Saaye Mein Dhoop in Punjabi Dushyant Kumar

ਸਾਯੇ ਮੇਂ ਧੂਪ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ

 • ਅਗਰ ਖ਼ੁਦਾ ਨ ਕਰੇ ਸਚ ਯੇ ਖ਼ਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏ
 • ਅਪਾਹਿਜ ਵਯਥਾ ਕੋ ਵਹਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ
 • ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਯਾ ਸਚ ਹੈ ਯੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ
 • ਅਬ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਾਰ
 • ਆਜ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਲਿਖੇ ਹੈਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਨਾਰੇ ਨ ਦੇਖ
 • ਆਜ ਵੀਰਾਨ ਅਪਨਾ ਘਰ ਦੇਖਾ
 • ਇਸ ਨਦੀ ਕੀ ਧਾਰ ਮੇਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਤੀ ਤੋ ਹੈ
 • ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਏਕ ਸ਼ਾਮ ਔਰ
 • ਏਕ ਕਬੂਤਰ ਚਿੱਠੀ ਲੇਕਰ ਪਹਲੀ-ਪਹਲੀ ਬਾਰ ਉੜਾ
 • ਏਕ ਗੁੜੀਯਾ ਕੀ ਕਈ ਕਠਪੁਤਲੀਯੋਂ ਮੇਂ ਜਾਨ ਹੈ
 • ਹਾਲਾਤੇ ਜਿਸਮ ਸੂਰਤੇ ਜਾਂ ਔਰ ਭੀ ਖ਼ਰਾਬ
 • ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੀਰ ਪਰਵਤ-ਸੀ ਪਿਘਲਨੀ ਚਾਹੀਏ
 • ਹੋਨੇ ਲਗੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਮੇਂ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਤੋ ਦੇਖੀਏ
 • ਕਹਾਂ ਤੋ ਤਯ ਥਾ ਚਿਰਾਗਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਕੇ ਲਿਏ
 • ਕਹੀਂ ਪੇ ਧੂਪ ਕੀ ਚਾਦਰ ਬਿਛਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ
 • ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਯਾ ਪਤਾ ਥਾ ਇਸ ਅਦਾ ਪਰ ਮਰ ਮਿਟੇਂਗੇ ਹਮ
 • ਕੈਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਮਨੇ ਆਨੇ ਲਗੇ ਹੈਂ
 • ਖੰਡਹਰ ਬਚੇ ਹੁਏ ਹੈਂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ
 • ਘੰਟੀਯੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ ਕਾਨੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਤੀ ਹੈ
 • ਚਾਂਦਨੀ ਛਤ ਪੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ
 • ਜਾਨੇ ਕਿਸ-ਕਿਸਕਾ ਖ਼ਯਾਲ ਆਯਾ ਹੈ
 • ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਾਂਵੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ
 • ਤੁਮਕੋ ਨਿਹਾਰਤਾ ਹੂੰ ਸੁਬਹ ਸੇ ਰਿਤੰਬਰਾ
 • ਤੁਮਨੇ ਇਸ ਤਾਲਾਬ ਮੇਂ ਰੋਹੂ ਪਕੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ
 • ਤੂਨੇ ਯੇ ਹਰਸਿੰਗਾਰ ਹਿਲਾਕਰ ਬੁਰਾ ਕੀਯਾ
 • ਦੇਖ ਦਹਲੀਜ ਸੇ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਨੇ ਵਾਲੀ
 • ਧੂਪ ਯੇ ਅਠਖੇਲੀਯਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ
 • ਨਜ਼ਰ-ਨਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਦਲ ਨ ਜਾਏ ਕਹੀਂ
 • ਪਕ ਗਈ ਹੈਂ ਆਦਤੇਂ, ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਸਰ ਹੋਂਗੀ ਨਹੀਂ
 • ਪਰਿੰਦੇ ਅਬ ਭੀ ਪਰ ਤੋਲੇ ਹੁਏ ਹੈਂ
 • ਪੁਰਾਨੇ ਪੜ ਗਏ ਡਰ ਫੇਂਕ ਦੋ ਤੁਮ ਭੀ
 • ਫਿਰ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਯਹਾਂ ਕਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਨੇ ਲਗਾ ਹੈ
 • ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੋ ਪਾਏਮਾਲ ਹੁਈ<
 • ਬਾਯੇਂ ਸੇ ਉੜਕੇ ਦਾਈਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋ ਗਰੁੜ ਗਯਾ
 • ਬਾੜ੍ਹ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਏਂ ਸਾਮਨੇ ਹੈਂ
 • ਭੂਖ ਹੈ ਤੋ ਸਬਰ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਯਾ ਹੁਆ
 • ਮਤ ਕਹੋ ਅਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਕੋਹਰਾ ਘਨਾ ਹੈ
 • ਮਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ ਯਹਾਂ ਜੀ ਤੋ ਲੀਜੀਏ
 • ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਾਸ ਸਹਾਰਾ ਪਾਨੇ ਆਏਂਗੇ
 • ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਓੜ੍ਹਤਾ-ਬਿਛਾਤਾ ਹੂੰ
 • ਯੇ ਸਚ ਹੈ ਪਾਂਵੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ
 • ਯੇ ਸ਼ਫ਼ਕ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਬ
 • ਯੇ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਝੁਕਕਰ ਬੋਝ ਸੇ ਦੁਹਰਾ ਹੁਆ ਹੋਗਾ
 • ਯੇ ਜੁਬਾਂ ਹਮਸੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ
 • ਯੇ ਜੋ ਸ਼ਹਤੀਰ ਹੈ ਪਲਕੋਂ ਪੇ ਉਠਾ ਲੋ ਯਾਰੋ
 • ਯੇ ਧੁਏਂ ਕਾ ਏਕ ਘੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਮੇਂ ਰਹ ਰਹਾ ਹੂੰ
 • ਯੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਏਕ ਛਲ ਲੋਗੋ
 • ਰੋਜ਼ ਜਬ ਰਾਤ ਕੋ ਬਾਰਹ ਕਾ ਗਜਰ ਹੋਤਾ ਹੈ
 • ਲਫ਼ਜ ਏਹਸਾਸ-ਸੇ ਛਾਨੇ ਲਗੇ ਯੇ ਤੋ ਹਦ ਹੈ
 • ਵੋ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਯਾਨ ਹੈ
 • ਵੋ ਨਿਗਾਹੇਂ ਸਲੀਬ ਹੈਂ