Salok Bhagat Kabir Ji in ਗੁਰਮੁਖੀ, اُردُو and हिन्दी.

ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ

 • ਊਚ ਭਵਨ ਕਨਕਾਮਨੀ
 • ਆਠ ਜਾਮ ਚਉਸਠਿ ਘਰੀ
 • ਸੁਨੁ ਸਖੀ ਪੀਅ ਮਹਿ ਜੀਉ ਬਸੈ
 • ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ
 • ਸੇਖ ਸਬੂਰੀ ਬਾਹਰਾ
 • ਹਰਿ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾਡਿ ਕੈ
 • ਹਰਿ ਹੈ ਖਾਂਡੁ ਰੇਤੁ ਮਹਿ ਬਿਖਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਊਜਲ ਪਹਿਰਹਿ ਕਾਪਰੇ
 • ਕਬੀਰ ਅਲਹ ਕੀ ਕਰਿ ਬੰਦਗੀ
 • ਕਬੀਰ ਅਵਰਹ ਕਉ ਉਪਦੇਸਤੇ
 • ਕਬੀਰ ਅੰਬਰ ਘਨਹਰੁ ਛਾਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝਹਿ ਪਹਿ
 • ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ
 • ਕਬੀਰ ਆਖੀ ਕੇਰੇ ਮਾਟੁਕੇ
 • ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕੁ ਆਧੁ
 • ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਮਿਲੈ
 • ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨ ਜਨਮਿਓ
 • ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀ ਇਹੁ
 • ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀ ਮੰਦਰੁ
 • ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜੰਤੁ ਇਕੁ ਦੇਖਿਆ
 • ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜੁ ਬੋਇ
 • ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਇ ਪਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ
 • ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਾਇਗਾ ਸਕਹੁ ਤ ਲੇਹੁ ਬਹੋਰਿ
 • ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਾਇਗਾ ਕਵਨੈ ਮਾਰਗਿ ਲਾਇ
 • ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰੰਤੇ ਦੁਇ ਮੂਏ
 • ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ
 • ਕਬੀਰ ਸਤੀ ਪੁਕਾਰੈ ਚਿਹ ਚੜੀ
 • ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ
 • ਕਬੀਰ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਉ ਫਿਰਿਓ
 • ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦੁ ਨ ਛੋਡੀਐ
 • ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਦੂਰਿ ਕਰੁ
 • ਕਬੀਰ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ
 • ਕਬੀਰ ਸੰਗਤਿ ਕਰੀਐ ਸਾਧ ਕੀ
 • ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨ ਛੋਡੀਐ
 • ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁੰਗੀਆ ਭਲੀ
 • ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ
 • ਕਬੀਰ ਸੰਤੁ ਨ ਛਾਡੈ ਸੰਤਈ
 • ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਿਆ ਕਰੈ
 • ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੈ ਮਿਲਿਆ
 • ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ
 • ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ
 • ਕਬੀਰ ਸਾਕਤੁ ਐਸਾ ਹੈ
 • ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਹਿ ਮਸੁ ਕਰਉ
 • ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਤੀ
 • ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕਉ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਐ
 • ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਰਹਉ
 • ਕਬੀਰ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਕੀ
 • ਕਬੀਰ ਸਿਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ
 • ਕਬੀਰ ਸੁਈ ਮੁਖੁ ਧੰਨਿ ਹੈ
 • ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੈ ਹੂ ਬਰੜਾਇ ਕੈ
 • ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈ ਰਹਿਓ
 • ਕਬੀਰ ਸੂਖੁ ਨ ਏਂਹ ਜੁਗਿ
 • ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਉਠਿ
 • ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾਗੁ
 • ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਬੈਠਾ
 • ਕਬੀਰ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਕੈ
 • ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਉ ਦੁਇ ਭਲੇ
 • ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ
 • ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਐ
 • ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹਉ ਜਾਇ ਥਾ
 • ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੈ ਹੋਇ ਹੋਇ ਗਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਹਰਦੀ ਪੀਅਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਹਰਦੀ ਪੀਰਤਨੁ ਹਰੈ
 • ਕਬੀਰ ਹਰਨਾ ਦੂਬਲਾ
 • ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜਉਹਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿ ਕੈ ਅਹੋਈ
 • ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿ ਕੈ ਪਾਲਿਓ
 • ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿ ਕੈ ਰਾਤਿ
 • ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਜੋ ਕਰੈ
 • ਕਬੀਰ ਹੰਸੁ ਉਡਿਓ ਤਨੁ ਗਾਡਿਓ
 • ਕਬੀਰ ਹਾਡ ਜਰੇ ਜਿਉ ਲਾਕਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਹੈ ਗਇ ਬਾਹਨ ਸਘਨ
 • ਕਬੀਰ ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਨ ਸਘਨ ਘਨ
 • ਕਬੀਰ ਕਉਡੀ ਕਉਡੀ ਜੋਰਿ ਕੈ
 • ਕਬੀਰ ਕਸਉਟੀ ਰਾਮ ਕੀ
 • ਕਬੀਰੁ ਕਸਤੂਰੀ ਭਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਨੇ
 • ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਜਲੀ ਬਨੁ ਭਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਾਚੀ ਕਾਰਵੀ
 • ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀਐ
 • ਕਬੀਰ ਕਾਰਨੁ ਬਪੁਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ
 • ਕਬੀਰ ਕਾਰਨੁ ਸੋ ਭਇਓ
 • ਕਬੀਰ ਕਾਲਿ ਕਰੰਤਾ ਅਬਹਿ ਕਰੁ
 • ਕਬੀਰ ਕੀਚੜਿ ਆਟਾ ਗਿਰਿ ਪਰਿਆ
 • ਕਬੀਰ ਕੂਕਰੁ ਭਉਕਨਾ
 • ਕਬੀਰ ਕੂਕਰੁ ਰਾਮ ਕੋ
 • ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ
 • ਕਬੀਰ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਹੇਤੁ ਕਰਿ
 • ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਠ ਕੀ
 • ਕਬੀਰ ਖਿੰਥਾ ਜਲਿ ਕੋਇਲਾ ਭਈ
 • ਕਬੀਰ ਖੂਬੁ ਖਾਨਾ ਖੀਚਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਖੇਹ ਹੂਈ ਤਉ ਕਿਆ ਭਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਗਹਗਚਿ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ
 • ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਊਚਾ
 • ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਚਾਮ
 • ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਦੇਹੀ
 • ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕੁ
 • ਕਬੀਰ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ
 • ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੁ ਘਰੁ ਕਰਹਿ
 • ਕਬੀਰ ਗਾਗਰਿ ਜਲ ਭਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਗੁਰੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀਐ
 • ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੂਆ ਬਾਵਰਾ
 • ਕਬੀਰ ਘਾਣੀ ਪੀੜਤੇ
 • ਕਬੀਰ ਚਕਈ ਜਉ ਨਿਸਿ ਬੀਛੁਰੈ
 • ਕਬੀਰ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤਿ ਘਨੀ
 • ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮਉਜ ਕੋ
 • ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ
 • ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਨੇ
 • ਕਬੀਰ ਚੁਗੈ ਚਿਤਾਰੈ ਭੀ ਚੁਗੈ
 • ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ
 • ਕਬੀਰ ਜਉ ਗ੍ਰਿਹੁ ਕਰਹਿ
 • ਕਬੀਰ ਜਉ ਤੁਹਿ ਸਾਧ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਸੀਸੁ
 • ਕਬੀਰ ਜਉ ਤੁਹਿ ਸਾਧ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਪਾਕੇ
 • ਕਬੀਰ ਜਹ ਜਹ ਹਉ ਫਿਰਿਓ
 • ਕਬੀਰ ਜਗ ਮਹਿ ਚੇਤਿਓ
 • ਕਬੀਰ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਜਗੁ ਬਾਧਿਓ ਜਿਹ ਜੇਵਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ
 • ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ
 • ਕਬੀਰ ਜਾ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਅਹਿ
 • ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਤੇ
 • ਕਬੀਰ ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਆ ਕਰੈ
 • ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ
 • ਕਬੀਰ ਜਿਸੁ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗੁ ਡਰੈ
 • ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਦਰਿ ਆਵਤ ਜਾਤਿਅਹੁ
 • ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗਿ ਪੰਡਿਤ ਗਏ
 • ਕਬੀਰ ਜੀਅ ਜੁ ਮਾਰਹਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ
 • ਕਬੀਰ ਜਿਨਹੁ ਕਿਛੂ ਜਾਨਿਆ ਨਹੀ
 • ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ
 • ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇਡ ਤੇ
 • ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤੁ ਬਜਾਵਤੇ
 • ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈ ਚਿਤਵਉ
 • ਕਬੀਰ ਜੋਰੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜੁਲਮੁ ਹੈ
 • ਕਬੀਰ ਜੋਰੀ ਕੀਏ ਜੁਲਮੁ ਹੈ
 • ਕਬੀਰ ਝੰਖੁ ਨ ਝੰਖੀਐ
 • ਕਬੀਰ ਟਾਲੈ ਟੋਲੈ ਦਿਨੁ ਗਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਠਾਕੁਰੁ ਪੂਜਹਿ ਮੋਲਿ ਲੇ
 • ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰਹਿ
 • ਕਬੀਰ ਡੂਬਹਿਗੋ ਰੇ ਬਾਪੁਰੇ
 • ਕਬੀਰ ਡੂਬਾ ਥਾ ਪੈ ਉਬਰਿਓ
 • ਕਬੀਰ ਤਰਵਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮੁ ਹੈ
 • ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ
 • ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੂਆ
 • ਕਬੀਰ ਥੂਨੀ ਪਾਈ ਥਿਤਿ ਭਈ
 • ਕਬੀਰ ਥੋਰੈ ਜਲਿ ਮਾਛੁਲੀ
 • ਕਬੀਰ ਦਾਤਾ ਤਰਵਰੁ ਦਯਾ ਫਲੁ
 • ਕਬੀਰ ਦਾਵੈ ਦਾਝਨੁ ਹੋਤੁ ਹੈ
 • ਕਬੀਰ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ
 • ਕਬੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦੋਖੇ ਮੂਆ
 • ਕਬੀਰ ਦੇਖਿ ਕੈ ਕਿਹ ਕਹਉ
 • ਕਬੀਰ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਜਗੁ ਢੂੰਢਿਆ
 • ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਅਰੁ ਆਕਾਸ ਮਹਿ
 • ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ
 • ਕਬੀਰ ਨਉਬਤਿ ਆਪਨੀ
 • ਕਬੀਰ ਨ੍ਰਿਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉ ਨਿੰਦੀਐ
 • ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨ ਕਰਹਿਗੇ
 • ਕਬੀਰ ਨਾ ਮੁਹਿ ਛਾਨਿ ਨ ਛਾਪਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਨਿਗੁਸਾਂਏਂ ਬਹਿ ਗਏ
 • ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਅਕਾਸ ਕੀ ਪਰਿ
 • ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਅਕਾਸ ਕੀ ਲੀਨੀ
 • ਕਬੀਰ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰਉ ਤੁਝ ਕਉ
 • ਕਬੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕੈ ਘਾਘਰੈ
 • ਕਬੀਰ ਪਰਭਾਤੇ ਤਾਰੇ ਖਿਸਹਿ
 • ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ
 • ਕਬੀਰ ਪਾਹਨੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਕੀਆ
 • ਕਬੀਰ ਪਾਟਨ ਤੇ ਊਜਰੁ ਭਲਾ
 • ਕਬੀਰ ਪਾਨੀ ਹੂਆ ਤ ਕਿਆ ਭਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਵਈ
 • ਕਬੀਰ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨੈ
 • ਕਬੀਰ ਪਾਲਿ ਸਮੁਹਾ ਸਰਵਰੁ ਭਰਾ
 • ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨਿ
 • ਕਬੀਰ ਬਨ ਕੀ ਦਾਧੀ ਲਾਕਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਬਾਮਨੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ
 • ਕਬੀਰ ਬਾਂਸੁ ਬਡਾਈ ਬੂਡਿਆ
 • ਕਬੀਰ ਬਿਕਾਰਹ ਚਿਤਵਤੇ
 • ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੁ ਭੁਯੰਗਮੁ ਮਨਿ ਬਸੈ
 • ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ
 • ਕਬੀਰ ਬੈਸਨਉ ਕੀ ਕੂਕਰਿ ਭਲੀ
 • ਕਬੀਰ ਬੈਸਨੋ ਹੂਆ ਤ ਕਿਆ ਭਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਬੈਦੁ ਮੂਆ ਰੋਗੀ ਮੂਆ
 • ਕਬੀਰ ਬੈਦੁ ਕਹੈ ਹਉ ਹੀ
 • ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਭਈ ਜੋ ਭਉ ਪਰਿਆ
 • ਕਬੀਰ ਭਾਰ ਪਰਾਈ ਸਿਰਿ ਚਰੈ
 • ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਾਛੁਲੀ ਸੁਰਾ
 • ਕਬੀਰ ਮਹਿਦੀ ਕਰਿ ਘਾਲਿਆ
 • ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਭਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਜਾਨੈ ਸਭ ਬਾਤ
 • ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਭਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਭਇਓ
 • ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਮੂੰਡਿਆ ਨਹੀ
 • ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗੁ ਮੂਆ
 • ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ
 • ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਨੀ ਪਵਨੁ ਝਕੋਲਨਹਾਰੁ
 • ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਨੀ ਪਵਨੁ ਵਹੈ ਹਿਵ ਧਾਰ
 • ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤ ਕਿਆ ਭਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਮਾਇ ਮੂੰਡਉ ਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀ
 • ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ
 • ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ
 • ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰਉ ਕੁਸੰਗ ਕੀ
 • ਕਬੀਰ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤੁ ਪੁਕਾਰਿਆ
 • ਕਬੀਰ ਮੁਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ
 • ਕਬੀਰ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁਰਾ
 • ਕਬੀਰ ਮੁਲਾਂ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚਢਹਿ
 • ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ
 • ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ
 • ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕਉ
 • ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਕਉ
 • ਕਬੀਰ ਮੈ ਜਾਨਿਓ ਪੜਿਬੋ ਭਲੋ
 • ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਡੋ ਚੂਸੀਐ
 • ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵਹਿ ਕਾਰੀਆ
 • ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਨ ਮਹਿ ਭੇਦੁ ਹੈ
 • ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਾਨਿਓ ਨਹੀ
 • ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਮੁਖ ਕੋਥਰੀ
 • ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ
 • ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਡੀਐ
 • ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਨ ਧਿਆਇਓ
 • ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੁ
 • ਕਬੀਰ ਰੈਨਾਇਰ ਬਿਛੋਰਿਆ
 • ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੂਆ ਤ ਕਿਆ ਭਇਆ
 • ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ਬਾਟ ਕਾ
 • ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਜਾਨ ਸਿਉ
 • ਕਬੀਰ ਲੂਟਨਾ ਹੈ ਤ ਲੂਟਿ ਲੈ
 • ਕਬੀਰ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ਸੁਹੇਲਾ
 • ਕਬੀਰ ਲੋਗੁ ਕਿ ਨਿੰਦੈ ਬਪੁੜਾ
 • ਕਬੀਰਾ ਏਕੁ ਅਚੰਭਉ ਦੇਖਿਓ
 • ਕਬੀਰਾ ਹਮਰਾ ਕੋ ਨਹੀ
 • ਕਬੀਰਾ ਜਹਾ ਗਿਆਨੁ ਤਹਾ ਧਰਮੁ ਹੈ
 • ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀ ਕਬੀਰੁ ਤੂ
 • ਕਬੀਰਾ ਧੂਰਿ ਸਕੇਲਿ ਕੈ
 • ਕਬੀਰਾ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ
 • ਕੋ ਹੈ ਲਰਿਕਾ ਬੇਚਈ
 • ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ
 • ਚਿੰਤਾ ਭਿ ਆਪਿ ਕਰਾਇਸੀ
 • ਜਹ ਅਨਭਉ ਤਹ ਭੈ ਨਹੀ
 • ਢੂੰਢਤ ਡੋਲਹਿ ਅੰਧ ਗਤਿ
 • ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਿਲੋਚਨਾ
 • ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ
 • ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹਉ
 • ਪੰਦ੍ਰਹ ਥਿਤੀਂ ਸਾਤ ਵਾਰ
 • ਬੂਡਾ ਬੰਸੁ ਕਬੀਰ ਕਾ
 • ਮਾਰਗਿ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ
 • ਰਾਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ