ (ਵਿ) ਗੁੱਛੇਦਾਰ (ਵਿ) ਗੁੱਛੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਖੁੰਬਾ ਵਰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ] ਗੁੱਛੀਆਂ ਗੁੱਜਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਜਾਤੀ] [ਗੁੱਜਰਾਂ ਗੁੱਜਰਾ (ਸੰਬੋ) ਗੁੱਜਰੋ ਗੂਜਰੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁਜਰੀਆਂ ਗੁਜਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਗੁਜਰੀਓ] ਗੁਜਰੇਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਜਰੇਟੇ ਗੁਜਰੇਟਿਆਂ ਗੁਜਰੇਟੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁਜਰੇਟੀਆਂ] ਗੁਜਰਾਤ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਜਰਾਤੋਂ; ਗੁਜਰਾਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗੁਜਰਾਤੀਓ ਗੁਜਰਾਤਣ (ਇਲਿੰ) ਗੁਜਰਾਤਣਾਂ ਗੁਜਰਾਤਣੇ (ਸੰਬੋ) ਗੁਜਰਾਤਣੋ] ਗੁਜਰਾਤੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਭਾਸ਼ਾ] ਗੁਜਰਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਗੁਜਰਾਲਾਂ ਗੁਜਰਾਲੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲ਼ਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲ਼ੇ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲ਼ਿਓਂ] ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲ਼ੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲ਼ੀਏ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗੁੰਜਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ('ਗੂੰਜਣਾ' ਤੋਂ :- ਗੁੰਜਾਉਣਾ : [ਗੁੰਜਾਉਣੇ ਗੁੰਜਾਉਣੀ ਗੁੰਜਾਉਣੀਆਂ; ਗੁੰਜਾਉਣ ਗੁੰਜਾਉਣੋਂ] ਗੁੰਜਾਉਂਦਾ : [ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੀ ਗੁੰਜਾਉਂਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਉਂਦਿਆਂ] ਗੁੰਜਾਉਂਦੋਂ : [ਗੁੰਜਾਉਂਦੀਓਂ ਗੁੰਜਾਉਂਦਿਓ ਗੁੰਜਾਉਂਦੀਓ] ਗੁੰਜਾਊਂ : [ਗੁੰਜਾਈਂ ਗੁੰਜਾਇਓ ਗੁੰਜਾਊ] ਗੁੰਜਾਇਆ : [ਗੁੰਜਾਏ ਗੁੰਜਾਈ ਗੁੰਜਾਈਆਂ; ਗੁੰਜਾਇਆਂ] ਗੁੰਜਾਈਦਾ : [ਗੁੰਜਾਈਦੇ ਗੁੰਜਾਈਦੀ ਗੁੰਜਾਈਦੀਆਂ] ਗੁੰਜਾਵਾਂ : [ਗੁੰਜਾਈਏ ਗੁੰਜਾਏਂ ਗੁੰਜਾਓ ਗੁੰਜਾਏ ਗੁੰਜਾਉਣ] ਗੁੰਜਾਵਾਂਗਾ /ਗੁੰਜਾਵਾਂਗੀ : ਗੁੰਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁੰਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗੁੰਜਾਏਂਗਾ/ਗੁੰਜਾਏਂਗੀ ਗੁੰਜਾਓਗੇ ਗੁੰਜਾਓਗੀਆਂ ਗੁੰਜਾਏਗਾ/ਗੁੰਜਾਏਗੀ ਗੁੰਜਾਉਣਗੇ/ਗੁੰਜਾਉਣਗੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਗੁੰਜਾਨ (ਵਿ) [ਉਰਦੂ] ਗੁੰਜਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਜ਼ਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗੁਜ਼ਰਾਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਜ਼ਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗੁਜ਼ਰਦਾ : [ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ; ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ] ਗੁਜ਼ਰਦੋਂ : [ਗੁਜ਼ਰਦੀਓਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਓ ਗੁਜ਼ਰਦੀਓ] ਗੁਜ਼ਰਨਾ : [ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀਆਂ; ਗੁਜ਼ਰਨ ਗੁਜ਼ਰਨੋਂ] ਗੁਜ਼ਰਾਂ : [ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਗੁਜ਼ਰੇਂ ਗੁਜ਼ਰੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਗੁਜ਼ਰਨ] ਗੁਜ਼ਰਾਂਗਾ/ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੀ : [ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ/ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੇਂਗਾ/ਗੁਜ਼ਰੇਂਗੀ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ/ਗੁਜ਼ਰੋਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ/ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ/ਗੁਜ਼ਰਨਗੀਆਂ] ਗੁਜ਼ਰਿਆ : [ਗੁਜ਼ਰੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ; ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ] ਗੁਜ਼ਰੀਦਾ ਗੁਜ਼ਰੂੰ : [ਗੁਜ਼ਰੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਓ ਗੁਜ਼ਰੂ] ਗੁਜ਼ਰਾਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਜ਼ਾਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ : [ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ; ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ] ਗੁਜ਼ਾਰਦੋਂ : [ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਓਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਓ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਓ] ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ : [ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ; ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨੋਂ] ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ : [ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਗੁਜ਼ਾਰੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ] ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ/ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੀ : [ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ/ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਂਗਾ/ਗੁਜ਼ਾਰੇਂਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ/ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ/ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ/ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੀਆਂ] ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ : [ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ; ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ] ਗੁਜ਼ਾਰੀਦਾ : [ਗੁਜ਼ਾਰੀਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਦੀਆਂ] ਗੁਜ਼ਾਰੂੰ : [ਗੁਜ਼ਾਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ ਗੁਜ਼ਾਰੂ] ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ੋਂ; ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਨਾਮੇ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਨਾਮਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗੁੱਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਝਾਂ ਗੁੱਝੋਂ ਗੁੱਝ (ਕਿ, ਅਕ) [ : ਆਟਾ ਗੁੱਝ ਗਿਆ] :- ਗੁੱਝਣਾ : [ਗੁੱਝਣੇ ਗੁੱਝਣੀ ਗੁੱਝਣੀਆਂ; ਗੁੱਝਣ ਗੁੱਝਣੋਂ] ਗੁੱਝਦਾ : [ਗੁੱਝਦੇ ਗੁੱਝਦੀ ਗੁੱਝਦੀਆਂ; ਗੁੱਝਦਿਆਂ] ਗੁੱਝਾਂ* : *'ਗੁੱਝਿਆ' ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। [ਗੁੱਝੇ ਗੁੱਝੀ ਗੁੱਝੀਆਂ; ਗੁੱਝਿਆਂ] ਗੁੱਝੂ ਗੁੱਝੇ : ਗੁੱਝਣ ਗੁੱਝੇਗਾ/ਗੁੱਝੇਗੀ : ਗੁੱਝਣਗੇ/ਗੁੱਝਣਗੀਆਂ] ਗੁੰਝਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੰਝਲ਼ਾਂ ਗੁੰਝਲ਼ੋਂ; ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ (ਵਿ) ਗੁੰਝਲ਼ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗੁੰਝਲ਼ਦਾ : [ਗੁੰਝਲ਼ਦੇ ਗੁੰਝਲ਼ਦੀ ਗੁੰਝਲ਼ਦੀਆਂ; ਗੁੰਝਲ਼ਦਿਆਂ] ਗੁੰਝਲ਼ਨਾ : [ਗੁੰਝਲ਼ਨੇ ਗੁੰਝਲ਼ਨੀ ਗੁੰਝਲ਼ਨੀਆਂ; ਗੁੰਝਲ਼ਨ ਗੁੰਝਲ਼ਨੋਂ] ਗੁੰਝਲ਼ਿਆ : [ਗੁੰਝਲ਼ੇ ਗੁੰਝਲ਼ੀ ਗੁੰਝਲ਼ੀਆਂ; ਗੁੰਝਲ਼ਿਆਂ] ਗੁੰਝਲ਼ੂ : ਗੁੰਝਲ਼ੇ : ਗੁੰਝਲ਼ਨ ਗੁੰਝਲ਼ੇਗਾ/ਗੁੰਝਲ਼ੇਗੀ ਗੁੰਝਲ਼ਨਗੇ/ਗੁੰਝਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਗੁੰਝਲ਼ਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਣਾ : [ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਣੇ ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਣੀ ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਣੀਆਂ; ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਣ ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਣੋਂ] ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਂਦਾ : [ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਂਦੇ ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਂਦੀ ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਂਦੀਆਂ; ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਂਦਿਆਂ] ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਂਦੋਂ : [ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਂਦੀਓਂ ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਂਦਿਓ ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਂਦੀਓ] ਗੁੰਝਲ਼ਾਊਂ : [ਗੁੰਝਲ਼ਾਈਂ ਗੁੰਝਲ਼ਾਇਓ ਗੁੰਝਲ਼ਾਊ] ਗੁੰਝਲ਼ਾਇਆ : [ਗੁੰਝਲ਼ਾਏ ਗੁੰਝਲ਼ਾਈ ਗੁੰਝਲ਼ਾਈਆਂ; ਗੁੰਝਲ਼ਾਇਆਂ] ਗੁੰਝਲ਼ਾਈਦਾ : [ਗੁੰਝਲ਼ਾਈਦੇ ਗੁੰਝਲ਼ਾਈਦੀ ਗੁੰਝਲ਼ਾਈਦੀਆਂ] ਗੁੰਝਲ਼ਾਵਾਂ : [ਗੁੰਝਲ਼ਾਈਏ ਗੁੰਝਲ਼ਾਏਂ ਗੁੰਝਲ਼ਾਓ ਗੁੰਝਲ਼ਾਏ ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਣ] ਗੁੰਝਲ਼ਾਵਾਂਗਾ/ਗੁੰਝਲ਼ਾਵਾਂਗੀ : [ਗੁੰਝਲ਼ਾਵਾਂਗੇ/ਗੁੰਝਲ਼ਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗੁੰਝਲ਼ਾਏਂਗਾ ਗੁੰਝਲ਼ਾਏਂਗੀ ਗੁੰਝਲ਼ਾਓਗੇ ਗੁੰਝਲ਼ਾਓਗੀਆਂ ਗੁੰਝਲ਼ਾਏਗਾ/ਗੁੰਝਲ਼ਾਏਗੀ ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਣਗੇ/ਗੁੰਝਲ਼ਾਉਣਗੀਆਂ] ਗੁੱਝਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੁੱਝੇ ਗੁੱਝਿਆਂ ਗੁੱਝੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁੱਝੀਆਂ] ਗੁੱਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਹੱਥ ਦਾ ਗੁੱਟ] ਗੁੱਟਾਂ ਗੁੱਟੋਂ; ਗੁੱਟ-ਘੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਟ-ਘੜੀਆਂ ਗੁੱਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਧੜਾ] ਗੁੱਟਾਂ; ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ (ਵਿ) ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਟਬੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਟਬੰਦੀਆਂ ਗੁੱਟ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) [ : ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ] ਗੁਟਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗੁਟਕਣਾ : [ਗੁਟਕਣੇ ਗੁਟਕਣੀ ਗੁਟਕਣੀਆਂ; ਗੁਟਕਣ ਗੁਟਕਣੋਂ] ਗੁਟਕਦਾ : [ਗੁਟਕਦੇ ਗੁਟਕਦੀ ਗੁਟਕਦੀਆਂ; ਗੁਟਕਦਿਆਂ] ਗੁਟਕਿਆ : [ਗੁਟਕੇ ਗੁਟਕੀ ਗੁਟਕੀਆਂ; ਗੁਟਕਿਆਂ] ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੇ : ਗੁਟਕਣ ਗੁਟਕੇਗਾ/ਗੁਟਕੇਗੀ : ਗੁਟਕਣਗੇ/ਗੁਟਕਣਗੀਆਂ] ਗੁਟਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਟਕੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਗੁਟਕਿਓਂ] ਗੁਟਕੂੰ-ਗੁਟਕੂੰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੱਕ ਫੁੱਲ] ਗੁੱਟੇ ਗੁੱਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁੱਟੀਆਂ ਗੁਟੀਓਂ] ਗੁੱਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਠਾਂ ਗੁੱਠੀਂ ਗੁੱਠੇ ਗੁੱਠੋਂ ਗੁੰਡਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਡਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਗੁਡਵਾਉਣਾ : [ਗੁਡਵਾਉਣੇ ਗੁਡਵਾਉਣੀ ਗੁਡਵਾਉਣੀਆਂ; ਗੁਡਵਾਉਣ ਗੁਡਵਾਉਣੋਂ] ਗੁਡਵਾਉਂਦਾ : [ਗੁਡਵਾਉਂਦੇ ਗੁਡਵਾਉਂਦੀ ਗੁਡਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਗੁਡਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਗੁਡਵਾਉਂਦੋਂ : [ਗੁਡਵਾਉਂਦੀਓਂ ਗੁਡਵਾਉਂਦਿਓ ਗੁਡਵਾਉਂਦੀਓ] ਗੁਡਵਾਊਂ : [ਗੁਡਵਾਈਂ ਗੁਡਵਾਇਓ ਗੁਡਵਾਊ] ਗੁਡਵਾਇਆ : [ਗੁਡਵਾਏ ਗੁਡਵਾਈ ਗੁਡਵਾਈਆਂ; ਗੁਡਵਾਇਆਂ] ਗੁਡਵਾਈਦਾ : [ਗੁਡਵਾਈਦੇ ਗੁਡਵਾਈਦੀ ਗੁਡਵਾਈਦੀਆਂ] ਗੁਡਵਾਵਾਂ : [ਗੁਡਵਾਈਏ ਗੁਡਵਾਏਂ ਗੁਡਵਾਓ ਗੁਡਵਾਏ ਗੁਡਵਾਉਣ] ਗੁਡਵਾਵਾਂਗਾ/ਗੁਡਵਾਵਾਂਗੀ : [ਗੁਡਵਾਵਾਂਗੇ/ਗੁਡਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗੁਡਵਾਏਂਗਾ ਗੁਡਵਾਏਂਗੀ ਗੁਡਵਾਓਗੇ ਗੁਡਵਾਓਗੀਆਂ ਗੁਡਵਾਏਗਾ/ਗੁਡਵਾਏਗੀ ਗੁਡਵਾਉਣਗੇ/ਗੁਡਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਗੁਡਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਡਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ['ਗੋਡਣਾ' ਤੋਂ :- ਗੁਡਾਉਣਾ : [ਗੁਡਾਉਣੇ ਗੁਡਾਉਣੀ ਗੁਡਾਉਣੀਆਂ; ਗੁਡਾਉਣ ਗੁਡਾਉਣੋਂ] ਗੁਡਾਉਂਦਾ : [ਗੁਡਾਉਂਦੇ ਗੁਡਾਉਂਦੀ ਗੁਡਾਉਂਦੀਆਂ ਗੁਡਾਉਂਦਿਆਂ] ਗੁਡਾਉਂਦੋਂ : [ਗੁਡਾਉਂਦੀਓਂ ਗੁਡਾਉਂਦਿਓ ਗੁਡਾਉਂਦੀਓ] ਗੁਡਾਊਂ : [ਗੁਡਾਈਂ ਗੁਡਾਇਓ ਗੁਡਾਊ] ਗੁਡਾਇਆ : [ਗੁਡਾਏ ਗੁਡਾਈ ਗੁਡਾਈਆਂ; ਗੁਡਾਇਆਂ] ਗੁਡਾਈਦਾ : [ਗੁਡਾਈਦੇ ਗੁਡਾਈਦੀ ਗੁਡਾਈਦੀਆਂ] ਗੁਡਾਵਾਂ : [ਗੁਡਾਈਏ ਗੁਡਾਏਂ ਗੁਡਾਓ ਗੁਡਾਏ ਗੁਡਾਉਣ] ਗੁਡਾਵਾਂਗਾ /ਗੁਡਾਵਾਂਗੀ : ਗੁਡਾਵਾਂਗੇ ਗੁਡਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗੁਡਾਏਂਗਾ/ਗੁਡਾਏਂਗੀ ਗੁਡਾਓਗੇ ਗੁਡਾਓਗੀਆਂ ਗੁਡਾਏਗਾ/ਗੁਡਾਏਗੀ ਗੁਡਾਉਣਗੇ/ਗੁਡਾਉਣਗੀਆਂ ਗੁੱਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡਿਆਂ †ਗੁੱਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁੰਡੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਗੁੰਡੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁੰਡੀਆਂ]; †ਗੁੰਡਪੁਣਾ* (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਓਂ] ਗੁੰਡਾਪਣ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਗੁੰਡਪੁਣਾ' ਤੇ 'ਗੁੰਡਾਪਣ' ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਗੁਡਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁਡਾਈਆਂ ਗੁਡਾਈਓਂ] ਗੁੱਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪਤੰਗ ] [ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁਡੀਓਂ] ਗੁੱਡੀ-ਕਾਗ਼ਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਏ (ਸੰਬੋ) ਗੁੱਡੀਓ; ਗੁੱਡੀਆਂ-ਪਟੋਲ੍ਹੇ (ਨਾਂ, ਪੂ, ਬਵ) ਗੁਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਣਾਂ ਗੁਣੀਂ ਗੁਣੋਂ; ਗੁਣਹੀਣ (ਵਿ) ਗੁਣਕਾਰੀ (ਵਿ) ਗੁਣਵੰਤ (ਵਿ) ਗੁਣਵੰਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੁਣਵੰਤੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ] ਗੁਣਵਾਚਕ (ਵਿ) ਗੁਣਵਾਨ (ਵਿ) ਗੁਣਵਾਨਾ ਗੁਣਵਾਨੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਗੁਣਾਤਮਿਕ (ਵਿ) †ਗੁਣੀ (ਵਿ) ਗੁਣਗੁਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਣਗੁਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੁਣਗੁਣੇ ਗੁਣਗੁਣਿਆਂ ਗੁਣਗੁਣੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁਣਗੁਣੀਆਂ] ਗੁਣਗੁਣਾ (ਕਿ, ਅਕ/ਸਕ) :- ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ : [ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣੋਂ] ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ : [ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੀਆਂ; ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਿਆਂ] ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੋਂ : [ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੀਓਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਿਓ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੀਓ] ਗੁਣਗੁਣਾਊਂ : [ਗੁਣਗੁਣਾਈਂ ਗੁਣਗੁਣਾਇਓ ਗੁਣਗੁਣਾਊ] ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ : [ਗੁਣਗੁਣਾਏ ਗੁਣਗੁਣਾਈ ਗੁਣਗੁਣਾਈਆਂ; ਗੁਣਗੁਣਾਇਆਂ] ਗੁਣਗੁਣਾਈਦਾ ਗੁਣਗੁਣਾਵਾਂ : [ਗੁਣਗੁਣਾਈਏ ਗੁਣਗੁਣਾਏਂ ਗੁਣਗੁਣਾਓ ਗੁਣਗੁਣਾਏ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ] ਗੁਣਗੁਣਾਵਾਂਗਾ/ਗੁਣਗੁਣਾਵਾਂਗੀ : [ਗੁਣਗੁਣਾਵਾਂਗੇ/ਗੁਣਗੁਣਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗੁਣਗੁਣਾਏਂਗਾ ਗੁਣਗੁਣਾਏਂਗੀ ਗੁਣਗੁਣਾਓਗੇ ਗੁਣਗੁਣਾਓਗੀਆਂ ਗੁਣਗੁਣਾਏਗਾ/ਗੁਣਗੁਣਾਏਗੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਗੇ/ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਗੀਆਂ] ਗੁਣਗੁਣਾਹਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਣੇ ਗੁਣਿਆਂ ਗੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਣੇ ਗੁਣਿਆਂ ਗੁਣੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁਣੀਆਂ] ਗੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ-multiplication] ਗੁਣੀ (ਵਿ) ਗੁਣੀਆਂ; ਗੁਣੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗੁਣੀਓ ਗੁਣੀ-ਗਿਆਨੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਗੁਣੀਆਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਦ] ਗੁਣੀਏ ਗੁਣੀਆਂ ਗੁੱਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਤਾਂ ਗੁੱਤੋਂ; ਗੁੱਤੋ-ਗੁੱਤੀ (ਕਿਵਿ) ਗੁਤਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁਤਨੀਆਂ ਗੁਤਨੀਓਂ] ਗੁਤੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁਤੜੀਆਂ ਗੁਤੜੀਓਂ] ਗੁਤਾਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਤਾਵੇ ਗੁਤਾਵਿਓਂ] ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥੀ ਗੁਥਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਥਲੇ ਗੁਥਲਿਆਂ ਗੁਥਲਿਓਂ ਗੁਥਲੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁਥਲੀਆਂ ਗੁਥਲੀਓਂ] ਗੁੱਥੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁੱਥੀਆਂ ਗੁੱਥੀਓਂ] ਗੁੰਦ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗੁੰਦਣਾ : [ਗੁੰਦਣੇ ਗੁੰਦਣੀ ਗੁੰਦਣੀਆਂ; ਗੁੰਦਣ ਗੁੰਦਣੋਂ] ਗੁੰਦਦਾ : [ਗੁੰਦਦੇ ਗੁੰਦਦੀ ਗੁੰਦਦੀਆਂ; ਗੁੰਦਦਿਆਂ] ਗੁੰਦਦੋਂ : [ਗੁੰਦਦੀਓਂ ਗੁੰਦਦਿਓ ਗੁੰਦਦੀਓ] ਗੁੰਦਾਂ : [ਗੁੰਦੀਏ ਗੁੰਦੇਂ ਗੁੰਦੋ ਗੁੰਦੇ ਗੁੰਦਣ] ਗੁੰਦਾਂਗਾ/ਗੁੰਦਾਂਗੀ : [ਗੁੰਦਾਂਗੇ/ਗੁੰਦਾਂਗੀਆਂ ਗੁੰਦੇਂਗਾ/ਗੁੰਦੇਂਗੀ ਗੁੰਦੋਗੇ ਗੁੰਦੋਗੀਆਂ ਗੁੰਦੇਗਾ/ਗੁੰਦੇਗੀ ਗੁੰਦਣਗੇ/ਗੁੰਦਣਗੀਆਂ] ਗੁੰਦਿਆ : [ਗੁੰਦੇ ਗੁੰਦੀ ਗੁੰਦੀਆਂ; ਗੁੰਦਿਆਂ] ਗੁੰਦੀਦਾ : [ਗੁੰਦੀਦੇ ਗੁੰਦੀਦੀ ਗੁੰਦੀਦੀਆਂ] ਗੁੰਦੂੰ : [ਗੁੰਦੀਂ ਗੁੰਦਿਓ ਗੁੰਦੂ] ਗੁਦਗੁਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੁਦਗੁਦੇ ਗੁਦਗੁਦਿਆਂ ਗੁਦਗੁਦੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁਦਗੁਦੀਆਂ] ਗੁਦਗੁਦਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਦਗੁਦੇਪਣ ਗੁੰਦਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) ['ਗੁੰਦ' ਤੋਂ] :- ਗੁੰਦਵਾਉਣਾ : [ਗੁੰਦਵਾਉਣੇ ਗੁੰਦਵਾਉਣੀ ਗੁੰਦਵਾਉਣੀਆਂ; ਗੁੰਦਵਾਉਣ ਗੁੰਦਵਾਉਣੋਂ] ਗੁੰਦਵਾਉਂਦਾ : [ਗੁੰਦਵਾਉਂਦੇ ਗੁੰਦਵਾਉਂਦੀ ਗੁੰਦਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਗੁੰਦਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਗੁੰਦਵਾਉਂਦੋਂ : [ਗੁੰਦਵਾਉਂਦੀਓਂ ਗੁੰਦਵਾਉਂਦਿਓ ਗੁੰਦਵਾਉਂਦੀਓ] ਗੁੰਦਵਾਊਂ : [ਗੁੰਦਵਾਈਂ ਗੁੰਦਵਾਇਓ ਗੁੰਦਵਾਊ] ਗੁੰਦਵਾਇਆ : [ਗੁੰਦਵਾਏ ਗੁੰਦਵਾਈ ਗੁੰਦਵਾਈਆਂ; ਗੁੰਦਵਾਇਆਂ] ਗੁੰਦਵਾਈਦਾ : [ਗੁੰਦਵਾਈਦੇ ਗੁੰਦਵਾਈਦੀ ਗੁੰਦਵਾਈਦੀਆਂ] ਗੁੰਦਵਾਵਾਂ : [ਗੁੰਦਵਾਈਏ ਗੁੰਦਵਾਏਂ ਗੁੰਦਵਾਓ ਗੁੰਦਵਾਏ ਗੁੰਦਵਾਉਣ] ਗੁੰਦਵਾਵਾਂਗਾ/ਗੁੰਦਵਾਵਾਂਗੀ : [ਗੁੰਦਵਾਵਾਂਗੇ/ਗੁੰਦਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗੁੰਦਵਾਏਂਗਾ ਗੁੰਦਵਾਏਂਗੀ ਗੁੰਦਵਾਓਗੇ ਗੁੰਦਵਾਓਗੀਆਂ ਗੁੰਦਵਾਏਗਾ/ਗੁੰਦਵਾਏਗੀ ਗੁੰਦਵਾਉਣਗੇ/ਗੁੰਦਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਗੁੰਦਵਾਂ* (ਵਿ, ਪੁ) *'ਗੋਂਦਵਾਂ' ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [ਗੁੰਦਵੇਂ ਗੁੰਦਵਿਆਂ ਗੁੰਦਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਗੁੰਦਵੀਂਆਂ] ਗੁੰਦਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਦੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਦੜਾਂ ਗੁੱਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਦੇ ਗੁੱਦੇਦਾਰ (ਵਿ) ਗੁੰਦਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਗੁੰਦਾਉਣਾ : [ਗੁੰਦਾਉਣੇ ਗੁੰਦਾਉਣੀ ਗੁੰਦਾਉਣੀਆਂ; ਗੁੰਦਾਉਣ ਗੁੰਦਾਉਣੋਂ] ਗੁੰਦਾਉਂਦਾ : [ਗੁੰਦਾਉਂਦੇ ਗੁੰਦਾਉਂਦੀ ਗੁੰਦਾਉਂਦੀਆਂ ਗੁੰਦਾਉਂਦਿਆਂ] ਗੁੰਦਾਉਂਦੋਂ : [ਗੁੰਦਾਉਂਦੀਓਂ ਗੁੰਦਾਉਂਦਿਓ ਗੁੰਦਾਉਂਦੀਓ] ਗੁੰਦਾਊਂ : [ਗੁੰਦਾਈਂ ਗੁੰਦਾਇਓ ਗੁੰਦਾਊ] ਗੁੰਦਾਇਆ : [ਗੁੰਦਾਏ ਗੁੰਦਾਈ ਗੁੰਦਾਈਆਂ; ਗੁੰਦਾਇਆਂ] ਗੁੰਦਾਈਦਾ : [ਗੁੰਦਾਈਦੇ ਗੁੰਦਾਈਦੀ ਗੁੰਦਾਈਦੀਆਂ] ਗੁੰਦਾਵਾਂ : [ਗੁੰਦਾਈਏ ਗੁੰਦਾਏਂ ਗੁੰਦਾਓ ਗੁੰਦਾਏ ਗੁੰਦਾਉਣ] ਗੁੰਦਾਵਾਂਗਾ /ਗੁੰਦਾਵਾਂਗੀ : [ਗੁੰਦਾਵਾਂਗੇ ਗੁੰਦਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗੁੰਦਾਏਂਗਾ/ਗੁੰਦਾਏਂਗੀ ਗੁੰਦਾਓਗੇ ਗੁੰਦਾਓਗੀਆਂ ਗੁੰਦਾਏਗਾ/ਗੁੰਦਾਏਗੀ ਗੁੰਦਾਉਣਗੇ/ਗੁੰਦਾਉਣਗੀਆਂ] ਗੁੰਦਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਦਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸਟੋਰ] ਗੁਦਾਮਾਂ ਗੁਦਾਮੀਂ ਗੁਦਾਮੋਂ ਗੁਦਾਵਰੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਦਾਵਰੀਓਂ ਗੁੱਧਾ (ਭੂਕ੍ਰਿ, ਪੁ) ['ਗੁੰਨ੍ਹ' ਤੋਂ] [ਗੁੱਧੇ ਗੁੱਧੀ ਗੁੱਧੀਆਂ; ਗੁੱਧਿਆਂ/ਗੁੰਨ੍ਹਿਆਂ] ਗੁੰਨ੍ਹ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗੁੱਧਾ* : *ਮਲਵਈ ਰੂਪ 'ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ' ਹੈ । [ਗੁੱਧੇ ਗੁੱਧੀ ਗੁੱਧੀਆਂ; ਗੁੱਧਿਆਂ/ਗੁੰਨ੍ਹਿਆਂ**] **'ਗੁੰਨ੍ਹਿਆਂ' ਤੇ ‘ਗੁੱਧਿਆਂ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 'ਗੁੰਨ੍ਹਿਆਂ' ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਗੁੰਨ੍ਹਣਾ : [ਗੁੰਨ੍ਹਣੇ ਗੁੰਨ੍ਹਣੀ ਗੁੰਨ੍ਹਣੀਆਂ; ਗੁੰਨ੍ਹਣ ਗੁੰਨ੍ਹਣੋਂ] ਗੁੰਨ੍ਹਦਾ : [ਗੁੰਨ੍ਹਦੇ ਗੁੰਨ੍ਹਦੀ ਗੁੰਨ੍ਹਦੀਆਂ; ਗੁੰਨ੍ਹਦਿਆਂ] ਗੁੰਨ੍ਹਦੋਂ : [ਗੁੰਨ੍ਹਦੀਓਂ ਗੁੰਨ੍ਹਦਿਓ ਗੁੰਨ੍ਹਦੀਓ] ਗੁੰਨ੍ਹਾਂ : [ਗੁੰਨ੍ਹੀਏ ਗੁੰਨ੍ਹੇਂ ਗੁੰਨ੍ਹੋ ਗੁੰਨ੍ਹੇ ਗੁੰਨ੍ਹਣ] ਗੁੰਨ੍ਹਾਂਗਾ/ਗੁੰਨ੍ਹਾਂਗੀ : [ਗੁੰਨ੍ਹਾਂਗੇ/ਗੁੰਨ੍ਹਾਂਗੀਆਂ ਗੁੰਨ੍ਹੇਂਗਾ/ਗੁੰਨ੍ਹੇਂਗੀ ਗੁੰਨ੍ਹੋਗੇ ਗੁੰਨ੍ਹੋਗੀਆਂ ਗੁੰਨ੍ਹੇਗਾ/ਗੁੰਨ੍ਹੇਗੀ ਗੁੰਨ੍ਹਣਗੇ/ਗੁੰਨ੍ਹਣਗੀਆਂ] ਗੁੰਨ੍ਹੀਦਾ : [ਗੁੰਨ੍ਹੀਦੇ ਗੁੰਨ੍ਹੀਦੀ ਗੁੰਨ੍ਹੀਦੀਆਂ] ਗੁੰਨ੍ਹੂੰ : [ਗੁੰਨ੍ਹੀਂ ਗੁੰਨ੍ਹਿਓ ਗੁੰਨ੍ਹੂ] ਗੁਨ੍ਹਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) ['ਗੁੰਨ੍ਹ' ਤੋਂ] :- ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਣਾ : [ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਣੇ ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਣੀ ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਣੀਆਂ; ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਣ ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਣੋਂ] ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਂਦਾ : [ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਂਦੀ ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਂਦੋਂ : [ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਂਦੀਓਂ ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਂਦਿਓ ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਂਦੀਓ] ਗੁਨ੍ਹਵਾਊਂ : [ਗੁਨ੍ਹਵਾਈਂ ਗੁਨ੍ਹਵਾਇਓ ਗੁਨ੍ਹਵਾਊ] ਗੁਨ੍ਹਵਾਇਆ : [ਗੁਨ੍ਹਵਾਏ ਗੁਨ੍ਹਵਾਈ ਗੁਨ੍ਹਵਾਈਆਂ; ਗੁਨ੍ਹਵਾਇਆਂ] ਗੁਨ੍ਹਵਾਈਦਾ : [ਗੁਨ੍ਹਵਾਈਦੇ ਗੁਨ੍ਹਵਾਈਦੀ ਗੁਨ੍ਹਵਾਈਦੀਆਂ] ਗੁਨ੍ਹਵਾਵਾਂ : [ਗੁਨ੍ਹਵਾਈਏ ਗੁਨ੍ਹਵਾਏਂ ਗੁਨ੍ਹਵਾਓ ਗੁਨ੍ਹਵਾਏ ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਣ] ਗੁਨ੍ਹਵਾਵਾਂਗਾ/ਗੁਨ੍ਹਵਾਵਾਂਗੀ : [ਗੁਨ੍ਹਵਾਵਾਂਗੇ/ਗੁਨ੍ਹਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗੁਨ੍ਹਵਾਏਂਗਾ ਗੁਨ੍ਹਵਾਏਂਗੀ ਗੁਨ੍ਹਵਾਓਗੇ ਗੁਨ੍ਹਵਾਓਗੀਆਂ ਗੁਨ੍ਹਵਾਏਗਾ/ਗੁਨ੍ਹਵਾਏਗੀ ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਣਗੇ/ਗੁਨ੍ਹਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਗੁਨ੍ਹਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਨ੍ਹਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ['ਗੁੰਨ੍ਹ' ਤੋਂ] :- ਗੁਨ੍ਹਾਉਣਾ : [ਗੁਨ੍ਹਾਉਣੇ ਗੁਨ੍ਹਾਉਣੀ ਗੁਨ੍ਹਾਉਣੀਆਂ; ਗੁਨ੍ਹਾਉਣ ਗੁਨ੍ਹਾਉਣੋਂ] ਗੁਨ੍ਹਾਉਂਦਾ : [ਗੁਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਗੁਨ੍ਹਾਉਂਦੀ ਗੁਨ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਗੁਨ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ] ਗੁਨ੍ਹਾਉਂਦੋਂ : [ਗੁਨ੍ਹਾਉਂਦੀਓਂ ਗੁਨ੍ਹਾਉਂਦਿਓ ਗੁਨ੍ਹਾਉਂਦੀਓ] ਗੁਨ੍ਹਾਊਂ : [ਗੁਨ੍ਹਾਈਂ ਗੁਨ੍ਹਾਇਓ ਗੁਨ੍ਹਾਊ] ਗੁਨ੍ਹਾਇਆ : [ਗੁਨ੍ਹਾਏ ਗੁਨ੍ਹਾਈ ਗੁਨ੍ਹਾਈਆਂ; ਗੁਨ੍ਹਾਇਆਂ] ਗੁਨ੍ਹਾਈਦਾ : [ਗੁਨ੍ਹਾਈਦੇ ਗੁਨ੍ਹਾਈਦੀ ਗੁਨ੍ਹਾਈਦੀਆਂ] ਗੁਨ੍ਹਾਵਾਂ : [ਗੁਨ੍ਹਾਈਏ ਗੁਨ੍ਹਾਏਂ ਗੁਨ੍ਹਾਓ ਗੁਨ੍ਹਾਏ ਗੁਨ੍ਹਾਉਣ] ਗੁਨ੍ਹਾਵਾਂਗਾ /ਗੁਨ੍ਹਾਵਾਂਗੀ : [ਗੁਨ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਗੁਨ੍ਹਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗੁਨ੍ਹਾਏਂਗਾ/ਗੁਨ੍ਹਾਏਂਗੀ ਗੁਨ੍ਹਾਓਗੇ ਗੁਨ੍ਹਾਓਗੀਆਂ ਗੁਨ੍ਹਾਏਗਾ/ਗੁਨ੍ਹਾਏਗੀ ਗੁਨ੍ਹਾਉਣਗੇ/ਗੁਨ੍ਹਾਉਣਗੀਆਂ] ਗੁਨ੍ਹਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਨਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਨਾਹਾਂ ਗੁਨਾਹੀਂ ਗੁਨਾਹੋਂ; ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਵਿ) ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ; ਗੁਨਾਹਗਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਗੁਨਾਹਗਾਰੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਨਾਹੀ (ਵਿ) ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਗੁਪਤ (ਵਿ) ਗੁਪਤਚਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਪਤਚਰਾਂ ਗੁਪਤ-ਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਪਤ-ਦਾਨੀ (ਵਿ) ਗੁਪਤ-ਦਾਨੀਆਂ ਗੁਪਤਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਪਤਾ* (ਨਾਂ,ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] *ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਗੁਪਤ' ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ ਗੁਪਤਾ ਹੈ । ਗੁਪਤੇ ਗੁਪਤਿਆਂ ਗੁਪਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਲੁਕਵੀਂ ਤਲਵਾਰ] ਗੁਪਤੀਆਂ ਗੁਪਾਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੂਰੂ : ਗੋਪਾਲ] ਗੁਫਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁਫਾਵਾਂ ਗੁਫਾਓਂ]; ਗੁਫਾਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਫਾਵਾਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਫਾਵਾਸੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਫ਼ਤਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੰਬਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੰਬਦਾਂ ਗੁੰਬਦੋਂ; ਗੁੰਬਦਦਾਰ ਵਿ) ਗੁੰਬਦਨੁਮਾ (ਵਿ) ਗੁੰਬਦੀ (ਵਿ) ਗੁੰਮ (ਵਿ) ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ (ਵਿ) ਗੁੰਮਸ਼ੁਦ੍ਹਾ (ਵਿ) †ਗੁਮਨਾਮ (ਵਿ) †ਗੁਮਰਾਹ ਵਿ) ਗੁੰਮ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗੁੰਮਣਾ : [ਗੁੰਮਣੇ ਗੁੰਮਣੀ ਗੁੰਮਣੀਆਂ; ਗੁੰਮਣ ਗੁੰਮਣੋਂ] ਗੁੰਮਦਾ : [ਗੁੰਮਦੇ ਗੁੰਮਦੀ ਗੁੰਮਦੀਆਂ; ਗੁੰਮਦਿਆਂ] ਗੁੰਮਦੋਂ : [ਗੁੰਮਦੀਓਂ ਗੁੰਮਦਿਓ ਗੁੰਮਦੀਓ] ਗੁੰਮਾਂ : [ਗੁੰਮੀਏ ਗੁੰਮੇਂ ਗੁੰਮੋ ਗੁੰਮੇ ਗੁੰਮਣ] ਗੁੰਮਾਂਗਾ/ਗੁੰਮਾਂਗੀ : [ਗੁੰਮਾਂਗੇ/ਗੁੰਮਾਂਗੀਆਂ ਗੁੰਮੇਂਗਾ/ਗੁੰਮੇਂਗੀ ਗੁੰਮੋਗੇ ਗੁੰਮੋਗੀਆਂ ਗੁੰਮੇਗਾ/ਗੁੰਮੇਗੀ ਗੁੰਮਣਗੇ/ਗੁੰਮਣਗੀਆਂ] ਗੁੰਮਿਆ : [ਗੁੰਮੇ ਗੁੰਮੀ ਗੁੰਮੀਆਂ; ਗੁੰਮਿਆਂ] ਗੁੰਮੀਦਾ ਗੁੰਮੂੰ : [ਗੁੰਮੀਂ ਗੁੰਮਿਓ ਗੁੰਮੂ] ਗੁਮਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁਮਟੀਆਂ ਗੁਮਟੀਓਂ] ਗੁਮਨਾਮ (ਵਿ) ਗੁਮਨਾਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਮਰਾਹ (ਵਿ) ਗੁਮਰਾਹਾਂ; ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ (ਵਿ) ਗੁਮਰਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੰਮ੍ਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਹੁੰਮ੍ਹ] ਗੁੰਮ੍ਹ-ਗੁਮ੍ਹਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੰਮ੍ਹੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਫੋੜਾ] ਗੁੰਮ੍ਹੜਾਂ ਗੁੰਮ੍ਹੜੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁੰਮ੍ਹੜੀਆਂ ਗੁੰਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁੰਮੇ ਗੁੰਮਿਆਂ ਗੁੰਮੀ (ਇਲਿੰ) ਗੁੰਮੀਆਂ] ਗੁਮਾਸ਼ਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਗੁਮਾਸਤਿਆਂ ਗੁਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਮਾਨੀ (ਵਿ) [ਗੁਮਾਨੀਆਂ ਗੁਮਾਨੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਗੁਮਾਨਣ (ਇਲਿੰ) ਗੁਮਾਨਣਾ ਗੁਮਾਨਣੋਂ(ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਗੁਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ] ਗੁਰਾਂ ਗੁਰ-(ਅਗੇ) ['ਗੁਰੂ' ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਰੂਪ] ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਗੁਰਸਾਖੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ (ਸੰਬੋ) ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਸੇਵਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਸੇਵਕ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਸੇਵਕਾਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਸ਼ਬਦਾਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀਂ ਗੁਰਕਿਰਪਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਗੱਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗੁਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗੁਰਦਵਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਦੀਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਦੇਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗੁਰਧਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗੁਰਪੁਰਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਪੁਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਫਤਿਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਗੁਰਬਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਭਾਈ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਭਾਈਆਂ ਗੁਰਮੰਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗੁਰਮਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗੁਰਮਤਿ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਮਰਯਾਦਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਗੁਰਮੁਖ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗੁਰਮੁਖੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਵਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਵਾਕਾਂ †ਗੁਰਿਆਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: gross] ਗੁਰਸਾਂ ਗੁਰਸੋਂ ਗੁਰਖਾਲੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਭਾਸ਼ਾ] ਗੁਰਗਾਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁਰਗਾਬੀਆਂ ਗੁਰਗਾਬੀਓਂ] ਗੁਰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਜਾਂ ਗੁਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਦਵਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਓਂ ਗੁਰਦਵਾਰੀਂ] ਗੁਰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਿਓਂ] ਗੁਰਦਾਸ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ (ਵਿ) ਗੁਰਧਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਗੁਰਧਾਮੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਬਿਲਾਸ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਮਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਮਤੇ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਮੁਖ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ; ਗੁਰਮੁਖਾ (ਸੰਬੋ) ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਮੁਖੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਲਿਪੀ] ਗੁਰਿਆਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰਆਈਓਂ] ਗੁਰੀਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰੀਲੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਗੁਰੀਲਾ-ਯੁੱਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰੂਆਂ ਗੁਰੂਕੁਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰੂ-ਖ਼ਾਲਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰੂ-ਖ਼ਾਲਸੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰੂ-ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ-ਬੰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰੂ (ਵਿ) [= ਵੱਡਾ] ਗੁਰੂ-ਘੰਟਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਰੂ-ਘੰਟਾਲਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਲਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਲਸ਼ਨਾਂ ਗੁਲਕੰਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਲਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਲਕਾਰੀਆਂ ਗੁਲਗੁਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਲਗੁਲੇ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਗੁਲਚੀਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਲਛਰੇ* (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) *ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਂਵ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਲਦਸਤੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਗੁਲਦਸਤਿਓਂ] ਗੁਲਦਾਊਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਲਦਾਊਦੀਆਂ ਗੁਲਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਲਦਾਰ (ਵਿ) ਗੁਲਬਹਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਲਮੋਹਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਲਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਲਰਾਂ ਗੁੱਲ੍ਹਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਕੱਚੀ ਪਿੰਨੀ; ਮਲ] ਗੁਲ੍ਹਾਟੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਗੁਲ੍ਹਾਟੀਆਂ ਗੁਲ੍ਹਾਟੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਗੁੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਲੇ ਗੁੱਲਿਆਂ ਗੁਲਾਨਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਲਾਨਾਰੀ (ਵਿ) ਗੁਲਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਲਾਬਾਂ; ਗੁਲਾਬਦਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਲਾਬਦਾਨੀਆਂ †ਗੁਲਾਬੀ (ਵਿ) ਗੁਲਾਬ-ਜਾਮਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਲਾਬ-ਜਾਮਨਾਂ ਗੁਲਾਬੀ (ਵਿ) ਗੁਲਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਲਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਲਿਸਤਾਂ (ਨਿਨਾਂ/ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁੱਲੀਆਂ ਗੁੱਲੀਓਂ] ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡੇ ਗੁਲੂਕੋਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਲੂਬੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁਲੂਬੰਦਾਂ ਗੁਲੇਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬਾਜ਼ੀਗਰਨੀ] ਗੁਲੇਲੀਆਂ ਗੁਲੇਲੀਏ (ਸੰਬੋ) ਗੁਲੇਲੀਓ ਗੁਲ਼ਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਲ਼ਝਾਂ ਗੁਲ਼ਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁਲ਼ਾਈਆਂ ਗੁਲ਼ਾਈਓਂ] ਗੁਲ਼ਾਈਦਾਰ (ਵਿ) ਗੁਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁਲ਼ੀਆਂ ਗੁਲ਼ੀਓਂ] ਗੁੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੁੜ-ਮੰਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੜ-ਮੰਡੀਓਂ ਗੁੜਗੁੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੜਗੁੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੜਗੁੜੀਆਂ ਗੁੜ੍ਹ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗੁੜ੍ਹਦਾ : [ਗੁੜ੍ਹਦੇ ਗੁੜ੍ਹਦੀ ਗੁੜ੍ਹਦੀਆਂ; ਗੁੜ੍ਹਦਿਆਂ] ਗੁੜ੍ਹਦੋਂ : [ਗੁੜ੍ਹਦੀਓਂ ਗੁੜ੍ਹਦਿਓ ਗੁੜ੍ਹਦੀਓ] ਗੁੜ੍ਹਨਾ : [ਗੁੜ੍ਹਨ ਗੁੜ੍ਹਨੋਂ] ਗੁੜ੍ਹਾਂ : [ਗੁੜ੍ਹੀਏ ਗੁੜ੍ਹੇਂ ਗੁੜ੍ਹੋ ਗੁੜ੍ਹੇ ਗੁੜ੍ਹਨ] ਗੁੜ੍ਹਾਂਗਾ/ਗੁੜ੍ਹਾਂਗੀ : [ਗੁੜ੍ਹਾਂਗੇ/ਗੁੜ੍ਹਾਂਗੀਆਂ ਗੁੜ੍ਹੇਂਗਾ/ਗੁੜ੍ਹੇਂਗੀ ਗੁੜ੍ਹੋਗੇ/ਗੁੜ੍ਹੋਗੀਆਂ ਗੁੜ੍ਹੇਗਾ/ਗੁੜ੍ਹੇਗੀ ਗੁੜ੍ਹਨਗੇ/ਗੁੜ੍ਹਨਗੀਆਂ] ਗੁੜ੍ਹਿਆ : [ਗੁੜ੍ਹੇ ਗੁੜ੍ਹੀ ਗੁੜ੍ਹੀਆਂ; ਗੁੜ੍ਹਿਆਂ] ਗੁੜ੍ਹੀਦਾ ਗੁੜ੍ਹੂੰ : [ਗੁੜ੍ਹੀਂ ਗੁੜ੍ਹਿਓ ਗੁੜ੍ਹੂ] ਗੁੜ੍ਹਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੜ੍ਹਤੀਓਂ ਗੂੰਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੂੰਹ-ਮੂਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੂੰਹ-ਤੜਿੱਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੂੰਹ-ਤੜਿੱਕੀਆਂ ਗੂਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੂਹੀਆਂ ਗੂੰਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੂੰਗੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਗੂੰਗਿਆ (ਸੰਬੋ) ਗੂੰਗਿਓ ਗੂੰਗੀ (ਇਲਿੰ) ਗੂੰਗੀਆਂ ਗੂੰਗੀਏ (ਸੰਬੋ) ਗੂੰਗੀਓ] ਗੂੰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੂੰਜਾਂ ਗੂੰਜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਗੂੰਜਣਾ : [ਗੂੰਜਣੇ ਗੂੰਜਣੀ ਗੂੰਜਣੀਆਂ; ਗੂੰਜਣ ਗੂੰਜਣੋਂ] ਗੂੰਜਦਾ : [ਗੂੰਜਦੇ ਗੂੰਜਦੀ ਗੂੰਜਦੀਆਂ; ਗੂੰਜਦਿਆਂ] ਗੂੰਜਿਆ : [ਗੂੰਜੇ ਗੂੰਜੀ ਗੂੰਜੀਆਂ; ਗੂੰਜਿਆਂ] ਗੂੰਜੂ ਗੂੰਜੇ : ਗੂੰਜਣ ਗੂੰਜੇਗਾ/ਗੂੰਜੇਗੀ : ਗੂੰਜਣਗੇ/ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਗੂਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬੋਰੀ, ਛੱਟ] ਗੂਣਾਂ ਗੂਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਤੋਰੀਏ, ਗਵਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਟੰਢਲ] ਗੂਣੇ ਗੂੰਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੂੰਦਾਂ; ਗੂੰਦਦਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੂੰਦਦਾਨੀਆਂ ਗੁੰਦਦਾਨੀਓਂ] ਗੂੜ੍ਹ (ਵਿ) ਗੂੜ੍ਹ-ਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੂੜ੍ਹ-ਗਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੂੜ੍ਹ-ਗਿਆਨੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੂੜ੍ਹੇ ਗੂੜ੍ਹਿਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ] ਗੇਅਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: gear] ਗੇਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: gauge] ਗੇਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੇਝਾਂ ਗੇਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੇਟਾਂ ਗੇਟਕੀਪਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੇਟਕੀਪਰਾਂ ਗੇਟਕੀਪਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਗੇਟ-ਪਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੇਣਵਾਂ* (ਵਿ, ਪੁ) *'ਗਿਣਵਾਂ' ਤੇ 'ਗੇਣਵਾਂ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । [ਗੇਣਵੇਂ ਗੇਣਵਿਆਂ ਗੇਣਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਗੇਣਵੀਂਆਂ] ਗੇਂਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੇਂਦਾਂ ਗੇਂਦੋਂ; ਗੇਂਦ-ਬੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੇਂਦ-ਬੱਲੇ ਗੇਂਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੇਂਦੇ ਗੇਂਦਿਆਂ ਗੇਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੇਮਾਂ ਗੇਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੇਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੇਰੂਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਗੇਰੂਏ ਗੇਰੂ-ਰੰਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੇਰੂ-ਰੰਗੇ ਗੇਰੂ-ਰੰਗਿਆਂ ਗੇਰੂ-ਰੰਗੀ (ਇਲਿੰ) ਗੇਰੂ-ਰੰਗੀਆਂ] ਗੇਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਗੇਲੀ] ਗੇਲੀਆਂ ਗੇਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : galley] ਗੇਲੀਆਂ ਗੇਲੀ-ਪ੍ਰੂਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਗੇੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੇੜਾਂ ਗੇੜੋਂ ਗੇੜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗੇੜਦਾ : [ਗੇੜਦੇ ਗੇੜਦੀ ਗੇੜਦੀਆਂ; ਗੇੜਦਿਆਂ] ਗੇੜਦੋਂ : [ਗੇੜਦੀਓਂ ਗੇੜਦਿਓ ਗੇੜਦੀਓ] ਗੇੜਨਾ : [ਗੇੜਨੇ ਗੇੜਨੀ ਗੇੜਨੀਆਂ; ਗੇੜਨ ਗੇੜਨੋਂ] ਗੇੜਾਂ : [ਗੇੜੀਏ ਗੇੜੇਂ ਗੇੜੋ ਗੇੜੇ ਗੇੜਨ] ਗੇੜਾਂਗਾ/ਗੇੜਾਂਗੀ : [ਗੇੜਾਂਗੇ/ਗੇੜਾਂਗੀਆਂ ਗੇੜੇਂਗਾ/ਗੇੜੇਂਗੀ ਗੇੜੋਗੇ/ਗੇੜੋਗੀਆਂ ਗੇੜੇਗਾ/ਗੇੜੇਗੀ ਗੇੜਨਗੇ/ਗੇੜਨਗੀਆਂ] ਗੇੜਿਆ : [ਗੇੜੇ ਗੇੜੀ ਗੇੜੀਆਂ; ਗੇੜਿਆਂ] ਗੇੜੀਦਾ : [ਗੇੜੀਦੇ ਗੇੜੀਦੀ ਗੇੜੀਦੀਆਂ] ਗੇੜੂੰ : [ਗੇੜੀਂ ਗੇੜਿਓ ਗੇੜੂ] ਗੇੜਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੇੜਵੇਂ ਗੇੜਵਿਆਂ ਗੇੜਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਗੇੜਵੀਂਆਂ] ਗੇੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੇੜੇ ਗੇੜਿਆਂ ਗੇੜਿਓਂ] ਗੇੜੂ (ਵਿ) [: ਗੇੜੂ ਖੂਹ] ਗੈਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਗੈਸ ਜਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ] ਗੈਸਾਂ ਗੈਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੈਸਾਂ; ਗੈਸਦਾਰ (ਵਿ) ਗੈਸ-ਪਲਾਂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੈਸ-ਲੈਂਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੈੱਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : guess] ਗੈੱਸ-ਪੇਪਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੈੱਸ-ਪੇਪਰਾਂ ਗੈੱਸਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : guest] ਗੈੱਸਟਾਂ; ਗੈੱਸਟ-ਹਾਊਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੈੱਸਟ-ਹਾਊਸਾਂ ਗੈੱਸਟ-ਹਾਊਸੋਂ ਗੈਂਗ (ਨਾਂ,‘ਪੁ) [ਅੰ : gang] ਗੈਂਗਾਂ ਗੈਟਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਜਰਾਬਾਂ ਕੱਸਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੀਤੇ; ਅੰ-garters] ਗੈਟਸਾਂ ਗੈਂਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੈਂਡੇ ਗੈਂਡਿਆਂ ਗੈਂਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੈਂਤੀਆਂ ਗੈਂਤੀਓਂ] ਗੈਲਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : gallus] ਗੈਲਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੈਲਨਾਂ ਗੈਲਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੈਲਰੀਆਂ ਗੈਲਰੀਓਂ] ਗੋਅ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬੱਧਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ; ਮਲ; =ਪੈੜ] ਗੋਆਂ ਗੋ (ਕਿ, ਸਕ) [ : ਮਿੱਟੀ ਗੋ] :- ਗੋਊਂ : [ਗੋਈਂ ਗੋਇਓ ਗੋਊ] ਗੋਆਂ : [ਗੋਈਏ ਗੋਏਂ ਗੋਵੋ ਗੋਏ ਗੋਣ] ਗੋਆਂਗਾ/ਗੋਆਂਗੀ : [ਗੋਆਂਗੇ/ਗੋਆਂਗੀਆਂ ਗੋਏਂਗਾ/ਗੋਏਂਗੀ ਗੋਵੋਂਗੇ/ਗੋਵੋਂਗੀਆਂ ਗੋਏਗਾ/ਗੋਏਗੀ ਗੋਣਗੇ/ਗੋਣਗੀਆਂ] ਗੋਇਆ : [ਗੋਏ ਗੋਈ ਗੋਈਆਂ; ਗੋਇਆਂ] ਗੋਈਦਾ : ਗੋਈਦੀ ਗੋਣਾ : [ਗੋਣੀ ਗੋਣ ਗੋਣੋਂ] ਗੋਂਦਾ : [ਗੋਂਦੇ ਗੋਂਦੀ ਗੋਂਦੀਆਂ; ਗੋਂਦਿਆਂ] ਗੋਂਦੋਂ : [ਗੋਂਦੀਓਂ ਗੋਂਦਿਓ ਗੋਂਦੀਓ] ਗੋਆ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਇਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਗੋਇਲਾਂ ਗੋਇਲੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਗੋਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪਤਲਾ ਕੜਾਹ] ਗੋਸਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਗੋਸਲ਼ਾਂ ਗੋਸਲ਼ੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਗੋਸ਼ਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ; ਗੋਸ਼ਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਗੋਸ਼ਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਸ਼ਤਖ਼ੋਰ (ਵਿ) ਗੋਸ਼ਤਖ਼ੋਰਾਂ ਗੋਸ਼ਤਖ਼ੋਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਗੋਸ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਗੋਸ਼ਤਖ਼ੋਰਿਆਂ ਗੋਸ਼ਤਖ਼ੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਸ਼ਵਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਗੋਸ਼ਵਾਰਿਆਂ ਗੋਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਨੁੱਕਰ] ਗੋਸ਼ੇ ਗੋਸ਼ਿਆਂ; ਗੋਸ਼ਾਨਸ਼ੀਨ (ਵਿ) ਗੋਸ਼ਾਨਸ਼ੀਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕਿਰਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੰਤੂ] ਗੋਹਾਂ ਗੋਹਗਹੀਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਹਗਹੀਰੇ ਗੋਹਗਹੀਰਿਆਂ ਗੋਹਲ ਗੋਹਲਾਂ ਗੋਹਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੋਹੇ ਗੋਹਿਓਂ]; ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਹੇ-ਕੂੜੇ ਗੋਹਾ-ਮਿੱਟੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਹੇ-ਮਿੱਟੀ ਗੋਹਾ-ਰੋਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਹੇ-ਰੋਲੀ ਗੋਕਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਕਲੋਂ ਗੋਕਾ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਕੇ ਗੋਕਿਆਂ ਗੋਖੜੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਖੜੂਆਂ ਗੋਂਗਲੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਗੋਗੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਗੜਾਂ; ਗੋਗੜੂ ਗੋਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ] [ਗੋਗੇ ਗੋਗਿਆਂ ਗੋਗੀ ਗੋਗੀਆਂ] ਗੋਚਰਾ (ਸੰਬੋ, ਪੁ) [ਗੋਚਰੇ ਗੋਚਰਿਆਂ ਗੋਚਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਚਰੀਆਂ] ਗੋਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਅੰਨ ਦੀ ਰਲ਼ੀ-ਮਿਲ਼ੀ ਫ਼ਸਲ] ਗੋਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਟਾਂ ਗੋਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਟੇ, ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਟੇ-ਕਿਨਾਰੀ ਗੋਟੇ-ਦਾਰ (ਵਿ) ਗੋਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਟੀਆਂ ਗੋਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਠਾਂ ਗੋਡ* (ਕਿ, ਸਕ) :- *ਮਲਵਈ ਰੂਪ 'ਗੁੱਡ' ਹੈ । ਗੋਡਣਾ : [ਗੋਡਣੇ ਗੋਡਣੀ ਗੋਡਣੀਆਂ; ਗੋਡਣ ਗੋਡਣੋਂ] ਗੋਡਦਾ : [ਗੋਡਦੇ ਗੋਡਦੀ ਗੋਡਦੀਆਂ; ਗੋਡਦਿਆਂ] ਗੋਡਦੋਂ : [ਗੋਡਦੀਓਂ ਗੋਡਦਿਓ ਗੋਡਦੀਓ] ਗੋਡਾਂ : [ਗੋਡੀਏ ਗੋਡੇਂ ਗੋਡੋ ਗੋਡੇ ਗੋਡਣ] ਗੋਡਾਂਗਾ/ਗੋਡਾਂਗੀ : [ਗੋਡਾਂਗੇ/ਗੋਡਾਂਗੀਆਂ ਗੋਡੇਂਗਾ/ਗੋਡੇਂਗੀ ਗੋਡੋਗੇ ਗੋਡੋਗੀਆਂ ਗੋਡੇਗਾ/ਗੋਡੇਗੀ ਗੋਡਣਗੇ/ਗੋਡਣਗੀਆਂ] ਗੋਡਿਆ : [ਗੋਡੇ ਗੋਡੀ ਗੋਡੀਆਂ; ਗੋਡਿਆਂ] ਗੋਡੀਦਾ : [ਗੋਡੀਦੇ ਗੋਡੀਦੀ ਗੋਡੀਦੀਆਂ] ਗੋਡੂੰ : [ਗੋਡੀਂ ਗੋਡਿਓ ਗੋਡੂ] ਗੋਂਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਜਾਤੀ] ਗੋਂਡਾਂ ਗੋਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੋਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡਿਓਂ ਗੋਡੀਂ]; ਗੋਡਲ਼ (ਵਿ) ਗੋਡਲ਼ਾਂ ਗੋਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਬਲ਼ਦ ਗੋਡੀ ਲਾ ਗਿਆ] ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਗੋਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਗੋਡਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ] [ਗੋਡੀਆਂ ਗੋਡੀਓਂ] ਗੋਡਾ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ); [= ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ] ਗੋਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਤਾਂ ਗੋਤੋਂ; ਗੋਤ-ਕੁਨਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਤ-ਕੁਨਾਲੇ †ਗੋਤੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਗੋਤਮ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਤੀ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੋਤੀਆਂ ਗੋਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗੋਤੀਓ ਗੋਤਣ (ਇਲਿੰ) ਗੋਤਣਾਂ ਗੋਤਣੇ (ਸੰਬੋ) ਗੋਤਣੋ] ਗੋਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਦੀਓਂ ਗੋਂਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਂਦਾਂ ਗੋਂਦੀਂ ਗੋਂਦਵਾਂ* (ਵਿ, ਪੁ) *ਗੁੰਦਵਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । [ਗੋਂਦਵੇਂ ਗੋਂਦਵਿਆਂ ਗੋਂਦਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਗੋਂਦਵੀਂਆਂ] ਗੋਦੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੋਦੜੀਆਂ ਗੋਦੜੀਓਂ] ਗੋਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬੰਦਰਗਾਹ] ਗੋਦੀਆਂ ਗੋਦੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਦੀ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਗੋਪੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਪੀਆਂ ਗੋਪੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਘੁਮਾਣੀ] ਗੋਪੀਏ ਗੋਪੀਆਂ ਗੋਬਰ-ਗਣੇਸ਼ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਬਰ-ਗੈਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਬਿੰਦ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਭ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਭੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਭੀਓਂ ਗੋਮਤੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਮਤੀਓਂ ਗੋਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕਬਰ] ਗੋਰਾਂ ਗੋਰੀਂ; ਗੋਰਸਤਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਰਸਤਾਨਾਂ ਗੋਰਸਤਾਨੀਂ ਗੋਰਸਤਾਨੋਂ ਗੋਰਖ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਰਖਪੰਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਰਖਪੰਥੀਆਂ; ਗੋਰਖਪੰਥੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗੋਰਖਪੰਥੀਓ ਗੋਰਖ-ਮੱਠ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਰਖ-ਮੱਠਾਂ ਗੋਰਖ-ਧੰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਰਖ-ਧੰਦੇ ਗੋਰਖ-ਧੰਦਿਆਂ ਗੋਰਖਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੋਰਖੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਗੋਰਖਿਆ (ਸੰਬੋ) ਗੋਰਖਿਓ ਗੋਰਖਣ (ਇਲਿੰ) ਗੋਰਖਣਾਂ ਗੋਰਖਣੇ (ਸੰਬੋ) ਗੋਰਖਣੋ †ਗੁਰਖਾਲੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਰਾ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੋਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਗੋਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਗੋਰਿਓ] ਗੋਰੀ (ਇਲਿੰ) ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਗੋਰੀਓ] ਗੋਰਾ-ਨਿਛੋਹ** (ਵਿ) **ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦਾ ਰੂਪ 'ਗੋਰਾ-ਨਿਸ਼ੋਹ ਹੈ। ਗੋਰੇ-ਨਿਛੋਹ ਗੋਰੀ-ਨਿਛੋਹ (ਇਲਿੰ) ਗੋਰੀਆਂ-ਨਿਛੋਹ ਗੋਲਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਲਕਾਂ ਗੋਲਕੋਂ ਗੋਲ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਇਆ ਛਿੱਕੂ] [ਗੋਲ੍ਹੇ ਗੋਲ੍ਹਿਆਂ ਗੋਲ੍ਹਿਓਂ] ਗੋਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਚਾਕਰ] [ਗੋਲੇ ਗੋਲਿਆਂ ਗੋਲੀ (ਇਲਿੰ) ਗੋਲੀਆਂ] ਗੋਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗੋਲੇ ਗੋਲਿਆਂ ਗੋਲੀ (ਇਲਿੰ) ਗੋਲੀਆਂ] ਗੋਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: goal] ਗੋਲ਼ਾਂ ਗੋਲ਼ੋਂ; ਗੋਲ਼-ਕੀਪਰ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਗੋਲ਼-ਕੀਪਰਾਂ ਗੋਲ਼-ਕੀਪਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਲ਼ਚੀ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਗੋਲ਼ਚੀਆਂ ਗੋਲ਼ (ਵਿ) †ਗੋਲ਼-ਗੱਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਲ਼-ਗੋਲ਼ (ਵਿ) ਗੋਲ਼-ਮਟੋਲ਼ (ਵਿ) ਗੋਲ਼-ਮੋਲ਼ (ਵਿ); †ਗੁਲ਼ਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਲ਼-ਗੱਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਲ਼-ਗੱਪੇ ਗੋਲ਼-ਗੱਪਿਆਂ ਗੋਲ਼ਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: gold] ਗੋਲ਼ਡ-ਮੈਡਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਲ਼ਡ-ਮੈਡਲਾਂ ਗੋਲ਼ਡ-ਮੈਡਲਿਸਟ (ਵਿ) ਗੋਲ਼ਡ-ਮੈਡਲਿਸਟਾਂ ਗੋਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਲ਼ੇ ਗੋਲ਼ਿਆਂ ਗੋਲ਼ਾ-ਬਰੂਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਲ਼ੇ-ਬਰੂਦ ਗੋਲ਼ਾਬਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਓਂ ਗੋਲ਼ੀ-ਸਿੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੋਲ਼ੀ-ਸਿੱਕੇ ਗੋੜ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਪੂਣੀ] ਗੋੜ੍ਹੇ ਗੋੜ੍ਹਿਆਂ ਗੌਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੌਂਆਂ ਗੌਂ* (ਕਿ, ਅਕ/ਸਕ) :- *ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ 'ਗੌਣਾ' ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਰੂਪ ਕਿਰਿਆ ਮੂਲ 'ਗੌਂ' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਰੂਪ, ਜਿਵੇਂ 'ਗਾਵਾਂ' ‘ਗਾਈਏ ਆਦਿ ਕਿਰਿਆ ਮੂਲ ‘ਗਾ’ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਗਾਊਂ : [ਗਾਈਂ ਗਾਇਓ ਗਾਊ] ਗਾਇਆ : [ਗਾਏ ਗਾਈ ਗਾਈਆਂ; ਗਾਇਆਂ] ਗਾਈਂਦਾ : [ਗਾਈਂਦੇ ਗਾਈਂਦੀ ਗਾਈਂਦੀਆਂ] ਗਾਵਾਂ : [ਗਾਈਏ ਗਾਏਂ ਗਾਓ ਗਾਏ ਗੌਂਣ ਗਾਵਾਂਗਾ/ਗਾਵਾਂਗੀ : [ਗਾਵਾਂਗੇ/ਗਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗਾਏਂਗਾ/ਗਾਏਂਗੀ ਗਾਓਗੇ/ਗਾਓਗੀਆਂ ਗਾਏਗਾ/ਗਾਏਗੀ ਗੌਂਣਗੇ/ਗੌਂਣਗੀਆਂ] ਗੌਣਾ : [ਗੌਣੇ ਗੌਣੀ ਗੌਣੀਆਂ ਗੌਣ ਗੌਣੋਂ] ਗੌਂਦਾ : [ਗੌਂਦੇ ਗੌਂਦੀ ਗੌਂਦੀਆਂ; ਗੌਂਦਿਆਂ] ਗੌਂਦੋਂ : [ਗੌਂਦੀਓਂ ਗੌਂਦਿਓ ਗੌਂਦੀਓ] ਗੌਂਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਰਾਗ] ਗੌਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੌਣ (ਵਿ) [=ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ] ਗੌਰਮਿੰਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੌਰਮਿੰਟਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟੀ (ਵਿ) ਗੌਰਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗੌਰਵਮਈ (ਵਿ) ਗੌਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਭਾਰਾ] ਗੌਰੇ ਗੌਰਿਆਂ ਗੌਰੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੌਲ਼ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਗੌਲ਼ਦਾ : [ਗੌਲ਼ਦੇ ਗੌਲ਼ਦੀ ਗੌਲ਼ਦੀਆਂ; ਗੌਲ਼ਦਿਆਂ] ਗੌਲ਼ਦੋਂ : [ਗੌਲ਼ਦੀਓਂ ਗੌਲ਼ਦਿਓ ਗੌਲ਼ਦੀਓ] ਗੌਲ਼ਨਾ : [ਗੌਲ਼ਨੇ ਗੌਲ਼ਨੀ ਗੌਲ਼ਨੀਆਂ; ਗੌਲ਼ਨ ਗੌਲ਼ਨੋਂ] ਗੌਲ਼ਾਂ : [ਗੌਲ਼ੀਏ ਗੌਲ਼ੇਂ ਗੌਲ਼ੋ ਗੌਲ਼ੇ ਗੌਲ਼ਨ] ਗੌਲ਼ਾਂਗਾ/ਗੌਲ਼ਾਂਗੀ : [ਗੌਲ਼ਾਂਗੇ/ਗੌਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਗੌਲ਼ੇਂਗਾ/ਗੌਲ਼ੇਂਗੀ ਗੌਲ਼ੋਗੇ/ਗੌਲ਼ੋਗੀਆਂ ਗੌਲ਼ੇਗਾ/ਗੌਲ਼ੇਗੀ ਗੌਲ਼ਨਗੇ/ਗੌਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਗੌਲ਼ਿਆ : [ਗੌਲ਼ੇ ਗੌਲ਼ੀ ਗੌਲ਼ੀਆਂ; ਗੌਲ਼ਿਆਂ] ਗੌਲ਼ੀਦਾ : [ਗੌਲ਼ੀਦੇ ਗੌਲ਼ੀਦੀ ਗੌਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਗੌਲ਼ੂੰ : [ਗੌਲ਼ੀਂ ਗੌਲ਼ਿਓ ਗੌਲ਼ੂ] ਗੌੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਗੌੜਾਂ

ਗ਼

ਗ਼ਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਸ਼ਾਂ; ਗ਼ਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਸ਼ੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਨੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ (ਵਿ) ਗ਼ਜ਼ਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਜ਼ਬਾਂ ਗ਼ਜ਼ਬੋਂ; ਗ਼ਜ਼ਬਨਾਕ (ਵਿ) ਗ਼ਜ਼ਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗ਼ਜ਼ਲੋਂ; ਗ਼ਜ਼ਲਗ਼ੋ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਗ਼ਜ਼ਲਗ਼ੋਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਦਰਾਂ ਗ਼ਦਰੋਂ; ਗ਼ਦਰੀ (ਵਿ) ਗ਼ੱਦਾਰ (ਵਿ) ਗ਼ੱਦਾਰਾਂ; ਗ਼ੱਦਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਗ਼ੱਦਾਰੋ ਗ਼ੱਦਾਰਾਨਾ (ਵਿ) ਗ਼ੱਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਦੂਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਦੂਦਾਂ ਗ਼ਨੀ (ਵਿ) [=ਅਮੀਰ] ਗ਼ਨੀਆਂ ਗ਼ਨੀਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਨੀਮਾਂ ਗ਼ਨੀਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਨੂਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਊਂਘ] ਗ਼ਫ਼ਲਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਫ਼ਲਤਾਂ ਗ਼ਬਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਬਨਾਂ ਗ਼ਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਮਾਂ ਗ਼ਮੋਂ, ਗ਼ਮਖ਼ੋਰ (ਵਿ) ਗ਼ਮਖ਼ੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਮਨਾਕ (ਵਿ) ਗ਼ਮਗੀਨ (ਵਿ) ਗ਼ਮਗੀਨੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਮੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 'ਗ਼ਮੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਗ਼ਮਗੀਨੀ ਦਾ ਗ਼ਮ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ। ਗ਼ਮੀਆਂ ਗ਼ਮੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਗ਼ਮੀਆਂ-ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਗ਼ਰਕ (ਕਿ, ਅਕ) :— ਗ਼ਰਕਣਾ : [ਗ਼ਰਕਣੇ ਗ਼ਰਕਣੀ ਗ਼ਰਕਣੀਆਂ; ਗ਼ਰਕਣ ਗ਼ਰਕਣੋਂ] ਗ਼ਰਕਦਾ : [ਗ਼ਰਕਦੇ ਗ਼ਰਕਦੀ ਗ਼ਰਕਦੀਆਂ; ਗ਼ਰਕਦਿਆਂ] ਗ਼ਰਕਦੋਂ : [ਗ਼ਰਕਦੀਓਂ ਗ਼ਰਕਦਿਓ ਗ਼ਰਕਦੀਓ] ਗ਼ਰਕਾਂ : [ਗ਼ਰਕੀਏ ਗ਼ਰਕੇਂ ਗ਼ਰਕੋ ਗ਼ਰਕੇ ਗ਼ਰਕਣ] ਗ਼ਰਕਾਂਗਾ/ਗ਼ਰਕਾਂਗੀ : [ਗ਼ਰਕਾਂਗੇ/ਗ਼ਰਕਾਂਗੀਆਂ ਗ਼ਰਕੇਂਗਾ/ਗ਼ਰਕੇਂਗੀ ਗ਼ਰਕੋਗੇ ਗ਼ਰਕੋਗੀਆਂ ਗ਼ਰਕੇਗਾ/ਗ਼ਰਕੇਗੀ ਗ਼ਰਕਣਗੇ/ਗ਼ਰਕਣਗੀਆਂ] ਗ਼ਰਕਿਆ : [ਗ਼ਰਕੇ ਗ਼ਰਕੀ ਗ਼ਰਕੀਆਂ; ਗ਼ਰਕਿਆਂ] ਗ਼ਰਕੀਦਾ ਗ਼ਰਕੂੰ : [ਗ਼ਰਕੀਂ ਗ਼ਰਕਿਓ ਗ਼ਰਕੂ] ਗ਼ਰਕਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਗ਼ਰਕਾਉਣਾ : [ਗ਼ਰਕਾਉਣੇ ਗ਼ਰਕਾਉਣੀ ਗ਼ਰਕਾਉਣੀਆਂ; ਗ਼ਰਕਾਉਣ ਗ਼ਰਕਾਉਣੋਂ] ਗ਼ਰਕਾਉਂਦਾ : [ਗ਼ਰਕਾਉਂਦੇ ਗ਼ਰਕਾਉਂਦੀ ਗ਼ਰਕਾਉਂਦੀਆਂ ਗ਼ਰਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਗ਼ਰਕਾਉਂਦੋਂ : [ਗ਼ਰਕਾਉਂਦੀਓਂ ਗ਼ਰਕਾਉਂਦਿਓ ਗ਼ਰਕਾਉਂਦੀਓ] ਗ਼ਰਕਾਊਂ : [ਗ਼ਰਕਾਈਂ ਗ਼ਰਕਾਇਓ ਗ਼ਰਕਾਊ] ਗ਼ਰਕਾਇਆ : [ਗ਼ਰਕਾਏ ਗ਼ਰਕਾਈ ਗ਼ਰਕਾਈਆਂ; ਗ਼ਰਕਾਇਆਂ] ਗ਼ਰਕਾਈਦਾ : [ਗ਼ਰਕਾਈਦੇ ਗ਼ਰਕਾਈਦੀ ਗ਼ਰਕਾਈਦੀਆਂ] ਗ਼ਰਕਾਵਾਂ : [ਗ਼ਰਕਾਈਏ ਗ਼ਰਕਾਏਂ ਗ਼ਰਕਾਓ ਗ਼ਰਕਾਏ ਗ਼ਰਕਾਉਣ] ਗ਼ਰਕਾਵਾਂਗਾ /ਗ਼ਰਕਾਵਾਂਗੀ : [ਗ਼ਰਕਾਵਾਂਗੇ ਗ਼ਰਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਗ਼ਰਕਾਏਂਗਾ/ਗ਼ਰਕਾਏਂਗੀ ਗ਼ਰਕਾਓਗੇ ਗ਼ਰਕਾਓਗੀਆਂ ਗ਼ਰਕਾਏਗਾ/ਗ਼ਰਕਾਏਗੀ ਗ਼ਰਕਾਉਣਗੇ/ਗ਼ਰਕਾਉਣਗੀਆਂ] ਗ਼ਰਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਰਜ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ ਗ਼ਰਜ਼ੋਂ; ਗ਼ਰਜਮੰਦ (ਵਿ) ਗ਼ਰਜ਼ਮੰਦਾਂ; ਗ਼ਰਜ਼ਮੰਦਾ (ਸੰਬੋ) ਗ਼ਰਜ਼ਮੰਦੋ ਗ਼ਰਜ਼ਮੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਰਜ਼ੀ (ਵਿ) ਗ਼ਰਜ਼ੀਆਂ ਗ਼ਰਾਰੇ* (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) *ਇਹ ਨਾਂਵ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਗਲਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰਾਰੇ ਕਰੋ । ਗ਼ਰਾਰਿਆਂ ਗ਼ਰੀਬ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਗ਼ਰੀਬੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਗ਼ਰੀਬਣੀ (ਇਲਿੰ) ਗ਼ਰੀਬਣੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗ਼ਰੀਬਖ਼ਾਨੇ ਗ਼ਰੀਬਖ਼ਾਨਿਆਂ ਗ਼ਰੀਬਖਾਨਿਓਂ] ਗ਼ਰੀਬ-ਗ਼ੁਰਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਰੀਬ-ਗ਼ੁਰਬੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਗ਼ੁਰਬਿਆਂ ਗ਼ਰੀਬਨਵਾਜ਼ (ਵਿ) ਗ਼ਰੀਬਨਵਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿ) ਗ਼ਰੀਬਪਰਵਰ (ਵਿ) ਗ਼ਰੀਬਪਰਵਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਰੀਬ-ਮਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਰੀਬੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗ਼ਰੀਬੜੇ ਗ਼ਰੀਬੜਿਆਂ ਗ਼ਰੀਬੜੀ (ਇਲਿੰ) ਗ਼ਰੀਬੜੀਆਂ] ਗ਼ਰੀਬਾਨਾ (ਵਿ) ਗ਼ਰੀਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਗ਼ੁਰਬਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਰੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਮਗ਼ਰੂਰ (ਵਿ) ਗ਼ਲਤ (ਵਿ) ਗ਼ਲਤ-ਫ਼ਹਿਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਲਤ-ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀਆਂ ਗ਼ਲਤ-ਮਲਤ (ਵਿ) †ਗ਼ਲਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਲਤਾਨ (ਵਿ) ਗ਼ਲਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਓਂ] ਗ਼ਲਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਲਬੇ ਗ਼ੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗ਼ੱਲੇ ਗ਼ੱਲਿਆਂ ਗ਼ੱਲਿਓਂ] ਗ਼ੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਅਨਾਜ] ਗ਼ੱਲੇ ਗ਼ਲੀਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗ਼ਲੀਚੇ ਗ਼ਲੀਚਿਆਂ ਗ਼ਲੀਚਿਓਂ] ਗ਼ਲੀਜ਼ (ਵਿ) †ਗ਼ਿਲਾਜ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਾਇਬ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਗ਼ਾਇਬੋਂ; ਗ਼ਾਇਬੀ (ਵਿ) ਗ਼ਾਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਪਾਊਡਰ] ਗ਼ਾਜ਼ੇ ਗ਼ਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਾਜ਼ੀਆਂ; ਗ਼ਾਜ਼ੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗ਼ਾਜ਼ੀਓ ਗ਼ਾਫ਼ਲ (ਵਿ) ਗ਼ਾਫ਼ਲਾਂ ; ਗ਼ਾਫ਼ਲਾ (ਸੰਬੋ) ਗ਼ਾਫ਼ਲੋ ਗ਼ਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਗੁਫਾ] ਗ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਾਰੋਂ ਗ਼ਾਲਬ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਗ਼ਾਲਬਨ (ਕਿਵਿ) ਗ਼ਿਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ ਗ਼ਿਜ਼ਾਈ (ਵਿ) ਗ਼ਿਲਾਜ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ਿਲਾਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਿਲਾਫ਼ਾਂ ਗ਼ਿਲਾਫ਼ੋਂ ਗ਼ੁਸਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੁਸਲਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗ਼ੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਗ਼ੁਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ਗ਼ੁਸਲਖਾਨਿਓਂ] ਗ਼ੁੱਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੁੱਸੇ ਗ਼ੁੱਸਿਆਂ ਗ਼ੁੱਸੇਖ਼ੋਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗ਼ੁੱਸੇਖ਼ੋਰੇ ਗ਼ੁੱਸੇਖ਼ੋਰਿਆਂ ਗ਼ੁੱਸੇਖ਼ੋਰੀ (ਇਲਿੰ) ਗ਼ੁੱਸੇਖ਼ੋਰੀਆਂ] ਗ਼ੁੱਸੇ-ਗ਼ੁੱਸੇ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਗ਼ੁਸੈਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਗ਼ੁਸੈਲੇ ਗ਼ੁਸੈਲਿਆਂ ਗ਼ੁਸੈਲੀ (ਇਲਿੰ) ਗ਼ੁਸੈਲੀਆਂ] ਗ਼ੁੰਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਲੀ] ਗ਼ੁੰਚੇ ਗ਼ੁੰਚਿਆਂ ਗ਼ੁਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੁਬਾਰਾਂ; ਅੰਧਗ਼ੁਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ਰਦ-ਗ਼ੁਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੁਬਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗ਼ੁਬਾਰੇ ਗ਼ੁਬਾਰਿਆਂ ਗ਼ੁਬਾਰਿਓਂ] ਗ਼ੁਰਬਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ੁਲਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ; ਗ਼ੁਲਾਮਾ (ਸੰਬੋ) ਗ਼ੁਲਾਮੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ੁਲਾਮੀਆਂ ਗ਼ੁਲੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ੁਲੇਲਾਂ ਗ਼ੁਲੇਲੋਂ; ਗ਼ੁਲੇਲਚੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੁਲੇਲਚੀਆਂ; ਗ਼ੁਲੇਲਚੀਆ (ਸੰਬੋ) ਗ਼ੁਲੇਲਚੀਓ ਗ਼ੁਲੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੁਲੇਲੇ ਗ਼ੁਲੇਲਿਆਂ ਗ਼ੈਰ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-(ਅਗ਼ੇ) ਗ਼ੈਰ-ਅਬਾਦ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਸਿੱਖ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਹਿੰਦੂ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) †ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਕਾਸ਼ਤਕਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੈਰਕੁਦਰਤੀ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਜੁੰਮੇਵਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ੈਰਫ਼ਾਨੀ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਮਹਿਦੂਦ (ਵਿ) [=ਅਸੀਮਿਤ] ਗ਼ੈਰਮਨਕੂਲਾ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਮਰੂਸ (ਵਿ) †ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਮੁਸਲਿਮ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੈਰਮੁਕੰਮਲ (ਵਿ) †ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਸਬ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਮੁਫ਼ੀਦ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਮੁਮਕਨ (ਵਿ) [=ਅਸੰਭਵ] †ਗ਼ੈਰਮੁਲਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਵਾਜ਼ਬ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਤਮੰਦਾਂ; ਗ਼ੈਰਤਮੰਦਾ (ਸੰਬੋ) ਗ਼ੈਰਤਮੰਦੋ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਮੁਨਾਸਬ (ਵਿ) ਗ਼ੈਰਮੁਲਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੈਰਮੁਲਕਾਂ ਗ਼ੈਰਮੁਲਕੀ (ਵਿ) ਗ਼ੋਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੋਤੇ ਗ਼ੋਤਿਆਂ ਗ਼ੋਤੇਖ਼ੋਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੋਤੇਖ਼ੋਰਾਂ ਗ਼ੋਤਾਖ਼ੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗ਼ੌਗ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੌਗ਼ੇ ਗ਼ੌਗ਼ਿਆਂ ਗ਼ੌਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਗ਼ੌਰੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ)

ਘਈ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗ਼ੋਤ] [ਘਈਆਂ ਘਈਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਘਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਸਾਂ ਘਸ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਘਸਣਾ : [ਘਸਣੇ ਘਸਣੀ ਘਸਣੀਆਂ; ਘਸਣ ਘਸਣੋਂ] ਘਸਦਾ : [ਘਸਦੇ ਘਸਦੀ ਘਸਦੀਆਂ; ਘਸਦਿਆਂ] ਘਸਿਆ : [ਘਸੇ ਘਸੀ ਘਸੀਆਂ; ਘਸਿਆਂ] ਘਸੂ ਘਸੇ : ਘਸਣ ਘਸੇਗਾ/ਘਸੇਗੀ : ਘਸਣਗੇ/ਘਸਣਗੀਆਂ ਘਸੱਡ (ਵਿ) ਘਸੱਡਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘਸੱਡੇ ਘਸੱਡਿਆਂ ਘਸੱਡੀ (ਇਲਿੰ) ਘਸੱਡੀਆਂ] ਘਸਮੈਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘਸਮੈਲ਼ੇ ਘਸਮੈਲ਼ਿਆਂ ਘਸਮੈਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਘਸਮੈਲ਼ੀਆਂ] ਘਸਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਸਰਾਂ ਘਸਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਘਸਰਦਾ : [ਘਸਰਦੇ ਘਸਰਦੀ ਘਸਰਦੀਆਂ; ਘਸਰਦਿਆਂ] ਘਸਰਦੋਂ : [ਘਸਰਦੀਓਂ ਘਸਰਦਿਓ ਘਸਰਦੀਓ] ਘਸਰਨਾ : [ਘਸਰਨੇ ਘਸਰਨੀ ਘਸਰਨੀਆਂ; ਘਸਰਨ ਘਸਰਨੋਂ] ਘਸਰਾਂ : [ਘਸਰੀਏ ਘਸਰੇਂ ਘਸਰੋ ਘਸਰੇ ਘਸਰਨ] ਘਸਰਾਂਗਾ/ਘਸਰਾਂਗੀ : [ਘਸਰਾਂਗੇ/ਘਸਰਾਂਗੀਆਂ ਘਸਰੇਂਗਾ/ਘਸਰੇਂਗੀ ਘਸਰੋਗੇ/ਘਸਰੋਗੀਆਂ ਘਸਰੇਗਾ/ਘਸਰੇਗੀ ਘਸਰਨਗੇ/ਘਸਰਨਗੀਆਂ] ਘਸਰਿਆ : [ਘਸਰੇ ਘਸਰੀ ਘਸਰੀਆਂ; ਘਸਰਿਆਂ] ਘਸਰੀਦਾ ਘਸਰੂੰ : [ਘਸਰੀਂ ਘਸਰਿਓ ਘਸਰੂ] ਘਸਰ-ਮਸਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਸਰਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਸਵੱਟੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *'ਘਸਵੱਟੀ' ਤੇ 'ਕਸੌਟੀ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਕਸਵਟੀ' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਘਸਵੱਟੀਆਂ ਘਸਵਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਘਸਵਾਉਣਾ : [ਘਸਵਾਉਣੇ ਘਸਵਾਉਣੀ ਘਸਵਾਉਣੀਆਂ; ਘਸਵਾਉਣ ਘਸਵਾਉਣੋਂ] ਘਸਵਾਉਂਦਾ : [ਘਸਵਾਉਂਦੇ ਘਸਵਾਉਂਦੀ ਘਸਵਾਉਂਦੀਆਂ ਘਸਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਘਸਵਾਉਂਦੋਂ : [ਘਸਵਾਉਂਦੀਓਂ ਘਸਵਾਉਂਦਿਓ ਘਸਵਾਉਂਦੀਓ] ਘਸਵਾਊਂ : [ਘਸਵਾਈਂ ਘਸਵਾਇਓ ਘਸਵਾਊ] ਘਸਵਾਇਆ : [ਘਸਵਾਏ ਘਸਵਾਈ ਘਸਵਾਈਆਂ; ਘਸਵਾਇਆਂ] ਘਸਵਾਈਦਾ : [ਘਸਵਾਈਦੇ ਘਸਵਾਈਦੀ ਘਸਵਾਈਦੀਆਂ] ਘਸਵਾਵਾਂ : [ਘਸਵਾਈਏ ਘਸਵਾਏਂ ਘਸਵਾਓ ਘਸਵਾਏ ਘਸਵਾਉਣ] ਘਸਵਾਵਾਂਗਾ /ਘਸਵਾਵਾਂਗੀ : [ਘਸਵਾਵਾਂਗੇ ਘਸਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਸਵਾਏਂਗਾ/ਘਸਵਾਏਂਗੀ ਘਸਵਾਓਗੇ ਘਸਵਾਓਗੀਆਂ ਘਸਵਾਏਗਾ/ਘਸਵਾਏਗੀ ਘਸਵਾਉਣਗੇ/ਘਸਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਘਸਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਸਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘਸਾਉਣਾ : [ਘਸਾਉਣੇ ਘਸਾਉਣੀ ਘਸਾਉਣੀਆਂ; ਘਸਾਉਣ ਘਸਾਉਣੋਂ] ਘਸਾਉਂਦਾ : [ਘਸਾਉਂਦੇ ਘਸਾਉਂਦੀ ਘਸਾਉਂਦੀਆਂ; ਘਸਾਉਂਦਿਆਂ] ਘਸਾਉਂਦੋਂ : [ਘਸਾਉਂਦੀਓਂ ਘਸਾਉਂਦਿਓ ਘਸਾਉਂਦੀਓ] ਘਸਾਊਂ : [ਘਸਾਈਂ ਘਸਾਇਓ ਘਸਾਊ] ਘਸਾਇਆ : [ਘਸਾਏ ਘਸਾਈ ਘਸਾਈਆਂ; ਘਸਾਇਆਂ] ਘਸਾਈਦਾ : [ਘਸਾਈਦੇ ਘਸਾਈਦੀ ਘਸਾਈਦੀਆਂ] ਘਸਾਵਾਂ : [ਘਸਾਈਏ ਘਸਾਏਂ ਘਸਾਓ ਘਸਾਏ ਘਸਾਉਣ] ਘਸਾਵਾਂਗਾ/ਘਸਾਵਾਂਗੀ : [ਘਸਾਵਾਂਗੇ/ਘਸਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਸਾਏਂਗਾ ਘਸਾਏਂਗੀ ਘਸਾਓਗੇ ਘਸਾਓਗੀਆਂ ਘਸਾਏਗਾ/ਘਸਾਏਗੀ ਘਸਾਉਣਗੇ/ਘਸਾਉਣਗੀਆਂ] ਘੱਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੱਸੇ ਘੱਸਿਆਂ ਘਸਾਊ (ਵਿ) ਘਸਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਸਿਆਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘਸਿਆਰੇ ਘਸਿਆਰਿਆਂ ਘਸਿਆਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਘਸਿਆਰਿਓ ਘਸਿਆਰਨ (ਇਲਿੰ) ਘਸਿਆਰਨਾਂ ਘਸਿਆਰਨੇ (ਸੰਬੋ) ਘਸਿਆਰਨੋ ਘਸਿਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਘਸਿਆਰੀਆਂ ਘਸਿਆਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਘਸਿਆਰੀਓ] ਘਸੀਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਸੀਟਾਂ; ਘਸੀਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਸੀਟੇ ਘਸੀਟਿਆਂ ਘਸੀਟ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘਸੀਟਣਾ : [ਘਸੀਟਣੇ ਘਸੀਟਣੀ ਘਸੀਟਣੀਆਂ; ਘਸੀਟਣ ਘਸੀਟਣੋਂ] ਘਸੀਟਦਾ : [ਘਸੀਟਦੇ ਘਸੀਟਦੀ ਘਸੀਟਦੀਆਂ; ਘਸੀਟਦਿਆਂ] ਘਸੀਟਦੋਂ : [ਘਸੀਟਦੀਓਂ ਘਸੀਟਦਿਓ ਘਸੀਟਦੀਓ] ਘਸੀਟਾਂ : [ਘਸੀਟੀਏ ਘਸੀਟੇਂ ਘਸੀਟੋ ਘਸੀਟੇ ਘਸੀਟਣ] ਘਸੀਟਾਂਗਾ/ਘਸੀਟਾਂਗੀ : [ਘਸੀਟਾਂਗੇ/ਘਸੀਟਾਂਗੀਆਂ ਘਸੀਟੇਂਗਾ/ਘਸੀਟੇਂਗੀ ਘਸੀਟੋਗੇ ਘਸੀਟੋਗੀਆਂ ਘਸੀਟੇਗਾ/ਘਸੀਟੇਗੀ ਘਸੀਟਣਗੇ/ਘਸੀਟਣਗੀਆਂ] ਘਸੀਟਿਆ : [ਘਸੀਟੇ ਘਸੀਟੀ ਘਸੀਟੀਆਂ; ਘਸੀਟਿਆਂ] ਘਸੀਟੀਦਾ : [ਘਸੀਟੀਦੇ ਘਸੀਟੀਦੀ ਘਸੀਟੀਦੀਆਂ] ਘਸੀਟੂੰ : [ਘਸੀਟੀਂ ਘਸੀਟਿਓ ਘਸੀਟੂ] ਘਸੀਟਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘਸੀਟਵੇਂ ਘਸੀਟਵਿਆਂ ਘਸੀਟਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਘਸੀਟਵੀਂਆਂ] ਘਸੁੰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਸੁੰਨਾਂ ਘਸੁੰਨੀਂ ਘਸੁੰਨੋਂ ; ਘਸੁੰਨ-ਮੁੱਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਸੁੰਨੋ-ਘਸੁੰਨੀ (ਕਿਵਿ) ਘੱਗਰਵੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੱਗਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘੱਗਰੇ ਘੱਗਰਿਆਂ ਘੱਗਰਿਓਂ ਘੱਗਰੀ (ਇਲਿੰ) ਘੱਗਰੀਆਂ ਘੱਗਰੀਓਂ] ਘੱਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਬੈਠੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲ਼ਾ] [ਘੱਗੇ ਘੱਗਿਆਂ ਘੱਗੀ (ਇਲਿੰ) ਘੱਗੀਆਂ] ਘੱਘਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਨਦੀ] ਘੱਘਰੋਂ ਘੱਘਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ] ਘੱਘੇ ਘੱਘਿਆਂ ਘਚਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਚਾਨੀਆਂ ਘਚੋਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[=ਤੰਗ ਹਨੇਰੀ ਥਾਂ] ਘਚੋਰਾਂ ਘਚੋਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਘਚੋਲ਼ਾਂ; ਘਚੋਲ਼-ਮਚੋਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਘਚੋਲ਼ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘਚੋਲ਼ਦਾ : [ਘਚੋਲ਼ਦੇ ਘਚੋਲ਼ਦੀ ਘਚੋਲ਼ਦੀਆਂ; ਘਚੋਲ਼ਦਿਆਂ] ਘਚੋਲ਼ਦੋਂ : [ਘਚੋਲ਼ਦੀਓਂ ਘਚੋਲ਼ਦਿਓ ਘਚੋਲ਼ਦੀਓ] ਘਚੋਲ਼ਨਾ : [ਘਚੋਲ਼ਨੇ ਘਚੋਲ਼ਨੀ ਘਚੋਲ਼ਨੀਆਂ; ਘਚੋਲ਼ਨ ਘਚੋਲ਼ਨੋਂ] ਘਚੋਲ਼ਾਂ : [ਘਚੋਲ਼ੀਏ ਘਚੋਲ਼ੇਂ ਘਚੋਲ਼ੋ ਘਚੋਲ਼ੇ ਘਚੋਲ਼ਨ] ਘਚੋਲ਼ਾਂਗਾ/ਘਚੋਲ਼ਾਂਗੀ : [ਘਚੋਲ਼ਾਂਗੇ/ਘਚੋਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਘਚੋਲ਼ੇਂਗਾ/ਘਚੋਲ਼ੇਂਗੀ ਘਚੋਲ਼ੋਗੇ/ਘਚੋਲ਼ੋਗੀਆਂ ਘਚੋਲ਼ੇਗਾ/ਘਚੋਲ਼ੇਗੀ ਘਚੋਲ਼ਨਗੇ/ਘਚੋਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਘਚੋਲ਼ਿਆ : [ਘਚੋਲ਼ੇ ਘਚੋਲ਼ੀ ਘਚੋਲ਼ੀਆਂ; ਘਚੋਲ਼ਿਆਂ] ਘਚੋਲ਼ੀਦਾ : [ਘਚੋਲ਼ੀਦੇ ਘਚੋਲ਼ੀਦੀ ਘਚੋਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਘਚੋਲ਼ੂੰ : [ਘਚੋਲ਼ੀਂ ਘਚੋਲ਼ਿਓ ਘਚੋਲ਼ੂ] ਘਚੋਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਚੋਲ਼ੇ ਘਚੋਲ਼ਿਆਂ ਘਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਟ] ਘਟਾਂ ਘਟੋਂ ਘਟ (ਕਿ, ਅਕ) [ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ] :- ਘਟਣਾ : [ਘਟਣੇ ਘਟਣੀ ਘਟਣੀਆਂ; ਘਟਣ ਘਟਣੋਂ] ਘਟਦਾ : [ਘਟਦੇ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀਆਂ; ਘਟਦਿਆਂ] ਘਟਿਆ : [ਘਟੇ ਘਟੀ ਘਟੀਆਂ; ਘਟਿਆਂ] ਘਟੂ ਘਟੇ : ਘਟਣ ਘਟੇਗਾ/ਘਟੇਗੀ : ਘਟਣਗੇ/ਘਟਣਗੀਆਂ ਘਟ* (ਕਿ, ਸਕ/ਅਕ) [:ਘਟਨਾ ਘਟੀ] *ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂਵ 'ਘਟਨਾ' ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੀਜੇ ਪੁਰਖ, ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਟਣੀ : [ਘਟਣ ਘਟਣੋਂ] ਘਟਦੀ : [ਘਟਦੀਆਂ; ਘਟਦਿਆਂ] ਘਟੀ : [ਘਟੀਆਂ ਘਟਿਆਂ] ਘਟੇ : ਘਟਣ ਘਟੇਗੀ : ਘਟਣਗੀਆਂ ਘੱਟ (ਵਿ) ਘੱਟ-ਵੱਧ (ਵਿ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਘਟਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਟਨਾਵਾਂ †ਦੁਰਘਟਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਟਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਘਟਵਾਉਣਾ : [ਘਟਵਾਉਣੇ ਘਟਵਾਉਣੀ ਘਟਵਾਉਣੀਆਂ; ਘਟਵਾਉਣ ਘਟਵਾਉਣੋਂ] ਘਟਵਾਉਂਦਾ : [ਘਟਵਾਉਂਦੇ ਘਟਵਾਉਂਦੀ ਘਟਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਘਟਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਘਟਵਾਉਂਦੋਂ : [ਘਟਵਾਉਂਦੀਓਂ ਘਟਵਾਉਂਦਿਓ ਘਟਵਾਉਂਦੀਓ] ਘਟਵਾਊਂ : [ਘਟਵਾਈਂ ਘਟਵਾਇਓ ਘਟਵਾਊ] ਘਟਵਾਇਆ : [ਘਟਵਾਏ ਘਟਵਾਈ ਘਟਵਾਈਆਂ; ਘਟਵਾਇਆਂ] ਘਟਵਾਈਦਾ : [ਘਟਵਾਈਦੇ ਘਟਵਾਈਦੀ ਘਟਵਾਈਦੀਆਂ] ਘਟਵਾਵਾਂ : [ਘਟਵਾਈਏ ਘਟਵਾਏਂ ਘਟਵਾਓ ਘਟਵਾਏ ਘਟਵਾਉਣ] ਘਟਵਾਵਾਂਗਾ/ਘਟਵਾਵਾਂਗੀ : [ਘਟਵਾਵਾਂਗੇ/ਘਟਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਟਵਾਏਂਗਾ ਘਟਵਾਏਂਗੀ ਘਟਵਾਓਗੇ ਘਟਵਾਓਗੀਆਂ ਘਟਵਾਏਗਾ/ਘਟਵਾਏਗੀ ਘਟਵਾਉਣਗੇ/ਘਟਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਘਟਾ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹਿੰਦੀ] *ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ 'ਘਟ' ਹੈ, 'ਘਟਾ' ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਘਟਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘਟਾਉਣਾ : [ਘਟਾਉਣੇ ਘਟਾਉਣੀ ਘਟਾਉਣੀਆਂ; ਘਟਾਉਣ ਘਟਾਉਣੋਂ] ਘਟਾਉਂਦਾ : [ਘਟਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ; ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ] ਘਟਾਉਂਦੋਂ : [ਘਟਾਉਂਦੀਓਂ ਘਟਾਉਂਦਿਓ ਘਟਾਉਂਦੀਓ] ਘਟਾਊਂ : [ਘਟਾਈਂ ਘਟਾਇਓ ਘਟਾਊ] ਘਟਾਇਆ : [ਘਟਾਏ ਘਟਾਈ ਘਟਾਈਆਂ; ਘਟਾਇਆਂ] ਘਟਾਈਦਾ : [ਘਟਾਈਦੇ ਘਟਾਈਦੀ ਘਟਾਈਦੀਆਂ] ਘਟਾਵਾਂ : [ਘਟਾਈਏ ਘਟਾਏਂ ਘਟਾਓ ਘਟਾਏ ਘਟਾਉਣ] ਘਟਾਵਾਂਗਾ/ਘਟਾਵਾਂਗੀ : [ਘਟਾਵਾਂਗੇ/ਘਟਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਟਾਏਂਗਾ ਘਟਾਏਂਗੀ ਘਟਾਓਗੇ ਘਟਾਓਗੀਆਂ ਘਟਾਏਗਾ/ਘਟਾਏਗੀ ਘਟਾਉਣਗੇ/ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ] ਘੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘੱਟੇ ਘੱਟਿਓਂ] ਘੱਟਾ-ਮਿੱਟੀ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਘੱਟੇ-ਮਿੱਟੀ ਘੰਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਾਈ] [ਘੰਟੇ ਘੰਟਿਆਂ ਘੰਟਿਓਂ]; ਘੰਟਾ-ਘਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੰਟਾ-ਘਰੋਂ ਘੰਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਟੱਲ] [ਘੰਟੇ ਘੰਟਿਆਂ ਘੰਟੀ (ਇਲਿੰ) ਘੰਟੀਆਂ] ਘਟਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਟਾਅ-ਵਧਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਟਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਟੀਆ (ਵਿ) ਘਟੀਆਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸਣ ਦਾ ਬੀ] ਘੰਡ (ਵਿ) ਘੰਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਘੰਡੀਆਂ ਘੰਡੀਓਂ]; ਘੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਵੱਡਾ ਹਥੌੜਾ ] ਘਣਾਂ ਘਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਘਣ-ਫੁੱਟ] ਘਣਘੋਰ (ਵਿ) ਘਣਚੱਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਣਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਣਤਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਣ-ਫਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਲਹਿੰ] [ਘਣੇ ਘਣਿਆਂ ਘਣੀ (ਇਲਿੰ) ਘਣੀਆਂ] ਘਣੇਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘਣੇਰੇ ਘਣੇਰਿਆਂ ਘਣੇਰੀ (ਇਲਿੰ) ਘਣੇਰੀਆਂ] ਘਨ੍ਹਏ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) [=ਕੰਨਪੇੜੇ] ਘਪਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿੰਦੀ] ਘਪਲੇ ਘਪਲਿਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਬਰਾ* (ਕਿ, ਅਕ/ਸਕ) :- *'ਘਬਰਾ' ਤੇ 'ਘਾਬਰ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਘਬਰਾਉਣਾ : [ਘਬਰਾਉਣੇ ਘਬਰਾਉਣੀ ਘਬਰਾਉਣੀਆਂ; ਘਬਰਾਉਣ ਘਬਰਾਉਣੋਂ] ਘਬਰਾਉਂਦਾ : [ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ; ਘਬਰਾਉਂਦਿਆਂ] ਘਬਰਾਉਂਦੋਂ : [ਘਬਰਾਉਂਦੀਓਂ ਘਬਰਾਉਂਦਿਓ ਘਬਰਾਉਂਦੀਓ] ਘਬਰਾਊਂ : [ਘਬਰਾਈਂ ਘਬਰਾਇਓ ਘਬਰਾਊ] ਘਬਰਾਇਆ : [ਘਬਰਾਏ ਘਬਰਾਈ ਘਬਰਾਈਆਂ; ਘਬਰਾਇਆਂ] ਘਬਰਾਈਦਾ ਘਬਰਾਵਾਂ : [ਘਬਰਾਈਏ ਘਬਰਾਏਂ ਘਬਰਾਓ ਘਬਰਾਏ ਘਬਰਾਉਣ] ਘਬਰਾਵਾਂਗਾ/ਘਬਰਾਵਾਂਗੀ : [ਘਬਰਾਵਾਂਗੇ/ਘਬਰਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਬਰਾਏਂਗਾ ਘਬਰਾਏਂਗੀ ਘਬਰਾਓਗੇ ਘਬਰਾਓਗੀਆਂ ਘਬਰਾਏਗਾ/ਘਬਰਾਏਗੀ ਘਬਰਾਉਣਗੇ/ਘਬਰਾਉਣਗੀਆਂ] ਘਬਰਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਬਰਾਹਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਮਸਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੰਮ-ਘੰਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਮੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਮੰਡੀ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘਮੰਡੀਆਂ ਘਮੰਡੀਆ (ਸੰਬੋ) ਘਮੰਡੀਓ ਘਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਰਾਂ ਘਰੀਂ ਘਰੋਂ; ਘਰ-ਘਰ (ਕਿਵਿ) ਘਰ-ਘਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਰ-ਘਾਟੋਂ ਘਰ-ਦਰ** (ਨਾਂ, ਪੁ) **ਦਰ-ਘਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਘਰ-ਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਰੋਂ-ਬਾਰੋਂ; ਘਰ-ਬਾਰੀ (ਵਿ) †ਘਰਵਾਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਰੇ (ਕਿਵਿ) [ਮਲ] †ਘਰੇਲੂ (ਵਿ) †ਘਰੋਂ*** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[ : ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ] *** ਬੜੀ ਸੀਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। †ਘਰੋਗੀ (ਵਿ) ਘਰੋ-ਘਰ (ਕਿਵਿ) ਘਰੋ-ਘਰੀ (ਕਿਵਿ) ਘਰਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਘਰਕਣਾ : [ਘਰਕਣੇ ਘਰਕਣੀ ਘਰਕਣੀਆਂ; ਘਰਕਣ ਘਰਕਣੋਂ] ਘਰਕਦਾ : [ਘਰਕਦੇ ਘਰਕਦੀ ਘਰਕਦੀਆਂ; ਘਰਕਦਿਆਂ] ਘਰਕਦੋਂ : [ਘਰਕਦੀਓਂ ਘਰਕਦਿਓ ਘਰਕਦੀਓ] ਘਰਕਾਂ : [ਘਰਕੀਏ ਘਰਕੇਂ ਘਰਕੋ ਘਰਕੇ ਘਰਕਣ] ਘਰਕਾਂਗਾ/ਘਰਕਾਂਗੀ : [ਘਰਕਾਂਗੇ/ਘਰਕਾਂਗੀਆਂ ਘਰਕੇਂਗਾ/ਘਰਕੇਂਗੀ ਘਰਕੋਗੇ ਘਰਕੋਗੀਆਂ ਘਰਕੇਗਾ/ਘਰਕੇਗੀ ਘਰਕਣਗੇ/ਘਰਕਣਗੀਆਂ] ਘਰਕਿਆ : [ਘਰਕੇ ਘਰਕੀ ਘਰਕੀਆਂ; ਘਰਕਿਆਂ] ਘਰਕੀਦਾ ਘਰਕੂੰ : [ਘਰਕੀਂ ਘਰਕਿਓ ਘਰਕੂ] ਘਰਕਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਰਕਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਰਕਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘਰਕਾਉਣਾ : [ਘਰਕਾਉਣੇ ਘਰਕਾਉਣੀ ਘਰਕਾਉਣੀਆਂ; ਘਰਕਾਉਣ ਘਰਕਾਉਣੋਂ] ਘਰਕਾਉਂਦਾ : [ਘਰਕਾਉਂਦੇ ਘਰਕਾਉਂਦੀ ਘਰਕਾਉਂਦੀਆਂ; ਘਰਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਘਰਕਾਉਂਦੋਂ : [ਘਰਕਾਉਂਦੀਓਂ ਘਰਕਾਉਂਦਿਓ ਘਰਕਾਉਂਦੀਓ] ਘਰਕਾਊਂ : [ਘਰਕਾਈਂ ਘਰਕਾਇਓ ਘਰਕਾਊ] ਘਰਕਾਇਆ : [ਘਰਕਾਏ ਘਰਕਾਈ ਘਰਕਾਈਆਂ; ਘਰਕਾਇਆਂ] ਘਰਕਾਈਦਾ : [ਘਰਕਾਈਦੇ ਘਰਕਾਈਦੀ ਘਰਕਾਈਦੀਆਂ] ਘਰਕਾਵਾਂ : [ਘਰਕਾਈਏ ਘਰਕਾਏਂ ਘਰਕਾਓ ਘਰਕਾਏ ਘਰਕਾਉਣ] ਘਰਕਾਵਾਂਗਾ/ਘਰਕਾਵਾਂਗੀ : [ਘਰਕਾਵਾਂਗੇ/ਘਰਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਰਕਾਏਂਗਾ ਘਰਕਾਏਂਗੀ ਘਰਕਾਓਗੇ ਘਰਕਾਓਗੀਆਂ ਘਰਕਾਏਗਾ/ਘਰਕਾਏਗੀ ਘਰਕਾਉਣਗੇ/ਘਰਕਾਉਣਗੀਆਂ] ਘਰਕੀਣ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *'ਘਰੀਣ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਘਰਵਾਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘਰਵਾਲ਼ੇ ਘਰਵਾਲ਼ਿਆਂ ਘਰਵਾਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਘਰਵਾਲ਼ੀਆਂ] ਘਰੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਰਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਰਾਟਾਂ ਘਰਾਟੀਂ ਘਰਾਟੇ ਘਰਾਟੋਂ; ਘਰਾਟੀ (ਇਲਿੰ) ਘਰਾਟੀਆਂ ਘਰਾਟੀ (ਵਿ) [: ਘਰਾਟੀ ਆਟਾ] ਘਰਾਟੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਰਾਟੀਏ ਘਰਾਟੀਆਂ ਘਰਾਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਰਾਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਘਰਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਰਾਲ਼ਾਂ ਘਰੂੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਰੂੰਡਾਂ ਘਰੂੰਡ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘਰੂੰਡਣਾ : [ਘਰੂੰਡਣੇ ਘਰੂੰਡਣੀ ਘਰੂੰਡਣੀਆਂ; ਘਰੂੰਡਣ ਘਰੂੰਡਣੋਂ] ਘਰੂੰਡਦਾ : [ਘਰੂੰਡਦੇ ਘਰੂੰਡਦੀ ਘਰੂੰਡਦੀਆਂ; ਘਰੂੰਡਦਿਆਂ] ਘਰੂੰਡਦੋਂ : [ਘਰੂੰਡਦੀਓਂ ਘਰੂੰਡਦਿਓ ਘਰੂੰਡਦੀਓ] ਘਰੂੰਡਾਂ : [ਘਰੂੰਡੀਏ ਘਰੂੰਡੇਂ ਘਰੂੰਡੋ ਘਰੂੰਡੇ ਘਰੂੰਡਣ] ਘਰੂੰਡਾਂਗਾ/ਘਰੂੰਡਾਂਗੀ : [ਘਰੂੰਡਾਂਗੇ/ਘਰੂੰਡਾਂਗੀਆਂ ਘਰੂੰਡੇਂਗਾ/ਘਰੂੰਡੇਂਗੀ ਘਰੂੰਡੋਗੇ ਘਰੂੰਡੋਗੀਆਂ ਘਰੂੰਡੇਗਾ/ਘਰੂੰਡੇਗੀ ਘਰੂੰਡਣਗੇ/ਘਰੂੰਡਣਗੀਆਂ] ਘਰੂੰਡਿਆ : [ਘਰੂੰਡੇ ਘਰੂੰਡੀ ਘਰੂੰਡੀਆਂ; ਘਰੂੰਡਿਆਂ] ਘਰੂੰਡੀਦਾ : [ਘਰੂੰਡੀਦੇ ਘਰੂੰਡੀਦੀ ਘਰੂੰਡੀਦੀਆਂ] ਘਰੂੰਡੂੰ : [ਘਰੂੰਡੀਂ ਘਰੂੰਡਿਓ ਘਰੂੰਡੂ] ਘਰੇਲੂ (ਵਿ) ਘਰੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ] ਘਰੋਗੀ (ਵਿ) ਘਰੋੜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘਰੋੜਦਾ : [ਘਰੋੜਦੇ ਘਰੋੜਦੀ ਘਰੋੜਦੀਆਂ; ਘਰੋੜਦਿਆਂ] ਘਰੋੜਦੋਂ : [ਘਰੋੜਦੀਓਂ ਘਰੋੜਦਿਓ ਘਰੋੜਦੀਓ] ਘਰੋੜਨਾ : [ਘਰੋੜਨੇ ਘਰੋੜਨੀ ਘਰੋੜਨੀਆਂ; ਘਰੋੜਨ ਘਰੋੜਨੋਂ] ਘਰੋੜਾਂ : [ਘਰੋੜੀਏ ਘਰੋੜੇਂ ਘਰੋੜੋ ਘਰੋੜੇ ਘਰੋੜਨ] ਘਰੋੜਾਂਗਾ/ਘਰੋੜਾਂਗੀ : [ਘਰੋੜਾਂਗੇ/ਘਰੋੜਾਂਗੀਆਂ ਘਰੋੜੇਂਗਾ/ਘਰੋੜੇਂਗੀ ਘਰੋੜੋਗੇ/ਘਰੋੜੋਗੀਆਂ ਘਰੋੜੇਗਾ/ਘਰੋੜੇਗੀ ਘਰੋੜਨਗੇ/ਘਰੋੜਨਗੀਆਂ] ਘਰੋੜਿਆ : [ਘਰੋੜੇ ਘਰੋੜੀ ਘਰੋੜੀਆਂ; ਘਰੋੜਿਆਂ] ਘਰੋੜੀਦਾ : [ਘਰੋੜੀਦੇ ਘਰੋੜੀਦੀ ਘਰੋੜੀਦੀਆਂ] ਘਰੋੜੂੰ : [ਘਰੋੜੀਂ ਘਰੋੜਿਓ ਘਰੋੜੂ] ਘਰੋੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ : ਘਰੋੜ ਮੰਜਾ; ਮਲ] [ਘਰੋੜੇ ਘਰੋੜਿਆਂ ਘਰੋੜੀ (ਇਲਿੰ) ਘਰੋੜੀਆਂ] ਘਰੋੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਰੋੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੱਲ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘੱਲਣਾ : [ਘੱਲਣੇ ਘੱਲਣੀ ਘੱਲਣੀਆਂ; ਘੱਲਣ ਘੱਲਣੋਂ] ਘੱਲਦਾ : [ਘੱਲਦੇ ਘੱਲਦੀ ਘੱਲਦੀਆਂ; ਘੱਲਦਿਆਂ] ਘੱਲਦੋਂ : [ਘੱਲਦੀਓਂ ਘੱਲਦਿਓ ਘੱਲਦੀਓ] ਘੱਲਾਂ : [ਘੱਲੀਏ ਘੱਲੇਂ ਘੱਲੋ ਘੱਲੇ ਘੱਲਣ] ਘੱਲਾਂਗਾ/ਘੱਲਾਂਗੀ : [ਘੱਲਾਂਗੇ/ਘੱਲਾਂਗੀਆਂ ਘੱਲੇਂਗਾ/ਘੱਲੇਂਗੀ ਘੱਲੋਗੇ ਘੱਲੋਗੀਆਂ ਘੱਲੇਗਾ/ਘੱਲੇਗੀ ਘੱਲਣਗੇ/ਘੱਲਣਗੀਆਂ] ਘੱਲਿਆ : [ਘੱਲੇ ਘੱਲੀ ਘੱਲੀਆਂ; ਘੱਲਿਆਂ] ਘੱਲੀਦਾ : [ਘੱਲੀਦੇ ਘੱਲੀਦੀ ਘੱਲੀਦੀਆਂ] ਘੱਲੂੰ : [ਘੱਲੀਂ ਘੱਲਿਓ ਘੱਲੂ] ਘਲਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਘਲਵਾਉਣਾ : [ਘਲਵਾਉਣੇ ਘਲਵਾਉਣੀ ਘਲਵਾਉਣੀਆਂ; ਘਲਵਾਉਣ ਘਲਵਾਉਣੋਂ] ਘਲਵਾਉਂਦਾ : [ਘਲਵਾਉਂਦੇ ਘਲਵਾਉਂਦੀ ਘਲਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਘਲਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਘਲਵਾਉਂਦੋਂ : [ਘਲਵਾਉਂਦੀਓਂ ਘਲਵਾਉਂਦਿਓ ਘਲਵਾਉਂਦੀਓ] ਘਲਵਾਊਂ : [ਘਲਵਾਈਂ ਘਲਵਾਇਓ ਘਲਵਾਊ] ਘਲਵਾਇਆ : [ਘਲਵਾਏ ਘਲਵਾਈ ਘਲਵਾਈਆਂ; ਘਲਵਾਇਆਂ] ਘਲਵਾਈਦਾ : [ਘਲਵਾਈਦੇ ਘਲਵਾਈਦੀ ਘਲਵਾਈਦੀਆਂ] ਘਲਵਾਵਾਂ : [ਘਲਵਾਈਏ ਘਲਵਾਏਂ ਘਲਵਾਓ ਘਲਵਾਏ ਘਲਵਾਉਣ] ਘਲਵਾਵਾਂਗਾ/ਘਲਵਾਵਾਂਗੀ : [ਘਲਵਾਵਾਂਗੇ/ਘਲਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਲਵਾਏਂਗਾ ਘਲਵਾਏਂਗੀ ਘਲਵਾਓਗੇ ਘਲਵਾਓਗੀਆਂ ਘਲਵਾਏਗਾ/ਘਲਵਾਏਗੀ ਘਲਵਾਉਣਗੇ/ਘਲਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਘਲਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਘਲਾਉਣਾ : [ਘਲਾਉਣੇ ਘਲਾਉਣੀ ਘਲਾਉਣੀਆਂ; ਘਲਾਉਣ ਘਲਾਉਣੋਂ] ਘਲਾਉਂਦਾ : [ਘਲਾਉਂਦੇ ਘਲਾਉਂਦੀ ਘਲਾਉਂਦੀਆਂ ਘਲਾਉਂਦਿਆਂ] ਘਲਾਉਂਦੋਂ : [ਘਲਾਉਂਦੀਓਂ ਘਲਾਉਂਦਿਓ ਘਲਾਉਂਦੀਓ] ਘਲਾਊਂ : [ਘਲਾਈਂ ਘਲਾਇਓ ਘਲਾਊ] ਘਲਾਇਆ : [ਘਲਾਏ ਘਲਾਈ ਘਲਾਈਆਂ; ਘਲਾਇਆਂ] ਘਲਾਈਦਾ : [ਘਲਾਈਦੇ ਘਲਾਈਦੀ ਘਲਾਈਦੀਆਂ] ਘਲਾਵਾਂ : [ਘਲਾਈਏ ਘਲਾਏਂ ਘਲਾਓ ਘਲਾਏ ਘਲਾਉਣ] ਘਲਾਵਾਂਗਾ /ਘਲਾਵਾਂਗੀ : [ਘਲਾਵਾਂਗੇ ਘਲਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਲਾਏਂਗਾ/ਘਲਾਏਂਗੀ ਘਲਾਓਗੇ ਘਲਾਓਗੀਆਂ ਘਲਾਏਗਾ/ਘਲਾਏਗੀ ਘਲਾਉਣਗੇ/ਘਲਾਉਣਗੀਆਂ] ਘਲੂਘਾਰਾ (ਨਾਂ/ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਘਲੂਘਾਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਘਵ੍ਹਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਵ੍ਹੇਂ ਘਵ੍ਹਿਆਂ ਘੜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘੜਦਾ : [ਘੜਦੇ ਘੜਦੀ ਘੜਦੀਆਂ; ਘੜਦਿਆਂ] ਘੜਦੋਂ : [ਘੜਦੀਓਂ ਘੜਦਿਓ ਘੜਦੀਓ] ਘੜਨਾ : [ਘੜਨੇ ਘੜਨੀ ਘੜਨੀਆਂ; ਘੜਨ ਘੜਨੋਂ] ਘੜਾਂ : [ਘੜੀਏ ਘੜੇਂ ਘੜੋ ਘੜੇ ਘੜਨ] ਘੜਾਂਗਾ/ਘੜਾਂਗੀ : [ਘੜਾਂਗੇ/ਘੜਾਂਗੀਆਂ ਘੜੇਂਗਾ/ਘੜੇਂਗੀ ਘੜੋਗੇ/ਘੜੋਗੀਆਂ ਘੜੇਗਾ/ਘੜੇਗੀ ਘੜਨਗੇ/ਘੜਨਗੀਆਂ] ਘੜਿਆ : [ਘੜੇ ਘੜੀ ਘੜੀਆਂ; ਘੜਿਆਂ] ਘੜੀਦਾ : [ਘੜੀਦੇ ਘੜੀਦੀ ਘੜੀਦੀਆਂ] ਘੜੂੰ : [ਘੜੀਂ ਘੜਿਓ ਘੜੂ] ਘੜੰਮ (ਕਿਵਿ) ਘੜਮੱਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੜਮੱਸ-ਚੌਦੇਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[ਬੋਲ] ਘੜਵੰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਤਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ] ਘੜਵੰਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਘੜਵੰਜੀਆਂ ਘੜਵੰਜੀਓਂ]; ਘੜਵੰਜ (ਪੁ) ਘੜਵੰਜਾਂ ਘੜਵੰਜੋਂ ਘੜਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਘੜਵਾਉਣਾ : [ਘੜਵਾਉਣੇ ਘੜਵਾਉਣੀ ਘੜਵਾਉਣੀਆਂ; ਘੜਵਾਉਣ ਘੜਵਾਉਣੋਂ] ਘੜਵਾਉਂਦਾ : [ਘੜਵਾਉਂਦੇ ਘੜਵਾਉਂਦੀ ਘੜਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਘੜਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਘੜਵਾਉਂਦੋਂ : [ਘੜਵਾਉਂਦੀਓਂ ਘੜਵਾਉਂਦਿਓ ਘੜਵਾਉਂਦੀਓ] ਘੜਵਾਊਂ : [ਘੜਵਾਈਂ ਘੜਵਾਇਓ ਘੜਵਾਊ] ਘੜਵਾਇਆ : [ਘੜਵਾਏ ਘੜਵਾਈ ਘੜਵਾਈਆਂ; ਘੜਵਾਇਆਂ] ਘੜਵਾਈਦਾ : [ਘੜਵਾਈਦੇ ਘੜਵਾਈਦੀ ਘੜਵਾਈਦੀਆਂ] ਘੜਵਾਵਾਂ : [ਘੜਵਾਈਏ ਘੜਵਾਏਂ ਘੜਵਾਓ ਘੜਵਾਏ ਘੜਵਾਉਣ] ਘੜਵਾਵਾਂਗਾ/ਘੜਵਾਵਾਂਗੀ : [ਘੜਵਾਵਾਂਗੇ/ਘੜਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘੜਵਾਏਂਗਾ ਘੜਵਾਏਂਗੀ ਘੜਵਾਓਗੇ ਘੜਵਾਓਗੀਆਂ ਘੜਵਾਏਗਾ/ਘੜਵਾਏਗੀ ਘੜਵਾਉਣਗੇ/ਘੜਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਘੜਵਾਂ* (ਵਿ, ਪੁ) [ਮਲ] *ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ 'ਘਾੜਵਾਂ' ਹੈ, ਪਰ ਮਲਵਈ ਵਿੱਚ 'ਘੜਵਾਂ' ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । [ਘੜਵੇਂ ਘੜਵਿਆਂ ਘੜਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਘੜਵੀਂਆਂ] ਘੜਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘੜੇ ਘੜਿਆਂ ਘੜਿਓਂ ਘੜੀ (ਇਲਿੰ) ਘੜੀਆਂ ਘੜੀਓਂ] ਘੜਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਘੜਾਉਣਾ : [ਘੜਾਉਣੇ ਘੜਾਉਣੀ ਘੜਾਉਣੀਆਂ; ਘੜਾਉਣ ਘੜਾਉਣੋਂ] ਘੜਾਉਂਦਾ : [ਘੜਾਉਂਦੇ ਘੜਾਉਂਦੀ ਘੜਾਉਂਦੀਆਂ ਘੜਾਉਂਦਿਆਂ] ਘੜਾਉਂਦੋਂ : [ਘੜਾਉਂਦੀਓਂ ਘੜਾਉਂਦਿਓ ਘੜਾਉਂਦੀਓ] ਘੜਾਊਂ : [ਘੜਾਈਂ ਘੜਾਇਓ ਘੜਾਊ] ਘੜਾਇਆ : [ਘੜਾਏ ਘੜਾਈ ਘੜਾਈਆਂ; ਘੜਾਇਆਂ] ਘੜਾਈਦਾ : [ਘੜਾਈਦੇ ਘੜਾਈਦੀ ਘੜਾਈਦੀਆਂ] ਘੜਾਵਾਂ : [ਘੜਾਈਏ ਘੜਾਏਂ ਘੜਾਓ ਘੜਾਏ ਘੜਾਉਣ] ਘੜਾਵਾਂਗਾ /ਘੜਾਵਾਂਗੀ : [ਘੜਾਵਾਂਗੇ ਘੜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘੜਾਏਂਗਾ/ਘੜਾਏਂਗੀ ਘੜਾਓਗੇ ਘੜਾਓਗੀਆਂ ਘੜਾਏਗਾ/ਘੜਾਏਗੀ ਘੜਾਉਣਗੇ/ਘੜਾਉਣਗੀਆਂ] ਘੜਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਘੜਿਆਂ-ਘੜਾਇਆਂ ਘੜੀ-ਘੜਾਈ (ਇਲਿ) ਘੜੀਆਂ-ਘੜਾਈਆਂ] ਘੜਿਆਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੜਿਆਲਾਂ ਘੜਿਆਲੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ] ਘੜਿਆਲੀਆਂ ਘੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[=ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਾਈ] ਘੜੀਆਂ ਘੜੀ-ਘੜੀ (ਕਿਵਿ) ਘੜੀ-ਪਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੜੀ-ਭਰ (ਕਿਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੜੀ-ਮੁੜੀ (ਕਿਵਿ) ਘੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਘੜੀਆਂ ਘੜੀਓਂ] †ਘੜੀਸਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ); ਹੱਥ-ਘੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਥ-ਘੜੀਆਂ ਗੁੱਟ-ਘੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁੱਟ-ਘੜੀਆਂ ਜੇਬ-ਘੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਜੇਬ-ਘੜੀਆਂ ਘੜੀਸਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੜੀਸਾਜ਼ਾਂ; ਘੜੀਸਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਘੜੀਸਾਜ਼ੋ ਘੜੀਸਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੜੋਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਛੋਟਾ ਘੜਾ] [ਘੜੋਲੀਆਂ ਘੜੋਲੀਓਂ] ਘਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਫੱਟ] [ਘਾਵਾਂ ਘਾਓਂ] ਘਾਇਲ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਇਲਾਂ ਘਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਲੰਗੋਟੀ] ਘਾਈਆਂ ਘਾਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਘਸਰ] ਘਾਸਾਂ ਘਾਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਾਸੀਆਂ ਘਾਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਸੇ ਘਾਸਿਆਂ ਘਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਹ-ਪੱਠਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਹ-ਪੱਠੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਹ-ਬੂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਹੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਹੀਆਂ; ਘਾਹੀਆ (ਸੰਬੋ) ਘਾਹੀਓ ਘਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ)[ਨਦੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਢਾ] ਘਾਟਾਂ ਘਾਟੀਂ ਘਾਟੇ ਘਾਟੋਂ ਘਾਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕਮੀ] ਘਾਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘਾਟੇ ਘਾਟਿਆਂ ਘਾਟਿਓਂ]; ਘਾਟਾ-ਵਾਧਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਘਾਟਿਆਂ-ਵਾਧਿਆਂ ਘਾਟੇਵੰਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦਿਆਂ ਘਾਟੇਵੰਦੀ (ਇਲਿੰ) ਘਾਟੇਵੰਦੀਆਂ] ਘਾਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਾਟੀਆਂ ਘਾਟੀਓਂ] ਘਾਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਜੌਂ] ਘਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਣਾਂ †ਘਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਘਾਣ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ] ਘਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਘਾਣੀਆਂ ਘਾਣੀਓਂ] ਘਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਘਾਤਕ (ਵਿ) ਘਾਤੀ (ਵਿ); ਆਤਮਘਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਕੁਲ-ਘਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਮਿੱਤਰ-ਘਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਵਸਾਹ-ਘਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਘਾਤ ਲਾਉਣੀ] ਘਾਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਪੇ ਘਾਬਰ* (ਕਿ, ਅਕ) :- *ਘਾਬਰ' ਤੇ 'ਘਬਰਾ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਘਾਬਰਦਾ : [ਘਾਬਰਦੇ ਘਾਬਰਦੀ ਘਾਬਰਦੀਆਂ; ਘਾਬਰਦਿਆਂ] ਘਾਬਰਦੋਂ : [ਘਾਬਰਦੀਓਂ ਘਾਬਰਦਿਓ ਘਾਬਰਦੀਓ] ਘਾਬਰਨਾ : [ਘਾਬਰਨੇ ਘਾਬਰਨੀ ਘਾਬਰਨੀਆਂ; ਘਾਬਰਨ ਘਾਬਰਨੋਂ] ਘਾਬਰਾਂ : [ਘਾਬਰੀਏ ਘਾਬਰੇਂ ਘਾਬਰੋ ਘਾਬਰੇ ਘਾਬਰਨ] ਘਾਬਰਾਂਗਾ/ਘਾਬਰਾਂਗੀ : [ਘਾਬਰਾਂਗੇ/ਘਾਬਰਾਂਗੀਆਂ ਘਾਬਰੇਂਗਾ/ਘਾਬਰੇਂਗੀ ਘਾਬਰੋਗੇ/ਘਾਬਰੋਗੀਆਂ ਘਾਬਰੇਗਾ/ਘਾਬਰੇਗੀ ਘਾਬਰਨਗੇ/ਘਾਬਰਨਗੀਆਂ] ਘਾਬਰਿਆ : [ਘਾਬਰੇ ਘਾਬਰੀ ਘਾਬਰੀਆਂ; ਘਾਬਰਿਆਂ] ਘਾਬਰੀਦਾ ਘਾਬਰੂੰ : [ਘਾਬਰੀਂ ਘਾਬਰਿਓ ਘਾਬਰੂ] ਘਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾ ਨਾਲ ਪਈ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ] ਘਾਰਾਂ ਘਾਰੋਂ ਘਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਾਲਾਂ, ਘਾਲ-ਕਮਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਾਲਣਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਾਲਣਾਂ ਘਾਲ਼ਾ-ਮਾਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਾਲ਼ੇ-ਮਾਲ਼ੇ ਘਾਲ਼ਿਆਂ-ਮਾਲ਼ਿਆਂ ਘਾੜਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਾੜਤਾਂ ਘਾੜਵਾਂ** (ਵਿ, ਪੁ) **'ਘਾੜਵਾਂ' ਤੇ 'ਘੜਵਾਂ' ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 'ਘਾੜਵਾਂ' ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । [ਘਾੜਵੇਂ ਘਾੜਵਿਆਂ ਘਾੜਵੀਂ ਇਲਿੰ) ਘਾੜਵੀਂਆਂ] ਘਾੜਾ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਘੜਨ ਵਾਲਾ ] ਘਾੜੇ ਘਾੜਿਆਂ ਘਿਓ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਿਓ-ਕਪੂਰੀ (ਵਿ) [ਇੱਕ ਰੰਗ] ਘਿਓ-ਕੁਆਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਿਓਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਮਿਠਿਆਈ] ਘਿਆਲ਼ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) [ : ਘਿਆਲ਼ ਮੱਝ] ਘਿੱਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਿੱਚ-ਮਿਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਿਣਾਉਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘਿਣਾਉਣੇ ਘਿਣਾਉਣਿਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀ (ਇਲਿੰ) ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ] ਘਿਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਘਿਰਦਾ : [ਘਿਰਦੇ ਘਿਰਦੀ ਘਿਰਦੀਆਂ; ਘਿਰਦਿਆਂ] ਘਿਰਦੋਂ : [ਘਿਰਦੀਓਂ ਘਿਰਦਿਓ ਘਿਰਦੀਓ] ਘਿਰਨਾ : [ਘਿਰਨੇ ਘਿਰਨੀ ਘਿਰਨੀਆਂ; ਘਿਰਨ ਘਿਰਨੋਂ] ਘਿਰਾਂ : [ਘਿਰੀਏ ਘਿਰੇਂ ਘਿਰੋ ਘਿਰੇ ਘਿਰਨ] ਘਿਰਾਂਗਾ/ਘਿਰਾਂਗੀ : [ਘਿਰਾਂਗੇ/ਘਿਰਾਂਗੀਆਂ ਘਿਰੇਂਗਾ/ਘਿਰੇਂਗੀ ਘਿਰੋਗੇ/ਘਿਰੋਗੀਆਂ ਘਿਰੇਗਾ/ਘਿਰੇਗੀ ਘਿਰਨਗੇ/ਘਿਰਨਗੀਆਂ] ਘਿਰਿਆ : [ਘਿਰੇ ਘਿਰੀ ਘਿਰੀਆਂ; ਘਿਰਿਆਂ] ਘਿਰੀਦਾ ਘਿਰੂੰ : [ਘਿਰੀਂ ਘਿਰਿਓ ਘਿਰੂ] ਘਿਰਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਿਰਨਾਯੋਗ (ਵਿ) ਘਿਰਨਿਤ (ਵਿ) ਘਿਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਘਿਰਨੀਆਂ ਘਿਰਨੀਓਂ] ਘਿਰਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਘਿਰਵਾਉਣਾ : [ਘਿਰਵਾਉਣੇ ਘਿਰਵਾਉਣੀ ਘਿਰਵਾਉਣੀਆਂ; ਘਿਰਵਾਉਣ ਘਿਰਵਾਉਣੋਂ] ਘਿਰਵਾਉਂਦਾ : [ਘਿਰਵਾਉਂਦੇ ਘਿਰਵਾਉਂਦੀ ਘਿਰਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਘਿਰਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਘਿਰਵਾਉਂਦੋਂ : [ਘਿਰਵਾਉਂਦੀਓਂ ਘਿਰਵਾਉਂਦਿਓ ਘਿਰਵਾਉਂਦੀਓ] ਘਿਰਵਾਊਂ : [ਘਿਰਵਾਈਂ ਘਿਰਵਾਇਓ ਘਿਰਵਾਊ] ਘਿਰਵਾਇਆ : [ਘਿਰਵਾਏ ਘਿਰਵਾਈ ਘਿਰਵਾਈਆਂ; ਘਿਰਵਾਇਆਂ] ਘਿਰਵਾਈਦਾ : [ਘਿਰਵਾਈਦੇ ਘਿਰਵਾਈਦੀ ਘਿਰਵਾਈਦੀਆਂ] ਘਿਰਵਾਵਾਂ : [ਘਿਰਵਾਈਏ ਘਿਰਵਾਏਂ ਘਿਰਵਾਓ ਘਿਰਵਾਏ ਘਿਰਵਾਉਣ] ਘਿਰਵਾਵਾਂਗਾ/ਘਿਰਵਾਵਾਂਗੀ : [ਘਿਰਵਾਵਾਂਗੇ/ਘਿਰਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਿਰਵਾਏਂਗਾ ਘਿਰਵਾਏਂਗੀ ਘਿਰਵਾਓਗੇ ਘਿਰਵਾਓਗੀਆਂ ਘਿਰਵਾਏਗਾ/ਘਿਰਵਾਏਗੀ ਘਿਰਵਾਉਣਗੇ/ਘਿਰਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਘਿਰਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘਿਰਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਘਿਰਾਉਣਾ : [ਘਿਰਾਉਣੇ ਘਿਰਾਉਣੀ ਘਿਰਾਉਣੀਆਂ; ਘਿਰਾਉਣ ਘਿਰਾਉਣੋਂ] ਘਿਰਾਉਂਦਾ : [ਘਿਰਾਉਂਦੇ ਘਿਰਾਉਂਦੀ ਘਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਘਿਰਾਉਂਦਿਆਂ] ਘਿਰਾਉਂਦੋਂ : [ਘਿਰਾਉਂਦੀਓਂ ਘਿਰਾਉਂਦਿਓ ਘਿਰਾਉਂਦੀਓ] ਘਿਰਾਊਂ : [ਘਿਰਾਈਂ ਘਿਰਾਇਓ ਘਿਰਾਊ] ਘਿਰਾਇਆ : [ਘਿਰਾਏ ਘਿਰਾਈ ਘਿਰਾਈਆਂ; ਘਿਰਾਇਆਂ] ਘਿਰਾਈਦਾ : [ਘਿਰਾਈਦੇ ਘਿਰਾਈਦੀ ਘਿਰਾਈਦੀਆਂ] ਘਿਰਾਵਾਂ : [ਘਿਰਾਈਏ ਘਿਰਾਏਂ ਘਿਰਾਓ ਘਿਰਾਏ ਘਿਰਾਉਣ] ਘਿਰਾਵਾਂਗਾ /ਘਿਰਾਵਾਂਗੀ : [ਘਿਰਾਵਾਂਗੇ ਘਿਰਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਿਰਾਏਂਗਾ/ਘਿਰਾਏਂਗੀ ਘਿਰਾਓਗੇ ਘਿਰਾਓਗੀਆਂ ਘਿਰਾਏਗਾ/ਘਿਰਾਏਗੀ ਘਿਰਾਉਣਗੇ/ਘਿਰਾਉਣਗੀਆਂ] ਘਿਰਾਓ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘਿਰਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੀਏ; ਘੀਆਕਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੀਆਕਸ਼ਾਂ ਘੀਆ-ਕੱਦੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੀਆ-ਕੱਦੂਆਂ ਘੀਆ-ਤੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੀਆ-ਤੋਰੀਆਂ ਘੀਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੀਸਾ ਘੀਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੀਸੀਆਂ ਘੁੱਸ (ਕਿ, ਅਕ) [=ਖੁੰਝ] :- ਘੁੱਸਣਾ : [ਘੁੱਸਣੇ ਘੁੱਸਣੀ ਘੁੱਸਣੀਆਂ; ਘੁੱਸਣ ਘੁੱਸਣੋਂ] ਘੁੱਸਦਾ : [ਘੁੱਸਦੇ ਘੁੱਸਦੀ ਘੁੱਸਦੀਆਂ; ਘੁੱਸਦਿਆਂ] ਘੁੱਸਦੋਂ : [ਘੁੱਸਦੀਓਂ ਘੁੱਸਦਿਓ ਘੁੱਸਦੀਓ] ਘੁੱਸਾਂ : [ਘੁੱਸੀਏ ਘੁੱਸੇਂ ਘੁੱਸੋ ਘੁੱਸੇ ਘੁੱਸਣ] ਘੁੱਸਾਂਗਾ/ਘੁੱਸਾਂਗੀ : [ਘੁੱਸਾਂਗੇ/ਘੁੱਸਾਂਗੀਆਂ ਘੁੱਸੇਂਗਾ/ਘੁੱਸੇਂਗੀ ਘੁੱਸੋਗੇ ਘੁੱਸੋਗੀਆਂ ਘੁੱਸੇਗਾ/ਘੁੱਸੇਗੀ ਘੁੱਸਣਗੇ/ਘੁੱਸਣਗੀਆਂ] ਘੁੱਸਿਆ : [ਘੁੱਸੇ ਘੁੱਸੀ ਘੁੱਸੀਆਂ; ਘੁੱਸਿਆਂ] ਘੁੱਸੀਦਾ ਘੁੱਸੂੰ : [ਘੁੱਸੀਂ ਘੁੱਸਿਓ ਘੁੱਸੂ] ਘੁਸਮੁਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਚਾਨਣ, ਹਨੇਰਾ ਰਲਵੇਂ-ਮਿਲਵੇਂ] ਘੁਸਮੁਸੇ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁਸੜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਘੁਸੜਦਾ : [ਘੁਸੜਦੇ ਘੁਸੜਦੀ ਘੁਸੜਦੀਆਂ; ਘੁਸੜਦਿਆਂ] ਘੁਸੜਦੋਂ : [ਘੁਸੜਦੀਓਂ ਘੁਸੜਦਿਓ ਘੁਸੜਦੀਓ] ਘੁਸੜਨਾ : [ਘੁਸੜਨੇ ਘੁਸੜਨੀ ਘੁਸੜਨੀਆਂ; ਘੁਸੜਨ ਘੁਸੜਨੋਂ] ਘੁਸੜਾਂ : [ਘੁਸੜੀਏ ਘੁਸੜੇਂ ਘੁਸੜੋ ਘੁਸੜੇ ਘੁਸੜਨ] ਘੁਸੜਾਂਗਾ/ਘੁਸੜਾਂਗੀ : [ਘੁਸੜਾਂਗੇ/ਘੁਸੜਾਂਗੀਆਂ ਘੁਸੜੇਂਗਾ/ਘੁਸੜੇਂਗੀ ਘੁਸੜੋਗੇ/ਘੁਸੜੋਗੀਆਂ ਘੁਸੜੇਗਾ/ਘੁਸੜੇਗੀ ਘੁਸੜਨਗੇ/ਘੁਸੜਨਗੀਆਂ] ਘੁਸੜਿਆ : [ਘੁਸੜੇ ਘੁਸੜੀ ਘੁਸੜੀਆਂ; ਘੁਸੜਿਆਂ] ਘੁਸੜੀਦਾ ਘੁਸੜੂੰ : [ਘੁਸੜੀਂ ਘੁਸੜਿਓ ਘੁਸੜੂ] ਘੁਸੇੜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘੁਸੇੜਦਾ : [ਘੁਸੇੜਦੇ ਘੁਸੇੜਦੀ ਘੁਸੇੜਦੀਆਂ; ਘੁਸੇੜਦਿਆਂ] ਘੁਸੇੜਦੋਂ : [ਘੁਸੇੜਦੀਓਂ ਘੁਸੇੜਦਿਓ ਘੁਸੇੜਦੀਓ] ਘੁਸੇੜਨਾ : [ਘੁਸੇੜਨੇ ਘੁਸੇੜਨੀ ਘੁਸੇੜਨੀਆਂ; ਘੁਸੇੜਨ ਘੁਸੇੜਨੋਂ] ਘੁਸੇੜਾਂ : [ਘੁਸੇੜੀਏ ਘੁਸੇੜੇਂ ਘੁਸੇੜੋ ਘੁਸੇੜੇ ਘੁਸੇੜਨ] ਘੁਸੇੜਾਂਗਾ/ਘੁਸੇੜਾਂਗੀ : [ਘੁਸੇੜਾਂਗੇ/ਘੁਸੇੜਾਂਗੀਆਂ ਘੁਸੇੜੇਂਗਾ/ਘੁਸੇੜੇਂਗੀ ਘੁਸੇੜੋਗੇ/ਘੁਸੇੜੋਗੀਆਂ ਘੁਸੇੜੇਗਾ/ਘੁਸੇੜੇਗੀ ਘੁਸੇੜਨਗੇ/ਘੁਸੇੜਨਗੀਆਂ] ਘੁਸੇੜਿਆ : [ਘੁਸੇੜੇ ਘੁਸੇੜੀ ਘੁਸੇੜੀਆਂ; ਘੁਸੇੜਿਆਂ] ਘੁਸੇੜੀਦਾ : [ਘੁਸੇੜੀਦੇ ਘੁਸੇੜੀਦੀ ਘੁਸੇੜੀਦੀਆਂ] ਘੁਸੇੜੂੰ : [ਘੁਸੇੜੀਂ ਘੁਸੇੜਿਓ ਘੁਸੇੜੂ] ਘੁਕਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘੁਕਾਉਣਾ : [ਘੁਕਾਉਣੇ ਘੁਕਾਉਣੀ ਘੁਕਾਉਣੀਆਂ; ਘੁਕਾਉਣ ਘੁਕਾਉਣੋਂ] ਘੁਕਾਉਂਦਾ : [ਘੁਕਾਉਂਦੇ ਘੁਕਾਉਂਦੀ ਘੁਕਾਉਂਦੀਆਂ; ਘੁਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਘੁਕਾਉਂਦੋਂ : [ਘੁਕਾਉਂਦੀਓਂ ਘੁਕਾਉਂਦਿਓ ਘੁਕਾਉਂਦੀਓ] ਘੁਕਾਊਂ : [ਘੁਕਾਈਂ ਘੁਕਾਇਓ ਘੁਕਾਊ] ਘੁਕਾਇਆ : [ਘੁਕਾਏ ਘੁਕਾਈ ਘੁਕਾਈਆਂ; ਘੁਕਾਇਆਂ] ਘੁਕਾਈਦਾ : [ਘੁਕਾਈਦੇ ਘੁਕਾਈਦੀ ਘੁਕਾਈਦੀਆਂ] ਘੁਕਾਵਾਂ : [ਘੁਕਾਈਏ ਘੁਕਾਏਂ ਘੁਕਾਓ ਘੁਕਾਏ ਘੁਕਾਉਣ] ਘੁਕਾਵਾਂਗਾ/ਘੁਕਾਵਾਂਗੀ : [ਘੁਕਾਵਾਂਗੇ/ਘੁਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘੁਕਾਏਂਗਾ ਘੁਕਾਏਂਗੀ ਘੁਕਾਓਗੇ ਘੁਕਾਓਗੀਆਂ ਘੁਕਾਏਗਾ/ਘੁਕਾਏਗੀ ਘੁਕਾਉਣਗੇ/ਘੁਕਾਉਣਗੀਆਂ] ਘੁੱਗ (ਕਿਵਿ) [ : ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ] ਘੁੰਗਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁੰਗਰਾਂ ਘੁੰਗਰਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁੰਗਰਾਲ਼ਾਂ ਘੁੰਗਰਾਲ਼ੇ (ਵਿ, ਪੁ, ਬਵ) ਘੁੰਗਰਾਲ਼ਿਆਂ ਘੁੰਗਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਘੁੰਗਰੀ (ਇਲਿੰ) ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਘੁੱਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁੱਗੀਆਂ ਘੁੱਗੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੁੱਗੂਆਂ; ਘੁੱਗੂਆ (ਸੰਬੋ) ਘੁੱਗੂਓ ਘੁੱਗੂ-ਘੋੜੇ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਘੁੱਗੂ-ਘੋੜਿਆਂ ਘੁੰਙਣੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) * ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਘੁੰਙਣੀਆਂ ਘੁਟ** (ਕਿ, ਅਕ) :- **ਘੋਟਣਾ ਦਾ ਕਰਮਣੀ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਮਸਾਲਾ ਘੁਟ ਗਿਆ। ਘੁਟਣਾ : [ਘੁਟਣੇ ਘੁਟਣੀ ਘੁਟਣੀਆਂ; ਘੁਟਣ ਘੁਟਣੋਂ] ਘੁਟਦਾ : [ਘੁਟਦੇ ਘੁਟਦੀ ਘੁਟਦੀਆਂ; ਘੁਟਦਿਆਂ] ਘੁਟਿਆ : [ਘੁਟੇ ਘੁਟੀ ਘੁਟੀਆਂ; ਘੁਟਿਆਂ] ਘੁਟੂ ਘੁਟੇ : ਘੁਟਣ ਘੁਟੇਗਾ/ਘੁਟੇਗੀ : ਘੁਟਣਗੇ/ਘੁਟਣਗੀਆਂ ਘੁੱਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੁੱਟਾਂ ਘੁੱਟੀਂ ਘੁੱਟੋਂ; +ਘੁੱਟੋ-ਵੱਟੀ (ਕਿਵਿ) ਘੁੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਗਲ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ] ਘੁੱਟ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘੁੱਟਣਾ : [ਘੁੱਟਣੇ ਘੁੱਟਣੀ ਘੁੱਟਣੀਆਂ; ਘੁੱਟਣ ਘੁੱਟਣੋਂ] ਘੁੱਟਦਾ : [ਘੁੱਟਦੇ ਘੁੱਟਦੀ ਘੁੱਟਦੀਆਂ; ਘੁੱਟਦਿਆਂ] ਘੁੱਟਦੋਂ : [ਘੁੱਟਦੀਓਂ ਘੁੱਟਦਿਓ ਘੁੱਟਦੀਓ] ਘੁੱਟਾਂ : [ਘੁੱਟੀਏ ਘੁੱਟੇਂ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟੇ ਘੁੱਟਣ] ਘੁੱਟਾਂਗਾ/ਘੁੱਟਾਂਗੀ : [ਘੁੱਟਾਂਗੇ/ਘੁੱਟਾਂਗੀਆਂ ਘੁੱਟੇਂਗਾ/ਘੁੱਟੇਂਗੀ ਘੁੱਟੋਗੇ ਘੁੱਟੋਗੀਆਂ ਘੁੱਟੇਗਾ/ਘੁੱਟੇਗੀ ਘੁੱਟਣਗੇ/ਘੁੱਟਣਗੀਆਂ] ਘੁੱਟਿਆ : [ਘੁੱਟੇ ਘੁੱਟੀ ਘੁੱਟੀਆਂ; ਘੁੱਟਿਆਂ] ਘੁੱਟੀਦਾ : [ਘੁੱਟੀਦੇ ਘੁੱਟੀਦੀ ਘੁੱਟੀਦੀਆਂ] ਘੁੱਟੂੰ : [ਘੁੱਟੀਂ ਘੁੱਟਿਓ ਘੁੱਟੂ] ਘੁਟੰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਤੰਗ ਮੋਹਰੀ ਵਾਲਾ ਪਜਾਮਾ] [ਘੁਟੰਨੇ ਘੁਟੰਨਿਆਂ ਘੁਟੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਘੁਟੰਨੀਆਂ] ਘੁਟਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਘੁਟਵਾਉਣਾ : [ਘੁਟਵਾਉਣੇ ਘੁਟਵਾਉਣੀ ਘੁਟਵਾਉਣੀਆਂ; ਘੁਟਵਾਉਣ ਘੁਟਵਾਉਣੋਂ] ਘੁਟਵਾਉਂਦਾ : [ਘੁਟਵਾਉਂਦੇ ਘੁਟਵਾਉਂਦੀ ਘੁਟਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਘੁਟਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਘੁਟਵਾਉਂਦੋਂ : [ਘੁਟਵਾਉਂਦੀਓਂ ਘੁਟਵਾਉਂਦਿਓ ਘੁਟਵਾਉਂਦੀਓ] ਘੁਟਵਾਊਂ : [ਘੁਟਵਾਈਂ ਘੁਟਵਾਇਓ ਘੁਟਵਾਊ] ਘੁਟਵਾਇਆ : [ਘੁਟਵਾਏ ਘੁਟਵਾਈ ਘੁਟਵਾਈਆਂ; ਘੁਟਵਾਇਆਂ] ਘੁਟਵਾਈਦਾ : [ਘੁਟਵਾਈਦੇ ਘੁਟਵਾਈਦੀ ਘੁਟਵਾਈਦੀਆਂ] ਘੁਟਵਾਵਾਂ : [ਘੁਟਵਾਈਏ ਘੁਟਵਾਏਂ ਘੁਟਵਾਓ ਘੁਟਵਾਏ ਘੁਟਵਾਉਣ] ਘੁਟਵਾਵਾਂਗਾ/ਘੁਟਵਾਵਾਂਗੀ : [ਘੁਟਵਾਵਾਂਗੇ/ਘੁਟਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘੁਟਵਾਏਂਗਾ ਘੁਟਵਾਏਂਗੀ ਘੁਟਵਾਓਗੇ ਘੁਟਵਾਓਗੀਆਂ ਘੁਟਵਾਏਗਾ/ਘੁਟਵਾਏਗੀ ਘੁਟਵਾਉਣਗੇ/ਘੁਟਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਘੁਟਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੁਟਵੇਂ ਘੁਟਵਿਆਂ ਘੁਟਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਘੁਟਵੀਂਆਂ] ਘੁਟਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁਟਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਘੁਟਾਉਣਾ : [ਘੁਟਾਉਣੇ ਘੁਟਾਉਣੀ ਘੁਟਾਉਣੀਆਂ; ਘੁਟਾਉਣ ਘੁਟਾਉਣੋਂ] ਘੁਟਾਉਂਦਾ : [ਘੁਟਾਉਂਦੇ ਘੁਟਾਉਂਦੀ ਘੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਘੁਟਾਉਂਦਿਆਂ] ਘੁਟਾਉਂਦੋਂ : [ਘੁਟਾਉਂਦੀਓਂ ਘੁਟਾਉਂਦਿਓ ਘੁਟਾਉਂਦੀਓ] ਘੁਟਾਊਂ : [ਘੁਟਾਈਂ ਘੁਟਾਇਓ ਘੁਟਾਊ] ਘੁਟਾਇਆ : [ਘੁਟਾਏ ਘੁਟਾਈ ਘੁਟਾਈਆਂ; ਘੁਟਾਇਆਂ] ਘੁਟਾਈਦਾ : [ਘੁਟਾਈਦੇ ਘੁਟਾਈਦੀ ਘੁਟਾਈਦੀਆਂ] ਘੁਟਾਵਾਂ : [ਘੁਟਾਈਏ ਘੁਟਾਏਂ ਘੁਟਾਓ ਘੁਟਾਏ ਘੁਟਾਉਣ] ਘੁਟਾਵਾਂਗਾ /ਘੁਟਾਵਾਂਗੀ : [ਘੁਟਾਵਾਂਗੇ ਘੁਟਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘੁਟਾਏਂਗਾ/ਘੁਟਾਏਂਗੀ ਘੁਟਾਓਗੇ ਘੁਟਾਓਗੀਆਂ ਘੁਟਾਏਗਾ/ਘੁਟਾਏਗੀ ਘੁਟਾਉਣਗੇ/ਘੁਟਾਉਣਗੀਆਂ] ਘੁਟਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁੱਟਿਆ-ਘੁੱਟਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੁੱਟੇ-ਘੁੱਟੇ ਘੁੱਟਿਆਂ-ਘੁੱਟਿਆਂ ਘੁੱਟੀ-ਘੁੱਟੀ (ਇਲਿੰ) ਘੁੱਟੀਆਂ-ਘੁੱਟੀਆਂ] ਘੁੱਟਿਆ-ਵੱਟਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੁੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਘੁੱਟਿਆਂ-ਵੱਟਿਆਂ ਘੁੱਟੀ-ਵੱਟੀ (ਇਲਿੰ) ਘੁੱਟੀਆਂ-ਵੱਟੀਆਂ] ਘੁੱਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁੱਟੀਆਂ ਘੁੱਟੋ-ਵੱਟੀ (ਕਿਵਿ) ਘੁੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੁੰਡਾਂ ਘੁੰਡੋਂ; ਘੁੰਡ-ਚੁਕਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁੰਡ-ਲੁਹਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁੰਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁੰਡੀਆਂ ਘੁੰਡੀਓਂ]; ਘੁੰਡੀਦਾਰ (ਵਿ) ਘੁੰਡੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਬੋਹਲ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ] *ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਘੁੰਡੀਆਂ ਘੁੰਡੀ-ਡੋਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੁੰਡੀ-ਡੋਡੇ ਘੁੰਡੀ-ਡੋਡਿਆਂ ਘੁਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੁਣ-ਖਾਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੁਣ-ਖਾਧੇ ਘੁਣ-ਖਾਧਿਆਂ ਘੁਣ-ਖਾਧੀ (ਇਲਿੰ) ਘੁਣ-ਖਾਧੀਆਂ]; ਘੁਣਾਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੁਣਾਧੇ ਘੁਣਾਧਿਆਂ ਘੁਣਾਧੀ (ਇਲਿੰ) ਘੁਣਾਧੀਆਂ] ਘੁੰਤਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁੰਤਰਾਂ; ਘੁੰਤਰਬਾਜ਼ (ਵਿ) ਘੁੰਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਘੁੰਤਰਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁੰਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਘੁੰਤਰੀਆਂ ਘੁਤਿੱਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁਤਿੱਤਾਂ ਘੁਤਿੱਤੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਘੁਤਿੱਤੀਆਂ ਘੁੱਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਘਚਾਨੀ; ਲਹਿੰਦੀ] ਘੁੱਤੀਆਂ ਘੁੱਥਾ** (ਵਿ, ਪੁ) **ਕਿਰਿਆ ‘ਘੁੱਸਣਾ (ਖੁੰਝਣਾ) ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭੂਤ-ਕ੍ਰਿਦੰਤ । [ਘੁੱਥੇ ਘੁੱਥਿਆਂ ਘੁੱਥੀ (ਇਲਿੰ) ਘੁੱਥੀਆਂ] ਘੁੱਪ (ਵਿ) ਘੁੰਮ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਘੁੰਮਣਾ : [ਘੁੰਮਣੇ ਘੁੰਮਣੀ ਘੁੰਮਣੀਆਂ; ਘੁੰਮਣ ਘੁੰਮਣੋਂ] ਘੁੰਮਦਾ : [ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ; ਘੁੰਮਦਿਆਂ] ਘੁੰਮਦੋਂ : [ਘੁੰਮਦੀਓਂ ਘੁੰਮਦਿਓ ਘੁੰਮਦੀਓ] ਘੁੰਮਾਂ : [ਘੁੰਮੀਏ ਘੁੰਮੇਂ ਘੁੰਮੋ ਘੁੰਮੇ ਘੁੰਮਣ] ਘੁੰਮਾਂਗਾ/ਘੁੰਮਾਂਗੀ : [ਘੁੰਮਾਂਗੇ/ਘੁੰਮਾਂਗੀਆਂ ਘੁੰਮੇਂਗਾ/ਘੁੰਮੇਂਗੀ ਘੁੰਮੋਗੇ ਘੁੰਮੋਗੀਆਂ ਘੁੰਮੇਗਾ/ਘੁੰਮੇਗੀ ਘੁੰਮਣਗੇ/ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ] ਘੁੰਮਿਆ : [ਘੁੰਮੇ ਘੁੰਮੀ ਘੁੰਮੀਆਂ; ਘੁੰਮਿਆਂ] ਘੁੰਮੀਦਾ ਘੁੰਮੂੰ : [ਘੁੰਮੀਂ ਘੁੰਮਿਓ ਘੁੰਮੂ] ਘੁਮਕਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁਮਕਾਰਾਂ ਘੁੰਮਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਘੁੰਮਣਾਂ ਘੁੰਮਣੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰਾਂ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਂ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੋਂ; ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਓਂ] ਘੁਮਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘੁਮਾਉਣਾ : [ਘੁਮਾਉਣੇ ਘੁਮਾਉਣੀ ਘੁਮਾਉਣੀਆਂ; ਘੁਮਾਉਣ ਘੁਮਾਉਣੋਂ] ਘੁਮਾਉਂਦਾ : [ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ; ਘੁਮਾਉਂਦਿਆਂ] ਘੁਮਾਉਂਦੋਂ : [ਘੁਮਾਉਂਦੀਓਂ ਘੁਮਾਉਂਦਿਓ ਘੁਮਾਉਂਦੀਓ] ਘੁਮਾਊਂ : [ਘੁਮਾਈਂ ਘੁਮਾਇਓ ਘੁਮਾਊ] ਘੁਮਾਇਆ : [ਘੁਮਾਏ ਘੁਮਾਈ ਘੁਮਾਈਆਂ; ਘੁਮਾਇਆਂ] ਘੁਮਾਈਦਾ : [ਘੁਮਾਈਦੇ ਘੁਮਾਈਦੀ ਘੁਮਾਈਦੀਆਂ] ਘੁਮਾਵਾਂ : [ਘੁਮਾਈਏ ਘੁਮਾਏਂ ਘੁਮਾਓ ਘੁਮਾਏ ਘੁਮਾਉਣ] ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ/ਘੁਮਾਵਾਂਗੀ : [ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ/ਘੁਮਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘੁਮਾਏਂਗਾ ਘੁਮਾਏਂਗੀ ਘੁਮਾਓਗੇ ਘੁਮਾਓਗੀਆਂ ਘੁਮਾਏਗਾ/ਘੁਮਾਏਗੀ ਘੁਮਾਉਣਗੇ/ਘੁਮਾਉਣਗੀਆਂ] ਘੁਮਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘੁਮਾਵਾਂ ਘੁਮਾਓਂ] ਘੁਮਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁਮਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਘੁਮਾਣੀਆਂ ਘੁਮਾਣੀਓਂ] ਘੁਮੇਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਚੱਕਰ; ਮਲ] ਘੁਰਕ (ਕਿ, ਸਕ/ਅਕ) :- ਘੁਰਕਣਾ : [ਘੁਰਕਣੇ ਘੁਰਕਣੀ ਘੁਰਕਣੀਆਂ; ਘੁਰਕਣ ਘੁਰਕਣੋਂ] ਘੁਰਕਦਾ : [ਘੁਰਕਦੇ ਘੁਰਕਦੀ ਘੁਰਕਦੀਆਂ; ਘੁਰਕਦਿਆਂ] ਘੁਰਕਦੋਂ : [ਘੁਰਕਦੀਓਂ ਘੁਰਕਦਿਓ ਘੁਰਕਦੀਓ] ਘੁਰਕਾਂ : [ਘੁਰਕੀਏ ਘੁਰਕੇਂ ਘੁਰਕੋ ਘੁਰਕੇ ਘੁਰਕਣ] ਘੁਰਕਾਂਗਾ/ਘੁਰਕਾਂਗੀ : [ਘੁਰਕਾਂਗੇ/ਘੁਰਕਾਂਗੀਆਂ ਘੁਰਕੇਂਗਾ/ਘੁਰਕੇਂਗੀ ਘੁਰਕੋਗੇ ਘੁਰਕੋਗੀਆਂ ਘੁਰਕੇਗਾ/ਘੁਰਕੇਗੀ ਘੁਰਕਣਗੇ/ਘੁਰਕਣਗੀਆਂ] ਘੁਰਕਿਆ : [ਘੁਰਕੇ ਘੁਰਕੀ ਘੁਰਕੀਆਂ; ਘੁਰਕਿਆਂ] ਘੁਰਕੀਦਾ ਘੁਰਕੂੰ : [ਘੁਰਕੀਂ ਘੁਰਕਿਓ ਘੁਰਕੂ] ਘੁਰਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁਰਕੀਆਂ ਘੁਰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘੁਰਨੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਘੁਰਨਿਓਂ] ਘੁਰ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਉਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ] [ਘੁਰ੍ਹੇ ਘੁਰ੍ਹਿਆਂ ਘੁਰ੍ਹਿਓਂ] ਘੁਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੁਰੇ ਘੁਰਿਆਂ ਘੁਰਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੁਰਾੜੇ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਘੁਰਾੜੇਮਾਰ (ਵਿ) ਘੁਰਾੜੇਮਾਰਾਂ ਘੁਲਾੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਲ] [ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਘੁਲਾੜੀਓਂ] ਘੁਲ਼ (ਕਿ, ਅਕ) [ :ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲ਼ਦੇ ਸਨ] :- ਘੁਲ਼ਦਾ : [ਘੁਲ਼ਦੇ ਘੁਲ਼ਦੀ ਘੁਲ਼ਦੀਆਂ; ਘੁਲ਼ਦਿਆਂ] ਘੁਲ਼ਦੋਂ : [ਘੁਲ਼ਦੀਓਂ ਘੁਲ਼ਦਿਓ ਘੁਲ਼ਦੀਓ] ਘੁਲ਼ਨਾ : [ਘੁਲ਼ਨੇ ਘੁਲ਼ਨੀ ਘੁਲ਼ਨੀਆਂ; ਘੁਲ਼ਨ ਘੁਲ਼ਨੋਂ] ਘੁਲ਼ਾਂ : [ਘੁਲ਼ੀਏ ਘੁਲ਼ੇਂ ਘੁਲ਼ੋ ਘੁਲ਼ੇ ਘੁਲ਼ਨ] ਘੁਲ਼ਾਂਗਾ/ਘੁਲ਼ਾਂਗੀ : [ਘੁਲ਼ਾਂਗੇ/ਘੁਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਘੁਲ਼ੇਂਗਾ/ਘੁਲ਼ੇਂਗੀ ਘੁਲ਼ੋਗੇ/ਘੁਲ਼ੋਗੀਆਂ ਘੁਲ਼ੇਗਾ/ਘੁਲ਼ੇਗੀ ਘੁਲ਼ਨਗੇ/ਘੁਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਘੁਲ਼ਿਆ : [ਘੁਲ਼ੇ ਘੁਲ਼ੀ ਘੁਲ਼ੀਆਂ; ਘੁਲ਼ਿਆਂ] ਘੁਲ਼ੀਦਾ ਘੁਲ਼ੂੰ : [ਘੁਲ਼ੀਂ ਘੁਲ਼ਿਓ ਘੁਲ਼ੂ] ਘੁਲ਼ (ਕਿ, ਅਕ) [ : ਸਾਬਣ ਘੁਲ ਗਿਆ] :- ਘੁਲ਼ਦਾ : [ਘੁਲ਼ਦੇ ਘੁਲ਼ਦੀ ਘੁਲ਼ਦੀਆਂ; ਘੁਲ਼ਦਿਆਂ] ਘੁਲ਼ਨਾ : [ਘੁਲ਼ਨੇ ਘੁਲ਼ਨੀ ਘੁਲ਼ਨੀਆਂ; ਘੁਲ਼ਨ ਘੁਲ਼ਨੋਂ] ਘੁਲ਼ਿਆ : [ਘੁਲ਼ੇ ਘੁਲ਼ੀ ਘੁਲ਼ੀਆਂ; ਘੁਲ਼ਿਆਂ] ਘੁਲ਼ੂ : ਘੁਲ਼ੇ : ਘੁਲ਼ਨ ਘੁਲ਼ੇਗਾ/ਘੁਲ਼ੇਗੀ ਘੁਲ਼ਨਗੇ/ਘੁਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਘੁਲ਼ਨਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਘੁਲ਼ਨਸ਼ੀਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁਲ਼ਨਹਾਰ (ਵਿ) ਘੁਲ਼-ਮਿਲ਼ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਘੁਲ਼ਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਘੁਲ਼ਵਾਉਣਾ : [ਘੁਲ਼ਵਾਉਣੇ ਘੁਲ਼ਵਾਉਣੀ ਘੁਲ਼ਵਾਉਣੀਆਂ; ਘੁਲ਼ਵਾਉਣ ਘੁਲ਼ਵਾਉਣੋਂ] ਘੁਲ਼ਵਾਉਂਦਾ : [ਘੁਲ਼ਵਾਉਂਦੇ ਘੁਲ਼ਵਾਉਂਦੀ ਘੁਲ਼ਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਘੁਲ਼ਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਘੁਲ਼ਵਾਉਂਦੋਂ : [ਘੁਲ਼ਵਾਉਂਦੀਓਂ ਘੁਲ਼ਵਾਉਂਦਿਓ ਘੁਲ਼ਵਾਉਂਦੀਓ] ਘੁਲ਼ਵਾਊਂ : [ਘੁਲ਼ਵਾਈਂ ਘੁਲ਼ਵਾਇਓ ਘੁਲ਼ਵਾਊ] ਘੁਲ਼ਵਾਇਆ : [ਘੁਲ਼ਵਾਏ ਘੁਲ਼ਵਾਈ ਘੁਲ਼ਵਾਈਆਂ; ਘੁਲ਼ਵਾਇਆਂ] ਘੁਲ਼ਵਾਈਦਾ : [ਘੁਲ਼ਵਾਈਦੇ ਘੁਲ਼ਵਾਈਦੀ ਘੁਲ਼ਵਾਈਦੀਆਂ] ਘੁਲ਼ਵਾਵਾਂ : [ਘੁਲ਼ਵਾਈਏ ਘੁਲ਼ਵਾਏਂ ਘੁਲ਼ਵਾਓ ਘੁਲ਼ਵਾਏ ਘੁਲ਼ਵਾਉਣ] ਘੁਲ਼ਵਾਵਾਂਗਾ/ਘੁਲ਼ਵਾਵਾਂਗੀ : [ਘੁਲ਼ਵਾਵਾਂਗੇ/ਘੁਲ਼ਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘੁਲ਼ਵਾਏਂਗਾ ਘੁਲ਼ਵਾਏਂਗੀ ਘੁਲ਼ਵਾਓਗੇ ਘੁਲ਼ਵਾਓਗੀਆਂ ਘੁਲ਼ਵਾਏਗਾ/ਘੁਲ਼ਵਾਏਗੀ ਘੁਲ਼ਵਾਉਣਗੇ/ਘੁਲ਼ਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਘੁਲ਼ਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁਲ਼ਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਘੁਲ਼ਾਉਣਾ : [ਘੁਲ਼ਾਉਣੇ ਘੁਲ਼ਾਉਣੀ ਘੁਲ਼ਾਉਣੀਆਂ; ਘੁਲ਼ਾਉਣ ਘੁਲ਼ਾਉਣੋਂ] ਘੁਲ਼ਾਉਂਦਾ : [ਘੁਲ਼ਾਉਂਦੇ ਘੁਲ਼ਾਉਂਦੀ ਘੁਲ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਘੁਲ਼ਾਉਂਦਿਆਂ] ਘੁਲ਼ਾਉਂਦੋਂ : [ਘੁਲ਼ਾਉਂਦੀਓਂ ਘੁਲ਼ਾਉਂਦਿਓ ਘੁਲ਼ਾਉਂਦੀਓ] ਘੁਲ਼ਾਊਂ : [ਘੁਲ਼ਾਈਂ ਘੁਲ਼ਾਇਓ ਘੁਲ਼ਾਊ] ਘੁਲ਼ਾਇਆ : [ਘੁਲ਼ਾਏ ਘੁਲ਼ਾਈ ਘੁਲ਼ਾਈਆਂ; ਘੁਲ਼ਾਇਆਂ] ਘੁਲ਼ਾਈਦਾ : [ਘੁਲ਼ਾਈਦੇ ਘੁਲ਼ਾਈਦੀ ਘੁਲ਼ਾਈਦੀਆਂ] ਘੁਲ਼ਾਵਾਂ : [ਘੁਲ਼ਾਈਏ ਘੁਲ਼ਾਏਂ ਘੁਲ਼ਾਓ ਘੁਲ਼ਾਏ ਘੁਲ਼ਾਉਣ] ਘੁਲ਼ਾਵਾਂਗਾ /ਘੁਲ਼ਾਵਾਂਗੀ : [ਘੁਲ਼ਾਵਾਂਗੇ ਘੁਲ਼ਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘੁਲ਼ਾਏਂਗਾ/ਘੁਲ਼ਾਏਂਗੀ ਘੁਲ਼ਾਓਗੇ ਘੁਲ਼ਾਓਗੀਆਂ ਘੁਲ਼ਾਏਗਾ/ਘੁਲ਼ਾਏਗੀ ਘੁਲ਼ਾਉਣਗੇ/ਘੁਲ਼ਾਉਣਗੀਆਂ] ਘੁਲ਼ਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੁਲ਼ਾਟੀ (ਵਿ, ਪੁ) [ਮਲ] ਘੁਲ਼ਾਟੀਆ (ਵਿ. ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘੁਲ਼ਾਟੀਏ ਘੁਲ਼ਾਟੀਆਂ ਘੁਲ਼ਾਟੀਓ] ਘੂੰਆਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘੂੰਏਂ ਘੂੰਇਆਂ ਘੂੰਈਂ (ਇਲਿੰ) ਘੂੰਈਆਂ] ਘੂਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਘੂਕਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੂਕ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਘੂਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਘੂਕਣਾ : [ਘੂਕਣੇ ਘੂਕਣੀ ਘੂਕਣੀਆਂ; ਘੂਕਣ ਘੂਕਣੋਂ] ਘੂਕਦਾ : [ਘੂਕਦੇ ਘੂਕਦੀ ਘੂਕਦੀਆਂ; ਘੂਕਦਿਆਂ] ਘੂਕਦੋਂ : [ਘੂਕਦੀਓਂ ਘੂਕਦਿਓ ਘੂਕਦੀਓ] ਘੂਕਾਂ : [ਘੂਕੀਏ ਘੂਕੇਂ ਘੂਕੋ ਘੂਕੇ ਘੂਕਣ] ਘੂਕਾਂਗਾ/ਘੂਕਾਂਗੀ : [ਘੂਕਾਂਗੇ/ਘੂਕਾਂਗੀਆਂ ਘੂਕੇਂਗਾ/ਘੂਕੇਂਗੀ ਘੂਕੋਗੇ ਘੂਕੋਗੀਆਂ ਘੂਕੇਗਾ/ਘੂਕੇਗੀ ਘੂਕਣਗੇ/ਘੂਕਣਗੀਆਂ] ਘੂਕਿਆ : [ਘੂਕੇ ਘੂਕੀ ਘੂਕੀਆਂ; ਘੂਕਿਆਂ] ਘੂਕੀਦਾ ਘੂਕੂੰ : [ਘੂਕੀਂ ਘੂਕਿਓ ਘੂਕੂ] ਘੂਕਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੂਕਰਾਂ ਘੂਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੂੰ-ਘੂੰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੂਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਧਾਗੇ ਦੀ ਛੱਲੀ 'ਚ ਪਈ ਖਿੱਚ] ਘੂਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ : ਘੂਰਿਆ ਮੁੱਢਾ] [ਘੂਰੇ ਘੂਰਿਆਂ ਘੂਰੀ (ਇਲਿੰ) [ : ਘੂਰੀ ਛੱਲੀ] ਘੂਰੀਆਂ] ਘੂਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੂਰਾਂ; ਘੂਰ-ਘੱਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੂਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘੂਰਦਾ : [ਘੂਰਦੇ ਘੂਰਦੀ ਘੂਰਦੀਆਂ; ਘੂਰਦਿਆਂ] ਘੂਰਦੋਂ : [ਘੂਰਦੀਓਂ ਘੂਰਦਿਓ ਘੂਰਦੀਓ] ਘੂਰਨਾ : [ਘੂਰਨੇ ਘੂਰਨੀ ਘੂਰਨੀਆਂ; ਘੂਰਨ ਘੂਰਨੋਂ] ਘੂਰਾਂ : [ਘੂਰੀਏ ਘੂਰੇਂ ਘੂਰੋ ਘੂਰੇ ਘੂਰਨ] ਘੂਰਾਂਗਾ/ਘੂਰਾਂਗੀ : [ਘੂਰਾਂਗੇ/ਘੂਰਾਂਗੀਆਂ ਘੂਰੇਂਗਾ/ਘੂਰੇਂਗੀ ਘੂਰੋਗੇ/ਘੂਰੋਗੀਆਂ ਘੂਰੇਗਾ/ਘੂਰੇਗੀ ਘੂਰਨਗੇ/ਘੂਰਨਗੀਆਂ] ਘੂਰਿਆ : [ਘੂਰੇ ਘੂਰੀ ਘੂਰੀਆਂ; ਘੂਰਿਆਂ] ਘੂਰੀਦਾ : [ਘੂਰੀਦੇ ਘੂਰੀਦੀ ਘੂਰੀਦੀਆਂ] ਘੂਰੂੰ : [ਘੂਰੀਂ ਘੂਰਿਓ ਘੂਰੂ] ਘੂਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੂਰੀਆਂ; †ਘੂਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੇਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੇਸਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੇਸਲ਼ੇ ਘੇਸਲ਼ਿਆਂ ਘੇਸਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਘੇਸਲ਼ੀਆਂ]; ਘੇਸਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੇਸੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕੜਬ ਦਾ ਪੂਲ਼ਾ] ਘੇਸੂਆਂ ਘੇਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੇਪੇ ਘੇਪਿਆਂ ਘੇਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਘੇਰਾ] ਘੇਰਾਂ; †ਘੇਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੇਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਦਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਪਈ] ਘੇਰਾਂ ਘੇਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘੇਰਦਾ : [ਘੇਰਦੇ ਘੇਰਦੀ ਘੇਰਦੀਆਂ; ਘੇਰਦਿਆਂ] ਘੇਰਦੋਂ : [ਘੇਰਦੀਓਂ ਘੇਰਦਿਓ ਘੇਰਦੀਓ] ਘੇਰਨਾ : [ਘੇਰਨੇ ਘੇਰਨੀ ਘੇਰਨੀਆਂ; ਘੇਰਨ ਘੇਰਨੋਂ] ਘੇਰਾਂ : [ਘੇਰੀਏ ਘੇਰੇਂ ਘੇਰੋ ਘੇਰੇ ਘੇਰਨ] ਘੇਰਾਂਗਾ/ਘੇਰਾਂਗੀ : [ਘੇਰਾਂਗੇ/ਘੇਰਾਂਗੀਆਂ ਘੇਰੇਂਗਾ/ਘੇਰੇਂਗੀ ਘੇਰੋਗੇ/ਘੇਰੋਗੀਆਂ ਘੇਰੇਗਾ/ਘੇਰੇਗੀ ਘੇਰਨਗੇ/ਘੇਰਨਗੀਆਂ] ਘੇਰਿਆ : [ਘੇਰੇ ਘੇਰੀ ਘੇਰੀਆਂ; ਘੇਰਿਆਂ] ਘੇਰੀਦਾ : [ਘੇਰੀਦੇ ਘੇਰੀਦੀ ਘੇਰੀਦੀਆਂ] ਘੇਰੂੰ : [ਘੇਰੀਂ ਘੇਰਿਓ ਘੇਰੂ] ਘੇਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੇਰਨੀਆਂ ਘੇਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘੇਰੇ ਘੇਰਿਆਂ ਘੇਰਿਓਂ]; ਘੇਰੇਦਾਰ (ਵਿ) ਘੈਰ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *'ਗਹਿਰ' ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਘੈਰੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹਿੰਦੀ] ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ; ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ (ਵਿ) ਘੋਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਢੰਡੋਰਾ; ਮਲ] ਘੋਹੇ; ਘੋਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੋਖਾਂ; ਘੋਖ-ਪੜਚੋਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਘੋਖੀ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋਖ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘੋਖਣਾ : [ਘੋਖਣੇ ਘੋਖਣੀ ਘੋਖਣੀਆਂ; ਘੋਖਣ ਘੋਖਣੋਂ] ਘੋਖਦਾ : [ਘੋਖਦੇ ਘੋਖਦੀ ਘੋਖਦੀਆਂ; ਘੋਖਦਿਆਂ] ਘੋਖਦੋਂ : [ਘੋਖਦੀਓਂ ਘੋਖਦਿਓ ਘੋਖਦੀਓ] ਘੋਖਾਂ : [ਘੋਖੀਏ ਘੋਖੇਂ ਘੋਖੋ ਘੋਖੇ ਘੋਖਣ] ਘੋਖਾਂਗਾ/ਘੋਖਾਂਗੀ : [ਘੋਖਾਂਗੇ/ਘੋਖਾਂਗੀਆਂ ਘੋਖੇਂਗਾ/ਘੋਖੇਂਗੀ ਘੋਖੋਗੇ ਘੋਖੋਗੀਆਂ ਘੋਖੇਗਾ/ਘੋਖੇਗੀ ਘੋਖਣਗੇ/ਘੋਖਣਗੀਆਂ] ਘੋਖਿਆ : [ਘੋਖੇ ਘੋਖੀ ਘੋਖੀਆਂ; ਘੋਖਿਆਂ] ਘੋਖੀਦਾ : [ਘੋਖੀਦੇ ਘੋਖੀਦੀ ਘੋਖੀਦੀਆਂ] ਘੋਖੂੰ : [ਘੋਖੀਂ ਘੋਖਿਓ ਘੋਖੂ] ਘੋਖੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋਖੀਆਂ ਘੋਗਲ਼-ਕੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੋਗਲ਼-ਕੰਨੇ ਘੋਗਲ਼-ਕੰਨਿਆਂ ਘੋਗਲ਼-ਕੰਨਿਆ (ਸੰਬੋ) ਘੋਗਲ਼-ਕੰਨਿਓ ਘੋਗਲ਼-ਕੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਘੋਗਲ਼-ਕੰਨੀਆਂ ਘੋਗਲ਼-ਕੰਨੀਏ (ਸੰਬੋ) ਘੋਗਲ਼-ਕੰਨੀਓ] ਘੋਗੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋਗੜਾਂ, ਘੋਗੜ-ਕਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋਗੜ-ਕਾਂਵਾਂ ਘੋਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋਗੇ ਘੋਗਿਆਂ ਘੋਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਰੱਸੇ ਆਦਿ ਦੀ ਖਿੱਚ; ਮਲ] ਘੋਟ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘੋਟਣਾ : [ਘੋਟਣੇ ਘੋਟਣੀ ਘੋਟਣੀਆਂ; ਘੋਟਣ ਘੋਟਣੋਂ] ਘੋਟਦਾ : [ਘੋਟਦੇ ਘੋਟਦੀ ਘੋਟਦੀਆਂ; ਘੋਟਦਿਆਂ] ਘੋਟਦੋਂ : [ਘੋਟਦੀਓਂ ਘੋਟਦਿਓ ਘੋਟਦੀਓ] ਘੋਟਾਂ : [ਘੋਟੀਏ ਘੋਟੇਂ ਘੋਟੋ ਘੋਟੇ ਘੋਟਣ] ਘੋਟਾਂਗਾ/ਘੋਟਾਂਗੀ : [ਘੋਟਾਂਗੇ/ਘੋਟਾਂਗੀਆਂ ਘੋਟੇਂਗਾ/ਘੋਟੇਂਗੀ ਘੋਟੋਗੇ ਘੋਟੋਗੀਆਂ ਘੋਟੇਗਾ/ਘੋਟੇਗੀ ਘੋਟਣਗੇ/ਘੋਟਣਗੀਆਂ] ਘੋਟਿਆ : [ਘੋਟੇ ਘੋਟੀ ਘੋਟੀਆਂ; ਘੋਟਿਆਂ] ਘੋਟੀਦਾ : [ਘੋਟੀਦੇ ਘੋਟੀਦੀ ਘੋਟੀਦੀਆਂ] ਘੋਟੂੰ : [ਘੋਟੀਂ ਘੋਟਿਓ ਘੋਟੂ] ਘੋਟਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਘੋਟਣ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ] [ਘੋਟਣੇ ਘੋਟਣਿਆਂ ਘੋਟਣਿਓਂ ਘੋਟਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੋਟਣੀਆਂ ਘੋਟਣੀਓਂ] ਘੋਟਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੋਟਵੇਂ ਘੋਟਵਿਆਂ ਘੋਟਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਘੋਟਵੀਂਆਂ] ਘੋਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋਟੇ ਘੋਟਿਆਂ ਘੋਟੂ (ਵਿ) ਘੋਨ-ਮੋਨ (ਵਿ) ਘੋਨਾ-ਮੋਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੋਨੇ-ਮੋਨੇ ਘੋਨਿਆਂ-ਮੋਨਿਆਂ ਘੋਨੀ-ਮੋਨੀ (ਇਲਿੰ) ਘੋਨੀਆਂ-ਮੋਨੀਆਂ] ਘੋਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੋਨੇ ਘੋਨਿਆਂ ਘੋਨੀ (ਇਲਿੰ) ਘੋਨੀਆਂ] †ਘੋਨ-ਮੋਨ (ਵਿ) ਘੋਰ (ਵਿ) ਘੋਰੜੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋਲ਼ਾਂ ਘੋਲ਼ੋਂ ਘੋਲ਼ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਘੋਲ਼ਦਾ : [ਘੋਲ਼ਦੇ ਘੋਲ਼ਦੀ ਘੋਲ਼ਦੀਆਂ; ਘੋਲ਼ਦਿਆਂ] ਘੋਲ਼ਦੋਂ : [ਘੋਲ਼ਦੀਓਂ ਘੋਲ਼ਦਿਓ ਘੋਲ਼ਦੀਓ] ਘੋਲ਼ਨਾ : [ਘੋਲ਼ਨੇ ਘੋਲ਼ਨੀ ਘੋਲ਼ਨੀਆਂ; ਘੋਲ਼ਨ ਘੋਲ਼ਨੋਂ] ਘੋਲ਼ਾਂ : [ਘੋਲ਼ੀਏ ਘੋਲ਼ੇਂ ਘੋਲ਼ੋ ਘੋਲ਼ੇ ਘੋਲ਼ਨ] ਘੋਲ਼ਾਂਗਾ/ਘੋਲ਼ਾਂਗੀ : [ਘੋਲ਼ਾਂਗੇ/ਘੋਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਘੋਲ਼ੇਂਗਾ/ਘੋਲ਼ੇਂਗੀ ਘੋਲ਼ੋਗੇ/ਘੋਲ਼ੋਗੀਆਂ ਘੋਲ਼ੇਗਾ/ਘੋਲ਼ੇਗੀ ਘੋਲ਼ਨਗੇ/ਘੋਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਘੋਲ਼ਿਆ : [ਘੋਲ਼ੇ ਘੋਲ਼ੀ ਘੋਲ਼ੀਆਂ; ਘੋਲ਼ਿਆਂ] ਘੋਲ਼ੀਦਾ : [ਘੋਲ਼ੀਦੇ ਘੋਲ਼ੀਦੀ ਘੋਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਘੋਲ਼ੂੰ : [ਘੋਲ਼ੀਂ ਘੋਲ਼ਿਓ ਘੋਲ਼ੂ] ਘੋੜ-(ਅਗੇ) ਘੋੜਸਵਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੋੜਚੜ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋੜਚੜ੍ਹੇ ਘੋੜਚੜ੍ਹਿਆਂ ਘੋੜਦੌੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੋੜਦੌੜਾਂ ਘੋੜਪਲਾਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੋੜਪਲਾਕੀਆਂ ਘੋੜਪਲਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੋੜਪਲਾਣਾਂ ਘੋੜਮੂੰਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਘੋੜਮੂੰਹੇਂ ਘੋੜਮੂੰਹਿਆਂ ਘੋੜਮੂੰਹੀਂ (ਇਲਿੰ) ਘੋੜਮੂੰਹੀਆਂ] ਘੋੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਘੋੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਘੋੜਿਓਂ ਘੋੜੀ (ਇਲਿੰ) ਘੋੜੀਆਂ ਘੋੜੀਓਂ]; ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀਆਂ ਘੋੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਘੋੜੀਆਂ ਘੋੜੀਓਂ] ਘੋੜੀਦਾਰ (ਵਿ) ਘੌਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਘੌਂ (ਕਿ, ਸਕ) : ਘੌਂਊਂ : [ਘੌਂਈਂ ਘੌਂਇਓ ਘੌਂਊ] ਘੌਂਇਆ : [ਘੌਂਏ ਘੌਂਈ ਘੌਂਈਆਂ, ਘੌਂਇਆਂ] ਘੌਂਈਂਦਾ : [ਘੌਂਈਂਦੇ ਘੌਂਈਂਦੀ ਘੌਂਈਂਦੀਆਂ] ਘੌਂਣਾ : [ਘੌਂਣੇ ਘੌਂਣੀ ਘੌਂਣੀਆਂ ਘੌਂਣ ਘੌਂਣੋਂ] ਘੌਂਦਾ : [ਘੌਂਦੇ ਘੌਂਦੀ ਘੌਂਦੀਆਂ; ਘੌਂਦਿਆਂ] ਘੌਂਦੋਂ : [ਘੌਂਦੀਓਂ ਘੌਂਦਿਓ ਘੌਂਦੀਓ] ਘੌਂਵਾਂ : ਘੌਂਈਏ ਘੌਂਏਂ ਘੌਂਏ ਘੌਂਣ] ਘੌਂਵਾਂਗਾ/ਘੌਂਵਾਂਗੀ : [ਘੌਂਵਾਂਗੇ/ਘੌਵਾਂਗੀਆਂ ਘੌਂਏਂਗਾ/ਘੌਂਏਂਗੀ ਘੌਵੋਗੇ/ਘੌਂਵੋਗੀਆਂ ਘੌਂਏਗਾ/ਘੌਂਏਗੀ ਘੌਂਣਗੇ/ਘੌਂਣਗੀਆਂ] ਘੌਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਘੌਲ਼ਾਂ ਘੌਲ਼ੀ (ਵਿ ਪੁ) ਘੌਲ਼ੀਆਂ; ਘੌਲ਼ੀਆ (ਸੰਬੋ) ਘੌਲ਼ੀਓ

ਙੰਙਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ] ਙੰਙੇ ਙੰਙਿਆਂ

  • ਚ-ਛ-ਜ-ਜ਼-ਝ-ਞ
  • ਅ-ੲ-ਸ-ਸ਼-ਹ
  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ : ਰਚਨਾਵਾਂ : ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ
  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ : ਪੰਜਾਬੀ-ਕਵਿਤਾ.ਕਾਮ ਵੈਬਸਾਈਟ