Mahadevi Verma
ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ

Mahadevi Verma (26 March, 1907-11 Setember, 1987) was a Hindi poet, freedom fighter, woman's activist and educationist. She is widely regarded as the "modern Meera. She is considered to be one of the four major poets of the Chhayavaadi school of the Hindi literature, others being Suryakant Tripathi Nirala, Jaishankar Prasad and Sumitranandan Pant. Her poetic works are Neehar, Rashmi, Neeraja, Sandhyageet, Deepshikha, Agnirekha (published after her death) etc. Poetry of Mahadevi Verma in ਗੁਰਮੁਖੀ, شاہ مکھی / اُردُو and हिन्दी.
ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ (ਜਨਮ : ੨੬ ਮਾਰਚ, ੧੯੦੭, ਫਰੁੱਖਾਬਾਦ- ਮੌਤ : ੧੧ ਸਿਤੰਬਰ, ੧੯੮੭, ਪ੍ਰਯਾਗ) ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ । ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਛਾਇਆਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀਆਂ ਸੁਮਿਤਰਾਨੰਦਨ ਪੰਤ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨਿਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ । ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਰ, ਰਸ਼ਮੀ, ਨੀਰਜਾ, ਸਾਂਧਯਗੀਤ, ਯਾਮਾ, ਅਗਨੀਰੇਖਾ, ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ, ਸਪਤਪਰਣਾ, ਆਤਮਿਕਾ, ਦੀਪਗੀਤ, ਨੀਲਾਮੰਬਰਾ ਅਤੇ ਸੰਧਿਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

Hindi Poetry in Punjabi Mahadevi Verma

ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ

 • ਉਰ ਤਿਮਿਰਮਯ ਘਰ ਤਿਮਿਰਮਯ
 • ਉੱਤਰ
 • ਅਸ਼ਰੂ ਯਹ ਪਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਅਧਿਕਾਰ-ਵੇ ਮੁਸਕਾਤੇ ਫੂਲ
 • ਅਲਿ ਅਬ ਸਪਨੇ ਕੀ ਬਾਤ
 • ਅਲਿ ਮੈਂ ਕਣ-ਕਣ ਕੋ ਜਾਨ ਚਲੀ
 • ਸਜਨਿ ਕੌਨ ਤਮ ਮੇਂ ਪਰਿਚਿਤ ਸਾ
 • ਸਬ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਆਂਸੂ ਉਜਲੇ
 • ਸ਼ੂਨਯ ਸੇ ਟਕਰਾ ਕਰ ਸੁਕੁਮਾਰ
 • ਹੇ ਚਿਰ ਮਹਾਨ
 • ਕਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਚਿੜਿਯਾ
 • ਕਯਾ ਜਲਨੇ ਕੀ ਰੀਤਿ
 • ਕਯਾ ਪੂਜਨ ਕਯਾ ਅਰਚਨ ਰੇ
 • ਕਯੋਂ ਇਨ ਤਾਰੋਂ ਕੋ ਉਲਝਾਤੇ
 • ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ
 • ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੀਪ ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਹੂੰ
 • ਕੌਨ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਹ੍ਰਦਯ ਮੇਂ
 • ਗੋਧੂਲੀ ਅਬ ਦੀਪ ਜਗਾ ਲੇ
 • ਜਬ ਯਹ ਦੀਪ ਥਕੇ ਤਬ ਆਨਾ
 • ਜਾਗ-ਜਾਗ ਸੁਕੇਸ਼ਿਨੀ ਰੀ
 • ਜਾਗ ਤੁਝਕੋ ਦੂਰ ਜਾਨਾ
 • ਜਾਨੇ ਕਿਸ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੁਧਿ ਲੇ
 • ਜੀਵਨ ਦੀਪ
 • ਜੀਵਨ ਵਿਰਹ ਕਾ ਜਲਜਾਤ
 • ਜੋ ਤੁਮ ਆ ਜਾਤੇ ਏਕ ਬਾਰ
 • ਜੋ ਮੁਖਰਿਤ ਕਰ ਜਾਤੀ ਥੀਂ
 • ਤੁਮ ਮੁਝਮੇਂ ਪ੍ਰਿਯ
 • ਤੇਰੀ ਸੁਧਿ ਬਿਨ ਕਸ਼ਣ ਕਸ਼ਣ ਸੂਨਾ
 • ਦਿਯਾ ਕਯੋਂ ਜੀਵਨ ਕਾ ਵਰਦਾਨ
 • ਦੀਪ
 • ਦੀਪਕ ਅਬ ਰਜਨੀ ਜਾਤੀ ਰੇ
 • ਦੀਪ ਕਹੀਂ ਸੋਤਾ ਹੈ
 • ਦੀਪਕ ਚਿਤੇਰਾ
 • ਦੀਪਕ ਮੇਂ ਪਤੰਗ ਜਲਤਾ ਕਯੋਂ
 • ਦੀਪ-ਮਨ
 • ਦੀਪ ਤੇਰਾ ਦਾਮਿਨੀ
 • ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਜਲ ਅਕੰਪਿਤ
 • ਧੂਪ ਸਾ ਤਨ ਦੀਪ ਸੀ ਮੈਂ
 • ਪ੍ਰਿਯ ਚਿਰੰਤਨ ਹੈ ਸਜਨਿ
 • ਪੂਛਤਾ ਕਯੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਨੀ ਰਾਤ
 • ਫੂਲ-ਮਧੁਰਿਮਾ ਕੇ ਮਧੁ ਕੇ ਅਵਤਾਰ
 • ਬਤਾਤਾ ਜਾ ਰੇ ਅਭਿਮਾਨੀ
 • ਬੀਨ ਭੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਰਾਗਿਨੀ ਭੀ ਹੂੰ
 • ਬੁਝੇ ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਲੂੰ
 • ਮਧੁਰ-ਮਧੁਰ ਮੇਰੇ ਦੀਪਕ ਜਲ
 • ਮੇਰਾ ਸਜਲ ਮੁਖ ਦੇਖ ਲੇਤੇ
 • ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਪਥ ਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਜੋ
 • ਮੈਂ ਨੀਰ ਭਰੀ ਦੁਖ ਕੀ ਬਦਲੀ
 • ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯ ਪਹਚਾਨੀ ਨਹੀਂ
 • ਮੈਂ ਬਨੀ ਮਧੁਮਾਸ ਆਲੀ
 • ਯਹ ਮੰਦਿਰ ਕਾ ਦੀਪ
 • ਲਾਏ ਕੌਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਏ ਘਨ
 • ਵਯਥਾ ਕੀ ਰਾਤ
 • ਵੇ ਮਧੁ ਦਿਨ ਜਿਨਕੀ ਸਮ੍ਰਿਤਿਯੋਂ ਕੀ