Punjabi Kavita
Guru Ram Das Ji

Punjabi Kavita
  

Paurian Guru Ram Das Ji

1. Har Aakh Salahi Sifat Sach
2. Har Aapni Bhagat Karaae
3. Har Andar Bahar Ik Toon
4. Har Har Naam Jap-hu Man Mere
5. Har Iko Karta Ik
6. Har Jal Thal Mahial Bharpur
7. Har Ke Sant Sunho Jan Bhai
8. Har Ki Bhagta Parteet
9. Har Ki Sewa Safal Hai
10. Har Ki Vadiaai Vadi Hai
11. Har Teri Sabh Karaih Ustat
12. Hau Dhadhi Har Prabh Khasam Ka
13. Ihu Sarir Sabh Dharam Hai
14. Jevehe Karam Kamavada
15. Jin Har Hirdai Sewia
16. Jin Ke Chit Kathor Hai
17. Jis No Sahib Vada Karei
18. Jo Milia Har Deeban Siu
19. Jo Tudh Sach Dhiaaide
20. Kaaia Kot Apaar Hai
21. Keeta Loriai Kamm
22. Nanak Vichaareh Sant Jan
23. Sabh Aape Tudh Upaae Kai
24. Sabh Ko Tera Toon Sabhas Da
25. Sach Sacha Kudrat Jaaniai
26. Sach Sacha Sabh Du Vada Hai
27. Sach Sacha Satgur Amar Hai
28. Sach Sache Ke Jan Bhagat Haih
29. Sach Sache Ki Sifat Salah Hai
30. Sach Sutia Jini Aradhia
31. Salahi Sach Salahana Sach
32. Sapt Deep Sapt Saagra
33. Sa Sewa Keeti Safal Hai
34. Satgur Jini Dhiaaia
35. Sist Upaai Sabh Tudh Aape
36. So Aisa Har Naam Dhiaaiai
37. Toon Aape Jal Meena Hai Aape
38. Toon Sacha Sahib At Vada
39. Tu Aape Aap Nirankar Hai
40. Tudh Aape Dharti Saajiai
41. Tuhai Sacha Sach Tu
42. Tu Karta Aap Abhul Hai
43. Tu Karta Purakh Agamm Hai
44. Tu Karta Sabh Kichh Jaanda
45. Tu Sacha Sahib Aap Hai
46. Tu Sacha Sahib Sach Hai
47. Tu Sacha Sahib Sach Hai
48. Tu Sahib Agam Dial Hai
49. Tu Veparvah Athah Hai